Supplies - 263170-2021

26/05/2021    S100

Romania-Constanța: Garments for biological or chemical protection

2021/S 100-263170

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța
National registration number: 16762887
Postal address: Str. Decebal nr. 22
Town: Constanța
NUTS code: RO223 Constanţa
Postal code: 900665
Country: Romania
Contact person: Barda Nicoleta
E-mail: achizitii@dgaspc-ct.ro
Telephone: +40 241480851
Fax: +40 241694137
Internet address(es):
Main address: http://www.dgaspc-ct.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100120582
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru echipamente de siguranță în vederea asigurării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 (COVID-19)

Reference number: 16762887_2021_PAAPD1171241
II.1.2)Main CPV code
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectivul prezentei achiziții este reprezentat de achiziționarea de echipamente de siguranță în vederea asigurării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 (COVID-19), respectiv îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților biologici și chimici necesare la centrele și serviciile din subordinea DGASPC Constanța.

Furnizarea de echipamente de siguranță în vederea asigurării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 (COVID-19) este benefică pentru beneficiarii DGASPC Constanța, deoarece se asigură respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale și ale Legii nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Prin atribuirea produselor de echipament de protecție anti COVID-19, autoritatea contractantă urmărește încheierea unui acord-cadru de furnizare și a contractelor subsecvente asociate, în vederea tratării beneficiarilor din centrele aferente DGASPC Constanța situate atât în municipiul, cât și în județul Constanța. Durata acordului-cadru de furnizare echipamente de siguranță în vederea asigurării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 (COVID-19) este de 24 de luni.

Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 8 039 462.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

La sediul din str.Decebal, nr.22, Constanta

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectivul prezentei achiziții este reprezentat de achiziționarea de echipamente de siguranță în vederea asigurării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului sars-cov-2(covid-19), respectiv îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților biologici și chimici necesare beneficiarilor și a angajaților din subordinea Directiei Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Constanța pentru asigurarea respectării prevederilor în contextul COVID-19.

Achiziția realizată va crește capacitatea de intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor, asigurând protecție personalului de specialitate împotriva pătrunderii agenţilor biologici patogeni.

Furnizarea de echipamente de protecție este benefică pentru beneficiarii D.G.A.S.P.C. Constanța, deoarece se asigură respectarea prevederilor Legii nr.272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.292/2011, Legea asistenţei sociale și ale Legii nr.448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Prin atribuirea produselor de echipament de protecție anti Covid 19, autoritatea contractantă urmărește încheierea unui acord-cadru de furnizare și a contractelor subsecvente asociate, în vederea tratării beneficiarilor din centrele aferente D.G.A.S.P.C. Constanța situate atât în municipiul cât și în județul Constanța. Durata acordului-cadru de furnizare echipamente de siguranță în vederea asigurării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului sars-cov-2(covid-19) este de 24 luni.

Valoarea maximă estimată acord-cadru: 8.039.462,00 RON fara TVA

Valoarea minimă estimată acord-cadru: 2.269.667,50 RON fara TVA

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent ce urmează a fi atribuit pe durata acordului-cadru: 1.470.453,50 RON fara TVA.

Frecvența atribuirii contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului cadru:

Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini.

Cantitățile sunt estimative, având rol informativ, cantitățile efectiv solicitate se vor stabili la nivelul contractelor subsecvente putând fi mai mici, egale sau mai mari în funcție de necesitățile autorității contractante în momentul atribuirii contractelor subsecvente și a creditelor bugetare alocate cu această destinație.

Cantitățile minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subescvent ce se estimează că va fi încheiat se regăsesc în Anexa nr 3 a caietului de sarcini.

Acordul cadrul de furnizare produse va fi încheiat pe o perioadă de 24 luni de la data semnării lui, cu un numar de maxim 3 operatori economici, daca numarul de oferte admisibile va permite acest lucru. In caz contrar, numarul operatorilor economici cu care se va incheia acordul cadru poate fi si mai mic decat cel precizat respectiv mai mic de 3. Atribuirea contractelor subsecvente se va face fara reluarea competitiei.

