Services - 263896-2017

08/07/2017    S129    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Сливен: Консултантски инженерни услуги в строителството

2017/S 129-263896

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Сливен
000590654
бул. „Цар Освободител“ № 1
Сливен
8800
България
Лице за контакт: инж. Милко Харалампиев
Телефон: +359 44611100
Електронна поща: g_tujarova@abv.bg
Факс: +359 44662350
код NUTS: BG342

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sliven.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=PublicOrders

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2017-003
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на мн.

II.1.2)Основен CPV код
71312000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка е свързана с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг — проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен“ по 12 обособени позиции и това налага избор на изпълнител по реда на ЗОП за изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол. Изпълнителят следва да изготви доклад за съответствие на инвестиционен проект, предоставен от възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ; изпълнение на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; Пълното кратко описание се съдържа в II.2.4) Описание на обществената поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 253 395.29 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на мно

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71312000
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:

Град Сливен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка е свързана с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг — проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен“ по 12 обособени позиции и това налага избор на изпълнител по реда на ЗОП за изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол. Изпълнителят следва да изготви доклад за съответствие на инвестиционен проект, предоставен от възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ; изпълнение на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали и протоколите на изпълнените СМР от името на възложителя (инвеститорски контрол); изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за всеки 1 обект; отговаря за изпълнение на План за управление на СО за строежа от името на възложителя съгласно чл. 6 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. оказва експертно съдействие на възложителя до въвеждането на обекта в експлоатация. Описание на дейностите: Дейност 1: Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“, предоставен от възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Дейност 2: Комплексна консултантска услуга (строителен надзор и инвеститорски контрол). Отчитането на работата на изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне на доклади за извършената дейност. За периода на изпълнение на обществената поръчка, изпълнителят следва да изготви и представи доклади, както следва: 1. Встъпителен доклад — в свободна форма, който да съдържа информация за: работен план за изпълнение на дейностите съгласно техническата спецификация, проблеми, установени от изпълнителя и предложения за решаването им, както и друга информация по негова преценка. 2. Седмични доклади за изпълнението на договора:

Седмичните доклади за изпълнението на задълженията на изпълнителя по договора следва да съдържат информация относно: а) състоянието на договора за услуга; б) състоянието на договора за строителство. Съдържанието и изискванията към седмичните доклади се съдържат в Техническите спецификации. 3. Окончателен доклад за изпълнението на договора — Изпълнителят следва да изготви окончателен доклад за строежа за конкретния обект в срок от 20 (двадесет) дни, след подписване на Констативен акт обр. 15. Съдържанието и изискванията към окончателния доклад се съдържа в Техническите спецификации.

Обособена позиция № 1 — жилищни сгради — Сливен-Сини камъни-1; Сливен-Сини камъни-2.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 38 769.51 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 220
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на настоящата ОП на общ. поръчка по-висока от определената от възложителя. Оферираните стойности на видовете дейности не може да надвишават актуализирани референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Нац. програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради,влезли в сила към 10.10.2016 г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на мно

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
71312000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:

Гр. Сливен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка е свързана с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг — проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен“ по 12 обособени позиции и това налага избор на изпълнител по реда на ЗОП за изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол. Изпълнителят следва да изготви доклад за съответствие на инвестиционен проект, предоставен от възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ; изпълнение на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали и протоколите на изпълнените СМР от името на възложителя (инвеститорски контрол); изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за всеки 1 обект; отговаря за изпълнение на План за управление на СО за строежа от името на възложителя съгласно чл. 6 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. оказва експертно съдействие на възложителя до въвеждането на обекта в експлоатация. Описание на дейностите: Дейност 1: Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“, предоставен от възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал.5 от ЗУТ. Дейност 2: Комплексна консултантска услуга (строителен надзор и инвеститорски контрол).Отчитането на работата на Изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне на доклади за извършената дейност. За периода на изпълнение на обществената поръчка, изпълнителят следва да изготви и представи доклади, както следва: 1. Встъпителен доклад — в свободна форма, който да съдържа информация за: работен план за изпълнение на дейностите съгласно техническата спецификация, проблеми, установени от изпълнителя и предложения за решаването им, както и друга информация по негова преценка. 2. Седмични доклади за изпълнението на договора:

Седмичните доклади за изпълнението на задълженията на изпълнителя по договора следва да съдържат информация относно: а) състоянието на договора за услуга; б) състоянието на договора за строителство. Съдържанието и изискванията към седмичните доклади се съдържат в Техническите спецификации. 3. Окончателен доклад за изпълнението на договора — изпълнителят следва да изготви окончателен доклад за строежа за конкретния обект в срок от 20 (двадесет) дни, след подписване на Констативен акт обр. 15. Съдържанието и изискванията към окончателния доклад се съдържа в Техническите спецификации.

Обособена позиция № 2 — жилищни сгради — Сливен-Българка-8; Сливен-Българка-24.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 51 383.27 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 220
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на настоящата ОП на общ. поръчка по-висока от определената от възложителя. Оферираните стойности на видовете дейности не може да надвишават актуализирани референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Нац. програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, влезли в сила към 10.10.2016 г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на мно

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
71312000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:

Гр. Сливен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка е свързана с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг — проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен“ по 12 обособени позиции и това налага избор на изпълнител по реда на ЗОП за изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол. Изпълнителят следва да изготви доклад за съответствие на инвестиционен проект, предоставен от възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ; изпълнение на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали и протоколите на изпълнените СМР от името на възложителя (инвеститорски контрол); изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за всеки 1 обект; отговаря за изпълнение на План за управление на СО за строежа от името на възложителя съгласно чл. 6 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. оказва експертно съдействие на възложителя до въвеждането на обекта в експлоатация. Описание на дейностите: Дейност 1: Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“, предоставен от възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Дейност 2: Комплексна консултантска услуга (строителен надзор и инвеститорски контрол). Отчитането на работата на изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне на доклади за извършената дейност. За периода на изпълнение на обществената поръчка, изпълнителят следва да изготви и представи доклади, както следва: 1. Встъпителен доклад — в свободна форма, който да съдържа информация за: работен план за изпълнение на дейностите съгласно техническата спецификация, проблеми, установени от изпълнителя и предложения за решаването им, както и друга информация по негова преценка. 2. Седмични доклади за изпълнението на договора:

Седмичните доклади за изпълнението на задълженията на изпълнителя по договора следва да съдържат информация относно: а) състоянието на договора за услуга; б) състоянието на договора за строителство. Съдържанието и изискванията към седмичните доклади се съдържат в Техническите спецификации. 3. Окончателен доклад за изпълнението на договора — изпълнителят следва да изготви окончателен доклад за строежа за конкретния обект в срок от 20 (двадесет) дни, след подписване на Констативен акт обр. 15. Съдържанието и изискванията към окончателния доклад се съдържа в Техническите спецификации.

Обособена позиция № 3 — жилищни сгради — Сливен-Клуцохор-4; Сливен- Клуцохор-5.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 242.65 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 220
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на настоящата ОП на общ. поръчка по-висока от определената от възложителя. Оферираните стойности на видовете дейности не може да надвишават актуализирани референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Нац. програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради,влезли в сила към 10.10.2016 г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на мно

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
71312000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:

Гр. Сливен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка е свързана с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг — проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен“ по 12 обособени позиции и това налага избор на изпълнител по реда на ЗОП за изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол. Изпълнителят следва да изготви доклад за съответствие на инвестиционен проект, предоставен от възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ; изпълнение на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали и протоколите на изпълнените СМР от името на възложителя (инвеститорски контрол); изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за всеки 1 обект; отговаря за изпълнение на План за управление на СО за строежа от името на възложителя съгласно чл. 6 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. оказва експертно съдействие на възложителя до въвеждането на обекта в експлоатация. Описание на дейностите: Дейност 1: Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“, предоставен от възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Дейност 2: Комплексна консултантска услуга (строителен надзор и инвеститорски контрол). Отчитането на работата на Изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне на доклади за извършената дейност. За периода на изпълнение на обществената поръчка, изпълнителят следва да изготви и представи доклади, както следва: 1. Встъпителен доклад — в свободна форма, който да съдържа информация за: работен план за изпълнение на дейностите съгласно техническата спецификация, проблеми, установени от изпълнителя и предложения за решаването им, както и друга информация по негова преценка. 2. Седмични доклади за изпълнението на договора:

Седмичните доклади за изпълнението на задълженията на изпълнителя по договора следва да съдържат информация относно: а) състоянието на договора за услуга; б) състоянието на договора за строителство. Съдържанието и изискванията към седмичните доклади се съдържат в Техническите спецификации. 3. Окончателен доклад за изпълнението на договора — изпълнителят следва да изготви окончателен доклад за строежа за конкретния обект в срок от 20 (двадесет) дни, след подписване на Констативен акт обр. 15. Съдържанието и изискванията към окончателния доклад се съдържа в Техническите спецификации.

Обособена позиция № 4 — жилищни сгради — Сливен-Клуцохор-9; Сливен-Клуцохор-13.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 34 410.20 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 220
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на настоящата ОП на общ. поръчка по-висока от определената от възложителя. Оферираните стойности на видовете дейности не може да надвишават актуализирани референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Нац. програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради,влезли в сила към 10.10.2016 г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на мно

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
71312000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:

Гр. Сливен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка е свързана с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг — проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен“ по 12 обособени позиции и това налага избор на изпълнител по реда на ЗОП за изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол. Изпълнителят следва да изготви доклад за съответствие на инвестиционен проект, предоставен от възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ; изпълнение на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали и протоколите на изпълнените СМР от името на възложителя (инвеститорски контрол); изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за всеки 1 обект; отговаря за изпълнение на План за управление на СО за строежа от името на възложителя съгласно чл. 6 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. оказва експертно съдействие на възложителя до въвеждането на обекта в експлоатация. Описание на дейностите: Дейност 1: Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“, предоставен от възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Дейност 2: Комплексна консултантска услуга (строителен надзор и инвеститорски контрол). Отчитането на работата на изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне на доклади за извършената дейност. За периода на изпълнение на обществената поръчка, изпълнителят следва да изготви и представи доклади, както следва: 1. Встъпителен доклад — в свободна форма, който да съдържа информация за: работен план за изпълнение на дейностите съгласно техническата спецификация, проблеми, установени от изпълнителя и предложения за решаването им, както и друга информация по негова преценка. 2. Седмични доклади за изпълнението на договора:

Седмичните доклади за изпълнението на задълженията на изпълнителя по договора следва да съдържат информация относно: а) състоянието на договора за услуга; б) състоянието на договора за строителство. Съдържанието и изискванията към седмичните доклади се съдържат в Техническите спецификации. 3. Окончателен доклад за изпълнението на договора — изпълнителят следва да изготви окончателен доклад за строежа за конкретния обект в срок от 20 (двадесет) дни, след подписване на Констативен акт обр. 15. Съдържанието и изискванията към окончателния доклад се съдържа в Техническите спецификации.

Обособена позиция № 5 — жилищни сгради — Сливен-Дружба-11; Сливен-Раковски-80.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 083.23 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 220
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на настоящата ОП на общ. поръчка по-висока от определената от възложителя. Оферираните стойности на видовете дейности не може да надвишават актуализирани референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Нац. програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради,влезли в сила към 10.10.2016 г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на мно

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
71312000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:

Гр. Сливен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка е свързана с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг — проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен“ по 12 обособени позиции и това налага избор на изпълнител по реда на ЗОП за изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол. Изпълнителят следва да изготви доклад за съответствие на инвестиционен проект, предоставен от възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ; изпълнение на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали и протоколите на изпълнените СМР от името на възложителя (инвеститорски контрол); изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за всеки 1 обект; отговаря за изпълнение на План за управление на СО за строежа от името на възложителя съгласно чл. 6 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. оказва експертно съдействие на възложителя до въвеждането на обекта в експлоатация. Описание на дейностите: Дейност 1: Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“, предоставен от възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Дейност 2: Комплексна консултантска услуга (строителен надзор и инвеститорски контрол). Отчитането на работата на изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне на доклади за извършената дейност. За периода на изпълнение на обществената поръчка, изпълнителят следва да изготви и представи доклади, както следва: 1. Встъпителен доклад — в свободна форма, който да съдържа информация за: работен план за изпълнение на дейностите съгласно техническата спецификация, проблеми, установени от изпълнителя и предложения за решаването им, както и друга информация по негова преценка. 2. Седмични доклади за изпълнението на договора:

Седмичните доклади за изпълнението на задълженията на изпълнителя по договора следва да съдържат информация относно: а) състоянието на договора за услуга; б) състоянието на договора за строителство. Съдържанието и изискванията към седмичните доклади се съдържат в Техническите спецификации. 3. Окончателен доклад за изпълнението на договора — изпълнителят следва да изготви окончателен доклад за строежа за конкретния обект в срок от 20 (двадесет) дни, след подписване на Констативен акт обр. 15. Съдържанието и изискванията към окончателния доклад се съдържа в Техническите спецификации.

Обособена позиция № 6 — жилищни сгради — Сливен-Сини камъни-25; Сливен-Сини камъни-30.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35 506.43 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 220
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на настоящата ОП на общ. поръчка по-висока от определената от възложителя. Оферираните стойности на видовете дейности не може да надвишават актуализирани референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Нац. програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради,влезли в сила към 10.10.2016 г.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да притежават валидно Удостоверение по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентен документ за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ — оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор или документ, удостоверяващ правото на лицето да извършва такива дейности, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз,или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 1).

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:

— Копие на валидно Удостоверение по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентен документ за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ — оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор или копие от документ, удостоверяващ правото на лицето да извършва такива дейности, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

**В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такова удостоверение или еквивалентен документ трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

***В случай, че участникът притежава документ, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да започне своевременно процедура по подновяването на документа, удостоверяващ правото му да извършва дейности по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, в законоустановения срок.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 (три) приключили финасови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размери, както следва:

— общ оборот — 60 000 BGN (шестдесет хиляди лева) без ДДС; и

— оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — 30 000 BGN (тридесет хиляди лева) без ДДС.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Участникът попълва точка 1 а) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП: справка за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката на участника.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

2. Участникът трябва да има валидна /и застраховка/и „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, за консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти и консултант извършващ строителен надзор, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен/и валиден/и еквивалентен/и документ/и.

Участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП — Приложение № 1.

Преди сключване на договор за обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП — доказателства за наличие на застраховка/и „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, за консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти и консултант извършващ строителен надзор, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен/и валиден/и еквивалентен/и документ/и.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 (три) приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размери, както следва:

— общ оборот — 60 000 BGN (шестдесет хиляди лева) без ДДС; и

— оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — 30 000 BGN (тридесет хиляди лева) без ДДС.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

2. Участникът трябва да има валидна /и застраховка/и „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, за консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти и консултант извършващ строителен надзор, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен/и валиден/и еквивалентен/и документ/и.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да отговаря на следните изисквания:

1. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица (собствени или наети), притежаващи съответната професионална квалификация:

1.1. Ръководител на екипа — Архитект — Квалификация и умения: образование — архитект или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.2. Ключов експерт № 1 — „Конструкции“ — Квалификация и умения: образование — строителен инженер (степен магистър), специалност Строителство на сгради и съоръжения /Промишлено и гражданско строителство или еквивалент;

1.3. Ключов експерт № 2 — „В и К“ — Квалификация и умения: образование — строителен инженер (степен магистър), специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалент;

