Works - 258463-2022

16/05/2022    S94

România-Baia Mare: Lucrări de reparare a drumurilor

2022/S 094-258463

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL BAIA MARE
Număr naţional de înregistrare: 3627692
Adresă: Strada: Şincai Gheorghe, nr. 37
Localitate: Baia Mare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 430311
Țară: România
Persoană de contact: Directia Achizitii - Serviciul Achizitii Publice
E-mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Telefon: +40 262211001
Fax: +40 262212171
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.baiamare.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Reparatii si intretinere strazi in Municipiul Baia Mare

Număr de referinţă: 3627692
II.1.2)Cod CPV principal
45233142 Lucrări de reparare a drumurilor
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

„Reparatii si intretinere strazi in Municipiul Baia Mare”.

Activitatile de reparatii cuprind: Organizarea unei activitati permanente de supraveghere operativa a retelei stradale care sa identifice toate punctele in care traficul este stanjenit sau intrerupt de deteriorarile tehnice in suprafata carosabila, capace lipsa, avarii ale retelelor edilitare, lucrari de reparatii sau inlocuirea acestora, etc. In urma constatarilor, executantul va lua masuri de efectuare a remedierilor (conform contractului), precum si sesizarea detinatorilor de retele pentru a-si pune la punct avariile si lucrarile pe cheltuiala lor. In vederea impunerii beneficiarilor de retele a executiei si/sau costului lucrarilor necesare, executantul va primi o imputernicire oficiala de de la achizitor si sprijin logistic in a-i obliga pe detinatorul de retele sa suporte costurile respective.

Activitatile de intretinere presupun: Verificarea starii carosabilului iar in momentul in care apar obstacole de natura periclitarii circulatiei, ele vor fi semnalizate corespunzator si inlaturate de indata de pe carosabil, trotuare, alei, parcari etc. Activitatea de verificare este strans legata de activitatea de reparatii si intretinere si se realizeaza in interiorul fiecarui contract subsecvent incheiat.

Activitatea de intretinere nu presupune un contract de concesiune/administrare a strazilor, ci este o activitate de supraveghere si monitorizare a retelei stradale aflata pe strazile publice si semnalizarea defectelor aparute. Ea se desfasoara in limita lucrarilor cuprinse in contractele subsecvente, cum ar fi: organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor si adoptarea restrictiilor de circulatie necesare desfasurarii traficului in conditii de siguranta pe toata durata executiei lucrarilor.

Activitatea de reparatii si intretinere cuprind: Asigurarea de conditii optime de circulatie pentru tot traficul din cartierele Municipiului Baia Mare. Reparatiile si intretinerea parcarilor si acceselor auto, refacerea integritatii structurii rutiere carosabile si pietonale degradate, facilitatea circulatiei pietonale pe trotuare, dirijarea si evacuarea apelor pluviale de pe structurile rutiere si unde este necesar, mici reparatii la canalizarea pluviala. Operatiunile de reparatii (a fisurilor, crapaturilor, suprafete deteriorate, etc), vor mentine planeitatile si capacitatile portante actuale, asa cum sunt prevaze in Caietele de sarcini ale Acordului cadru, prin decolmatari, emulsionari, decapari, reparatii ale imbracamintelor, covoare, tratamente, care vor include si evacuarea materialelor rezultate ca urmare a lucrarilor de intretinere si reparatii; Lucrarile acordului cadru vor fi realizate intr-o perioada de 4 ani calendaristici prin cadrul unui numar nelimitat de contracte subsecvente.

Estimarile cantitatilor minime si maxime ale Acordului cadru cat si ale Contractului subsecvent se afla anexate la Caietele de sarcini prin urmatoarele documente din cadrul Documentatiei de atribuire: 12. Estimare cantitati_Acord cadru Maxim_01.08.2021 (pag.365-pag.444); 13. Estimare cantitati_Acord cadru Minim_01.08.2021 (pag.445-pag.524); 14. Estimare valori_Contract Subsecvent Maxim_01.08.2021 (pag.525-pag.604) si 15. Estimare valori_Contract Subsecvent Minim_01.08.2021 (pag.605-pag.683);

Conform Art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu prevederile Art. 24 alin. (3) si Art. 55 alin. (1) din HG nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor (daca acestea au fost primite cu cel putin 20 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor).

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 187 984 969.24 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45221119 Lucrări de construcţii de renovări de poduri
45232130 Lucrări de construcţii de canalizări de ape pluviale
45233141 Lucrări de întreţinere a drumurilor
45233222 Lucrări de pavare şi de asfaltare
45233251 Lucrări de reînnoire a îmbrăcămintei rutiere
45233252 Lucrări de îmbrăcare a străzilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare:

Municipiul Baia Mare, Jud. Maramures;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acordul - cadru presupune realizarea de lucrari de reparare si intretinere a strazilor, a trotuarelor inclusiv a trotuarelor cu piscoturi ornamentale, incadrarea cu borduri a carosabilului si trotuarelor, reparatii dale de beton degradate, reparatii fisuri si crapaturi transversale, intretinere si colmatare rosturi de dilatatie si de contractie la dalele de beton, reparatii parcari inclusiv parcari ecologice, plombari, tratament dublu pentru imbunatatirea rugozitatii carosabilului, asternere covoare asfaltice subtiri, nivelari strazi de pamant si reparatii de conducte si camine de canalizare pluviala, dupa caz;

Valori ale Acordului-cadru:

Valoare Maxima Acord-cadru (fara TVA): = 299.895.946,48 lei;

Valoare Minima Acord-cadru (fara TVA): = 209.927.162,52 lei;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent(fara TVA): = 19.999.039,73 lei;

Valoarea celui mai mic contract subsecvent (fara TVA): = 999.950,65 lei;

Valoarea totala estimata (fara TVA) 299.895.946,48 lei:

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta expertilor cheie / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari coform obligatiei prevazute la art. 160, alin.(2) din Legea 98/20016 cu 10 zile calendaristice, inaninte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 153-405873
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 20621
Titlu:

Reparații și întreținere străzi în Municipiul Baia Mare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ
Număr naţional de înregistrare: RO 9478840
Adresă: Strada str. Fabricii , Nr. 131
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400632
Țară: România
E-mail: seap.ro_arl@strabag.com
Telefon: +40 264418620 / +40 720660414
Fax: +40 264418620
Adresă internet: www.arlcluj.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CONSTRUROM S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 16161089
Adresă: Strada Bucuresti, Nr. 124
Localitate: Baia Mare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 430322
Țară: România
E-mail: general@construrom.ro
Telefon: +40 0362401396
Fax: +40 0362401397
Adresă internet: www.construrom.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 299 895 946.48 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 187 984 969.24 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Valoare fără TVA: 68 976 067.69 RON
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

SC ONISTUA COM SRL - Acord de subcontractare nr. 3989/22.10.2021: lucrari adiacente instalatiilor de gaze naturale. Proportia de subcontractare este 0,07 %

SC PROINSTAL SRL - Acord de subcontractare nr. 3988/22.10.2021: montare hidranti . Procentul de subcontractare este 0,16%

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Municipiul Baia Mare – Serviciul Juridic
Adresă: Str. Gheorghe Sincai, Nr. 37
Localitate: Baia Mare
Țară: România
E-mail: serviciul.juridic@baiamare.ro
Telefon: +40 262211001
Fax: +40 262211002
Adresă internet: www.baiamare.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/05/2022