Szolgáltatások - 252568-2016

22/07/2016    S140

Belgium-Brüsszel: Együttműködés a nemzeti bírákkal a környezetvédelmi jog területén

2016/S 140-252568

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for the Environment, SRD.2 — Finance
Postai cím: BU-9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Együttműködés a nemzeti bírákkal a környezetvédelmi jog területén.

Hivatkozási szám: ENV D.2/FRA/2016/0015.
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A keretszerződés célja, hogy segítséget nyújtson a Bizottság szolgálatai számára a nemzeti bírákkal az EU környezetvédelmi joga területén folytatott együttműködésre irányuló program továbbfejlesztését célzó konkrét tevékenységek elvégzésében, mint például a környezetvédelmi joggal kapcsolatos új képzési modulok kifejlesztése, beleértve ezek aktualizálását és workshopok szervezését, valamint a képzési anyagok nemzeti szinten történő maximális kihasználásának biztosítására szolgáló módszerek feltárását.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyílt pályázati felhívás – keretszerződés megkötése 1 gazdasági szereplővel. A keretszerződés időtartama 12 hónap, és 3 alkalommal automatikusan meghosszabbodik (a teljes időtartam maximum 48 hónap). Az egyes szerződések odaítéléséhez megengedett összesített maximális éves összeg nem haladja meg az 300 000 EUR-t (azaz a 1 200 000 EUR-t a keretszerződés teljes maximális időtartama során). A konkrét szerződések várható értéke a tervek szerint 70 000 EUR–150 000 EUR közötti összeg lesz, de nem zárható ki, hogy egyes konkrét szerződések értéke kívül esik ezen a nagyságrenden. A konkrét szerződések a költségvetés igényeitől és rendelkezésre állásától függnek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A pályázat érvénytelenítésre került, mivel a kiválasztási kritériumok és az előírt igazoló dokumentumok túlságosan korlátozó hozzáférési feltételeket teremtettek, és jogos aggodalomnak adhatnak okot a lehetséges verseny szintjét illetően. A nyílt és tisztességes verseny biztosítása érdekében a Bizottság úgy határozott, hogy érvényteleníti a nyílt felhívást, és azt egy későbbi szakaszban ismételten meghirdeti a kiválasztási kritériumok újrafogalmazását követően.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 089-155812
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Együttműködés a nemzeti bírákkal a környezetvédelmi jog területén

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű, (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (előzetes közzététel nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve építési beruházások kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve építési beruházások megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és építési beruházások megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

A pályázati dokumentáció az I.3. pontban megadott címről lesz letölthető. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatos észrevételek az I.1. pontban feltüntetett ajánlatkérő számára nyújthatók be.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezés benyújtási határidejének felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyitását.

Az odaítélési döntésről szóló értesítéstől számított 2 hónapon belül jogorvoslati kérelem nyújtható be a VI.4.1. pontban említett szervhez.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/07/2016