There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 25259-2022

Submission deadline has been amended by:  78096-2022
17/01/2022    S11

Romania-Ploiești: Public utilities

2022/S 011-025259

Concession notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/23/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: ADI TERMO PRAHOVA
National registration number: 44906490
Postal address: Strada: Republicii, nr. 2-4
Town: Ploiesti
NUTS code: RO316 Prahova
Postal code: 100008
Country: Romania
Contact person: Horia Laurentiu Tiseanu
E-mail: adi.termo.prahova@gmail.com
Telephone: +40 722763292
Internet address(es):
Main address: www.aditermoprahova.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/pc-notice/v2/view/100013662
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Applications or, where applicable, tenders must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: ASOCIATIE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Ploiești, în sistem centralizat

Reference number: 44906490/2021/1
II.1.2)Main CPV code
65000000 Public utilities
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Procedura de atribuire se inițiază prin transmiterea spre publicare a unui anunț de concesionare prin intermediul SEAP/SICAP. Concesionarul trebuie să asigure agentul termic pentru încălzire și apa caldă de consum pentru consumatorii de energie termică branșați la sistemul centralizat de încălzire (populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici). Autoritatea contractantă pune la dispoziția concesionarului punctele termice, unde se realizează schimbul de căldură între agentul termic primar asigurat de concesionar și agentul termic secundar care este furnizat la fiecare consumator în parte, precum și rețelele termice aferente punctelor termice. În perioada de iarnă se furnizează energia termică pentru asigurarea încălzirii și a apei calde de consum, iar în perioada de vară se asigură apa caldă de consum.

Pe durata contractului de concesiune, serviciul de alimentare cu energie termica trebuie sa îndeplinească următoarele cerințe fundamentale:

- Continuitate din punct de vedere calitativ si cantitativ;

- Adaptabilitate la cerințele consumatorilor;

- Accesibilitate egala si nediscriminare la serviciul public;

- Transparenta decizionala și protecția consumatorilor.

Număr zile până la care se pot solicita clarificări inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 25.

Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 16 zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 305 079 351.62 RON
II.1.6)Information about lots
This concession is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09322000 Steam
09323000 District heating
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

La toate punctele termice de pe raza Municipiului Ploiesti.

II.2.4)Description of the procurement:

Contractul de concesiune care se atribuie va respecta condițiile prevăzute prin Caietul de sarcini, Regulamentul de funcționare și anexele Documentației de atribuire.

Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat presupune:

- Producerea energiei termice

- Transportul energiei termice

- Distribuția energiei termice

- Furnizarea energiei termice

Prin atribuirea contractului de concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică se urmăresc următoarele obiective:

a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale utilizatorilor prin promovarea calității și eficienței acestui serviciu;

b) dezvoltarea durabilă a serviciului;

c) protecția mediului înconjurător;

d) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică in sistem centralizat;

e) accesibilitatea prețurilor la consumatori;

f) asigurarea resurselor necesare serviciului public de alimentare cu energie termică, pe termen lung;

g) asigurarea siguranței în funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică;

h) evidențierea transparentă a costurilor în stabilirea prețului energiei termice.

Cantitatea de energie pentru care s-a calculat valoarea estimata este de 397.000 Gcal./an, respectiv un estimat de 5.955.000 Gcal/15 ani. Durata concesiunii este 15 ani.

Valoarea estimata fără TVA de 2.305.079.351,62 lei este compusa din:

- 2.159.163.900 lei veniturile totale pentru întreagă perioada a concesiunii;

- 55.915.451,62 lei valoarea tuturor bunurilor care sunt puse la dispoziția concesionarului de către autoritatea contractantă;

- 90.000.000 lei valoarea investițiilor pe care le va face concesionarul, pentru activitatea de producere a energiei termice.

II.2.5)Award criteria
Concession is awarded on the basis of the criteria described below:
  • Criterion: Pretul ofertei
  • Criterion: Reducerea emisiilor poluante (CO2)
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the concession
Duration in months: 180
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions, indication of information and documentation required:

Cerinta nr. 1: Ofertanții nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute la art. 79, 80, 81 din Legea nr.100/2016. Autoritatea contractantă va exclude de la procedură orice ofertant care se încadrează în vreuna din motivele de excludere prevăzute mai sus.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerințelor:

Se vor completa Formularele nr.3, nr.4, nr.5 din Secțiunea Formulare, de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Formularele nr.3, nr.4, nr.5 completate corespunzător împreună cu documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea respectivelor formulare, vor fi depuse împreună cu oferta tehnică și financiară, la sediul entității contractante, înainte de termenul limită de depunere al ofertelor. Împreună cu oferta si formularele de mai sus vor fi depuse:

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării. Operatorul economic prezintă obligatoriu pentru sediul principal certificatele fiscale, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute de lege

• alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 79 – 81 din Legea nr.100/2016, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare ori a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Documentele vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mențiunea « conform cu originalul. Persoanele juridice străine, vor prezenta documente in original sau copie lizibila cu mențiunea « conform cu originalul « , însoțite de traducere autorizata in limba romana.

