We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 261600-2022

17/05/2022    S95

Poland-Starogard Gdański: Diesel oil

2022/S 095-261600

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Spółka z o.o.
Postal address: ulica Tczewska 22
Town: Starogard Gdański
NUTS code: PL638 Starogardzki
Postal code: 83-200
Country: Poland
Contact person: Anna Górecka
E-mail: a.gorecka@starkom.pl
Telephone: +48 585623067
Fax: +48 585623067
Internet address(es):
Main address: http://www.starkom.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.starkom.pl/index.php?id=108
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/Formularze.aspx
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka z o.o.
I.5)Main activity
Other activity: usługi komunalne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego wraz z transportem

Reference number: DGT 219/2022
II.1.2)Main CPV code
09134100 Diesel oil
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego przy ul. Tczewskiej 20. Paliwo musi spełniać wymogi normy PN-EN 590.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL638 Starogardzki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego przy ul. Tczewskiej 20. Paliwo musi spełniać wymogi normy PN-EN 590. Ilość szacowana to 210 000 litrów (w zależności od potrzeb, po około 10 000 - 15 000 litrów – wielkość pojedynczej dostawy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zredukowania lub zwiększenia ilości zamawianego oleju napędowego, w zależności od potrzeb wynikających z bieżących zadań. Jednocześnie zamawiający informuje, że minimalna ilość zamówionego oleju napędowego nie będzie mniejsza niż 180 000 litrów.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a) oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1-8.9 SWZ,

b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt.1), 2) Ustawy oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4) Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

c) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

d) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy, dotyczące wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy, , tj. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy („Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz.1076 ze zm.), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia[...]”) doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

9.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9.1. lit b) SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument, o którym mowa w niniejszym punkcie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 9.2., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Zapisy dotyczące ważności dokumentów wskazane w pkt 9.2 SWZ stosuje się odpowiednio

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/06/2022
Local time: 10:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-626
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/05/2022