Services - 256698-2017

05/07/2017    S126    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2017/S 126-256698

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Česká republika – Ministerstvo obrany
60162694
Tychonova 221/1
Praha
160 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Miroslav Nožka
Tel.: +420 973214652
E-mail: oni.sva@army.cz
Fax: +420 973216177
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.army.cz/

Adresa profilu zadavatele: http://www.tenderarena.cz/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: http://www.tenderarena.cz/
Další informace lze získat na jiné adrese:
Česká republika – Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor nemovité infrastruktury
60162694
nám. Svobody
Praha
160 01
Česká republika
Kontaktní osoba: Miroslav Nožka
Tel.: +420 973214652
E-mail: oni.sva@army.cz
Fax: +420 973216177
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.army.cz/

Adresa profilu zadavatele: http://www.tenderarena.cz/

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: http://www.tenderarena.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor nemovité infrastruktury
60162694
nám. Svobody 471/4
Praha 6
160 01
Česká republika
Kontaktní osoba: Miroslav Nožka
Tel.: +420 973214652
E-mail: oni.sva@army.cz
Fax: +420 973216177
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.army.cz/

Adresa profilu zadavatele: http://www.tenderarena.cz/

I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Obrana

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Brno – kasárna J. Babáka – aula, inženýrské sítě – výstavba – PD.

Spisové číslo: 502/2016-1350
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zpracování studie stavby, zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně zpracování projektové dokumentace pro vodoprávní řízení, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru a zajištění osoby koordinátora BOZP.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 11 669 420.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brno.

II.2.4)Popis zakázky:

Zpracování studie stavby, zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně zpracování projektové dokumentace pro vodoprávní řízení, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru a zajištění osoby koordinátora BOZP.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 11 669 420.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 480
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), § 77 odst. 2 písm. a) a písm. c) zákona. Podrobné informace jsou uvedeny v bodě 5. Zadávacích podmínek.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 120-213863
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 31/07/2017
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 30/11/2017
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 31/07/2017
Místní čas: 15:01
Místo:

Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor nemovité infrastruktury.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Podání elektronicky podaných nabídek proběhne bez přítomnosti dodavatelů. Podrobně v bodě 15. ZP.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši 230 000 CZK, a to v souladu s ustanovením § 41 zákona. Podrobně v bodě 16. Zadávacích podmínek

Požadavky zadavatele na předložení nabídky jsou dále podrobně uvedeny v Zadávacích podmínkách (dále jen „ZP“), která bude včetně všech příloh zveřejněna na profilu zadavatele www.tenderarena.cz/ u předmětné veřejné zakázky VZ0027035. Přesný postup k zobrazení ZP:

1. Načíst stránky http://www.tenderarena.cz/,

2. Vyplnit IČO zadavatele – 60162694 a načíst,

3. Rozkliknout ID zadavatele,

4. Vyplnit ID zakázky VZ0027035 a načíst,

5. Po těchto krocích se Vám zobrazí předmětná veřejná zakázka a v seznamu dokumentů naleznete ZP.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/06/2017