A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 259894-2022

Submission deadline has been amended by:  639633-2022
16/05/2022    S94

Magyarország-Budapest: Környezetvédelmi tanácsadási szolgáltatások

2022/S 094-259894

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Vasúti Egyesület
Nemzeti azonosító szám: 18288690242
Postai cím: Teréz Körút 38
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hódosi Lajos
E-mail: hodosi.lajos@hungrail.hu
Telefon: +36 306933586
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://hungrail.hu
A felhasználói oldal címe: https://hungrail.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000615242022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000615242022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egyesült
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Szakmai érdekvédelmi szervezet

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Környezeti hatástanulmány készítése

Hivatkozási szám: EKR000615242022
II.1.2)Fő CPV-kód
90713000 Környezetvédelmi tanácsadási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Megbízási szerződés

Tárgya: „Országos vasúti áruforgalmi felmérés és fejlesztési koncepció kidolgozása, valamint a „V0” Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal fejlesztésével kapcsolatos döntések megalapozása, környezetvédelmi vizsgálata”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
63711000 Vasúti szállítást támogató szolgáltatások
71222100 Városi területek feltérképezésével kapcsolatos szolgáltatások
71222200 Vidéki területek feltérképezésével kapcsolatos szolgáltatások
71311230 Vasútmérnöki szolgáltatások
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313400 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés
90712000 Környezeti tervezés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

1066 Budapest, Teréz körút 38.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A „V0” Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítéséről szóló 2056/2020. (XII. 30.) Korm. határozat szerint a Kormány forrást biztosított az Országos vasúti áruszállítási fejlesztési koncepció elkészítésére, valamint az alapján egy optimális Budapestet elkerülő vasúti útvonal megvizsgálására.

A készülő megvalósíthatósági tanulmány vizsgálatai alapján meghatározott (országos villamosított közforgalmú vasúti pálya) nyomvonalra, műszaki tartalomra vonatkozóan jelen feladat keretében a következő főbb outputokat kell elkészíteni:

- Az élővilág előzetes felmérése és környezeti hatástanulmány (továbbiakban: KHT) készítése

- Az új vasúti útvonal környezetvédelmi engedélyének megszerzése.

A vizsgálat tárgya az alábbi térképen szereplő, mintegy 620-640 km hosszú kiterjesztett nyomvonal, amiből mintegy 295 km M+2 nyomvonalsáv a kiépítendő nyomvonalsáv.

Az élővilág előzetes felmérése: A feladat a szükséges Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítését tartalmazza. A Natura 2000 hatásbecslés dokumentáció tartalma meg kell feleljen a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. r.) 14. mellékletében foglaltaknak, továbbá a tanulmánynak alkalmasnak lennie a Korm. r. 10. § (3) bekezdés szerinti vizsgálathoz. A dokumentációt „A Natura 2000 területekre jelentős hatással lévő tervek és projektek hatásbecslése - módszertani útmutató a Tanács 92/43/EEC számú, vadon élő növény- és állatfajok, valamint élőhelyek védelméről szóló irányelve 6. cikk (3) és (4) bekezdéseinek rendelkezéseihez” szakmai anyagnak megfelelően kell elkészíteni.

A feladatnak előfeltétele, hogy meglegyenek területspecifikus számszerűsített célkitűzések. A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció mellett feladat a környezetvédelmi engedélyezési eljáráshoz szükséges élővilágvédelmi felmérés elvégzése is.

A környezetvédelmi engedélyezési dokumentáció elkészítése és az engedélyezési eljárás megindítása: A környezeti hatásvizsgálati eljárás kiterjed a környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységnek az élővilágra (védett területekre, Natura 2000 területekre), a biológiai sokféleségre, a tájra, a földre, a levegőre, a vízre, az éghajlatra, az épített környezetre és a kulturális örökség elemeire, a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatásainak figyelembevételével történő meghatározására, valamint a tevékenység ennek alapján történő engedélyezhetőségére (Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció). A környezeti hatástanulmány dokumentációja maradéktalanul meg kell feleljen a 314/2005. (XII. 25.) a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendeletnek (a továbbiakban Korm. rendelet), kiemelten a 6. sz. melléklet követelményeinek, figyelembe véve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt.

A KHT a teljes tervezési szakaszra vonatkozóan tartalmazzon élőhelytérképet, melyek méretarányai a munka során kerülnek meghatározásra.

