Supplies - 264728-2022

Submission deadline has been amended by:  349680-2022
18/05/2022    S96

Poland-Olsztyn: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2022/S 096-264728

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
National registration number: 001289340
Postal address: ul. Bydgoska 5
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-243
Country: Poland
Contact person: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn
E-mail: s.bastek-oczkowska@pan.olsztyn.pl
Telephone: +48 895393167
Internet address(es):
Main address: http://www.pan.olsztyn.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa Jednostka Naukowa
I.5)Main activity
Other activity: Badania naukowe

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyposażenia zwierzętarni na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie

Reference number: ZP-PN/D/2022/05/15
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zwierzętarni na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie. Zamawiający dopuscił w postępowaniu składanie ofert częściowych (9 części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się załącznikach nr 1 do SWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 038 500.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
39180000 Laboratory furniture
42520000 Ventilation equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia przy ulicy Władysława Trylińskiego, działki: 349/8 obręb 98 Olsztyn oraz 37/30 obręb 149 Olsztyn (obiekt w budowie).

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zwierzętarni na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część 1 – Klatki indywidualnie wentylowane dla myszy i szczurów wraz z regałami, jednostkę wentylującą do regałów wraz z systemem do kontroli i monitoringu, jednostkę pooperacyjną do klatek, jednostkę transportową do klatek, zmywarkę do klatek i regałów, kosze do mycia, autoklawowania i transportu butelek, regały prezentacyjne do zmywarki, wózki transportowe do koszy z butelkami, regały transportowe do klatek, urządzenie do odkapslowywania butelek oraz prowadnice do basenu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi oraz fakultatywnymi (punktowanymi) znajduje się załącznikach nr 1 do SWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

2. Wymagania dotyczące dostawy, montażu, instalacji oraz przeszkolenia z obsługi poszczególnych sprzętów szczegółowo opisane są w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ

3. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2023 r.

4. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją na okres 36 miesięcy lub 24 miesiące – w zależności od rodzaju sprzętu. W opisie przedmiotu zamówienia na każdą z części podany jest wymagany okres gwarancji dla każdej pozycji.Szczegółowe warunki gwarancji dotyczące poszczególnych części niniejszego postępowania znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ.

5. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1) Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe, potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 107 ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca dostarczy co najmniej jeden z poniżej wskazanych dokumentów:

- foldery/broszury producenta/dystrybutora,

- informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora,

- kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora,

- instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producenta/dystrybutora.

2) Oprócz wyżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych dotyczących niektórych parametrów opisanych sprzętów. Szczegółowy opis wymaganych dokumentów zawiera rozdz. X, pkt 2 SWZ.

3) Dokumenty wykonawca składa w oryginale (dokumenty elektroniczne) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli oryginał dokumentu, o których mowa powyżej nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt 4).

4) Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1) i 2) w języku angielskim. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do treści złożonego dokumentu, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przetłumaczenia zapisów, co do których zaistnieją wątpliwości.

5) Jeżeli Wykonawca nie złoży powyższych przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie do ich złożenia lub uzupełnienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry fakultatywne sprzętu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 750 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Umowa nr RPWM.01.01.00-28-0001/20-00 (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”.

II.2.14)Additional information

1. Szczegółowy opis oceny ofert ( w tym kryterium parametry fakultatywne) zawiera rozdział XVIII SWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część 1 – 93 750,00 zł. Szczegóły dotyczące wymagań dotyczących wadium zawiera rozdz. XV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
39180000 Laboratory furniture
42520000 Ventilation equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia przy ulicy Władysława Trylińskiego, działki: 349/8 obręb 98 Olsztyn oraz 37/30 obręb 149 Olsztyn (obiekt w budowie).

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zwierzętarni na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część 2 – Klatki konwencjonalne dla myszy wraz z regałami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi oraz fakultatywnymi (punktowanymi) znajduje się załącznikach nr 1 do SWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

2. Wymagania dotyczące dostawy, montażu, instalacji oraz przeszkolenia z obsługi poszczególnych sprzętów szczegółowo opisane są w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ

3. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2023 r.

4. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją na okres 36 miesięcy lub 24 miesiące – w zależności od rodzaju sprzętu. W opisie przedmiotu zamówienia na każdą z części podany jest wymagany okres gwarancji dla każdej pozycji.Szczegółowe warunki gwarancji dotyczące poszczególnych części niniejszego postępowania znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ.

5. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1) Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe, potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 107 ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca dostarczy co najmniej jeden z poniżej wskazanych dokumentów:

- foldery/broszury producenta/dystrybutora,

- informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora,

- kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora,

- instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producenta/dystrybutora.

2) Oprócz wyżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych dotyczących niektórych parametrów opisanych sprzętów. Szczegółowy opis wymaganych dokumentów zawiera rozdz. X, pkt 2 SWZ.

3) Dokumenty wykonawca składa w oryginale (dokumenty elektroniczne) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli oryginał dokumentu, o których mowa powyżej nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt 4).

4) Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1) i 2) w języku angielskim. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do treści złożonego dokumentu, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przetłumaczenia zapisów, co do których zaistnieją wątpliwości.

5) Jeżeli Wykonawca nie złoży powyższych przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie do ich złożenia lub uzupełnienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry fakultatywne sprzętu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 66 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Umowa nr RPWM.01.01.00-28-0001/20-00 (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”.

II.2.14)Additional information

1. Szczegółowy opis oceny ofert ( w tym kryterium parametry fakultatywne) zawiera rozdział XVIII SWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część 2 – 1 650,00 zł. Szczegóły dotyczące wymagań dotyczących wadium zawiera rozdz. XV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
39180000 Laboratory furniture
42520000 Ventilation equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia przy ulicy Władysława Trylińskiego, działki: 349/8 obręb 98 Olsztyn oraz 37/30 obręb 149 Olsztyn (obiekt w budowie).

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zwierzętarni na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część 3 – Klatki metaboliczne oraz półmetaboliczne dla szczurów, klatki metaboliczne dla myszy, regały na klatki metaboliczne oraz półmetaboliczne dla szczurów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi oraz fakultatywnymi (punktowanymi) znajduje się załącznikach nr 1 do SWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

2. Wymagania dotyczące dostawy, montażu, instalacji oraz przeszkolenia z obsługi poszczególnych sprzętów szczegółowo opisane są w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ

3. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2023 r.

4. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją na okres 36 miesięcy lub 24 miesiące – w zależności od rodzaju sprzętu. W opisie przedmiotu zamówienia na każdą z części podany jest wymagany okres gwarancji dla każdej pozycji.Szczegółowe warunki gwarancji dotyczące poszczególnych części niniejszego postępowania znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ.

5. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1) Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe, potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 107 ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca dostarczy co najmniej jeden z poniżej wskazanych dokumentów:

- foldery/broszury producenta/dystrybutora,

- informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora,

- kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora,

- instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producenta/dystrybutora.

2) Oprócz wyżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych dotyczących niektórych parametrów opisanych sprzętów. Szczegółowy opis wymaganych dokumentów zawiera rozdz. X, pkt 2 SWZ.

3) Dokumenty wykonawca składa w oryginale (dokumenty elektroniczne) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli oryginał dokumentu, o których mowa powyżej nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt 4).

4) Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1) i 2) w języku angielskim. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do treści złożonego dokumentu, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przetłumaczenia zapisów, co do których zaistnieją wątpliwości.

5) Jeżeli Wykonawca nie złoży powyższych przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie do ich złożenia lub uzupełnienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry fakultatywne sprzętu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 427 700.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Umowa nr RPWM.01.01.00-28-0001/20-00 (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”.

II.2.14)Additional information

1. Szczegółowy opis oceny ofert ( w tym kryterium parametry fakultatywne) zawiera rozdział XVIII SWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część 3 – 10 690,00 zł. Szczegóły dotyczące wymagań dotyczących wadium zawiera rozdz. XV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
39180000 Laboratory furniture
42520000 Ventilation equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia przy ulicy Władysława Trylińskiego, działki: 349/8 obręb 98 Olsztyn oraz 37/30 obręb 149 Olsztyn (obiekt w budowie).

