Services - 257251-2021

21/05/2021    S98

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 098-257251

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 14–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Katalin
E-mail: toth.katalin@bfk.hu
Telefon: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
A felhasználói oldal címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kőbánya–Rákoslig. vasúti vonalszak. korszer. terv.

Hivatkozási szám: EKR000704742020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kőbánya felső (bez.) – Rákos – Rákosliget (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítése engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 505 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, 1027 Budapest, Horvát u. 14–26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatás megrendelése

A Kormány az 1523/2020 (VIII.14) határozattal döntött többek között Kőbánya felső – Rákosliget közötti vonalszakasz átfogó fejlesztésének előkészítéséről. A tervezett vasútfejlesztés központi eleme a Budapest–Hatvan (80a), és a Budapest–Szolnok–Újszász (120a) vasútvonal közös budapesti szakasza. A vonalszakaszt naponta 42 ezer ingázó használja, a vonatok csúcsidőszakban zsúfoltak, a járatok tovább a jelenlegi infrastruktúra kötöttségei miatt nem sűríthetők. A fejlesztés célja az, hogy Kőbánya felsőtől Pécelig és Gyömrőig 15 perces járatsűrűség legyen biztosítható a budapest–hatvani és budapest–újszászi vonalon. Ehhez kapacitásbővítés szükséges: új forgalmi vágányt kell tervezni a Rákos és Rákosliget között, valamint új vágánykapcsolat tervezendő Kőbánya felső és Rákos között. A tervek szerint a vonatok megállási rendje is változik majd: Kőbánya felső állomás átkerül az Élessarokhoz, kapcsolatot teremtve az ott közlekedő buszokkal és villamosokkal. Új budapesti megállók is tervezendők a XVII., illetve a X. kerületekben: Madárdomb, illetve Strázsahegy és/vagy Kőbánya-Kertváros néven az újszászi vonalon – utóbbiak indokoltságának vizsgálata is része a tervezési feladatnak. A tervezési feladat tartalma Kőbánya felső és Rákos állomás a csatlakozó vonalszakaszokkal együtt teljes átépítése, Rákos állomás végpontjánál lévő szintbeli sorompók különszintű közúti, illetve kerékpáros-gyalogos műtárgyakkal történő kiváltása tervezendő.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya:

Tervezési szerződés „Kőbánya felső (bez.) – Rákos – Rákosliget (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítése engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése” tárgyában

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a teljes mennyiségi előírásokat képező adatokat:

A teljeskörű kiviteli terv elkészítése az AF és a Műszaki Leírás alapján opcionálisan megrendelhető tervezési feladat. Az opció megrendelésének hiányában a tenderdokumentációt a tenderterv alapján és részleges kiviteli terv alapján kell elkészíteni.

A Nyertes Ajánlattevő feladata a 80. sz. vasútvonalon a Kőbánya felső (bez.) – Rákosliget forgalmi kitérő (bez.) vasúti vonalszakasz és a 205. sz. Ferencváros (kiz.) – Kőbánya felső (kiz.) vonalszakasz teljes körű infrastruktúra felújításának megtervezése.

A Nyertes AT feladatát képezi továbbá a vonalakhoz kapcsolódó valamennyi vasúti szakági tervezés, így a vasúti pálya, műtárgy, vasúti erősáram, geotechnika, biztosítóberendezés és vonatbefolyásolás, távközlés, váltófűtés, térvilágítás, FET-HETA, magasépítés szakágak tervezése.

Kapcsolódó feladat a 120a vonalon Madárdombnál és Strázsahegynél és/vagy Kőbánya-Kertvárosnál új vasúti megálló tervezése, Gyömrő állomás kapacitásbővítése, Budapest-Keleti biztosítóberendezés módosítása.

Tervezési feladat az utóbbiakon túl a forgalmi-üzemi vizsgálat, erősáramú szimuláció, közműkiváltási és vízelvezetési terv, környezetrendezési terv, bontási terv, kisajátítási munkarészek készítése.

A Nyertes AT köteles továbbá a teljeskörű engedélyeztetés lefolytatására, valamint a szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi és egyéb jóváhagyások megszerzésére.

