Services - 265577-2021

27/05/2021    S101

Luxembursko-Luxemburg: Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka

2021/S 101-265577

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Plateau de Kirchberg (bureau TC09/0104)
Mesto/obec: Luxemburg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Slovenská prekladateľská sekcia
E-mail: FreelanceSK@curia.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.curia.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/sk/
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka

II.1.2)Hlavný kód CPV
79530000 Prekladateľské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Verejné obstarávanie má šesť častí [pozri oddiel II.2)]. Všetky časti sú stále, takže nové žiadosti je možné prijať kedykoľvek počas trvania verejného obstarávania. Rámcové zmluvy sa uzatvárajú po častiach. Dĺžka trvania rámcovej zmluvy je jeden rok, pričom s konkludentným súhlasom môže byť predĺžená o tri jednoročné obdobia.

Maximálny počet rámcových zmlúv, ktoré možno uzavrieť pre každú časť, je stanovený. Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk sa vyhotoví zoznam poradia dodávateľov. Tento zoznam určí poradie dodávateľov, v ktorom budú v závislosti od ich pracovných kapacít a prípadnej oblasti špecializácie oslovení s ponukou konkrétnych prekladov. Poradie bude pravidelne prehodnocované tak, aby odrážalo skutočnú kvalitu poskytnutých služieb. Poradie sa bude meniť takisto na základe uzatvorenia nových rámcových zmlúv alebo vypovedania existujúcich rámcových zmlúv.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Právny preklad z francúzskeho jazyka

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79530000 Prekladateľské služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Uzavretie viacerých rámcových zmlúv na preklad právnych textov z francúzskeho jazyka do slovenského jazyka. Maximálny počet rámcových zmlúv pre túto časť je 30. Výzva na účasť na verejnom obstarávaní stále trvá.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 30
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Priemerná cena zaplatená v roku 2020 v rámci tejto časti predchádzajúceho verejného obstarávania bola 30 EUR (celková cena za normostranu s 1 500 znakmi bez medzier v zdrojovom jazyku, ktorá pokrýva všetky náklady).

Súdny dvor si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré bude považovať za predražené alebo príliš nízke.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Právny preklad z anglického jazyka

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79530000 Prekladateľské služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Uzavretie viacerých rámcových zmlúv na preklad právnych textov z anglického jazyka do slovenského jazyka.

Maximálny počet rámcových zmlúv pre túto časť je 30. Výzva na účasť na verejnom obstarávaní stále trvá.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 30
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Priemerná cena zaplatená v roku 2020 v rámci tejto časti predchádzajúceho verejného obstarávania bola 25 EUR (celková cena za normostranu s 1 500 znakmi bez medzier v zdrojovom jazyku, ktorá pokrýva všetky náklady).

Súdny dvor si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré bude považovať za predražené alebo príliš nízke.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Právny preklad z nemeckého jazyka

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79530000 Prekladateľské služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Uzavretie viacerých rámcových zmlúv na preklad právnych textov z nemeckého jazyka do slovenského jazyka.

Maximálny počet rámcových zmlúv pre túto časť je 20. Výzva na účasť na verejnom obstarávaní stále trvá.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 20
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Priemerná cena zaplatená v roku 2020 v rámci tejto časti predchádzajúceho verejného obstarávania bola 28 EUR (celková cena za normostranu s 1 500 znakmi bez medzier v zdrojovom jazyku, ktorá pokrýva všetky náklady).

Súdny dvor si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré bude považovať za predražené alebo príliš nízke.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Právny preklad z talianskeho jazyka

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79530000 Prekladateľské služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Uzavretie viacerých rámcových zmlúv na preklad právnych textov z talianskeho jazyka do slovenského jazyka.

Maximálny počet rámcových zmlúv pre túto časť je 20. Výzva na účasť na verejnom obstarávaní stále trvá.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 20
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Priemerná cena zaplatená v roku 2020 v rámci tejto časti predchádzajúceho verejného obstarávania bola 17 EUR (celková cena za normostranu s 1 500 znakmi bez medzier v zdrojovom jazyku, ktorá pokrýva všetky náklady).

Súdny dvor si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré bude považovať za predražené alebo príliš nízke.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Právny preklad zo španielskeho jazyka

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79530000 Prekladateľské služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Uzavretie viacerých rámcových zmlúv na preklad právnych textov zo španielskeho jazyka do slovenského jazyka. Maximálny počet rámcových zmlúv pre túto časť je 20. Výzva na účasť na verejnom obstarávaní stále trvá.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 20
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Priemerná cena zaplatená v roku 2020 v rámci tejto časti predchádzajúceho verejného obstarávania bola 37 EUR (celková cena za normostranu s 1 500 znakmi bez medzier v zdrojovom jazyku, ktorá pokrýva všetky náklady).