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zwierzętarni na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część 4 – Stacje do wymiany klatek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi oraz fakultatywnymi (punktowanymi) znajduje się załącznikach nr 1 do SWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

2. Wymagania dotyczące dostawy, montażu, instalacji oraz przeszkolenia z obsługi poszczególnych sprzętów szczegółowo opisane są w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ

3. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2023 r.

4. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją na okres 36 miesięcy lub 24 miesiące – w zależności od rodzaju sprzętu. W opisie przedmiotu zamówienia na każdą z części podany jest wymagany okres gwarancji dla każdej pozycji.Szczegółowe warunki gwarancji dotyczące poszczególnych części niniejszego postępowania znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ.

5. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1) Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe, potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 107 ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca dostarczy co najmniej jeden z poniżej wskazanych dokumentów:

- foldery/broszury producenta/dystrybutora,

- informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora,

- kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora,

- instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producenta/dystrybutora.

2) Oprócz wyżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych dotyczących niektórych parametrów opisanych sprzętów. Szczegółowy opis wymaganych dokumentów zawiera rozdz. X, pkt 2 SWZ.

3) Dokumenty wykonawca składa w oryginale (dokumenty elektroniczne) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli oryginał dokumentu, o których mowa powyżej nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt 4).

4) Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1) i 2) w języku angielskim. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do treści złożonego dokumentu, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przetłumaczenia zapisów, co do których zaistnieją wątpliwości.

5) Jeżeli Wykonawca nie złoży powyższych przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie do ich złożenia lub uzupełnienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry fakultatywne sprzętu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 199 500.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Umowa nr RPWM.01.01.00-28-0001/20-00 (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”.

II.2.14)Additional information

1. Szczegółowy opis oceny ofert ( w tym kryterium parametry fakultatywne) zawiera rozdział XVIII SWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część 4 – 4 980,00 zł. Szczegóły dotyczące wymagań dotyczących wadium zawiera rozdz. XV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
39180000 Laboratory furniture
42520000 Ventilation equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia przy ulicy Władysława Trylińskiego, działki: 349/8 obręb 98 Olsztyn oraz 37/30 obręb 149 Olsztyn (obiekt w budowie).

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zwierzętarni na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część 5 – Stacja do usuwania ściółki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi oraz fakultatywnymi (punktowanymi) znajduje się załącznikach nr 1 do SWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

2. Wymagania dotyczące dostawy, montażu, instalacji oraz przeszkolenia z obsługi poszczególnych sprzętów szczegółowo opisane są w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ

3. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2023 r.

4. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją na okres 36 miesięcy lub 24 miesiące – w zależności od rodzaju sprzętu. W opisie przedmiotu zamówienia na każdą z części podany jest wymagany okres gwarancji dla każdej pozycji.Szczegółowe warunki gwarancji dotyczące poszczególnych części niniejszego postępowania znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ.

5. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1) Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe, potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 107 ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca dostarczy co najmniej jeden z poniżej wskazanych dokumentów:

- foldery/broszury producenta/dystrybutora,

- informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora,

- kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora,

- instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producenta/dystrybutora.

2) Oprócz wyżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych dotyczących niektórych parametrów opisanych sprzętów. Szczegółowy opis wymaganych dokumentów zawiera rozdz. X, pkt 2 SWZ.

3) Dokumenty wykonawca składa w oryginale (dokumenty elektroniczne) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli oryginał dokumentu, o których mowa powyżej nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt 4).

4) Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1) i 2) w języku angielskim. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do treści złożonego dokumentu, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przetłumaczenia zapisów, co do których zaistnieją wątpliwości.

5) Jeżeli Wykonawca nie złoży powyższych przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie do ich złożenia lub uzupełnienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry fakultatywne sprzętu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 49 800.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Umowa nr RPWM.01.01.00-28-0001/20-00 (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”.

II.2.14)Additional information

1. Szczegółowy opis oceny ofert ( w tym kryterium parametry fakultatywne) zawiera rozdział XVIII SWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część 5 – 1 250,00 zł. Szczegóły dotyczące wymagań dotyczących wadium zawiera rozdz. XV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33110000 Imaging equipment for medical, dental and veterinary use
33191100 Steriliser
39180000 Laboratory furniture
42520000 Ventilation equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia przy ulicy Władysława Trylińskiego, działki: 349/8 obręb 98 Olsztyn oraz 37/30 obręb 149 Olsztyn (obiekt w budowie).

