Services - 262761-2017

07/07/2017    S128    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bydgoszcz: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 128-262761

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
Punkt kontaktowy: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Osoba do kontaktów: Anna Tejza–Mirowska
85-097 Bydgoszcz
Polska
Tel.: +48 523285166
E-mail: anna.tejza-mirowska@psgaz.pl
Faks: +48 523285102

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.psgaz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na przebudowę sieci gazowej Bydgoszcz 3 zadania.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

Kod NUTS PL613

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wykonie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę sieci gazowej Bydgoszcz 3 zadania.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zadanie nr 1
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów z przyłączami msc. Bydgoszcz
ul. Madalińskiego:
Zakres rzeczowy:
— gazociąg n/c dn 180 PE L – 722 mb
— gazociąg n/c dn 250 PE L – 98,7 mb
— gazociąg n/c dn 280 PE L- 75,1 mb
— przyłącza gazu dn 63 PE L ok. 494,1 m szt. 47 /wg załącznika/
— przyłącza gazu dn 63 PE szt. 5 przełączyć /wg załącznika/
Dokumentacje projektowe, w zakresie każdego z zadań, winny się składać z:
a) projektu budowlanego – 2 egz. w formie papierowej,
b) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej,
c) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,
d) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej
Dodatkowo należy dostarczyć oryginał kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD wformacie plików *.pdf.
Szczegółowy opis zawiera SIWZ.
Zadanie nr 2
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu ś/c wraz z przyłączami w msc. Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy:
Zakres rzeczowy:
— gazociąg ś/c dn 315 PE L – 1738 mb
— przyłącze gazu dn 110 PE L -. 45 m szt.1 /wg załącznika/
— przyłącze gazu dn 63 PE L-31 m szt.1 przełączyć /wg załącznika/
Dokumentacje projektowe, w zakresie każdego z zadań, winny się składać z:
a) projektu budowlanego – 2 egz. w formie papierowej,
b) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej,
c) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,
d) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej
Dodatkowo należy dostarczyć oryginał kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD w formacie plików *.pdf.
Szczegółowy opis zawiera SIWZ.
Zadanie nr 3
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów n/c z przyłączami w msc. Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego:
Zakres rzeczowy:
— gazociąg n/c dn 250 PE L – 731 mb,
— gazociąg n/c dn 125 PE L – 245 mb
— przyłącza gazu dn 63 PE L- 374,8 m, szt.27
— przyłącze gazu dn 63 PE szt. 1 przełączyć /wg załącznika/
Dokumentacje projektowe, w zakresie każdego z zadań, winny się składać z:
a) projektu budowlanego – 2 egz. w formie papierowej,
b) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej,
c) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,
d) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej
Dodatkowo należy dostarczyć oryginał kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD w formacie plików *.pdf.
Szczegółowy opis zawiera SIWZ.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów z przyłączami msc. Bydgoszcz ul. Madalińskiego:
1)Krótki opis:
Zadanie nr 1
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów z przyłączami msc. Bydgoszcz
ul. Madalińskiego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000

3)Wielkość lub zakres:
Dokumentacje projektowe, w zakresie każdego z zadań, winny się składać z:
a) projektu budowlanego – 2 egz. w formie papierowej,
b) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej,
c) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,
d) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej
Dodatkowo należy dostarczyć oryginał kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD w formacie plików *.pdf.
Szczegółowy opis zawiera SIWZ.
Zakres rzeczowy:
— gazociąg n/c dn 180 PE L – 722 mb
— gazociąg n/c dn 250 PE L – 98,7 mb
— gazociąg n/c dn 280 PE L- 75,1 mb
— przyłącza gazu dn 63 PE L ok. 494,1 m szt. 47 /wg załącznika/
— przyłącza gazu dn 63 PE szt. 5 przełączyć /wg załącznika/
— zgodnie z wykazem załączonym do warunków technicznych.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu ś/c wraz z przyłączami w msc. Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy
1)Krótki opis:
Zadanie nr 2
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu ś/c wraz z przyłączami w msc. Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000

3)Wielkość lub zakres:
Dokumentacje projektowe, w zakresie każdego z zadań, winny się składać z:
a) projektu budowlanego – 2 egz. w formie papierowej,
b) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej,
c) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,
d) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej
Dodatkowo należy dostarczyć oryginał kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD w formacie plików *.pdf.
Szczegółowy opis zawiera SIWZ.
Zakres rzeczowy:
— gazociąg ś/c dn 315 PE L – 1738 mb
— przyłącze gazu dn 110 PE L -. 45 m szt.1 /wg załącznika/
— przyłącze gazu dn 63 PE L-31 m szt.1 przełączyć /wg załącznika/
— zgodnie z wykazem załączonym do warunków technicznych.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów n/c z przyłączami w msc. Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego
1)Krótki opis:
Zadanie nr 3
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów n/c z przyłączami w msc. Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000

3)Wielkość lub zakres:
Dokumentacje projektowe, w zakresie każdego z zadań, winny się składać z:
a) projektu budowlanego – 2 egz. w formie papierowej,
b) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej,
c) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,
d) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej
Dodatkowo należy dostarczyć oryginał kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD w formacie plików *.pdf.
Szczegółowy opis zawiera SIWZ.
Zakres rzeczowy:
— gazociąg n/c dn 250 PE L – 731 mb,
— gazociąg n/c dn 125 PE L – 245 mb
— przyłącza gazu dn 63 PE L- 374,8 m, szt.27
— przyłącze gazu dn 63 PE szt. 1 przełączyć /wg załącznika/.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych w ramach Umowy prac projektowych. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowego Projektu. Termin gwarancji jakości ustala się na okres 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru, o którym mowa we wzorze Umowy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowego Projektu. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana Projektu, termin gwarancji
biegnie na nowo, począwszy od dnia wymiany.
2. Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 3 Ustawy odstępuje od obowiązku żądania wadium.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Nie dotyczy.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
— w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, który posiada uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia winnych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na przyłącze lub/i gazociąg o podobnej złożoności,co przedmiot zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
2017/W800/WP-000267
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.8.2017 - 09:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14.8.2017 - 9:00

Miejscowość

Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42 – budynek Świetlicy.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Pełne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia są zawarte w SIWZ dostępnej na Platformie Zakupowej PSG na stronie www.psgaz.pl w zakładce „Przetargi”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Pełne informacje dotyczące procedury odwoławczej są zawarte w SIWZ.

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.7.2017