Supplies - 263320-2021

26/05/2021    S100

Slovakia-Banská Bystrica: Gas-therapy and respiratory devices

2021/S 100-263320

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
National registration number: 37957937
Postal address: Námestie L.Svobodu 4
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 974 09
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Martin Chachula
E-mail: chachula@eurodotacie.sk
Telephone: +421 415665268
Internet address(es):
Main address: www.detskanemocnica.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9183
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431752
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Euro Dotácie, a.s.
National registration number: 36438766
Postal address: Na Šefranici 1280/8
Town: Žilina
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 010 01
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Martin Chachula
E-mail: chachula@eurodotacie.sk
Telephone: +421 415665268
Internet address(es):
Main address: www.detskanemocnica.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9183
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431752
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servoventilátor so závesným systémom

II.1.2)Main CPV code
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných servoventilátorov so závesným systémom (11 kompletov).

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 750 309.23 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192300 Medical furniture except beds and tables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných servoventilátorov so závesným systémom (11 kompletov).

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 750 309.23 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021S888

II.2.14)Additional information

Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 35 000 EUR. Bližšie informácie súvisiace so zábezpekou sú súčasťou súťažných podkladov.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO v súlade so súťažnými podkladmi.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Bližšie informácia týkajúce sa elektronickej aukcie sú súčasťou súťažných podkladov.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/06/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/06/2021
Local time: 10:00
Place:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, riaditeľstvo, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v IS EVO, je v súlade s § 54 ods. 3 ZVO neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) Zadávanie nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.

2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.

3) Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.

4) Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažných podkladov a príručiek dostupných na www.uvo.gov.sk

5) Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači v súlade s § 39 od. 6 zákona o verejnom obstarávaní v lehote päť pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

6) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané sociálne aspekty

8) Verejný obstarávateľ v súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/05/2021