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zwierzętarni na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część 6 – Urządzenie do anestezji zwierząt laboratoryjnych oraz urządzenie do eutanazji zwierząt laboratoryjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi oraz fakultatywnymi (punktowanymi) znajduje się załącznikach nr 1 do SWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

2. Wymagania dotyczące dostawy, montażu, instalacji oraz przeszkolenia z obsługi poszczególnych sprzętów szczegółowo opisane są w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ

3. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2023 r.

4. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją na okres 36 miesięcy lub 24 miesiące – w zależności od rodzaju sprzętu. W opisie przedmiotu zamówienia na każdą z części podany jest wymagany okres gwarancji dla każdej pozycji.Szczegółowe warunki gwarancji dotyczące poszczególnych części niniejszego postępowania znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ.

5. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1) Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe, potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 107 ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca dostarczy co najmniej jeden z poniżej wskazanych dokumentów:

- foldery/broszury producenta/dystrybutora,

- informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora,

- kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora,

- instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producenta/dystrybutora.

2) Oprócz wyżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych dotyczących niektórych parametrów opisanych sprzętów. Szczegółowy opis wymaganych dokumentów zawiera rozdz. X, pkt 2 SWZ.

3) Dokumenty wykonawca składa w oryginale (dokumenty elektroniczne) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli oryginał dokumentu, o których mowa powyżej nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt 4).

4) Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1) i 2) w języku angielskim. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do treści złożonego dokumentu, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przetłumaczenia zapisów, co do których zaistnieją wątpliwości.

5) Jeżeli Wykonawca nie złoży powyższych przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie do ich złożenia lub uzupełnienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry fakultatywne sprzętu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 170 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Umowa nr RPWM.01.01.00-28-0001/20-00 (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”.

II.2.14)Additional information

1. Szczegółowy opis oceny ofert ( w tym kryterium parametry fakultatywne) zawiera rozdział XVIII SWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część 6 – 4 250,00 zł. Szczegóły dotyczące wymagań dotyczących wadium zawiera rozdz. XV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
39180000 Laboratory furniture
42520000 Ventilation equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia przy ulicy Władysława Trylińskiego, działki: 349/8 obręb 98 Olsztyn oraz 37/30 obręb 149 Olsztyn (obiekt w budowie).

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zwierzętarni na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część 7 – Komora laminarna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi oraz fakultatywnymi (punktowanymi) znajduje się załącznikach nr 1 do SWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

2. Wymagania dotyczące dostawy, montażu, instalacji oraz przeszkolenia z obsługi poszczególnych sprzętów szczegółowo opisane są w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ

3. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2023 r.

4. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją na okres 36 miesięcy lub 24 miesiące – w zależności od rodzaju sprzętu. W opisie przedmiotu zamówienia na każdą z części podany jest wymagany okres gwarancji dla każdej pozycji.Szczegółowe warunki gwarancji dotyczące poszczególnych części niniejszego postępowania znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ.

5. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1) Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe, potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 107 ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca dostarczy co najmniej jeden z poniżej wskazanych dokumentów:

- foldery/broszury producenta/dystrybutora,

- informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora,

- kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora,

- instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producenta/dystrybutora.

2) Oprócz wyżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych dotyczących niektórych parametrów opisanych sprzętów. Szczegółowy opis wymaganych dokumentów zawiera rozdz. X, pkt 2 SWZ.

3) Dokumenty wykonawca składa w oryginale (dokumenty elektroniczne) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli oryginał dokumentu, o których mowa powyżej nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt 4).

4) Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1) i 2) w języku angielskim. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do treści złożonego dokumentu, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przetłumaczenia zapisów, co do których zaistnieją wątpliwości.

5) Jeżeli Wykonawca nie złoży powyższych przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie do ich złożenia lub uzupełnienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry fakultatywne sprzętu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 57 500.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Umowa nr RPWM.01.01.00-28-0001/20-00 (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”.