1.4. Ключов експерт № 3 -„Енергийна ефективност“ — Квалификация и умения: машинен инженер по част ОВК или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.5. Ключов експерт № 4 — „ОВК“ — Квалификация и умения: образование — машинен инженер по част ОВК или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.6. Ключов експерт № 5 — „Електрическа“ — Квалификация и умения: образование –електро инженер по част „Електрическа“ или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.7. Ключов експерт № 6 — „ПБ“(Пожарна безопасност) — инженер или еквивалент;

1.8. Ключов експерт № 7 — „ПУСО“ (План за управление на строителните отпадъци) — инженер или еквивалент;

1.9. Ключов експерт № 8 — „ПБЗ“ — инженер или еквивалент;

1.10. Ключов експерт № 9: Координатор/специалист по безопасност и здраве — да има валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ или „Специалист по безопасност и здраве“ или еквивалентен документ.

Забележка: Ръководителя на екипа и ключовите експерти трябва да отговарят на изискванията на чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ.

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Участникът попълва т. 6 а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:

Списък на екипа за изпълнение на услугата с посочване на следната информация: Ръководител на екипа/ключов експерт (3-те имена), образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател), професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции), включително доказателства за минимални изисквания към тях и декларация, от всеки член на екипа, че отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ.

При подаване на оферта участниците попълват само съответните раздели в ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да отговаря на следните изисквания:

1. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица (собствени или наети), притежаващи съответната професионална квалификация:

1.1. Ръководител на екипа — Архитект — Квалификация и умения: образование — архитект или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.2. Ключов експерт № 1 — „Конструкции“ — Квалификация и умения: образование — строителен инженер (степен магистър), специалност Строителство на сгради и съоръжения /Промишлено и гражданско строителство или еквивалент;

1.3. Ключов експерт № 2 — „В и К“ — Квалификация и умения: образование — строителен инженер (степен магистър), специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалент;

1.4. Ключов експерт № 3 -„Енергийна ефективност“ — Квалификация и умения: машинен инженер по част ОВК или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.5. Ключов експерт № 4 — „ОВК“ — Квалификация и умения: образование — машинен инженер по част ОВК или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.6. Ключов експерт № 5 — „Електрическа“ — Квалификация и умения: образование –електро инженер по част „Електрическа“ или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.7. Ключов експерт № 6 — „ПБ“(Пожарна безопасност) — инженер или еквивалент;

1.8. Ключов експерт № 7 — „ПУСО“ (План за управление на строителните отпадъци) — инженер или еквивалент;

1.9. Ключов експерт № 8 — „ПБЗ“ — инженер или еквивалент;

1.10. Ключов експерт № 9: Координатор/специалист по безопасност и здраве — да има валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ или „Специалист по безопасност и здраве“ или еквивалентен документ.

Забележка: Ръководителя на екипа и ключовите експерти трябва да отговарят на изискванията на чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ.

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Продължава в VI.3) Допълнителна информация.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията за изпълнение на поръчката са указани в документацията за обществена поръчка. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, чл. 101, ал. 11 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. Гаранц. за изп. на договора за всяка ОП е в размер на 5 % от стойността на договора за ОП на общ. поръчка, без включен ДДС. Условията, размера и начина на плащане са посочени в раздел V от докум. за общ. поръчка. Възложителят сключва писмен договор за общ. поръчка с определения изпълнител по реда и разпоредбите на чл. 112 от ЗОП при условие, че при подписване на договора опр. изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП. В съответствие с чл. 67, ал. 6 участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Докум. се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/08/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/08/2017
Местно време: 10:00
Място:

Стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва във връзка с чл. 104, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП и по реда на чл. 61 от ППЗОП.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности: В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП.

Договорът за всяка обособена позиция ще бъде сключен под условие по чл. 114 от ЗОП. Сключването на договор с участника определен за изпълнител на съответната обособена позиция ще се извършва след получаване на потвърждение от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за наличие на финансов ресурс по Програмата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Община Сливен
бул. „Цар Освободител“ № 1
Сливен
8800
България
Телефон: +359 44611127
Електронна поща: g_tujarova@abv.bg
Факс: +359 44662350

Интернет адрес: www.sliven.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/07/2017