Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 251169-2021

Submission deadline has been amended by:  354636-2021
19/05/2021    S96

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 096-251169

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368100
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000505482021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000505482021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M0 autóút északi szektor -tervezés

Hivatkozási szám: EKR000505482021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés az M0 északi szektor (11. sz. főút - 10. sz. főút közötti szakasz) kiviteli- és tender tervdokumentációjának elkészítésére, a meglévő engedélyek szükség szerinti módosításával, a további engedélyek beszerzésével.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az „M0 autóút északi szektor, 11. sz. főút - 10. sz. főutak közötti szakasz előkészítése (tervezés)" keretén belül a tervezés továbbfolytatása a kiviteli- és tender tervdokumentáció elkészítésével, a meglévő engedélyek szükség szerinti módosításával és az építéshez szükséges engedélyek beszerzésével.

Az M0 északi szektor 11. sz. főút - 10. sz. főút közötti szakasz kiépítésének jellege: 2x2 forgalmi sávos autóút. Az M0 főpálya hossza: egybefüggően 8 km új nyomvonalon tervezett, / 2x2 sávos + leállósávos osztottpályás (fizikai elválasztású, melyből 1 db 2,0 km egybefüggő / hosszon és 1 db 3,2 km egybefüggő hosszon alagútpárban vezet. A tervezési szakasz kezdetén a Budakalászi különszintű csomópont -a forgalmi igényeknek megfelelően - átépül. Ürömnél különszintű forgalmi csomópontot alkot támfallal határolt bevágásban. A Tervezési szakasz végén az M0 a távlati M10 Budapest-Kesztölc szakasz Üröm-Solymár között tervezett szakaszához csatlakozik külön szintben, mely kb 4 km hosszú, 2x1 forgalmi sávos és jelen projekt részeként épülne ki. Tekintettel arra, hogy ezen csomóponti kialakításra rendelkezik az M0 környezetvédelmi engedéllyel, és ezen kialakítás biztosítja a forgalmi kapcsolatot. A fenti kialakítás jogerős környezetvédelmi és építési engedéllyel rendelkezik. Az engedélyezési terv mindösszesen 4 db különszintű csomóponti kialakítással készült.

A feladat részét képezi a főpálya 2x2 sávos +leállósávos műtárgyakkal történő áttervezése, mely az eredeti engedélyezési terv felülvizsgálatát és a meglévő engedélyek módosítását jelenti. Továbbá Solymáron 1 db készenléti üzemmérnökségi telep megtervezését is. Az alagutak kelet-nyugat irányú fekvése miatt az alagút be- és kihajtása során az árnyékolás biztonságát meg kell vizsgálni és szükség szerint meg kell tervezni.

A nyomvonallal - alagút védelmi zónával - érintett továbbá egy influenza elleni oltóanyagot gyártó cég, mely a rezgésekre kifejezetten érzékeny. Nyomvonal korrekció szükséges-az érzékeny terület érintettségének csökkentése, érdekében.

Tervező első feladata a meglévő engedélyezési terv felülvizsgálata, módosítása, valamint döntéselőkészítési dokumentáció készítése a fentiek figyelembe vételével a továbbtervezendő műszaki tartalmak vonatkozásában. Vizsgálni és megtervezni szükséges továbbá a 11 sz. főúti végcsomópontot, a 11.sz. főút és az M0 északi szektor szakaszán a közvetlen, direkt kapcsolat kialakításának lehetőségét- elsődlegesen az M0 keleti szektor irányába-, valamint ugyanitt a BFK által a H5 jelű HÉV-hez tervezett P+R parkoló megközelítését. Megtervezendő továbbá a 11.sz. főút 1111. j. úti csomópontig történő leállósávos kialakítását, a leállósáv többlet forgalmi sávként történő megnyitásának lehetőségével, a 11.sz. főút fizikai elválasztásával. További feladat az M0 autóút 2.sz. főút és M10 gyorsforgalmi út I.ütem közötti szakaszán a leállósáv többlet forgalmi sávként történő megnyitásának vizsgálata és a szükséges létesítmények megtervezése is dinamikus forgalomirányítással.

Tervező további feladata az érintett településekre vonatkozó, Helyi Építési Szabályzat módosításához szükséges szabályozási tervek elkészítése, valamint a kiviteli terv alapján a kisajátítási tervek véglegesítése és záradékoltatása is. Szükséges továbbá a környezetvédelmi feladatok, zajárnyékolás, ökológiai átjárók, intézkedések aktualizálása, felülvizsgálata, szükség szerinti megtervezése - a projekt hatáskörében.

