TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Services - 253113-2018

13/06/2018    S111    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Gryfice: Cleaning and sanitation services

2018/S 111-253113

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
SPZZOZ w Gryficach
ul. Niechorska 27
Gryfice
72-300
Poland
Contact person: Andżelika Rajko, Longina Owczarska
Telephone: +48 913842127
E-mail: zamowienia@medicam.pl
Fax: +48 913842127
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.medicam.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.medicam.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
SPZZOZ w Gryficach ul. Niechorska 27 72-300 Gryfice
ul. Niechorska 27
Gryfice
72-300
Poland
Contact person: Andzelika Rajko, Longina Owczarska
Telephone: +48 913842127
E-mail: zamowienia@medicam.pl
Fax: +48 913842127
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.medicam.pl

Address of the buyer profile: www.medicam.pl

I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sprzątanie i dezynfekcja powierzchni, czynności pomocnicze przy pacjencie jako usługi ochrony zdrowia wykonywane w oddziałach szpitalnych pod nadzorem personelu medycznego

Reference number: 37/18
II.1.2)Main CPV code
90900000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest: sprzątanie i dezynfekcja powierzchni, czynności pomocnicze przy pacjencie jako usługi ochrony zdrowia wykonywane w oddziałach szpitalnych pod nadzorem personelu medycznego z częścią transportu wewnątrzzakładowego, transport wewnątrzzakładowy i utrzymanie terenów zewnętrznych w SPZZOZ w Gryficach (wraz z Przychodnią w Łobzie i Radiologią w Przychodni Portowej w Szczecinie).

1) Sprzątanie i dezynfekcja powierzchni.

2) Czynności pomocnicze przy pacjencie jako usługi ochrony zdrowia wykonywane w oddziałach szpitalnych pod nadzorem personelu medycznego z częścią transportu wewnątrzzakładowego.

3) Transport wewnątrzzakładowy i utrzymanie terenów zewnętrznych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
85112000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

SPZZOZ w Gryficach ul. Niechorska 27 72-300 Gryfice.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest: sprzątanie i dezynfekcja powierzchni, czynności pomocnicze przy pacjencie jako usługi ochrony zdrowia wykonywane w oddziałach szpitalnych pod nadzorem personelu medycznego z częścią transportu wewnątrzzakładowego, transport wewnątrzzakładowy i utrzymanie terenów zewnętrznych w SPZZOZ w Gryficach (wraz z Przychodnią w Łobzie i Radiologią w Przychodni Portowej w Szczecinie).

1) Sprzątanie i dezynfekcja powierzchni.

2) Czynności pomocnicze przy pacjencie jako usługi ochrony zdrowia wykonywane w oddziałach szpitalnych pod nadzorem personelu medycznego z częścią transportu wewnątrzzakładowego.

3) Transport wewnątrzzakładowy i utrzymanie terenów zewnętrznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został załączniku nr 1, 2, 3, 11, 12 i 13 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin usunięcia awarii sprzętu mechanicznego/ dostarczenia sprzętu równoważnego / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Sprzęt zaoferowany do wykonania usługi / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Szybkość reakcji na braki personelu / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Technologia sprzątania w zakresie przygotowania mopów lub zamontowanie stacji dozowania środka dezynfekcyjnego / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że.

— Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 PLN

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

— Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 (dwóch) usług realizowanych na podstawie umów z jednostkami służby zdrowia, których zakres obejmuje usługi kompleksowego sprzątania i dezynfekcji (również na salach chorych), których wartość już zrealizowanej należycie usługi na dzień składania ofert wynosi min. 2 000 000 PLN brutto każda (słownie: dwa miliony złotych) z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 7 do SIWZ),

— Na potwierdzenie warunku zdolności technicznej Zamawiający wymaga wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wymagana min. ilość podana przez Zamawiającego). Zamawiający wymaga także, aby sprzęt jaki będzie używany do wykonania usługi zawierał opis podstawowych parametrów technicznych. Należy podać ilość sprzętu,

— Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli wykonawca wskaże kierownika/koordynatora obiektu, brygadzistów i w stosunku do tych osób konieczne jest przedstawienie ich kwalifikacji ze szczególnym uwzględnieniem posiadania przeszkolenia z zakresu BHP oraz z zakresu podstaw higieny szpitalnej. Zamawiający wskazuje minimalną obsadę niezbędną do prawidłowej realizacji zamówienia w załączniku nr 11.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/07/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/07/2018
Local time: 10:15
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niechorskiej 27 w Gryficach, Budynek administracji pok. 22.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/06/2018