A jelenlegi zajterhelés megállapítás céljából az Ajánlatkérővel egyeztetett módon és helyszíneken a nyomvonal hosszával arányosan nappali/éjszakai zajmérést is kell végezni. A mérések helyére a nyertes Ajánlattevő ad javaslatot.

A KHT-ban foglalkozni kell a vasút és kapcsolódó építményei (pl. út) építésével, organizációjával is. A KHT-ban a kiterjesztett nyomvonalsávot kell vizsgálni forgalmi hatások szempontjából, a részletes hatásvizsgálatot az M+2 nyomvonalsávra kell készíteni.

A környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása, környezetvédelmi engedély megszerzése: A dokumentációt az illetékes környezetvédelmi hatóságnak kell benyújtani, aki elvégzi a hatásvizsgálati eljárást. Ezen hatósági folyamat támogatása is a feladat részét képezi. A környezetvédelmi engedélyezési eljárásban kérelmezőként a MÁV Zrt. jár el a releváns jogi háttér alapján. A környezetvédelmi engedély megszerzéséhez kapcsolódó valamennyi dokumentum elkészítése és az engedély megszerzése a nyertes Ajánlattevő feladata. A nyertes Ajánlattevőnek a környezetvédelmi engedélyezés során a szakhatósági nyilatkozatok beszerzésében is közre kell működnie. Az engedélyezési eljárás során, az összes hatósági hiánypótlás teljesítése során a nyertes Ajánlattevő feladata.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2.1. pontra megjelölt szakember, meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalatán túli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: M2.2. pontra megjelölt szakember, meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalatán túli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: M2.3. pontra megjelölt szakember, meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalatán túli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2.4. pontra megjelölt szakember, meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalatán túli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.1.6) ponthoz: Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, tekintettel a beszerzés tárgyára (vö. tanulmány készítése) az nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel.

II.2.5) ponthoz: Értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) - 10,00 (legjobb). Ajánlatkérő értékelés során 1-4. szempont esetében (vö. szakmai tapasztalat) egyenes, 5. szempont esetében (vö. ár) fordított arányosítás módszerét alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].

Kizáró okok igazolási módja:

(Közös) ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell - ha a Kbt. végrehajtási rendelete azt nem határozza meg - annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell.

A kizáró okok fenn nem állását, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. és 10. pontjaihoz: 2007. évi CXXXVI. törvény helyett, értsd 2017. évi LIII. törvényt.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész alfa kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P1)

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (közlekedésfejlesztésre vonatkozó környezetvédelmi dokumentáció készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (közlekedésfejlesztésre vonatkozó környezetvédelmi dokumentáció készítése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 150 000 000,- Ft értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az AF feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.

ATnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia legalább az alábbi tartalommal:

- a szolgáltatás tárgya - olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés;

- a teljesítés helye;

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap bontás);

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra.

M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2.1)-M2.4) alkalmassági feltétel esetében a feltételeknek való megfelelés igazolására:

- a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata,

- a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (érintett projekt, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember kamarai névjegyzéki számát, a feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).

AK elfogadja a korábbi szabályozás szerinti, az előírtakkal megegyező szakmai területre vonatkozó, egyenértékű érvényes jogosultságokat is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt.41/A.§, 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései és a Kr. 21. § (3a) bek, 22. § (5) bek. és 24. § (1) bek.is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az alábbi referenciákkal:

M1.1) Összesen, legalább 40 km, országos villamosított közforgalmú vasúti pálya építésére (megépítés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy előírt környezeti hatástanulmány elkészítése tárgyú referenciával, amely magában foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, mely magában foglalta a környezetvédelmi hatóság és a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban résztvevő egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és a környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését).

M1.2) Legalább egy darab, országos villamosított közforgalmú vasúti pálya építésére (megépítés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és /vagy fejlesztés) vonatkozó hatásbecslési dokumentáció elkészítése tárgyú referenciával, mely érintett legalább 4 km NATURA 2000 természetvédelmi területet is.

Az M1.) pont szerinti követelmény legfeljebb kettő referenciával igazolható.

Ha ugyanazon referenciamunka több feltételt is teljesít, akkor azt ajánlattevő valamennyi érintett feltételnél megjelölheti.