Notă : Operatorii economici nerezidenţi, străini au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată către bugetul de stat şi cel local, eliberate de autorităţile competente ale ţării de origine.

Cerința nr. 2: Ofertanții nu trebuie sa se regăsească în situații potențial generatoare de conflict de interese așa cum este acesta definit de art.44 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, cu modificările si completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: Completare Formular nr. 6 din secțiunea Formulare.

Persoanele cu funcții de decizie în cadrul procedurii de atribuire a contractului de concesiune: Dumitrescu Iulian - Presedinte Consiliul Judetean Prahova, Letea Dorin Ilian - membru AG, Tinca Alina Georgiana - membru AG, Valentin Stelian Gheorghe - membru AG, Volosevici Andrei Liviu - Primar municipiul Ploiesti, Nicodim Daniel - membru AG, Trofin Magdalena - membru AG, Radu Aurelia - cenzor, Ion Marina - cenzor, Frusionoiu Eugenia - cenzor, Tiseanu Horia Laurentiu - Director Executiv

Nota: în caz de asociere, declaraţia se completează de către fiecare asociat, sau eventual susţinător. încadrarea oricăruia dintre asociaţi, sau susţinători în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 100/2016, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului.

Cerința nr. 1: Ofertanții participanți la procedura trebuie sa fie legal înregistrați si obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informațiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentării acestuia ca urmare a solicitării transmise de către autoritatea contractanta.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Certificat constatator emis de ORC sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise de țara de rezidență.

Cerinta nr. 2: Ofertantii participanti trebuie sa iși asume vor obține licența ANRE* în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 28/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, publicat în Monitorul Oficial nr. 271 din 19 aprilie 2017 privind dreptul de furnizare energie termică.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei : Declaratie pe proprie raspundere privind obtinerea licentei ANRE in termenul legal, in cazul in care vor deveni semnatari ai contractului de delegare.

*Avand in vedere prev. Regulamentului privind acordarea licentelor din Anexa Ordinului ANRE 28/2017, respectiv art.8(1) exista obligatia solicitarii acordarii licentei ANRE in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a contractului de delegarea gestiunii serviciilor.

Note: In cazul unei asocieri, in vederea completării domeniului de activitate, fiecare societate participanta trebuie sa deţină Licenţa pentru activitatile prestate.

Nota: In cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, membrii asocierii trebuie să fie licenţiaţi pentru partea de contract pe care o execută (dacă acea parte impune licenţiere conform legii).

Nota general valabila: Documentele vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mențiunea « conform cu originalul. Persoanele juridice străine, vor prezenta documente in original sau copie lizibila cu mențiunea « conform cu originalul « , însoțite de traducere autorizata in limba romana.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria, indication of information and documentation required:

Cerința: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala a fost de minim 80.000.000 Lei in fiecare dintre exercițiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul va prezenta situațiile financiare sau extrase din situațiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020. Aceste documente vor fi prezentate si de către Ofertantul asociat, in situația in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru îndeplinirea cerinței. Nota 1: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2018 - 1 Euro = 4,6535 Lei, 2019 – 1 Euro = 4,7452 Lei, 2020 – 1 Euro = 4,8371 Lei .b) Pentru alte monede decât Euro, se transforma mai întâi in Euro, utilizându-se cursul mediu pentru anii 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-ul http://ecb.int. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicațiile de la punctul a)Nota 2: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in măsura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat să facă dovada situației sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 3: Daca un grup de operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, cerința se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Nota 4: In vederea îndeplinirii cerinței, Ofertantul poate beneficia de susținerea unui/unor terț/terți. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 76 din Legea nr. 100/201privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 36 din H.G. nr. 867/2016.Nota 5: In cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terț, Ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind susținerea economica si financiara acordata de terțul susținător, Formularul nr. 14 in conformitate cu modelul din Secțiunea „Formulare” din Documentația de Atribuire.b) documentele transmise Ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători, din care rezulta modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care terțul le va mobiliza in cazul in care Ofertantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant si tertul susținător prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a Ofertantului si va arata modul in care le va transfera ofertantului in derularea contractului;c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anii 2018, 2019 si 2020 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara.Nota 6: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantuluib) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului.Documentele vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mențiunea « conform cu originalul ».Persoanele juridice străine, vor prezenta documente in original sau copie lizibila lizibila cu mentiunea « conform cu originalul « , insotite de traducere autorizata in limba romana.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria, indication of information and documentation required:

Cerinta nr. 1: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3* ani a prestat servicii similare de Producerea energiei termice Si/sau Transportul energiei termice Si/sau Distributia energiei termice Si/sau Furnizarea energiei termice*) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor.

Cerinta nr. 1: Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea/activitatile principala/e a contractului de concesiune.

Cerinta nr. 2: Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru lucrarile ce fac obiectul contractului de concesiune.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul va prezenta Formularul nr.7 in conformitate cu modelul din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire.In vederea indeplinirii cerintei, Ofertantul va prezenta certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, de exemplu: documente de proprietate si/sau certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie si/sau contracte de prestari servicii/concesiune/operare si/sau orice ale documente din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.Aceste documente vor fi prezentate si de catre Ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pt indeplinirea cerintei.In vederea indeplinirii cerintei, Ofertantul va indica in mod explicit, cel putin urmatoarele informatii necesare pt a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea si nr. contractului; descrierea contractului; beneficiarul/concedentul; perioada de operare.Nota 1: Daca un grup de operat economici participa in comun la proced de atribuire, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, Ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 76 din Legea nr. 100/2016 si ale art. 36 din H.G. nr. 867/2016.Nota 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, Formularul nr.8 in conformitate cu modelul din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire.b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prez trebuie sa indice concret care sunt resursele necesare (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul/Ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contr sau se va afla in imposibilitatea derularii contr, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. c) documente de proprietate si/sau certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie si/sau contracte de inchiriere/operare si/sau orice ale documente din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.Nota 4: Autoritatea va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantuluib) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pt realizarea contractului. Nota5: Operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv serviciile în legătură cu care acordă susținerea.Documentele vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mențiunea « conform cu originalul ».Persoanele juridice straine, vor prezenta documente in original sau copie lizibila lizibila cu mentiunea « conform cu originalul « , insotite de traducere autorizata

Ofertantul va prezenta Certificat/e acordat/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea/activitatile principala/e a contractului sau alte probe/dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat in documentatia de atribuire.Documentele vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul ».Persoanele juridice straine, vor prezenta documente in original sau copie lizibila lizibila cu mentiunea « conform cu originalul « , insotite de traducere autorizata in limba romana.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii documentului, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

Ofertantul va prezenta Certificat/e acordat/e de organisme independente, respectiv ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.Documentele vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul ».Persoanele juridice straine, vor prezenta documente in original sau copie lizibila lizibila cu mentiunea « conform cu originalul « , insotite de traducere autorizata in limba romana.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine la momentul prezentarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for submission of applications or receipt of tenders
Date: 28/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 4 luni de la termenul limita de primire a ofertelor.

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire.

Evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit in documentatia de atribuire.

Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, iar ofertantul castigator este cel clasat pe primul loc, respectiv ofertantul cu cel mai mare punctaj.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi niveluri de redeventa, şi oferta câştigătoare va fi desemnata cea cu redeventa cea mai mare.

Solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire, se vor transmite la adresa de email: adi.termo.prahova@gmail.com si/sau la sediul autoritatii contractante : A.D.I. TERMO PRAHOVA, b-dul Republicii, nr. 2-4, cam. 710, 710 A, jud. Prahova, cu respectarea termenului pana la care se pot adresa clarificari. Astfel, operatorul trebuie sa se asigure ca intrebarile de clarificare ajung in termenul stabilit la autoritatea contractanta, aceasta din urma neavand obligatia de a raspunde la clarificarile transmisa in alta modalitate decat cele expuse si/sau dupa expirarea termenului prevazut pentru solicitarea de clarificari in prezenta documentatie de atribuire.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv torta majora sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta/solicitare de participare, conform prev.art. 77 alin. (2) din HG 867/2016.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 101/2016

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/01/2022