Részletek a KD-ban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként olyan projektben, amely gyorsforgalmi út tervezésére vonatkozott (min. 0 db, max. 5 db) (db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. Az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. d) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) (hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. d) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) (hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az AF III.1.3) M/2.4. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) (hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 32
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részajánlattétel kizárásnak indoka: Az M0 autóút északi szektor 11.sz. főút - 10.sz. főút közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei, többek között az M0 autóút 11. sz. főúthoz kapcsolódó csomópontja a 11.sz. főút forgalombiztonsági és hírközlési átépítéseivel, a 10.sz. főúthoz kapcsolódó csomópontja a 10.sz. főúti kiépítéssel (M10 I. ütem), a budakalászi, ürömi különszintű csomópontok, az ingatlanokat megközelítő utak tervezési feladatok egymáshoz kapcsolódnak. A forgalmi kapcsolat és a közlekedés lefolyása, a forgalombiztonság, a környezetvédelmi szempontok, megfelelő vízelvezetés és közműkiváltás, közmű építés, az üzemi hírközlés, alagút irányítás tekintetében a tervezésre kerülő létesítmények egymásra hatással vannak minden szakág tekintetében. Ugyanígy a Solymári készenléti telep helybiztosítása, megközelíthetősége, közműellátása, az alagúthoz történő hírközlési rendszereinek bekötése jelen tervezéssel összefügg, egymásra hatással vannak, többek között a hírközlési hálózat egy rendszert kell képezzen. A Solymári készenléti telep tervezésekor törekedni kell arra, hogy a készenléti telep működése folyamatos legyen, ezért figyelembe kell venni az üzemi épületek (tartalék irányító központ, sótároló, garázs épület) elhelyezését, telepi úthálózat kialakítását, illetve az úthoz kapcsolódó kisebb létesítmények (töltőállomás, tengelysúlymérő) helyét. Fontos, hogy a telepi tervezés tűzoltó állomás és rendőrségi épület távlati biztosításának figyelembe vételével történjen. A Solymári készenléti telep és a csomópont közötti útkapcsolatot úgy kell megtervezni, hogy el tudják látni saját feladatukat, azonban egymással is harmonizáljanak, így biztosítható, hogy a készenléti telep gyors és nagy létszámot igénylő esetben is képes legyen ellátni feladatát. A csomópont miatt tervezésre kerülő közmű kiváltásokat úgy kell megtervezni, hogy azok összhangban legyenek a készenléti teleppel és annak igényeivel. A tervezés során, annak szinte minden fázisában különösen, de nem kizárólagosan az úttervezés, vízelvezetés, környezetvédelem, forgalomtechnika, műtárgy- és közműtervezés stb. során az adatok, műszaki paraméterek tehát egymásra épülnek, egymás kiinduló adatait befolyásolják, azaz a tervezés komplex és egységes szemléletmódot kíván, s ez a részekre bontás esetén nem tud teljesülni. Fentiek miatt részajánlattétel nem megengedett.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 4. § (1) bek., 6-7. § szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlattevők mindegyike külön űrlapot nyújt be. Irányadó a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik, hogy a kizáró okok nem állnak fenn és megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot.

A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az EEKD-ot csak a II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy az alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alatt.

A Kr. 13. §-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a Kr. III. fejezete szerinti, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz amelyek elérhetőségét a gazdasági szereplőknek fel kell tüntetniük az EEKD-ban, azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja.

Irányadó a Kbt. 64. §, a 69. § (11a) bek., a 74. § (1) bek. és a Kr.1-8. §, 10. §, 12-16. §.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Igazolási mód:

Előzetes igazolás során AK elfogadja AT-nek az EEKD-ben foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α:)! Az engedély/jogosítvány másolatát, a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bek-re is (csak abban az esetben csatolandó, amennyiben nem szerepel az Ajánlatkérő által is elérhető ingyenes adatbázisban.) Ennek értelmében AK a Kbt. 65. § (1) bek c) szerinti alk.követelményt a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, a https://www.mmk.hu oldalon ellenőrzi. Dokumentumok benyújtása az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó felhívására a Kbt. 69. § (4) bek alapján. Kbt. 65. § (1) bek c) pont köv igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság/engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

Kbt.65.§(1)bek.c)pont szerinti köv.igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása,ha az valósítja meg azt a feladatot,amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. előírásaira.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő (kapacitást biztosító szervezet) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12), Kbt. 69. § (11a) bek., és a Kr. 19. § (3) és (7) bek. irányadó az igazolás során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el: 1 500 000 000,- Ft

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő (kapacitást biztosító szervezet) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pont alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 6 évben (72 hónap) teljesített, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett, legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjaiban előírt módon.