A tervezési feladat magában foglal:

— 9,6 vonalkm vágány- és felsővezeték átépítést villamosított országos közforgalmú vasútvonalon (ezen belül 1 db 1,8 vonalkm és 1 db 4,3 vonalkm hosszúságú állomásköz található), a következők szerint:

— Kőbánya felső állomás 1,4 vonalkm,

— Kőbánya felső – Rákos állomás közötti nyíltvonal hossza: 1,8 vonalkm,

— Rákos állomás hossza: 1,9 vonalkm,

— Rákos – Rákosliget közötti nyílt vonal hossza: 4,3 vonalkm,

— 3 vasútállomás átépítését, tervezetten összesen 121 csoport kitérővel, villamosított országos közforgalmú vasútvonalon

— 3 új vasúti megállóhely létesítését P+R parkolóval és hozzájáró úttal,

— 1 új közúti felüljáró létesítését, kapcsolódó út- és csomópont építéssel,

— 1 új különszintű gyalogos-kerékpáros műtárgy létesítését,

— 1 új vasúti rakodó létesítését,

— 11 vasúti híd rekonstrukcióját,

— 2 db térközi közlekedésre alkalmas, elektronikus vagy jelfogó-függéses vasúti új állomási vasúti biztosítóberendezés tervezését, a kapcsolódó nyíltvonali térközszakaszokkal együtt (a teljeskörű kiviteli tervezési opció megrendelése esetén is csak elvi létesítési elvi engedély szintig kell megtervezni),

— 2 db térközi közlekedésre alkalmas vasútvonalon meglévő állomási vasúti biztosítóberendezés vágányút-átalakítással járó módosítását (a teljeskörű kiviteli tervezési opció megrendelése esetén is csak elvi létesítési elvi engedély szintig kell megtervezni),

— az érintett vonalszakaszon a vonatbefolyásolás és a központi forgalomirányítás tervezését.

Jelen projekt közvetlen jogi és finanszírozási hátterét a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak kötöttpályás közlekedési projektjeinek előkészítéséhez szükséges átcsoportosításról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1523/2020 (VIII. 14.) Korm.határozat biztosítja.

AK a tárgyi kb. von. támogatási kérelmet nyújtott be az IKOP-2.1.0-15 - Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása tárgyú programban. AK a tárgyi támogatási kérelem vonatkozásában a támogatási szerződés megkötését a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) értelmében a jelen kb. alapján megkötendő Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként határozza meg (feltételes közbeszerzés). A Támogatási Szerződés megkötésre került 2021. április 20. napján. A Támogatási Szerződéssel kapcsolatos azonosítóadatok az alábbiak:

— a Projekt azonosítószáma: IKOP-2.1.0-15-2020-00055,

— a Támogatási Szerződés iktatószáma: IKT-2020-200-I1-00000053/0000015

A Nyertes AT feladataival kapcsolatos részletinformációk az AD III. kötetében (Műszaki Leírás) találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, az AF III.1.3) M.2.1.–M.2.4. pontokban megadott szakemberek többlettapasztalata (hónap száma) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő egyoldalú döntésével megrendelheti az AF III.2.2) pontjának 6. részszámla által lefedett feladatok részét képező teljeskörű kiviteli tervdokumentáció elkészítését, mint opcionális tervezői feladatot a teljes nettó ajánlati ár 25 %-ával egyező mértékű Opcionális Díjrészlet terhére a Szerződés II. számú melléklet (Tervezési ütemterv) szerinti 1–8. soraiban feltüntetett (az AF III.2.2) pontjának 1–5. részszámláihoz társított) feladatok időtartama alatt (vagyis a Szerződés hatályba lépésétől számított 480 naptári napon belül) bármikor a Szerződéstervezetben (Ajánlati Dokumentáció II. kötet) foglaltak szerint.

Opció részét képező feladatok:

Bírálati teljeskörű kiviteli tervek elkészítése és leszállítása bírálat céljából. Vízjogi létesítési terv, vezetékjogi terv.

Feladatleírás szerinti végleges teljeskörű kiviteli tervek elkészítése és leszállítása, melyben az összes jogos észrevétel pótlásra, illetve javításra került (MÁV Zrt. támogató véleményének megszerzése, és annak Megrendelő felé történő igazolása). Megvalósíthatósági tanulmány frissítése. Kisajátítási tervek záradékoltatása.

Vízjogi és vezetékjogi engedélyek megszerzése.

Végteljesítés.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-2.1.0-15 – Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt 26 hónap időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított 790 naptári napos teljesítési határidőt (időtartamot) jelöl, mely a következő alidőszakokból áll:

— szerződés hatályba lépésétől számított 480 naptári nap (opció megrendelése nélküli, ún. alapmennyiség teljesítési határideje),