Súdny dvor si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré bude považovať za predražené alebo príliš nízke.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Právny preklad z poľského jazyka

Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79530000 Prekladateľské služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka. Maximálny počet rámcových zmlúv je 20. Výzva na účasť na verejnom obstarávaní stále trvá.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 20
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Priemerná cena zaplatená v roku 2020 pre všetky časti predchádzajúceho verejného obstarávania bola 28 EUR (celková cena za normostranu s 1 500 znakmi bez medzier v zdrojovom jazyku, ktorá pokrýva všetky náklady).

Súdny dvor si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré bude považovať za predražené alebo príliš nízke.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis podmienok:

Tohto verejného obstarávania sa môžu za rovnakých podmienok zúčastniť všetky fyzické a právnické osoby, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zmlúv zakladajúcich Európsku úniu a všetky fyzické a právnické osoby usadené v tretích krajinách, s ktorými Európska únia uzavrela osobitnú dohodu v oblasti verejného obstarávania, za podmienok stanovených v tejto dohode. Záujemcovia musia uviesť štát, v ktorom sú usadení, a túto skutočnosť musia doložiť dokumentmi požadovanými podľa právnej úpravy tohto štátu.

Záujemcovia musia podpísať čestné vyhlásenie [ktoré je k dispozícii na internetovej adrese uvedenej v bode I.3)] týkajúce sa podmienok vylúčenia a podmienok účasti, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií opísaných v článkoch 136 až 140 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046.

Ak je záujemca právnická osoba (alebo právnická osoba, ktorá je účastníkom skupiny), tieto kritériá vylúčenia sa vzťahujú na záujemcu a na každého z poskytovateľov služieb, ktorých záujemca predložil.

Okrem toho je potrebné poskytnúť nasledujúce informácie:

* ak je záujemca právnická osoba (alebo právnická osoba, ktorá je účastníkom skupiny):

— uvedenie a preukázanie miesta sídla,

— uvedenie a preukázanie právneho postavenia, napríklad výpisom z obchodného registra, dokladom o registrácii na DPH, kópiami zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, v súlade s ustanoveniami štátu, v ktorom má záujemca sídlo,

— totožnosť osôb, ktoré sú oprávnené zastupovať právnickú osobu, prijímať v jej mene rozhodnutia alebo ju kontrolovať,

* ak je záujemca fyzická osoba (alebo fyzická osoba, ktorá je účastníkom skupiny):

— vyhlásenie, že vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v rámci poskytovania predmetných služieb,

— vyhlásenie o tom, či je platiteľom DPH.

Žiadosti o účasť musia byť naformulované tak, aby ich bolo možné úplne, presne a čo najrýchlejšie vyhodnotiť a na základe toho vybrať záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky. Žiadosti záujemcov, ktorí neposkytli dostatok informácií pri vypĺňaní povinného formulára prihlášky [ktorý je k dispozícii na internetovej adrese uvedenej v bode I.3)] a nepriložili uvedené dokumenty a dôkazy, môžu byť zamietnuté.

Počet vyhotovení žiadosti musí zodpovedať počtu častí, ktorých sa žiadosť týka, a informácie potrebné na vyhodnotenie schopností záujemcu musia byť uvedené podľa jednotlivých častí.

Záujemcovia, ktorých rámcovú zmluvu pre rovnakú časť Súdny dvor vypovedal pre nedostatočnú kvalitu, môžu byť takisto vylúčení z účasti na obstarávaní pre predmetnú časť.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Žiadne

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Každý záujemca fyzická osoba a v prípade právnických osôb každá fyzická osoba, ktorá sa zúčastní na poskytovaní predmetných služieb, musia spĺňať nasledujúce minimálne požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť:

Pre časti č. 1, 2, 3, 4 a 5:

— ukončené právnické vzdelanie druhého stupňa („magisterský stupeň“) v oblasti slovenského práva potvrdené zodpovedajúcim diplomom,

— vynikajúca znalosť slovenského jazyka,

— veľmi dobrá znalosť zdrojového jazyka (pozri zoznam častí).

Pre časť č. 6:

— ukončené právnické vzdelanie prvého stupňa („bakalársky stupeň“) alebo druhého stupňa („magisterský stupeň“) v oblasti slovenského práva potvrdené zodpovedajúcim diplomom, alebo

— ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v inej oblasti než právo potvrdené zodpovedajúcim diplomom a

— v prípade ukončeného vysokoškolského vzdelania v inej oblasti než právo, jednoročná prax v oblasti právnych prekladov z poľského do slovenského jazyka,

— vynikajúca znalosť slovenského jazyka,

— veľmi dobrá znalosť poľského jazyka.

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Pre časti č. 1, 2, 3, 4 a 5:

— kópia vysokoškolského diplomu dokladajúceho požadované právnické vzdelanie,

— informácia o spôsobe získania vynikajúcej znalosti slovenského jazyka,

— kópia diplomu alebo akéhokoľvek relevantného dokumentu, ktorý dokladá veľmi dobrú znalosť zdrojového jazyka pre relevantnú časť, prípadne všetky relevantné informácie týkajúce sa spôsobu získania veľmi dobrej znalosti zdrojového jazyka pre relevantnú časť,

— podrobný životopis.