A Kr. 22. § (2) bek. alapján a referenciaigazolásnak vagy a referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell a következő adatokat:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal!),

— a teljesítés/részteljesítés időtartamát, azaz a teljesítés/részteljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal!),

— a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21. § (3b) bek. alapján AK előírja, hogy a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 12 éven (144 hónap) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek.szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján csatolnia kell az előírt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint amennyiben az adott szakember esetén végzettség és/vagy képzettség kerül előírásra a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell:

a) az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!).

b) annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer vehetők figyelembe. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt képzettség/végzettség megszerzésének időpontjától, az M/2.2. c) pont és a M/2.3.c) pont szerinti megfelelés, illetve az M/2.4. pont esetében az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettség megszerzésének időpontjától számítandó. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat, adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 éven(72 hónap) belül befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett (108 hónap) összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

M/1.1. legalább 5 km hosszú, új, egybefüggő nyomvonalon tervezett, minimum 2x2 sávos plusz leállósávos osztottpályás (fizikai elválasztású) gyorsforgalmi út

a) teljeskörű engedélyezési terveinek elkészítése, amely magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvétel, mely tartalmazza a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az útépítési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését) vagy

b) teljeskörű kiviteli terveinek elkészítése,

És

c) amely tartalmazott 1 db különszintű csomópont tervezését

M/1.2 legalább 750 m egybefüggő hosszúságú alagút tervezését tartalmazó

a) teljeskörű engedélyezési terveinek elkészítése amely magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvétel, mely tartalmazza a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az útépítési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését)

Vagy

b) teljeskörű kiviteli terveinek elkészítése

Ugyanazon szerződés bemutatható az M/1.1. és M/1.2. szerinti alkalmassági követelmény igazolására.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M/2.1.Legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel vagy „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, valamint

b) legalább 36 hónap közút tervezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján előírja, hogy az M.2.1. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolásához ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

M/2.2. Legalább 1 fő úttervező szakemberrel:

a) okleveles közlekedés-építőmérnök szakképzettséggel és min. 36 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

b) közlekedés-építőmérnök szakképzettséggel és min. 60 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal vagy

c) „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és

d) legalább 36 hónap közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői szakmai tapasztalattal.

(a fenti a) vagy b) és a d) pont között időbeli átfedés megengedett), illetve a c) pont esetén a jogosultág megszerzése előtti és utáni időszak is bemutatható

Tehát a fenti a), b), c) pontok közül elegendő ha egynek felel meg Ajánlattevő, azonban a d) pontnak való megfelelés az a)/b)/c) pontoknak való megfelelés mellett szükséges.

M/2.3. Legalább 1 fő tartószerkezeti tervező szakemberrel:

a) a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „T” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és legalább 60 hónap hídszerkezeti tervezés területén szerzett szakmai gyakorlattal vagy

b) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „HT” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és legalább 84 hónap hídszerkezeti tervezés területén szerzett szakmai gyakorlattal vagy

c) „T” vagy „HT” (vagy ezekkel egyenértékű) jogosultsággal, és

d) legalább 36 hónap közúti tervezési területen tartószerkezeti vagy hídszerkezeti tervezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.

(a fenti a) vagy b) és a d) pont között időbeli átfedés megengedett). illetve a c) pont esetén a jogosultág megszerzése előtti és utáni időszak is bemutatható

Tehát a fenti a), b), c) pontok közül elegendő, ha egynek felel meg Ajánlattevő, azonban a d) pontnak való megfelelés az a)/b)/c) pontoknak való megfelelés mellett szükséges.

M/2.4. Legalább 1 fő természetvédelmi szakemberrel:

b) a) a 297/2009. (XII.21.) Kr. szerinti SZKV 1.1-1.4 (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel vagy SZKV 1.1-1.4 (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, és legalább 36 hónap környezetvédelem szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés nem megengedett.

AK a felhívásban meghatározott fogalmak alatt a következőket érti:

a) Teljeskörű kiviteli terv alatt az építési engedély-határozat alapján készített, az építmények megvalósítására is alkalmas, a műszaki kialakításokat és megoldásokat részletesen tartalmazó tervet.

b) AK teljeskörű engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési tervet érti.

c) AK „projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projektvezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában.

d) Projektvezetői gyakorlatként ajánlatkérő olyan gyakorlatot fogad el, amely magába foglalta a tervezési projekt egészének szakmai irányítását, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel

e) AK „közút” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakat érti.

f) Alagút: AK alagút alatt az e-ÚT 07.06.11:2021 számú útügyi műszaki előírás 2.1 pontja szerinti vegyes használatú alagutat érti.