— a szerződés hatályba lépésétől számított 480 naptári napon belül megrendelt opció esetén a szerződés hatályba lépésétől számított 790 naptári nap teljesítési határidő áll a nyertes ajánlattevő rendelkezésére (tehát az opcionális feladatok teljesítésére maximum az eredeti, 480 naptári nap időtartamú határidőn túl maximum további 310 naptári nap áll rendelkezésre).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 230-567177
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kőbánya felső (bez.) – Rákos – Rákosliget (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítése és a Rákos (kiz.) – Gyömrő (bez.) vonalszakasz utasforgalmi létesítményeinek fejlesztése engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/05/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Fax: +36 13459550
Internetcím: http://www.fomterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ring Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_68162706
Postai cím: Kassák Lajos utca 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@rmi.hu
Telefon: +36 305314047
Fax: +36 17901178
Internetcím: http://www.rmi.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 505 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Geodézia, kisajátítási tervek készítése, környezetvédelem, zöldfelület tervezés, geotechnikai részfeladatok, építészet, látványtervek készítése, területrendezés, vasúti távközlés tervezés, lőszermentesítési tervezési feladatok, forgalomszámlálás, villamos felsővezeték és optikai tervek készítésében való részvétel, felsővezetéki oszloptranszformátorok tervezéséhez kapcsolódó egyes részfeladatok, műtárgytervezés egyes részfeladatai, látványtervek készítésének egyes részfeladatai, útépítés és forgalomtechnika tervek készítésében való részvétel, forgalmi - üzemi vizsgálat, vágányzári technológia elkészítésében való részvétel, vasúti pálya, kábelalépítmény, pályakeresztezési tervek készítésében való részvétel. villamos felsővezeték és optikai tervek készítésében való részvétel, felsővezetéki oszloptranszformátorok tervezéséhez kapcsolódó egyes részfeladatok, műtárgytervezés egyes részfeladatai, látványtervek készítésének egyes részfeladatai, útépítés és forgalomtechnika tervek készítésében való részvétel, forgalmi - üzemi vizsgálat, vágányzári technológia elkészítésében való részvétel, vasúti pálya, kábelalépítmény, pályakeresztezési tervek készítésében való részvétel. forgalomszámlálás egyes részfeladatai, forgalmi modellezés egyes részfeladatai, geodéziai részfeladatok, kisajátítási tervek készítésében való részvétel, városrendezés egyes részfeladatai, geotechnikai részfeladatok, biztosítóberendezési tervek készítésében való részvétel, távközlési tervek készítésében való részvétel, villamos felsővezeték és optikai tervek készítésében való részvétel, felsővezetéki oszloptranszformátorok tervezéséhez kapcsolódó egyes részfeladatok, felsővezetéki energia távvezérlés, FET-HETA tervezéshez kapcsolódó részfeladatok, villamos váltófűtés tervezéshez kapcsolódó részfeladatok, térvilágítás tervek készítésben való részvétel, közvilágítás tervek készítésében való részvétel, műtárgytervezés egyes részfeladatai, építészet egyes részfeladatai, látványtervek készítésének egyes részfeladatai, zöldfelület (növénytelepítés, zöldfelület rendezés, tájépítészet favédelem, fakivágás) tervezésében való részvétel, talajvédelmi tervek készítésében való részvétel, humuszgazdálkodási tervek készítésében való részvétel, rekultivációs tervek készítsének egyes részfeladatai, útépítés és forgalomtechnika tervek készítésében való részvétel,zajrezgésvédelmi létesítmények tervezésében való részvétel, környezetvédelem egyes részfeladatai, közműtervezés egyes részfeladatai, vízépítés tervek készítésében való részvétel, forgalmi - üzemi vizsgálat, vágányzári technológia elkészítésében való részvétel, zavartatási vizsgálat egyes részfeladatai, erősáramú szimuláció egyes részfeladatai, ERD egyes részfeladatai, lőszermentesítés egyes részfeladatai, tenderdokumentáció összeállításában való részvétel, vasúti pálya, kábelalépítmény, pályakeresztezési tervek készítésében való részvétel. felsővezetéki oszloptranszformátorok tervezéséhez kapcsolódó egyes részfeladatok, látványtervek készítésének egyes részfeladatai, vasúti pálya, kábelalépítmény, pályakeresztezési tervek készítésében való részvétel, geotechnikai részfeladatok, villamos felsővezeték és optikai tervek készítésében való részvétel, műtárgytervezés egyes részfeladatai, útépítés és forgalomtechnika tervek készítésében való részvétel, forgalmi - üzemi vizsgálat, vágányzári technológia elkészítésében való részvétel.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pontjában foglaltak alapján az Ajánlatkérő az alábbiakban közli a közbeszerzési eljárásban egyedüli ajánlattevő közös ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét):

Nyertes közös ajánlattevő (konzorciumvezető): FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (rövidített cégnév: FŐMTERV Zrt., székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 37., adószám: 13842217-2-41)

Nyertes közös ajánlattevő (konzorciumi tag): Ring Mérnöki Iroda Tervező, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: RING Mérnöki Iroda Kft., székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81., adószám: 12767564-2-41)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/05/2021