We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 264467-2022

Submission deadline has been amended by:  289010-2022
18/05/2022    S96

Poland-Olsztyn: Unleaded petrol

2022/S 096-264467

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Warmińsko Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
National registration number: 7392974001
Postal address: ul. Pstrowskiego 28 b
Town: Olsztyn
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postal code: 10-602
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Kosmala
E-mail: malgorzata.kosmala@zdw.olsztyn.pl
Telephone: +48 896256383
Fax: +48 896252027
Internet address(es):
Main address: www.zdw.olsztyn.pl
Address of the buyer profile: www.zdw.olsztyn.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z podziałem na części (3)

Reference number: ZDW/RDW.N/PN-1/3220/53/2022
II.1.2)Main CPV code
09132100 Unleaded petrol
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Nidzicy oraz Obwodom Drogowym w Nidzicy, Działdowie i Iławie, realizowana na podstawie ważnych w danym dniu karty drogowej/raportu pracy sprzętu, skonfrontowanych z wykazem pojazdów, sprzętu i osób uprawnionych do odbioru produktów paliwowych i pozapaliwowych

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 488 948.28 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Nidzicy oraz Obwodowi Drogowemu w Nidzicy.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09134100 Diesel oil
09211100 Motor oils
24961000 Radiator fluids
24951100 Lubricants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Main site or place of performance:

msc. Nidzica

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Nidzicy oraz Obwodowi Drogowemu w Nidzicy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 201 741.04 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych Obwodowi Drogowemu w Działdowie.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09134100 Diesel oil
09211100 Motor oils
24961000 Radiator fluids
24951100 Lubricants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Main site or place of performance:

msc. Dzialdowo

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych Obwodowi Drogowemu w Działdowie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 107 215.92 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych Obwodowi Drogowemu w Iławie.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
09134100 Diesel oil
09211100 Motor oils
24961000 Radiator fluids
24951100 Lubricants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Main site or place of performance:

msc. Iława.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych Obwodowi Drogowemu w Iławie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 179 991.32 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ oraz w zakresie przewidzianym ustawą Pzp.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/06/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/06/2022
Local time: 09:15
Place:

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html , zgodnie z Instrukcją obsługi Platformy dla Wykonawców.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 139 ustawy Pzp w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona badania i oceny ofert a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby dwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

1. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ‘’Środki ochrony

prawnej” pzp.

Terminy składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

dokumentów zamówienia na stronie internetowej

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie

przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w

terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/05/2022