Services - 256379-2019

03/06/2019    S105

Denmark-Copenhagen: Refuse and waste related services

2019/S 105-256379

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SMOKA I/S
National registration number: 35433430
Postal address: U-Vej 7
Town: København S
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 2300
Country: Denmark
Contact person: Bente Tange Kallesen
E-mail: bek@smoka.dk
Telephone: +45 33223237
Fax: +45 33248288

Internet address(es):

Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cf327e66-49b6-42f8-bce8-ec7a7d97008b/homepage

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cf327e66-49b6-42f8-bce8-ec7a7d97008b/publicMaterial
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cf327e66-49b6-42f8-bce8-ec7a7d97008b/homepage
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cf327e66-49b6-42f8-bce8-ec7a7d97008b/homepage
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Affaldshåndtering

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Afhentning og transport af klinisk risikoaffald og medicinrester

II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med udbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15.12.2015 med senere ændringer). Udbuddet omfatter afhentning og transport af klinisk risikoaffald fra SMOKA's kunder til SMOKA.

Udbuddet fører til indgåelsen af en rammeaftale på grundlag af aftaleudkastet og kravspecifikationen, der indgår i udbudsmaterialet. Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdatoen forventes at være 1.8.2019.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 400 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90510000 Refuse disposal and treatment
90511000 Refuse collection services
90524000 Medical waste services
90524100 Clinical-waste collection services
90524400 Collection, transport and disposal of hospital waste
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK DANMARK
NUTS code: DK0 DANMARK
NUTS code: DK02 Sjælland
II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med udbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15.12.2015 med senere ændringer). Udbuddet omfatter afhentning og transport af klinisk risikoaffald fra SMOKA's kunder til SMOKA.

Udbuddet fører til indgåelsen af en rammeaftale på grundlag af aftaleudkastet og kravspecifikationen, der indgår i udbudsmaterialet. Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdatoen forventes at være 1.8.2019.

Udbuddets omfang

Alle mængder og afhentningsfrekvenser er estimerede og er ikke bindende for Ordregiver. Leverandøren er ikke berettiget til en korrektion af enhedspriser, erstatning eller anden godtgørelse, såfremt det faktiske forbrug afviger fra de estimater, som fremgår af udbudsgrundlaget.

Afhentningen af affald sker hos "Kunderne", som omfatter følgende: Apoteker, samt offentlige og private virksomheder i ejerkommunerne, der skal have medicinrester og klinisk risikoaffald afhentet og indleveret hos SMOKA. Ejerkommunerne er: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Der forventes et samlet antal Kunder på 400-500, men dette er alene et forventet estimat, som ikke er bindende. SMOKA koordinerer afhentningssteder og -tider, og SMOKA forsøger at koordinere sådan, at Leverandørens arbejde og afhentninger optimeres. SMOKA forsøger at dele afhentning hos Kunderne op ugevis, således at de geografisk hænger sammen. Tilbudsgiver kan frit planlægge afhentningerne i ugens løb, dog kan nogle af Kunderne have specifikke åbningsdage og tidspunkter, som tilbudsgiver skal tage hensyn til.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv og ydelser under rammeaftalen kan derfor indkøbes hos tredjepart. Denne adgang forventes navnlig anvendt, såfremt Kunderne har særlige krav til, hvilken leverandør, der skal anvendes.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Driftssikkerhed / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 400 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

4.2 Udelukkelsesgrunde :

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde følgende

punker i ESPD’ets Del III:

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger

Ordregiver er forpligtet til at udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de obligatoriske

udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135-136. Tilsvarende vil ordregiver udelukke enhver tilbudsgiver, der

er omfattet af de angivne frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. (1)-(6):

Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1: Har tilsidesat forpligtelser vedr. miljø-, social- eller arbejdsmarkedslovgivning.

Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling,

under tvangsakkord, eller virksomheden på anden måde administreres af kurator eller retten.

Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3: Har gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser ved udøvelsen af erhvervet.

Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4: Konkurrencefordrejning ved indgåelse af aftaler med andre økonomiske

aktører, samt interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren.

Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5: Har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, hvor misligholdelsen

har ført til ophævelse eller lignende sanktion.

Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6: Uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregiverens beslutningsproces, samt er

skyldig i videregivelse af urigtige oplysninger mv.

