Services - 251357-2021

19/05/2021    S96

Nederland-Roermond: Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur

2021/S 096-251357

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Gilde Opleidingen
Nationaal identificatienummer: 11023711
Postadres: Postbus 1094
Plaats: Roermond
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6040 KB
Land: Nederland
Contactpersoon: Ans Bloem (CSG)
E-mail: ab@csg-bv.nl
Telefoon: +31 345588400
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.csg-bv.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=177375
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=177375
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gilde Opleidingen Roermond EA Schoonmaakdienstverlening

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919000 Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding betreft schoonmaakdienstverlening voor 13 onderwijslocaties gelegen in Roermond, Weert, Venlo, Oostrum/Venray, Sittard en Geleen. Het betreft een Prestatieovereenkomst op basis van op basis van handelingsgerichte / inspanningsgerichte werkprogramma's.

De schoon te houden oppervlakte omvat circa 72 000 m2.

De uitvoering van de werkzaamheden zal starten per 1.1.2022

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale duur van tien (10 jaar,) te weten een vaste, initiële periode van vier (4) jaar, waarvan het eerste jaar geldt als proeftijd, met de mogelijkheid tot verlenging door Opdrachtgever tot driemaal (3x) twee (2) jaar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919300 Schoonmaken van scholen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roermond, Weert, Venlo, Oostrum/Venray, Sittard en Geleen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding betreft schoonmaakdienstverlening voor 13 onderwijslocaties gelegen in Roermond, Weert, Venlo, Oostrum/Venray, Sittard en Geleen. Het betreft een Prestatieovereenkomst op basis van op basis van handelingsgerichte/inspanningsgerichte werkprogramma's.

De schoon te houden oppervlakte omvat circa 72 000 m2.

De uitvoering van de werkzaamheden zal starten per 1.1.2022

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale duur van tien (10 jaar,) te weten een vaste, initiële periode van vier (4) jaar, waarvan het eerste jaar geldt als proeftijd, met de mogelijkheid tot verlenging door Opdrachtgever tot driemaal (3x) twee (2) jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 70 %
Prijs - Weging: 30 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Drie x telkens twee jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/07/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/07/2021
Plaatselijke tijd: 14:05
Plaats:

Culemborg.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Plaats: Roermond
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/05/2021