Építési beruházás - 259940-2019

04/06/2019    S106

Magyarország-Szeged: Gázvezetékek építése

2019/S 106-259940

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_73911197
Postai cím: Pulcz utca 44.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikle-Baráth Miklós
E-mail: mikle.barath.miklos@nkm.energy
Telefon: +36 302390474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nkmedgazhalozat.hu
I.6)Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gázelosztó vezeték építési munkák

Hivatkozási szám: EKR000922162018
II.1.2)Fő CPV-kód
45231220 Gázvezetékek építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő szolgáltatási területén található különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú gázelosztó vezeték (gerinc és leágazó) létesítési és egyéb munkáinak teljes körű (alépítmény, felépítmény, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítására az ajánlatkérő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 6 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45231100 Csővezeték általános építési munkái
76100000 Gázipari szakmai szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
A teljesítés fő helyszíne:

AK szolgáltatási területe a jelenleg: Szegedi, Szentesi, Békéscsabai, Szeghalmi, Kecskeméti, Szabadszállási, Bajai, Kiskunhalasi, Győri,Tatabányai, Szombathelyi, Soproni Üzemegység

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés — Gázelosztó vezeték (gerinc és/vagy leágazó) létesítési, kiváltási, felhagyási munkáinak teljes körű megvalósítására, irányuló munkák elvégzése az Ajánlatkérő egyedi megrendelésének alapján, az alábbiak szerint:

Különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú gázelosztó vezeték (gerinc és/vagy leágazó) létesítési munkáinak teljes körű (alépítmény, felépítmény, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítása az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.

Meglévő (üzemelő) fölgáz elosztóvezeték környezetében illetve új elosztó vezeték létesítéséhez szükséges teljes körű alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, stb.) munkák végzése.

Mennyiség:

Évente tervezetten 55 000 fm, alépítményi és felépítményi munkákat egyaránt tartalmazó gázelosztóvezeték építés

A keretszerződés keretösszege nettó 6 000 000 000 HUF + ÁFA,

Opció: a keretösszegtől ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során + 30 %-kal eltérhet.

A munka pontos leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza, valamint arra Ajánlatkérő technológiai utasításaiban és segédletében foglaltak az irányadóak. A dokumentumok a társaság internetes honlapján, a tervezői és kivitelezői segédletek menüpontban leírtak szerint díjmentesen letölthetőek (https://www.nkmedgazhalozat.hu/tervezok-es-kivitelezok/tervezoi-kivitelezoi-segedletek.php).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.1. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (max. 5 fő) (PE hegesztő szakember) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.2. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (max. 5 fő) (acél hegesztő szakember) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.3. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek (fő) (max. 5 fő) (MV-GO) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.4 alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (max. 3 fő)(munkairányító PE vizsgával) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.5. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (max. 25 fő)(Többlet földmunkások száma) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A keretszerződés keretösszege nettó 6 000 000 000 HUF + ÁFA, melytől ajánlatkérő +30 %-kal eltérhet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a keretszerződés alapján történő egyedi megrendelések során Ajánlatkérő az egyedi megrendelésben fogja meghatározni a konkrét munka teljesítésének határidejét.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 250-578145
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Gázelosztó vezeték építési munkák

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58942613
Postai cím: Fő utca 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: zszucs@vabekokft.hu
Telefon: +36 305303651
Fax: +36 84315016
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Lásd VI.3) pont.

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

— alépítmény, burkolat bontás, földmunka, dúcolás, burkolathelyreállítás, ideiglenes melléklétesítmények részben

— korrózióvédelem alépítményi munkái részben

— gáznyomásszabályozó telepítés alépítményi munkái részben

— felépítmény, PE csövek, PE idomok, acélcsövek acélidomok, acélkarimák, karimás kötések, teletárcsák, elzáró szerelvények, ö.v. aknák, védőcső, szaglócső, nyomvonaljelző, távtartók, csővéglezárások, szigetelő közdarab, fali átvezetés, kiszigetelés, acél védőcső sajtolása, passzív korrózióvédő szigetelések, nyomáspróba részben

— aktív korrózióvédelem részben

— felépítmény, ideiglenes vezetékek építése-bontása, csővezeték bontás részben

— rákötés részben

— tervezési feladatok részben

— Tervezés

— PE hegesztés

— acélhegesztés

— műszaki vezetés

— földmunka

— burkolat bontás, helyreállítás

Ajánlattevők:

VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 8600 Siófok, Fő utca 260. adószám: 10484830-2-14) Mészáros és Mészáros Kft. (8086 Felcsút, 0311/5. hrsz., adószám: 12671003-2-07) közös ajánlattevők

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/05/2019