În masura în care DGASPC Constanta va deschide noi centre și în funcție de resursele bugetare suplimentare care pot fi identificate în timpul implementării contractului, autoritatea contractantă va suplimenta valoarea contractului în conformitate cu prevederile art. 221, alin 1 din Legea nr. 98/ 2016.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Frecvența atribuirii contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului cadru: Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini.

Cantitățile sunt estimative, având rol informativ, cantitățile e... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinţa 1. Operatorii economici (ofertanţii/ofertanţii asociaţi/terţi susţinători/subcontractanţii) care depun ofertă, nu trebuie să se afle în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire inclusiv eventualii asociaţi, terţi susţinători si subcontractanţi, prin care confirm că acesta/aceştia nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 conform prevederilor art. 183, 170 alin. (3) şi 193-195 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Documentele justificative, actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar ofertanților clasați primele_3_locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

Aceste documente pot fi:

• certificate fiscale valabile la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, actualizată;

• alte documente edificatoare, dacă este cazul.

Informaţii pentru persoanele juridice străine: Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare privind dovedirea situaţiei personale. Pentru ofertanţii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizată.

Se vor depune documente eliberate de autoritățile competente din țara în care ofertantul este rezident, copii lizibile semnate și ștampilate "conform cu originalul" de către reprezentantul legal al ofertantului și, după caz, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Note:

1. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinţei se demonstrează de fiecare operator economic în parte.

2. Se va solicita, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte dacă este cazul si angajamentul ferm al terţului susţinător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terţ sustinător, din care rezultă modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, după caz.

Cerința 2. Evitarea conflictului de interese. Operatorii economici (ofertanţii/ofertanţii asociaţi/terţ susţinători/subcontractanţii), nu trebuie să se afle într-o situaţie de conflict de interese şi/sau concurenţa neloială respectiv situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016, actualizată, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuirea contractului.

Se va prezenta odată cu DUAE, o declaraţie pe propria răspundere a operatorului economic (ofertantul/ofertantul asociat/terţul susţinător/subcontractantul) privind evitarea conflictului de interes, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Director General – Răducu Carmen; Director General Adjunct Economic – Chilă Carmen; Director General Adjunct Protecție Socială - Marcoșanu Silviu Mihai; Director Executiv Asistență Socială – Anca Ghițulescu; Director Executiv Protecția Copilului – Constantinescu Neli Simona; Biroul Achiziții Urmărire Contracte: Barda Iuliana Nicoleta, Constantin Dana Antonela, Enache Dafina, Popa Alexandru Iulian, Sotir Anișoara, Șerban Laura Alexandra, Apetroaei Elena Loredana, Parpală Eduard; Serviciul Administrativ Patrimoniu Tehnic: Macovei Marius, Monea Florin, Tudoran Corina, Stamate Ionela, Ciuceanu Mariana, Andrei Liviu, Mititelu Radu, Meroșneac Cătălin; Biroul Juridic Contencios: Albu Cristina, Guță Titiana, Enache Mihai Gabriel, Ristea Mihaela; Serviciul Contabilitate, Buget: Stamule Zoica, Marcu Sorina, Neculaev Alina, Cosma Felicia Iuliana, Serbinuc Iuliana, Eremia Marius.

Cerință 1:Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului /acordului-cadru de achiziție publică.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte denumirea completă, sediul social și punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/ persoane imputernicite), domeniul de activitate principal/ domeniile de activitate secundare si codurile CAEN aferente acestora. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării. Documentele emise in alta limba decat română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.Certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, de primii 3 ofertanții clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Cerintă 2:Operatorii economici (Ofertant individual, membru al Asocierii, Subcontractant și Terț Susținător) trebuie să dețină aviz de funcționare pentru import/comercializare dispozitive medicale emis de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, conform prevederilor art.926 din Legea 95/2006, în termen de valabilitate la momentul prezentarii.

Cerința 3. Operatorii economici, (importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de funcționare (însoțit de anexe) emis în temeiul Ordinului Ministerului Sănătății nr. 566/2020 de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din Romania, valabil la momentul prezentării, din care să reiasă că producătorul/producătorii măștilor pe care le include în propunerea tehnică sunt înregistrați în aviz.