Pre časť č. 6:

— kópia vysokoškolského diplomu dokladajúceho požadované právnické vzdelanie, alebo

— kópia vysokoškolského diplomu dokladajúceho požadované vzdelanie v inej oblasti než právo a kópia dokumentov potvrdzujúcich jednoročnú prax v oblasti právnych prekladov z poľského do slovenského jazyka (napr. kópie zmlúv, potvrdenia, finančné výkazy),

— informácia o spôsobe získania vynikajúcej znalosti slovenského jazyka,

— kópia diplomu alebo akéhokoľvek relevantného dokumentu, ktorý dokladá veľmi dobrú znalosť poľského jazyka, prípadne všetky relevantné informácie týkajúce sa spôsobu získania veľmi dobrej znalosti poľského jazyka,

— podrobný životopis.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Kvalita plnení poskytnutých podľa rámcových zmlúv musí byť na takej úrovni, aby umožnila okamžité použitie textu na uverejnenie alebo iným spôsobom. Dodávateľ musí zabezpečiť:

— súlad s osobitnými požiadavkami zaslanými Súdnym dvorom,

— správne, dôsledné a presné používanie cieľového jazyka,

— dôsledné používanie primeraného jazyka a primeranej právnej terminológie v cieľovom jazyku,

— dôsledné používanie právnej terminológie (v zdrojovom jazyku a v cieľovom jazyku) uvedenej v referenčných dokumentoch,

— dôslednú citáciu legislatívnych textov a/alebo príslušných súdnych textov,

— používanie nevyhnutných právnych databáz (Európskej únie a vnútroštátnych),

— dodržiavanie „Vademeca“ Súdneho dvora (ak bude potrebné),

— dodávanie v dohodnutej lehote uvedenej v objednávke.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 140
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 03/09/2021
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

Výzva na účasť vo verejnom obstarávaní je stála. Uverejnenie nového oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sa predpokladá najneskôr do 42 mesiacov od uzatvorenia prvých rámcových zmlúv.

VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

Podpísané žiadosti o účasť sa zasielajú elektronickou poštou [podpísaný a naskenovaný formulár prihlášky (v cieľovom jazyku) zaslaný ako príloha k správe] alebo poštou [podpísaný formulár prihlášky (v cieľovom jazyku)].

Odkazy na online úložné kapacity nebudú akceptované.

Záujemci vybraní na základe vyhodnotenia ich schopností budú vyzvaní na predloženie jednej ponuky (najmenej päť záujemcov pre každú časť, pod podmienkou, že je dostatočný počet záujemcov, ktorí spĺňajú kritériá výberu).

Keďže časti verejného obstarávania sú stále, v pravidelných časových intervaloch v priebehu verejného obstarávania sa vyhodnotia nové žiadosti prijaté po lehote na predkladanie žiadostí o účasť, pod podmienkou, že sa ešte nedosiahol maximálny počet dodávateľov pre danú časť. Účasť na tomto verejnom obstarávaní je bezplatná, a preto záujemca/uchádzač nemá nárok na žiadnu peňažnú náhradu výdavkov, ktoré vynaložil.

Vybratí záujemcovia budú elektronickou poštou vyzvaní, aby zaslali ponuku vypracovanú z administratívnych dôvodov buď v angličtine, alebo vo francúzštine.

Texty určené na preklad sa týkajú rôznych právnych oblastí, do ktorých patria právne veci predložené Súdnemu dvoru. Texty určené na preklad majú rôznu dĺžku a stupeň naliehavosti. S ukážkami druhov textov určených na preklad sa možno oboznámiť na internetovej stránke Súdneho dvora http://www.curia.europa.eu

Dodávatelia budú vyzvaní, aby pracovali s textami, ktoré boli predbežne spracované pomocou prostredia na podporu prekladu. Od vybratých uchádzačov sa bude vyžadovať vyhlásenie, že sú ochotní osvojiť si toto prostredie pre prípad nevyhnutnosti jeho použitia v rámci jednotlivej práce. V opačnom prípade sa vzdávajú práva prijímať prácu, pre ktorú sa takéto osvojenie vyžaduje, bez ohľadu na ich zaradenie v zozname dodávateľov.

Časti textu, ktoré boli vopred úplne alebo sčasti preložené a ktoré budú dodávateľovi dodané v súbore na preklad alebo samostatne, budú v súlade s ustanoveniami rámcovej zmluvy odpočítané od vypočítaného počtu strán.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Dva mesiace odo dňa vyhlásenia príslušného aktu, odo dňa jeho oznámenia navrhovateľovi alebo odo dňa, keď sa navrhovateľ o ňom dozvedel, v súlade s článkom 263 ZFEÚ.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/05/2021