We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 265528-2022

Submission deadline has been amended by:  371226-2022
18/05/2022    S96

Romania-București: Urban solid-refuse disposal services

2022/S 096-265528

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: INFRASTRUCTURA S5
National registration number: 42049115
Postal address: Strada: Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050182
Country: Romania
Contact person: Alin Florescu
E-mail: infrastructura.achizitii@gmail.com
Telephone: +40 314260141
Internet address(es):
Main address: www.infrastructura5.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143882
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Lucrari de constructii de drumuril si autostrazi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord cadru de servicii de valorificare și eliminare deseuri rezultate din constructii

Reference number: 6
II.1.2)Main CPV code
90513200 Urban solid-refuse disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

SERVICII DE VALORIFICARE ȘI ELIMINARE / DEPOZITARE A DEŞEURILOR REZULTATE DIN CONSTRUCȚII

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 987 200.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate minima 12 luni - 15.600 mc.

Cantitate maxima 48 luni - 62.600 mc.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

2.• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4.• alte documente edificatoare, după caz.

Cerinta nr. 2

Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute de la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Florin Niculae TITICA – Director General; Mirela IACOB – Director Economic; Gheorghe ALIONTE – Director Tehnic; DOROJAN Cătălin Ștefan – Director Direcția Auto Mecanizare; Gabriela GAINA – Sef Serviciu Juridic; Cristina CATRINA – Referent Serviciu Economic; Alin FLORESCU – Birou Achizitii;

Declaratia pentru nencadrarea in prevederile art. 58-60 din Legea nr. 98/2016, va fi completata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE se elaborează pe baza unui formular standard aprobat de Comisia Europeană şi se furnizează exclusiv în format electronic. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor admisi la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre lider, asociat, tert sustinator. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic. Completare DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul Constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta (acolo unde este aplicabil). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Se va urmari corespondenta dintre capacitatea de exercitare profesionala si obiectul principal al contractului.

Justificare: Certificatele constatatoare pentru persoanele juridice din România şi certificate/alte documente edificatoare pentru persoanele juridice din străinătate, cu privire capacitatea de exercitare a activităţii profesionale se solicită în scopul verificării obiectului de activitate, a persoanelor împuternicite să semneze documentele ofertei sau contractului în situaţia în care acesta va fi desemnat câştigător.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Utilaje, instalatii si echipament tehnicOperatorul economic va avea locatia de lucru situata pe o rază de maxim 25 km fata de km. ”0” respectiv de la Punctul de lucru Garaj (Calea Ferentari nr. 123, sector 5) fata de care se calculeaza oficial distantele ofertate. Operatorulul economic trebuie să detină autorizație de mediu valabila emisă de Agenția Națională de Mediu sau de agențiile teritoriale sau regionale pentru protecția mediului privind eliminarea categoriilor de deșeuri care fac obiectul caietului de sarcini.Operatorulul economic are obligația să își mențină valabilitatea tuturor autorizațiilor și avizelor, solicitate în prezentul caiet de sarcini, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de servicii.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dovada deținerii autorizației/licenței se va face prin completarea DUAE, iar documentele în susținerea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar ofertantilor clasati pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor și înaintea încheierii raportului procedurii

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Operatorulul economic trebuie să detină autorizație de mediu valabila emisă de Agenția Națională de Mediu sau de agențiile teritoriale sau regionale pentru protecția mediului privind eliminarea categoriilor de deșeuri care fac obiectul caietului de sarcini.

Operatorulul economic are obligația să își mențină valabilitatea tuturor autorizațiilor și avizelor, solicitate în prezentul caiet de sarcini, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de servicii.

Dovada deținerii autorizației/licenței se va face prin completarea DUAE, iar documentele în susținerea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar ofertantilor clasati pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor și înaintea încheierii raportului procedurii

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/06/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/06/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor va fi in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii nr. 101/2016

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/05/2022