We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 261772-2022

Submission deadline has been amended by:  339455-2022
17/05/2022    S95

Poland-Poznań: Electricity

2022/S 095-261772

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Postal address: ul. Jackowskiego 18
Town: POZNAŃ
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 60-509
Country: Poland
Contact person: Joanna Rządkowska - Jurga
E-mail: zp@powiat.poznan.pl
Telephone: +48 618410686
Fax: +48 618418823
Internet address(es):
Main address: www.bip.powiat.poznan.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.powiat.poznan.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/transakcja/609977
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego oraz Szpitala w Puszczykowie

Reference number: ZP.272.00010.2022
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego oraz Szpitala w Puszczykowie, w tym:

a) Powiat Poznański – 29 punktów odbioru w 16 jednostkach organizacyjnych na terenie Powiatu Poznańskiego i miasta Poznania; szacowana ilość zużycia energii w okresie obowiązywania umowy wyniesie: 2.460 MWh,

b) Szpital w Puszczykowie – 1 punkt odbioru; szacowana ilość zużycia energii w okresie obowiązywania umowy w taryfie B23 wyniesie: 2.600,0 MWh.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego oraz Szpitala w Puszczykowie.

2. łączna energia zamówiona: 5.060,0 MWh. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w związku z bieżącymi potrzebami, do kwoty którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj.:

a) Powiat Poznański – 29 punktów odbioru – 3.330.000,00 zł brutto,

b) Szpital w Puszczykowie – 1 punkt odbioru – 3.550.000,00 zł brutto.

3. postępowanie prowadzone jest wspólnie przez Powiat Poznański oraz Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., na podstawie porozumienia zawartego w trybie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),

4. prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowi jedynie wartość przybliżoną, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zmianie. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy wskazanej w Załącznikach) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, zaś Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować ceny energii zaoferowane w przetargu, za wyjątkiem zmian przewidzianych w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 4 do SWZ

5. wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy, Zamawiający udostępni dane PPE w formie elektronicznej, niezwłocznie po zawarciu umowy,

6. Wykonawca winien określić wartość przedmiotu zamówienia, uwzględniając w cenie taryf koszty obliczone zgodnie z aktami prawnymi o których mowa w pkt 9 ust. a) SWZ oraz koszty obsługi,

7. umowa na dostawę energii elektrycznej określa płatnika i adresata faktury VAT za dostawę energii elektrycznej dla poszczególnych punktów odbioru – zgodnie z załączonymi do SWZ Opisami przedmiotu zamówienia.

8. Zamawiający informuje, że:

a) posiada oddzielne umowy dystrybucyjne dla wszystkich punktów odbioru, z lokalnym OSD, tj. ENEA Operator sp. z o.o., zawarte na czas nieokreślony,

b) aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest Enea S.A., umowa zawarta jest na czas określony z terminem obowiązywania do 31.08.2022 r.,

c) nie posiada umów zawartych w ramach akcji lojalnościowych lub promocyjnych.

9. Zamawiający wymaga, by:

a) Wykonawca realizował dostawy energii elektrycznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), Kodeksie cywilnym oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych, w tym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 06.03.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 503 ze zm.).

b) energia elektryczna, spełniała standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

c) Wybrany Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożył Zamawiającemu oświadczenie o posiadaniu ważnej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej pomiędzy lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego a sprzedawcą energii elektrycznej, w celu realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/06/2022
Local time: 10:05
Place:

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 139 ustawy, odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy oraz właściwych dyrektyw odwoławczych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/05/2022