Services - 250832-2017

30/06/2017    S123    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Biržai: Architectural design services

2017/S 123-250832

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Biržų rajono savivaldybės administracija
188642660
Vytauto g. 38
For the attention of: Justinai Lukštaitei
LT-41143 Biržai
Lithuania
Telephone: +370 45043161
E-mail: justina.lukstaite@birzai.lt
Fax: +370 45043134

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.birzai.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Parengtus projektus pristatyti Biržų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriui, Vytauto g. 38, Biržai.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71220000, 71248000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Pirma pirkimo objekto dalis – susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. S. Nėries g. rekonstravimo techninio projektų parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos:
1. susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. S. Nėries g. rekonstravimo techninis projektas. Projektuojamos S. Nėries gatvės preliminarus ilgis – 110 m., reikalinga suprojektuoti: pėsčiųjų tako įrengimą, apšvietimo tinko įrengimą, paviršinio vandens nuotekų šalinimą.
Antra pirkimo objekto dalis – susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. Stoties g. rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
1. susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. Stoties g. rekonstravimo techninis projektas. Projektuojamos Stoties gatvės preliminarus ilgis – 160 m., reikalinga suprojektuoti: pėsčiųjų tako įrengimą, apšvietimo tinko įrengimą, paviršinio vandens nuotekų šalinimą.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Pirma pirkimo objekto dalis – susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. S. Nėries g. rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
1)Short description
Pirma pirkimo objekto dalis – susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. S. Nėries g. rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71220000, 71248000

3)Quantity or scope
Projektuojamos S. Nėries gatvės preliminarus ilgis – 110 m., reikalinga suprojektuoti: pėsčiųjų tako įrengimą, apšvietimo tinko įrengimą, paviršinio vandens nuotekų šalinimą.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Antra pirkimo objekto dalis – susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. Stoties g. rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
1)Short description
Antra pirkimo objekto dalis – susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. Stoties g. rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71220000, 71248000