Udelukkelse vil ske, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er

pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del

af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske

virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede

udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.1.2019.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal udfylde følgende oplysninger i ESPD’ets DEL IV, afsnit B:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

Årsomsætning: Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på 1.000.000 kr. i det seneste afsluttede regnskabsår.

• Soliditetsgrad: En soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

For det seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et oplyse følgende nøgletal:

• Årsomsætning

• Soliditetsgrad

Vedrørende oplysning om økonomiske nøgletal, er der ikke plads til alle tallene i ESPD’et. Under ”nøgletal” skrives nøgletallet. Under ”beskrivelse” noteres året og tallet (f.eks. soliditetsgrad). Derefter tilføjes et nyt felt og det samme gøres for efterfølgende år og nøgletal.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der udfyldes særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at "vindende tilbudsgiver", som en del af dokumentationen, skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Såfremt en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under rammeaftalen.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges i form af

• Godkendt årsregnskab for det seneste afsluttede regnskabsår eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal.

Tilbudsgiver skal ikke fremlægge ovenstående oplysninger, hvis Ordregiver kan tilgå de efterspurgte oplysninger fra en offentlig tilgængelig kilde (cvr.dk. eller lignende).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

Årsomsætning: Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på 1.000.000 kr. i det seneste afsluttede regnskabsår.

• Soliditetsgrad: En soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

For det seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et oplyse følgende nøgletal:

• Årsomsætning

• Soliditetsgrad

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal redegøre for at kontrakten kan gennemføres ved udfyldelse af følgende oplysninger i ESPD’et Del IV, afsnit C:

Tilbudsgiver skal opfylde følende mindstekrav:

• Tilbudsgiver skal inden for de sidste 3 år have udført mindst 1 lignende eller tilsvarende arbejder, se herunder. Perioden på 3 år regnes fra tilbudsfristen.

Lignende eller tilsvarende arbejde(r): "Lignende eller tilsvarende arbejde(r)" afgrænses ud fra følgende kriterier:

i. Indholdsmæssigt: Afhentning og transport af farligt affald af enhver art. Ved referencekontrakter, der også indeholder andre arbejder end afhentning og transport af farligt affald, vil alene værdien af den del af arbejdet, der vedrører afhentning og transport af farligt affald, kunne medregnes i referencens værdi, se (ii).

ii. Årlig værdi: Referencens værdi skal være på 600.000 kr.

Referencen bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, det årlige beløb for udførelsen, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson). Måtte arbejdet/opgaven også vedrøre andre opgaver end afhentning og transport af farligt affald bedes angivet, hvor stor en del af arbejdet/opgavens værdi, der relaterer sig til disse områder.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der udfyldes særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder endvidere, at tilbudsgiver, som en del af dokumentationen, skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil vindende tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

D: Kvalitets- og miljøledelsessystemer

Tilbudsgiver skal have kvalitets- og miljøledelsessystemer. Oplysning herom skal angives i ESPD’et Del IV, afsnit D.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Ordregiver (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges, enten i form af gyldige Certifikater (ISO 9001 og ISO 14001), eller det af tilbudsgiver udformede kvalitetsstyrings- og miljøledelsessystem.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver skal opfylde følende mindstekrav:

• Tilbudsgiver skal inden for de sidste 3 år have udført mindst 1 lignende eller tilsvarende arbejder, se herunder. Perioden på 3 år regnes fra tilbudsfristen.

Lignende eller tilsvarende arbejde(r): "Lignende eller tilsvarende arbejde(r)" afgrænses ud fra følgende kriterier:

i. Indholdsmæssigt: Afhentning og transport af farligt affald af enhver art. Ved referencekontrakter, der også indeholder andre arbejder end afhentning og transport af farligt affald, vil alene værdien af den del af arbejdet, der vedrører afhentning og transport af farligt affald, kunne medregnes i referencens værdi, se (ii).

ii. Årlig værdi: Referencens værdi skal være på 600.000 kr.

D: Kvalitets- og miljøledelsessystemer

Tilbudsgiver skal have kvalitets- og miljøledelsessystemer. Oplysning herom skal angives i ESPD’et Del IV, afsnit D.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Ordregiver (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges, enten i form af gyldige Certifikater (ISO 9001 og ISO 14001), eller det af tilbudsgiver udformede kvalitetsstyrings- og miljøledelsessystem.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/06/2019
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/06/2019
Local time: 23:59

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600

Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000

Internet address: www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/05/2019