Note: Cerința 3 este aplicabilă în cazul achiziției de măști de tip II și II R – dispozitive medicale clasa de risc I utilizate într-un context medical; Dacă producătorul este din România, nu se solicită prezentarea unui aviz de funcționare emis de ANMDM, ci certificatul de înregistrare sau avizul de la Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie.

Modalitate de îndeplinire a cerintei:Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, cu informațiile aferente situației lor.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv avizul de functionare, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, de primii 3 ofertanții clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri anuala generala Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie sa dovedească cifra de afaceri globală pentru anii 2018,2019, 2020 care să fie de minim: 2.800.000,00 RON. Ca dovadă preliminară pentru verificarea situației economice și financiare, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocierii sau Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Consultați Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea B: Capacitatea economica si financiara, in DUAE (răspuns) si includeți informațiile cu privire la „Cifra sa de afaceri globala pentru numărul de ani impus ... ” pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței minime. Informațiile solicitate vor fi prezentate în moneda procedurii lei. Pentru conversie din alta monedă, Ofertanții vor utiliza cursul de schimb mediu anual pentru fiecare exercițiu financiar specific, așa cum este publicat de BNR pentru anul 2020, 2019, 2018 (Valoarea medie EUR (exprimată în lei) pentru întreg anul 2020 este 4.8374 RON, pentru anul 2019 este 4.7452 RON, pentru anul 2018 este 4.6535 RON.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea Contractului de achiziție publică/Acordului-cadru, Ofertantii (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasati pe primele 3 locuri după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns). Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (membrii ai Asocierii sau Terți susținători), dacă este cazul. Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiile incluse în DUAE (răspuns): i. trebuie să susțină toate declarațiile incluse în DUAE (răspuns) în secțiunea/secțiunile solicitată(e) ii. se vor prezenta: bilanțuri contabile sau alte documente.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat imbracaminte de protectie impotriva agentilor biologici si chimici la nivelul unuia sau mai multor contracte, produse în valoare cumulată de minim: 1.400.000,00 RON. Pentru scopul acestei proceduri: i. Referința la ultimii 3 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul-limită de depunere a ofertei, așa cum este indicat în Anunțul de participare sau orice eventuală erată publicată de către Autoritatea Contractantă. ii. "produse furnizate în mod corespunzător" trebuie să fie înțelese drept produse frunizate în limitele acordului dintre ofertant și beneficiarul produselor menționate. 1. Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității tehnice și profesionale, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocierii sau Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Consultați Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, din DUAE (răspuns) și includeți informațiile specificate la punctul "Pentru contractele de achiziție de produse: furnizarea de produse de tipul specificat" pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței. La completarea DUAE (răspuns), în scopul aplicării criteriilor de calificare, următoarele indicații trebuie luate în considerare: i. Câmpul “Descriere” trebuie: a. să includă cel puțin referința la obiectul Contractului/Acordului-cadru și caracteristicile ce corespund demonstrării îndeplinirii cerinței minime; - numărul și data contractului invocat drept experiență similară; - obiectul contractului astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experienta similară; - beneficiarul contractului invocat, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați; - valoarea în lei fără TVA; - perioada, mai exact intervalul periodic (data de început și data de finalizare) în care s-a executat contractul; - data şi numărul documentului/documentelor de receptie (procese verbale)/recomandări/ale documentelor constatatoare/alte documente echivalente, fără a se limita la acestea; - în cazul în care contractul a fost executat într-o forma de asociere, ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. b. să indice documentele care vor fi prezentate ca dovadă a "principalelor produse furnizate în mod corespunzător" la cererea expresă a Autorității Contractante; ii. "Data de încheiere" completată de Operatorul Economic în DUAE (răspuns) trebuie să fie data la care serviciile au fost acceptate/recepționate ca fiind efectuată în mod corespunzător de către beneficiarul produselor, indiferent de data la care produsele au început să fie furnizate; iii. Câmpul “Beneficiari” trebuie să includă aceeași denumire a beneficiarilor din documentele care urmează să fie prezentate ca dovezi la cererea expresă a Autorității Contractante.

