Supplies - 256-2022

03/01/2022    S1

Slovensko-Trnava: Diagnostické činidlá

2022/S 001-000256

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31825249
Poštová adresa: Hornopotočná 23
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 91843
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Koleňáková
E-mail: monika.kolenakova@truni.sk
Telefón: +421 335939319
Fax: +421 335511205
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.truni.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4027
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436219
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436219
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prenájom plne automatizovaného qPCR systému pre analýzu a prípravu vzoriek s dodávkou kompatibilných diagnostík na molekulárnu diagnostiku HPV vírusu

Referenčné číslo: 7542-2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
33694000 Diagnostické činidlá
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ZVO dodávka diagnostík a poskytnutie prenájmu analyzátora na molekulárnu diagnostiku HPV vírusu. Zákazka zahŕňa potrebné dodanie chemikálií, kitov, reagentov, spotrebného materiálu, ktoré sú potrebné pre diagnostiku a zabezpečenie fungovania prístroja. Taktiež je súčasťou dodanie odberových skúmaviek a médií potrebných pre odber a uchovanie vzoriek. Súčasťou je aj doprava na miesto dodania tovaru, zaistenie prístroja pred poškodením, test funkčnosti, zaškolenie obsluhujúceho personálu, poskytnutie prenájmu, kontroly, certifikovaného servisu poskytnutého výrobcom.

Obstarávaním, realizáciou tejto zákazky sa plní jeden z cieľov Projektu PRESCRIP-TEC, Grant agreement ID: 964270, ktorý je financovaný z výskumného programu Európskej únie pod názvom Horizont 2020, ktorý tvorí konzorcium 11 organizácií zo 7 rôznych krajín so spoločným cieľom bojovať proti rakovine krčka maternice prostredníctvom prevencie a včasnej diagnostiky.

Predmet zákazky bude slúžiť pre vedecké účely. Chemikálie, reagencie pre biomedicínsky výskum v oblasti molekulárno-mikrobiologických vied, spotrebný materiál pre analýzu vzoriek získaných samoodberom na prítomnosť nukleovej kyseliny vírusu HPV. Vykonanie analýz sa bude uskutočňovať prostredníctvom automatizovaného prístroja, ktorý bude v prenájme na dobu trvania projektu, čo predstavuje dobu 24 mesiacov. Predmet zákazky je bližšie vyšpecifikovaný v časti B.2 - Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 298 487.25 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Odberové skúmavky a médium

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
19520000 Plastové výrobky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Trnava, Hornopotočná 23

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodanie odberových skúmaviek a médií potrebných pre odber a uchovanie vzoriek. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch a prílohách.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 41 200.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Projekt PRESCRIP-TEC, Grant agreement ID: 964270

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Chemikálie, kity, reagencie, spotrebný materiál a prenájom prístroja

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33124000 Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Trnava, Hornopotočná 23

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka diagnostík a poskytnutie prenájmu analyzátora na molekulárnu diagnostiku HPV vírusu. Zákazka zahŕňa potrebné dodanie chemikálií, kitov, reagentov, spotrebného materiálu, ktoré sú potrebné pre diagnostiku a zabezpečenie fungovania prístroja.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 257 287.25 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Projekt PRESCRIP-TEC, Grant agreement ID: 964270

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle bodu A2 Podmienky účasti, 1. Osobné postavenie uchádzača, súťažných podkladov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/01/2022
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/04/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 31/01/2022
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Trnava, Hornopotočná 23

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní ponúk, t.j. na sprístupnení elektronických ponúk v systéme EVO, sa môže zúčastniť štatutárny orgán uchádzača, ktorý sa komisii na vyhodnotenie ponúk preukáže výpisom z obchodného registra, živnostenského registra alebo ekvivalentným dokumentom a preukazom totožnosti, v zmysle čl. V. OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK, súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/12/2021