II.2.14)Additional information

1. Szczegółowy opis oceny ofert ( w tym kryterium parametry fakultatywne) zawiera rozdział XVIII SWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część 7 – 1 430,00 zł. Szczegóły dotyczące wymagań dotyczących wadium zawiera rozdz. XV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
39180000 Laboratory furniture
42520000 Ventilation equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia przy ulicy Władysława Trylińskiego, działki: 349/8 obręb 98 Olsztyn oraz 37/30 obręb 149 Olsztyn (obiekt w budowie).

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zwierzętarni na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część 8 – Sterylizator parowy dwustronnie sterowany oraz sterylizator parowy jednostronnie sterowany.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi oraz fakultatywnymi (punktowanymi) znajduje się załącznikach nr 1 do SWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

2. Wymagania dotyczące dostawy, montażu, instalacji oraz przeszkolenia z obsługi poszczególnych sprzętów szczegółowo opisane są w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ

3. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2023 r.

4. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją na okres 36 miesięcy lub 24 miesiące – w zależności od rodzaju sprzętu. W opisie przedmiotu zamówienia na każdą z części podany jest wymagany okres gwarancji dla każdej pozycji.Szczegółowe warunki gwarancji dotyczące poszczególnych części niniejszego postępowania znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ.

5. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1) Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe, potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 107 ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca dostarczy co najmniej jeden z poniżej wskazanych dokumentów:

- foldery/broszury producenta/dystrybutora,

- informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora,

- kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora,

- instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producenta/dystrybutora.

2) Oprócz wyżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych dotyczących niektórych parametrów opisanych sprzętów. Szczegółowy opis wymaganych dokumentów zawiera rozdz. X, pkt 2 SWZ.

3) Dokumenty wykonawca składa w oryginale (dokumenty elektroniczne) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli oryginał dokumentu, o których mowa powyżej nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt 4).

4) Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1) i 2) w języku angielskim. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do treści złożonego dokumentu, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przetłumaczenia zapisów, co do których zaistnieją wątpliwości.

5) Jeżeli Wykonawca nie złoży powyższych przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie do ich złożenia lub uzupełnienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry fakultatywne sprzętu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 010 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Umowa nr RPWM.01.01.00-28-0001/20-00 (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”.

II.2.14)Additional information

1. Szczegółowy opis oceny ofert ( w tym kryterium parametry fakultatywne) zawiera rozdział XVIII SWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część 8 – 25 250,00 zł. Szczegóły dotyczące wymagań dotyczących wadium zawiera rozdz. XV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
39180000 Laboratory furniture
42520000 Ventilation equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia przy ulicy Władysława Trylińskiego, działki: 349/8 obręb 98 Olsztyn oraz 37/30 obręb 149 Olsztyn (obiekt w budowie).

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zwierzętarni na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część 9 – Zewnętrzny generator do H2O2 do pomieszczeń i wentylacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi oraz fakultatywnymi (punktowanymi) znajduje się załącznikach nr 1 do SWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

2. Wymagania dotyczące dostawy, montażu, instalacji oraz przeszkolenia z obsługi poszczególnych sprzętów szczegółowo opisane są w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ

3. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2023 r.

4. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją na okres 36 miesięcy lub 24 miesiące – w zależności od rodzaju sprzętu. W opisie przedmiotu zamówienia na każdą z części podany jest wymagany okres gwarancji dla każdej pozycji.Szczegółowe warunki gwarancji dotyczące poszczególnych części niniejszego postępowania znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy – załącznikach nr 5 do SWZ.

5. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1) Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe, potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 107 ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca dostarczy co najmniej jeden z poniżej wskazanych dokumentów:

- foldery/broszury producenta/dystrybutora,

- informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora,

- kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora,

- instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producenta/dystrybutora.

2) Oprócz wyżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych dotyczących niektórych parametrów opisanych sprzętów. Szczegółowy opis wymaganych dokumentów zawiera rozdz. X, pkt 2 SWZ.

3) Dokumenty wykonawca składa w oryginale (dokumenty elektroniczne) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli oryginał dokumentu, o których mowa powyżej nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt 4).

4) Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1) i 2) w języku angielskim. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do treści złożonego dokumentu, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przetłumaczenia zapisów, co do których zaistnieją wątpliwości.

