Services - 251118-2017

30/06/2017    S123    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Derybos 

Lietuva-Vilnius: Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos

2017/S 123-251118

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2004/17/EB

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“
120545849
Dominikonų g. 11
Kontaktinis(-iai) punktas(-ai): Viešųjų pirkimų specialistas
Kam: Justas Mulevičius
LT-01517 Vilnius
Lietuva
Telefonas: +370 52664389
El. paštas: justas.mulevicius@vv.lt

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiojo subjekto adresas: http://www.vv.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Pagrindinė veikla
Vanduo
I.3)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų subjektų vardu
Perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:
FIDIC inžinieriaus, techninės priežiūros ir administravimo paslaugų pirkimas, įgyvendinant projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių raj.“.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių raj.“ dalis numatytų investicijų skirta naujų tinklų plėtrai, esamų tinklų renovacijai. Pagrindinius tinklų plėtros darbus planuojama vykdyti Švenčionyse, Švenčionėliuose ir Švenčionių rajone, Zadvarnikų kaime.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas:
FIDIC inžinieriaus, techninės priežiūros ir administravimo paslaugų pirkimas, įgyvendinant projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių raj.“.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71310000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
FIDIC Inžinieriaus paslaugų teikimo pradžios data yra šios sutarties pasirašymo data.
Numatoma vertė be PVM: 30 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 36 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Paslaugos teikėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba piniginį užstatą perveda į pirkėjo sąskaitą. Užtikrinimo vertė – nemažiau kaip 10 proc. EUR be PVM nuo sutarties vertės.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Atsiskaitymas vykdomas tarpiniais mokėjimais pagal suteiktų paslaugų aktus bei pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo ir paslaugų suteikimo akto pasirašymo. Tarpinių mokėjimų skaičius neribojamas.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos:
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiami išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas kandidatas ar dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas;
arba
Laisvos formos tiekėjo deklaracija, kad tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo) neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime arba balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi kitas juridinis asmuo.
3.Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus.
Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama:
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Įsipareigojimų, susijusiu su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo įrodymui pateikiama:
1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, Registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymo pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiami:
1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2) Tiekėjo deklaracija (Pirkimo sąlygų 1 priedo (Paraiškos formos) 5 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
5. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šių pirkimo sąlygų 3.2.1 ir 3.2.2. punktuose išvardytas veiklas.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama:
Tiekėjo deklaracija (Pirkimo sąlygų 1 priedo (Paraiškos formos) 5 priedas).
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Pastaba. Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti arba pasitikslinti, pasilieka teisę atskiru prašymu paprašyti pateikti tiekėjo klientų (užsakovų) ar kitų institucijų atsiliepimų apie tiekėjo profesinę etiką, taip pat pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo klientais (užsakovais) ar kitomis institucijomis ir pasiteirauti apie tiekėjo profesinę etiką.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas turi pasiūlyti pagrindinių ekspertų grupę, susidedančią iš 5 ekspertų kurie atitiktų tokius reikalavimus:
1. Projekto vadovas (1 ekspertas)
Projekto vadovas privalo turėti:
a) aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
b) ne mažiau nei 1 metų darbo patirtį vykdant viešuosius pirkimus bei administruojant ES finansuojamus projektus.
2. Projekto finansų specialistas (1 ekspertas)
Projekto finansininkas privalo turėti:
a) ne mažiau nei 1 metų darbo patirtį tvarkant ES finansuojamų projektų buhalterinę apskaitą vandentvarkos srityje;
b) turi būti parengęs ne mažiau kaip 1 (vieną) paraiškos priedą dėl projekto finansavimo (vandentvarkos srityje), kuriame būtų atlikti projekto pajamų skaičiavimai.
3. FIDIC Inžinierius (1 ekspertas)
FIDIC inžinierius turi atitikti reikalavimus:
a) Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas statybos inžinerijos srityje.
b) Turi būti dalyvavęs bent viename ne anksčiau kaip prieš 3 (trejus) metus užbaigtame projekte kaip FIDIC inžinierius;
4. Ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovas (1 ekspertas), kuris turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:
a) Turėti teisę vykdyti ypatingo statinio statybos (statinių grupės: pastatai (negyvenamieji pastatai), susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai, ryšių (telekomunikacijų) tinklai)hidrotechnikos statiniai (pagal STR 1.01.03:2017)) techninę priežiūrą (jeigu vieno eksperto kvalifikacija neapima visų statinių grupių, Tiekėjas gali pasiūlyti daugiau nei vieną ekspertą, kurių kvalifikacija kartu apims visas statinių grupes, ir kurie kiekvienas atitiks b papunkčio reikalavimą);
b) Ne trumpesnė nei 3 (trejų) metų darbo patirtis ypatingo statinio (vandentvarkos projektuose)statybos techninės priežiūros srityje.
5. Ypatingo statinio statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas (1 ekspertas), kuris turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:
a) Turėti teisę vykdyti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų (statinių grupės: pastatai (negyvenamieji pastatai), susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai, ryšių (telekomunikacijų) tinklai; hidrotechnikos statiniai (pagal STR 1.01.03:2017)) (darbų sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas) techninę priežiūrą (jeigu vieno eksperto kvalifikacija neapima visų statinių grupių ir (ar) darbų sričių, Tiekėjas gali pasiūlyti daugiau nei vieną ekspertą, kurių kvalifikacija kartu apims visas statinių grupes ir darbų sritis, ir kurie kiekvienas atitiks b papunkčio reikalavimą);
b) Ne trumpesnė nei 3 (trejų) metų darbo patirtis ypatingo statinio specialiųjų darbų (vandentvarkos projektuose) statybos techninės priežiūros srityje.
Pateikiama:
— siūlomų ekspertų sąrašas, užpildant Pirkimo sąlygų 1 priedo (Paraiškos formos) 4 priede pateiktą lentelę;
— siūlomų ekspertų deklaracijos dėl specialisto sutikimo būti įdarbinti (užpildant ir pasirašant Pirkimo sąlygų 1 priedo (Paraiškos formos) 2 priede pateiktą formą);
— projekto vadovo išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
— projekto finansininko rengtos projekto paraiškos priedo dėl projekto finansavimo (vandentvarkos srityje), kuriame būtų atlikti projekto pajamų skaičiavimai, kopija;
— FIDIC inžinieriaus išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
— Atlikimo pažymų arba Perėmimo pažymų, jei atlikimo pažymos pagal sutarties sąlygas neturėjo būti išduotos, t.y. nebuvo defektinio laikotarpio, patvirtinančių vandentvarkos projektų, kuriuose Tiekėjo siūlomas Fidic inžinierius dalyvavo, užbaigimą, patvirtintos kopijos (FIDIC inžinieriaus atveju);
— LR teisės aktuose numatytos institucijos išduoto (-ų) ar jos pripažinto (-ų) kvalifikacijos atestato (-ų) kopija (-os), patvirtinančio (-us) teisę vykdyti ypatingo statinio statybos darbų techninę priežiūrą (kaip to reikalauja STR 1.02.01:2017) (Ypatingo statinio statybos techninės priežūros vadovo atveju);
— LR teisės aktuose numatytos institucijos išduoto (-ų) ar jos pripažinto (-ų) kvalifikacijos atestato (-ų) kopija (-os), patvirtinančio (-us) teisę vykdyti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) techninę priežiūrą (kaip to reikalauja STR 1.02.01:2017) (Ypatingo statinio statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo atveju).
2. Per pastaruosius 3 (tris) metus (jei tiekėjas veiklą vykdė trumpiau, tai nuo jo veiklos pradžios) iki paraiškų pateikimo dienos tiekėjas turi būti sėkmingai įvykdęs ES lėšomis finansuojamų projektų administravimo paslaugų sutarčių, kurių vertė ne mažesnė kaip 2.000 (du tūkstančiai) EUR be PVM.
Pateikiamas per paskutinius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) įvykdytų ES lėšomis finansuojamų projektų administravimo paslaugų sutarčių sąrašas, užpildant Pirkimo sąlygų 1 priedo (Paraiškos formos) 3 priede pateiktą lentelę, kurioje turi būti nurodyta visa joje prašoma pateikti informacija.
Įrodymui apie paslaugų suteikimą Tiekėjai pateikia:
— jei Užsakovas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą,
— jei Užsakovas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – Tiekėjo deklaraciją (Tiekėjo deklaracija bus laikomas pateiktas sutarčių sąrašas), tačiau Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti tiekėjų pateikti nurodytų sutarčių tinkamo įvykdymo įrodymus (užsakovų pažymas, priėmimo – perdavimo aktus ir kt.).
3. Per pastaruosius 3 metus (jei tiekėjas veiklą vykdė trumpiau, tai nuo jo veiklos pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos tiekėjas turi būti sėkmingai įvykdęs FIDIC Inžinieriaus ir ypatingo statinio techninės priežiūros paslaugų sutarčių, kurių vertė ne mažesnė kaip 15 000 (penkiolika tūkstančių) EUR be PVM sumuojant ne daugiau kaip 3 (trejų) sutarčių vertes.
Pateikiamas per paskutinius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) įvykdytų FIDIC Inžinieriaus ir ypatingo statinio techninės priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas, užpildant Pirkimo sąlygų 1 priedo (Paraiškos formos) 3 priede pateiktą lentelę, kurioje turi būti nurodyta visa joje prašoma pateikti informacija.
Įrodymui apie paslaugų suteikimą Tiekėjai pateikia:
— jei Užsakovas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą,
— jei Užsakovas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – Tiekėjo deklaraciją (Tiekėjo deklaracija bus laikomas pateiktas sutarčių sąrašas), tačiau Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti tiekėjų pateikti nurodytų sutarčių tinkamo įvykdymo įrodymus (užsakovų pažymas, priėmimo – perdavimo aktus ir kt.).
Pateikiami dokumentai elektroninėje formoje.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Derybų procedūra
Kai kurie kandidatai jau atrinkti (jei tinka, pagal tam tikrų tipų derybų procedūras): ne
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiojo subjekto priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų gavimo sąlygos (išskyrus DPS)
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 31.7.2017 - 09:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
4.8.2017 - 09:00
IV.3.5)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.3.7)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 4.8.2017 - 9:00
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: ne

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as):
VI.3)Papildoma informacija:

Informacija pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie registruojami CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Registracija CVP IS yra nemokama.

VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“
120545849
Dominikonų g. 11
LT-01517 Vilnius
Lietuva
El. paštas: info@vv.lt
Telefonas: +370 52664301
Faksas: +370 52619417

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Tiekėjas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija nesilaikė Taisyklių ir (arba) kitų teisės aktų reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę pateikti Perkančiajai organizacijai pretenziją: 1. per 15 kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Tiekėjams dienos; 2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtiną sprendimą dienos, jei VPĮ, Taisyklėse ir (ar) Pirkimo sąlygose nėra reikalavimo raštu informuoti Tiekėjus apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28.6.2017