Építési beruházás - 260865-2018

19/06/2018    S115

Magyarország-Sopron: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2018/S 115-260865

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK25161
Postai cím: Kolostor hegy utca 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
E-mail: margit.vago@nofnkft.hu
Telefon: +36 709023365
Fax: +36 17002238
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://utsz.hu/projektek/projekt_6uex22/index.html
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: örökségvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a nádasdladányi Nádasdy kastély turisztikai célú fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához szükséges építési tevékenység ellátására

II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyertes ajánlattevő a 9263 műemléki törzsszámú nádasdladányi Nádasdy-kastély együttes területén található, a dokumentációban meghatározott épületek, a kastélypark rekonstrukciójára, a parkban található tó revitalizációjára, valamint a fentiekkel összefüggő egyéb meghatározott feladatok elvégzésére vállalkozik a közbeszerzési dokumentumokban megadottak szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 610 628 633.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
45212354 Kastély építési munkái
45221113 Gyalogoshíd építése
45236250 Park terepegyengetése
45240000 Vízi létesítmények építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Fejér megye, Nádasdladány, hrsz. 242/2, 242/3, 242/5, 217/15.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A) A Létesítmény az alábbiakat foglalja magában:

Alapmennyiség: 1 db kastély épület - mintegy nettó 2400 m2 területrészének - felújítása. bontási munkák, földmunkák, alapozás, beton- vasbeton- és acélszerkezet építés, utólagos talajnedvesség elleni szigetelés, kőművesmunkák belső befejező és szakipari munkák, nyílászárók felújítása, belsőépítészet, gépészet, erős- és gyengeáramú munkák, konyhatechnológiai munkák, fa-, fém-, kő-, szilikátrestaurátori munkákat.

A 9263 műemléki törzsszámú nádasdladányi Nádasdy-kastély együttes 14 000 műemléki azonosítóval rendelkező kastélyparkjában elvégzendő főbb feladatok: A műemléki védettség alatt álló tájképi kert balesetmentes bejárhatóságának biztosításához szükséges fakivágási és faápolási munkák elvégzése a teljes parkterületből mintegy 65 000 m2 területen, az előírt növények ültetése. Öntözőrendszer kiépítése, a kastélykerti tó visszaállítása cca 7800 m2 vízfelülettel. Biztosítandó a tó vízellátásának évszakoktól független megoldása, a vízszint szabályozhatósága, a tómeder szigetelése, 2 db fúrt kút megépítése, a terv szerinti műtárgyak létesítése, rekonstrukciója, a vízbetáplálás és elvezető rendszer kiépítése. Történeti útrendszer helyreállítása.

Opciós mennyiség 1.

— 1 db mintegy 16,46 m2 alapterületű kapusház felújítása,

— kastélyépület kiegészítő építőmesteri munkái.

Opciós mennyiség 2.

1 db víztorony felújítása

1 db díszkút felújítása és restaurálása

1 db fahíd építése

Kastély épület festőrestaurátori munkái.

Kastély épület stukkóinak javítása és/vagy pótlása.

1600 m2 kert terület tájépítészeti rendezése

Opciós mennyiség 3.

1 db mintegy 840 m2 alapterületű magtár rekonstrukciója és környezetének tájépítészeti rendezése

Az opciós mennyiségekre is kötelező az ajánlattétel.

A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.A nyertes ajánlattevő teljesítési kötelezettsége kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban előírt valamennyi feladatra.

B) 1. Kötbérterhes teljesítési részhatáridők és véghatáridő az alapmennyiség vonatkozásában:

Az első teljesítési részhatáridőnek a szerződés aláírását követő 5. teljes naptári hónap utolsó napja számít. Az első teljesítési részhatáridőre az alapmennyiség teljesítésének műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább a 30 %ot.

A második teljesítési részhatáridőnek a szerződés aláírását követő 9. teljes naptári hónap utolsó napja számít. A második teljesítési részhatáridőre az alapmennyiség teljesítésének műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább a 70 %ot.

Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött és sikeresen befejeződött, kivéve ha az ajánlatkérő a teljesítést nem vette át. Végteljesítési határidőnek a jelen felhívás II.2.7. pont szerinti időtartam utolsó napja számít.

2. Az opciós mennyiségek lehívása esetén a végteljesítési határidő az opciós mennyiségek vonatkozásában is érvényes.

3. Előteljesítés úgy a teljesítési részhatáridők, mint a teljesítési véghatáridő tekintetében elfogadott.

C) Az ajánlatkérő az alapmennyiségre vonatkozó Ajánlati Ár (tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás az alapmennyiség vonatkozásában) 3 %-ának, illetve az opciós mennyiségekre vonatkozó Ajánlati Árak (tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás az egyes opciós mennyiségek vonatkozásában) 33 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet határoz meg. Az alapmennyiséghez kapcsolódó tartalékkeret az alapmennyiséghez kapcsolódó munkák vonatkozásában, az opciós mennyiségekhez kapcsolódó tartalékkeret az adott opciós mennyiség vonatkozásában használható fel.

D) Az alábbiak részei a tervdokumentációnak, de ajánlatkérő nem kér rá ajánlatot sem az alap, sem az opciós mennyiségek között: babaház, tájépítészeti munkarész II. ütem,látogatói parkolók és útjaik,műtárgyaik, ősök csarnoka kandalló, az ebédlőben lévő cserépkályha rekonstrukciója, vasúti csille,valamint az Rkőkieg-1 és Rkőkieg-2 restaurátori tételek

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.2. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.3. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel is rögzíti az alábbiakat:

Megrendelő az opciós mennyiségek tekintetében meglévő jogát, az opció lehívását a Vállalkozási Szerződés megkötését követő 180 napon belül jogosult gyakorolni. Az opciós jog érvényesítése az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával történik, melyet a nyertes ajánlattevő nem utasíthat vissza.

Az opciós mennyiségek lehívásáról ajánlatkérő a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérőt az opciós mennyiségek tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli. Az ajánlattevők ennek tudatában nyújtsák be az ajánlatukat, készítsék el az árazott költségvetést. Az opciós mennyiségek lehívása az ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opciós mennyiségek lehívásának elmaradása esetén ajánlattevők az ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthatnak. Fentiek az opciós mennyiség 1., 2., és 3. vonatkozásában is érvényesek. Az ajánlatkérő szabad belátása szerint hívhatja le az 1-es, a 2-es vagy a 3-as opciós mennyiséget.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása, GINOP 7.1.1-15-2015-00001
II.2.14)További információk

II.2.5 pont szerinti ár (nettó HUF) és súlyszám az alábbiak szerinti:

Alapmennyiségre vonatkozó Ajánlati Ár 58.

Opciós mennyiség 1-re vonatkozó Ajánlati Ár 4.

Opciós mennyiség 2-re vonatkozó Ajánlati Ár 3.

Opciós mennyiség 3-ra vonatkozó Ajánlati Ár 5.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 244-508752
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a nádasdladányi Nádasdy kastély turisztikai célú fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához szükséges építési tevékenység ellátására

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Jókai u. 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@merkbau.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 437 776 619.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 610 628 633.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Farestaurátori munkák teljes körű kivitelezése, kőrestaurátori munkák teljes körű kivitelezése, egyéb resaturátori munkák, kertészeti munkák teljes körű kivitelezése, építőmesteri, szakipari, gépészeti, elektromos munkák részmunkái.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő az alapmennyiség teljesítéséhez szükséges többlet fedezetet biztosította.

2. Az ajánlattevőkre vonatkozó adatok:

— MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-83.; 10458466-2-03; HU 331,

— ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8900 Zalaegerszeg, Millennuium köz 1.; 10738885-2-20; HU223,

— Modinvest Építőipari- Beruházó- és Kereskedelmi Kft., 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.; 10381603-2-03; HU 331.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/06/2018