5) Jeżeli Wykonawca nie złoży powyższych przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie do ich złożenia lub uzupełnienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry fakultatywne sprzętu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 308 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Umowa nr RPWM.01.01.00-28-0001/20-00 (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”.

II.2.14)Additional information

1. Szczegółowy opis oceny ofert ( w tym kryterium parametry fakultatywne) zawiera rozdział XVIII SWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część 9 – 7 700,00 zł. Szczegóły dotyczące wymagań dotyczących wadium zawiera rozdz. XV SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej (dotyczy każdej części osobno):

Część 1 – dostawy klatek indywidualnie wentylowanych wraz z regałami oraz jednostką wentylującą o wartości co najmniej 1 125 000,00 zł. W celu wykazania spełnienia warunku Zamawiający dopuszcza zsumowanie wartości wykonanych dostaw z maksymalnie dwóch umów, przy czym każda dostawa musi obejmować cały komplet, tj: regał wraz z klatkami indywidualnie wentylowanymi oraz jednostką wentylującą.

Część 2 – dostawy klatek konwencjonalnych dla myszy oraz regałów do klatek konwencjonalnych dla myszy o łącznej wartości co najmniej 19 800,00 zł brutto. W celu wykazania spełnienia warunku Zamawiający dopuszcza zsumowanie wartości wykonanych dostaw z maksymalnie dwóch umów,

Część 3 – dostawy klatek metabolicznych dla myszy lub szczurów oraz regałów do klatek metabolicznych dla myszy lub szczurów, o łącznej wartości co najmniej 128 310,00 zł brutto. W celu wykazania spełnienia warunku Zamawiający dopuszcza zsumowanie wartości wykonanych dostaw z maksymalnie dwóch umów,

Część 4 – dostawy jednej stacji do wymiany klatek o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto,

Część 5 – dostawy jednej stacji do usuwania ściółki o wartości co najmniej 14 940,00 zł brutto,

Część 6 – dostawy jednego urządzenia do anestezji i jednego urządzenia do eutanazji

o łącznej wartości co najmniej 51 000,00 zł brutto, W celu wykazania spełnienia warunku Zamawiający dopuszcza zsumowanie wartości wykonanych dostaw z maksymalnie dwóch umów.

Część 7 – dostawy jednej komory laminarnej o wartości co najmniej 17 250,00 zł brutto,

Część 8 – dostawy jednego sterylizatora parowego o wartości co najmniej 303 000,00 zł brutto,

Część 9 – dostawy jednego zewnętrznego generatora H2O2 do pomieszczeń i wentylacji o wartości co najmniej 92 400,00 zł brutto.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot zamówienia, w terminie do 60 dni od daty złożenia zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, dostarczonej do siedziby zamawiającego lub na platformę elektronicznego fakturowania.

2. Projektowane postanowienia umowy zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na realizację zamówienia.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/06/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/06/2022
Local time: 12:30
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert jest niejawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający dokona badania i oceny ofert oraz kwalifikacji podmiotowej wykonawców na podstawie art. 139 ustawy Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 111 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp) oraz spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej szczegółowo opisany w rozdz. VIII SWZ.

3. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzorów stanowiących załącznik nr 1,2,3 do SWZ. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Szczegółowy sposób przygotowania oferty zawiera rozdz. XIV SWZ.

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych:

1) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

Powyższe oświadczenie musi potwierdzać niepodleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 oraz 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,

3) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5) wykazu dostaw określonych w rozdz. VIII SWZ oraz dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie.

Termin wyznaczony na złożenie podmiotowych środków dowodowych nie będzie krótszy niż 10 dni.

Szczegółowe informacje dotyczące składania powyższych dokumentów zawierają rozdz. IX i XI SWZ.

5. Zasady składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiera rozdz. IX pkt 5 SWZ.

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, aby złożyć ofertę, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8. Szczegółowy opis sposobu złożenia oferty, sposób komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcami oraz inne przydatne informacje znajdują się w rozdziale XI SWZ oraz na stronach internetowych: https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://miniportal.uzp.gov.pl/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 1A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 1A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/05/2022