Proportia de subcontractare În cazul în care Ofertantul (Operatorul Economic individual sau Asocierea de Operatori Economici) intenționează să subcontracteze o parte din obiectul Contractului/Acordului-cadru, iar Subcontractanții sunt cunoscuți la momentul depunerii Ofertei, acesta trebuie să prezinte informații despre partea pe care intenționează să o subcontracteze. Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe minime de calificare, Ofertantul (Operatorul Economic individual sau Asocierea de Operatori Economici) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în: - partea II "Informații referitoare la operatorul economic" - secțiunea A " Informații privind operatorul economic" și B "Informații privind reprezentanții operatorului economic", - partea III "Motive de excludere. Dacă este aplicabil, ofertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Consultați Partea II: Informații referitoare la operatorul economic, Secțiunea D: Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează și Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, "Proporția de Subcontractare. Operatorul economic intenționează să subcontracteze eventual următoarea parte (adică procentaj) din contract .... ” Informațiile privind partea/părțile pe care Ofertantul intenționează să le subcontracteze vor fi incluse în DUAE, împreună cu care se va depune Acordul de subcontractare.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasati pe primele 3 locuri după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns). Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (membrii ai Asocierii, Terți susținători, Subcontractanți), dacă este cazul. Documentele justificative (nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns) și care vor fi prezentate de Ofertantantii aflati pe primele 3 locuri la finalizarea procesului de evaluare) considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (răspuns) includ, dar nu se limitează la: i. procese verbale de recepție/acceptanță a produselor, documente constatatoare, recomandări sau orice alte documente echivalente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea / valoarea, perioada și locul furnizării. ii. orice alte dovezi nominalizate de Ofertant în DUAE (răspuns) ca documente justificative pentru declarațiile făcute în legătură cu livrarile furnizate în mod corespunzător care îndeplinesc cerința minimă.

Ofertantul trebuie să prezinte cel puțin Acordul/Acordurile de subcontractare cu Operatorul Economic/ Operatorii Economici care îndeplinește/ îndeplinesc rolul de Terț Susținător pentru demonstrarea cerinței minime referitoare la experiența profesională relevantă în ceea ce privește principalele produse furnizate în mod corespunzător. Ofertanții vor încărca în mod obligatoriu în SEAP, împreună cu DUAE și cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare încheiate între contractant și subcontractantul/ subcontractanții nominalizat/ nominalizați în ofertă, astfel încât activitățile ce revin acestuia/acestora, precum și sumele aferente prestatiilor, sa poata cuprinse in contractul de achizitie publica. Acordul/acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsă, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii si trebuie sa fie în concordanță cu oferta. Acestea trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentanții legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct către subcontractant. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 174, alin (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice ofertantii clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Răspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuată în cazul în care o parte/părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si/sau profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, în conformitate cu art. 174, alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Nedepunerea acordului de subcontractare odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertențe de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/06/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/06/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare a ofertelor.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Documentația de atribuire este afișată în SEAP, https://SEAP-prod.e-licitatie.ro. Formulare aplicabilă pentru încheierea unui acord-cadru cu mai mulți operatori economici:

Având în vedere că autoritatea/entitatea contractantă va semna acordul cadru doar cu operatorii ecomomici situați pe primele 3 locuri (după caz) modul de departajare a ofertelor cu prețuri egale se va face astfel:

— Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu punctaje egale: În conformitate cu prev art 139 alin (1) și (3) din HG 395/2016 actualizată, respectiv: „(1)În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-preţ", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire”și alin (3) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica”.

Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisă de către autoritatea/entitatea contractantă.

— Oferta care va fi depusa in SICAP va contine: - DUAE; - Propunerea tehnica; - Propunerea financiara completata in campul corespunzator. - Formularul de oferta financiara si anexele acestuia din sectiunea Formulare; - declarația cu privire la neîncadrarea în dispozițiile at. 60 din Legea nr.98/2016; - garanția de participare. Neprezentarea documentelor mai sus amintite are ca efect respingerea ofertei.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform prev Legii 101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al autorității contractante, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o plângere în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal:

i.fie pe cale administrativ-jurisdicțională la CNSC;

ii.fie pe cale judiciară la instanța de judecată;

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biroul juridic contencios
Postal address: Str. Decebal nr. 22
Town: Constanța
Postal code: 900665
Country: Romania
E-mail: office@dgaspc-ct.ro
Telephone: +40 241480851
Fax: +40 241694137
Internet address: www.dgaspc-ct.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/05/2021