M/1 követelmény körében az AK által előírt fogalommeghatározás - ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat -valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként ismertetendő a csatolandó igazolásban. M/2 követelmény körében a fenti fogalmak tartalma vonatkozásában a szakembereknél az önéletrajzban és/vagy, a rendelkezésre állási nyilatkozat részeként és/vagy egyéb szakember által megtett egyéb nyilatkozatban kérjük, hogy szakember nyilatkozzon, hogy a fenti fogalomnak mindenben megfelelnek. AK szakember esetén e körben elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de hivatkoznak arra, hogy a szakember önéletrajzában szerepeltetett munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval. Amennyiben a referencia szerinti szerződés alapján a feladatát képezte az építési engedély megszerzése is és az engedélyezési terv készítése tárgyában az engedélyező Hatóság az engedélyt kiadta és az alkalmasság követelmény igazolási módjaként csatolandó iratból megállapítható az engedély száma és a kiadás időpontja, az e körben előírt fogalommeghatározás (engedélyezési terv) tartalmi elemeinek való megfelelősége igazolt, így annak ismertetése nem szükséges.

További információ az AD I. kötet

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Közreműködési biztosíték: nettó tervezői díj 1 %-a; építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködése biztosítékául a Jótállási Biztosíték megszűnése előtti 15. napig, a Megrendelő által utolsóként elfogadott Végleges Tervdokumentáció átadásától számított 5 éves időtartamból még hátralevő időszakra.

Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó tervezői díj 5 %-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6), (8) bek. szerint, érvényességi ideje befejezési határidőt követő 45. nap

Késedelmi kötbér mértéke, maximuma: a kötbéralap 0,5 %-a minden késedelmes napra számolva. A késedelmi kötbér alapja a nettó Tervezési Díja. Az egyes késedelmi kötbérek és azok összesített mértéke nem haladhatja meg a teljes Tervezési Díj 15 %-át.

Hibás teljesítési kötbér: A késedelmi kötbér alapja a nettó Tervezési Díja. A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 15 %-a.

Jótállási idő: 36 hónap

Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a Megrendelő által utolsóként elfogadott Végleges Tervdokumentáció elfogadásától számított 36 hónap lejártát követő 45. nap

Meghiúsulási kötbér mértéke, maximuma: Tervezési Díja 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a Tervezési Díj 20 %-át.

Részletes szabályozás a szerződéstervezetben.

Forrás: hazai,

Megrendelő előleget nem biztosít.

Az ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF.

A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., ill. a Ptk. 6:155.§.

Irányadó a Kbt. 27/A.§-a.

A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/06/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/06/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § -a irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKRr. 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK jelen eljárást a Kbt. 41. § (3) bek., ill. az EKRr. szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el. Az ajánlatot elektronikusan kell benyújtani.

2. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött:

Mértéke: 30 millió forint

Teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN:HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a KD tartalmazza.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az AK kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

4. AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.

5. Ajánlattevőnek a felolvasólap mellékletében meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül a munkadíj mellett feltüntesse a szerződéstervezet SZF 11. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.

6. Az alkalmasság követelményei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

7. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

8. A IV.2.6. pontban megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 nap.

9. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 300 millió Ft/év és min. 150 millió Ft/káresemény mértékű, érvényes tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

10. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) a mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás, a 1-4. sz. minőségi résszempontok esetében az egyenes arányosítás, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Az 1. minőségi részszempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 5 db, a 2-4. sz. minőségi részszempontok esetében 36 hónap. Abban az esetben, ha az ajánlattevő a vonatkozó alkalmassági minimumkövetelményen felül nem kíván többletet, többlettapasztalatot megajánlani, úgy az 1. részszempont esetében „0” db, a 2-4. részszempontok tekintetében „0” hónap megajánlást kell a Felolvasólapon feltüntetni. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az 1. minőségi részszempontra bemutatott projektek időben átfedésben lehetnek az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakmai gyakorlattal. Az átfedés lehetőségét tehát AK kizárólag projektek tekintetében zárja ki, időben nem.

11. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által bemutatott szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, illetve a 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, illetve az M/2.4. pont szerinti szakember esetén a Természetvédelmi Szakértői névjegyzékben ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M/2.1. - „KÉ-K” jogosultság

M/2.2. - „KÉ-K” jogosultság

M/2.3. - „HT” vagy „T” jogosultság

M/2.4. -„SZKV”(1.1.-4.) jogosultság

12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

13. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bek.).

14. Rövidítések:

AK - Ajánlatkérő

EKRr. - 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet

Kr. - 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet

EKR - elektronikus közbeszerzési rendszer

KD - közbeszerzési dokumentumok

15. A felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.

16. A megjelölt határidők EKR rendszeridő szerint értendők.

17. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a KD tartalmazza.

18. A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § (10) bek. szerinti adat:, lajstromszám: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037

19. Részajánlattétel kizárásnak indoka: karakterkorlát miatt lásd jelen hirdetmény II.2.14. pont

20. AK a jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bek. alapján indítja meg. A felhívás II.2.7) pont szerinti 32 hónap a szerződés hatálybalépésétől számítandó

21.Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/05/2021