M2) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:

M2)1.) 1 fő projektvezető, aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. szerinti „SZKV” 1.1. és/vagy 1.2. és/vagy 1.3. és/vagy 1.4. alpontja szerinti (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel, valamint közlekedési létesítmények környezetvédelmi dokumentáció készítése területén szerzett min. 36 hónap projektvezetői vagy projektvezető helyettesi gyakorlattal, mely tartalmazott legalább 1 db vasúti projekt megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy előírt környezeti hatástanulmány elkészítése tárgyú munkát.

M2)2.) 1 fő környezetvédelmi szakértő szakemberrel, aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. szerinti „SZKV 1.3” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel, valamint legalább 36 hónap közlekedési létesítmények tervezése területen szerzett víz-és földtani közegvédelem szakértői gyakorlattal.

M2)3.) 1 fő természetvédelmi szakértő szakemberrel, aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. szerinti „SZTV 2.1” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel, valamint legalább 36 hónap közlekedési létesítmények tervezése területen szerzett élővilág-védelem szakértői gyakorlattal.

M2)4.) 1 fő közlekedési szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „KÉ-VA” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel, valamint legalább 36 hónap vasúti közlekedési létesítmények tervezése területen szerzett gyakorlattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, vagyis a szakemberek között az átfedés nem megengedett.

A szerződéskötés feltétele, hogy az AF III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, illetve rendelkezniük kell az alábbi címekkel, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

M2.1) szakember: „SZKV 1.1. és/vagy 1.2. és/vagy 1.3. és/vagy 1.4.”

M2.2) szakember: „SZKV” 1.3;

M2.3) szakember: „SZTV 2.1”;

M2.4) szakember: „KÉ-VA”;

Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

297/2009. (XII.21.) Korm. rend. 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet; 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet;

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Előleg nem biztosított.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.

A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1); (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.

Szerződést megerősítő kötelezettségek: késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér, valamint teljesítési- és jótállási biztosíték.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/06/2022
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/06/2022
Helyi idő: 11:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint az EKR rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

1. Karakterkorlát miatti rövidítések: Kbt. = 2015. évi CXLIII. törvény; EKR rendelet = 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet; EKR = elektronikus közbeszerzési rendszer; AK = ajánlatkérő; AT = ajánlattevő; AF = ajánlati felhívás; KD = közbeszerzési dokumentum; EEKD = egységes európai közbeszerzési dokumentum.

2. A KD az EKR rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhető a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel.

3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, összege 1 500 000,- HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, azt az ajánlatkérő MKB BANK Nyrt.-nél vezetett 10032000-10570802-00014901 számú fizetési számlájára szükséges befizetni, mely esetben csatolandó az átutalási igazolás, vagy a bankszámlakivonat másolata. További információk a KD-ben találhatók.

4. Ajánlatnak tartalmaznia kell Az AF-ben és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt 41/A. § rendelkezéseire.

5. Az ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bek alapján közbeszerzési eljárást feltételesen indítja. Az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, vagy a szerződés nem kerül megkötésre. Amennyiben sor kerül a szerződés megkötésére, akkor a szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy Ajánlatkérő rendelkezzen megfelelő mértékű, jóváhagyott támogatással. Ennek megfelelően a jelen felhívásban meghatározott teljesítési határidő nem a szerződés megkötésétől, hanem annak hatályba lépésétől számítódik.

6. Szerződéskötési feltétel, hogy az AF III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereken kívül a 297/2009. (XII.21.) Kormányrendelet szerinti alább megjelölt - vagy a korábbi szabályozás szerint ezzel egyenértékű - jogosultsággal, címmel rendelkező szakemberek szerepelnie kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

„SZKV 1.1” (Hulladékgazdálkodási szakértő)

„SZKV 1.2” (Levegőtisztaság-védelem szakértő)

„SZKV 1.3” (Víz- és földtani köezg védelem szakértő)

„SZKV 1.4” (Zaj-és rezgésvédelem szakértő)

„K-SZ” (Klímavédelmi szakértő)

„SZTjV” (Tájvédelem szakértő)

„SZTV” (Élővilág védelem szakértő)

7. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.

8. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot magyar forintban (HUF) kell megadni a KD-ban részletezettek szerint.

9. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

10. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

12. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni a Tanács 2022. április 8-i (EU) 2022/576 Rendelet 5k. cikke tekintetében.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

14. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára a KD-ban részletezettek szerinti felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

15. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

16. IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt, 30 nap értendő.

17. VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmazhat.

18. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai: dr. Wolf Nikoletta (00960)

19. Jelen AF-ben, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/05/2022