3)Quantity or scope
Projektuojamos Stoties gatvės preliminarus ilgis – 160 m., reikalinga suprojektuoti: pėsčiųjų tako įrengimą, apšvietimo tinko įrengimą, paviršinio vandens nuotekų šalinimą.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Tiekėjui už sutarties neįvykdymą arba netinkamą vykdymą numatoma 10 procentų bauda nuo sutarties vertės be PVM. Tiekėjas, nustatytu laiku neįvykdęs sutartinių įsipareigojimų, perkančiajai organizacijai pareikalavus, moka 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų paslaugų vertės arba atitinkamai sumažinama už atliktas paslaugas mokėtina suma. Perkančioji organizacija, laiku neįvykdžiusi sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjui pareikalavus, moka 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo atliktų paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Perkančioji organizacija apmoka Tiekėjui už faktiškai suteiktas paslaugas, Tiekėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą ir Šalių pasirašytus Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktus, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Netaikoma.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo ar tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama:
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šiame kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 8 priedas) (pateikiama elektroninėje formoje) patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nėra inicijuotas priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
3. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama:
1) Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, kurią tiekėjui (juridiniam asmeniui) pateikia jo dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą dalyvių susirinkime, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Dokumentas pateikiamas elektroninėje formoje.
2) Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, laisvos formos deklaracija, nurodant dalyvius, turinčius balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime. Dokumentas pateikiamas elektroninėje formoje.
4. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus VPĮ 33 str. 1 d. išvardytas veikas.
Pateikiama:
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama:
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų teikimo dienos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis pati tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
6. Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
7. Tiekėjas privalo turėti teisę verstis projektavimo veikla.
Pateikiama:
Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimo kopiją ar kiti dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
8. Tiekėjas privalo turėti teisę verstis kita veikla, kuri būtina sutarčiai įgyvendinti:
1) Topografinio plano parengimo paslaugos;
2) Archeologinio tyrinėjimo paslaugos.
Pateikiama:
Atestatas, licencija, leidimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę verstis reikiama veikla. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė ar nurodytų paslaugų atlikimui yra pasitelkiami subtiekėjai, kvalifikaciją įrodančius dokumentus turi pateikti tos ūkio subjektų grupės nariai ar subtiekėjai, kurių prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia atitinkamų atestatų, licencijų, leidimų, verslo liudijimų ar panašių dokumentų. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Pateikiama:
1) Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai – aukštojo arba jam prilyginto mokslo, statybos inžinieriaus arba architekto išsilavinimą patvirtinančio diplomo, atestato, ar jam lygiaverčio kvalifikacijos atestato kopijos (Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija);
2) Statinio projekto vadovo, ir/ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir/ar specialisto gyvenimo aprašymas, kuriame būtų nurodyta reikalauja patirtis. (Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija);
3) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto galiojančio atestato, suteikiančio teisę rengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus (pirma kategorija). (Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija);
4) kvalifikuoto specialisto sutikimą teikti sutartyje nurodytas paslaugas, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar subtiekėjo įmonėje) ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimą, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip subteikėjas). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Pateikiama:
1) Įvykdytų sutarčių sąrašas, nurodant paslaugų bendras sumas, datas, paslaugų gavėjus (užsakovus).
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2) Įrodymui apie tinkamą sutarties (iš sutarčių sąrašo) įvykdymą tiekėjas turi pateikti: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, jo pažymą, o jos nesant – tiekėjo deklaraciją
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
3. Galiojantis draudimo įmonės liudijimas arba atitinkami įrodymai, kad tiekėjas yra apsidraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Tiekėjo už sutarties vykdymą atsakingų specialistų kvalifikacija ir patirtis:
1) Tiekėjas privalo pasiūlyti bent 1 (vieną) statinio projekto vadovą, turintį teisę projektuoti nesudėtingus statinius, kuris atitiktų žemiau nurodytus reikalavimus:
a) ne mažesnė kaip 2 metų patirtis dirbant statinio projekto vadovu;
b) projekto vadovas turi būti parengęs (ar vadovavęs parengiant) bent vieną statinio rekonstravimo ir/ ar naujos statybos projektą (statinių grupė: susisiekimo komunikacijos (gatvės)).
2) Tiekėjas privalo pasiūlyti bent 1 (vieną) už sutarties vykdymą atsakingą specialistą, turintį teisę eiti nesudėtingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas, turintį ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų patirtį šiose pareigose (statinių kategorija – nesudėtingas statinys; statinių grupė: susisiekimo komunikacijos (gatvės).
3) Tiekėjas privalo pasiūlyti bent 1 (vieną) už sutarties vykdymą atsakingą specialistą, turintį teisę rengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus.
Pastaba: Tiekėjas gali pasiūlyti 1 (vieną) specialistą nesudėtingo statinio projekto vadovo ir nesudėtingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigoms, jei siūlomo specialisto kvalifikacija atitinka abiems specialistams nustatytus minimalius reikalavimus (taikoma pirmai ir antrai pirkimo objekto dalims).
2. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymų pateikimo dienos privalo būti įvykdęs vieną ar daugiau statinio projektavimo sutarčių, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 3 500 EUR be PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomų sutarčių įvykdyta dalis per 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei teikėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė nei 3 500 EUR be PVM. (taikoma pirmai ir antrai pirkimo objekto dalims).
3. Tiekėjas turi turėti civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą.(taikoma pirmai ir antrai pirkimo objekto dalims).
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 7.8.2017 - 11:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.8.2017 - 11:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
until: 8.11.2017
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 8.8.2017 - 11:45

Place:

Biržų rajono savivaldybės administracijos pastato 3 aukšte 302 kabinete, adresu Vytauto g. 38, Biržai, LT-41134.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
1. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
2. CVP IS adresas htps://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Registracija CVP IS yra nemokama. Pirkimo sąlygos pateiktos dalyje „Pirkimo informacija“.

3. Papildomai skelbiama adresu http://www.birzai.lt (meniu punktas: Viešieji pirkimai).

VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Tiksli informacija dėl skundų pateikimo termino(-ų): Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27.6.2017