Services - 265585-2021

27/05/2021    S101

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Σύναψη συμβάσεων - πλαισίου, για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ελληνική γλώσσα.

2021/S 101-265585

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Plateau de Kirchberg (bureau TOC +15 0157)
Πόλη: Λουξεμβούργο
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μεταφραστικό Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FreelanceGR@curia.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.curia.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/el/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σύναψη συμβάσεων - πλαισίου, για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ελληνική γλώσσα.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79530000 Υπηρεσίες μετάφρασης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

H σύμβαση περιλαμβάνει 7 τμήματα (βλ. τμήμα II.2 της προκηρύξεως). Επειδή η προκήρυξη είναι διαρκής, νέες αιτήσεις μπορούν να γίνουν δεκτές κατά τη διάρκεια εκτελέσεως τής συμβάσεως. Οι συμβάσεις - πλαίσιο θα ανατεθούν ανά τμήμα. Η διάρκειά τους θα είναι ετήσια και μπορούν να ανανεωθούν σιωπηρά, για 3 νέες ετήσιες περιόδους. Καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός συμβάσεων - πλαίσιο για κάθε τμήμα της συμβάσεως. Με βάση τα κριτήρια αναθέσεως, καταρτίζεται πίνακας κατατάξεως των αντισυμβαλλομένων, όπου καθορίζεται η αρχική σειρά με την οποία το Δικαστήριο —λαμβανομένων υπόψη της ικανότητας παραγωγής σε σελίδες και τυχόν τομέα ειδικεύσεως— θα έρχεται σε επαφή με τους αντισυμβαλλομένους, για να τους προτείνει συγκεκριμένες εργασίες. Η κατάταξη επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να αντικατοπτρίζει την πραγματική ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως, η κατάταξη μπορεί να τροποποιηθεί, κατόπιν συνάψεως νέων ή καταγγελίας υφιστάμενων συμβάσεων - πλαισίου.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

FR

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79530000 Υπηρεσίες μετάφρασης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σύναψη πολλαπλών συμβάσεων - πλαίσιο, για τη μετάφραση νομικών κειμένων από τα Γαλλικά προς τα Ελληνικά. Ο ανώτατος αριθμός συμβάσεων - πλαίσιο γι' αυτό το τμήμα είναι 30. Η προκήρυξη είναι διαρκής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 30
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:

Κατά το άρθρο 164, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής. Εφόσον γίνει χρήση της ευχέρειας αυτής, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πρόσθετα αντικειμενικά κριτήρια, προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά:

— πενταετής τουλάχιστον πείρα στο πλαίσιο της ασκήσεως νομικού επαγγέλματος στην ελληνική γλώσσα ή στη γλώσσα-πηγή (ανά τμήμα της συμβάσεως), η οποία να αποδεικνύεται δεόντως (π.χ. με την προσκόμιση καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, στον οποίο να αναγράφονται οι πελάτες, η φύση, ο όγκος, η αξία και η προθεσμία παροχής των υπηρεσιών, με την προσκόμιση σχετικών τιμολογίων, δηλώσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών κ.λπ.),

— επαγγελματική πείρα, για τον γλωσσικό συνδυασμό του αντίστοιχου τμήματος της συμβάσεως, στη μετάφραση ή την αναθεώρηση νομικών κειμένων, η οποία να αντιστοιχεί στην παραγωγή τουλάχιστον 50 σελίδων κατά τα 5 τελευταία έτη και να αποδεικνύεται δεόντως (π.χ. με την προσκόμιση καταλόγου μεταφραστικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί ενδεχομένως σε νομικά συγγράμματα ή περιοδικά, με την προσκόμιση καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, στον οποίον να αναγράφονται οι πελάτες, η φύση, ο όγκος, η αξία και η προθεσμία παροχής των υπηρεσιών, με την προσκόμιση σχετικών τιμολογίων, δηλώσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών κ.λπ.). Ο αριθμός των σελίδων υπολογίζεται βάσει του αριθμού των χαρακτήρων του πρωτότυπου κειμένου (1.500 χαρακτήρες ανά σελίδα, εξαιρουμένων των κενών διαστημάτων),

— αποδεδειγμένη γνώση μίας ή περισσοτέρων άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο B2 τουλάχιστον),

— πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών (μεταπτυχιακός ή διδακτορικός), στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών στη γλώσσα-πηγή (ανά τμήμα της συμβάσεως) (αντίγραφο των σχετικών τίτλων ή διπλωμάτων).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η μέση τιμή που καταβλήθηκε το 2020 για το ίδιο τμήμα της προηγούμενης συμβάσεως ήταν 27,12 EUR (συνολική τιμή ανά σελίδα 1.500 χαρακτήρων στη γλώσσα-πηγή, εξαιρουμένων των κενών διαστημάτων, η οποία καλύπτει το σύνολο των εξόδων). Το Δικαστήριο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει τις προσφορές που θα κριθούν υπερβολικά υψηλές ή ασυνήθιστα χαμηλές.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

DE

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79530000 Υπηρεσίες μετάφρασης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σύναψη πολλαπλών συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από τα γερμανικά προς τα ελληνικά. Ο ανώτατος αριθμός συμβάσεων-πλαισίων γι' αυτό το τμήμα είναι 30. Η προκήρυξη είναι διαρκής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 30
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:

Κατά το άρθρο 164, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής. Εφόσον γίνει χρήση της ευχέρειας αυτής, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πρόσθετα αντικειμενικά κριτήρια, προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά:

— Πενταετής τουλάχιστον πείρα στο πλαίσιο της ασκήσεως νομικού επαγγέλματος στην ελληνική γλώσσα ή στη γλώσσα-πηγή (ανά τμήμα της συμβάσεως), η οποία να αποδεικνύεται δεόντως (π.χ. με την προσκόμιση καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, στον οποίον να αναγράφονται οι πελάτες, η φύση, ο όγκος, η αξία και η προθεσμία παροχής των υπηρεσιών, με την προσκόμιση σχετικών τιμολογίων, δηλώσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών κ.λπ.),

— Επαγγελματική πείρα, για τον γλωσσικό συνδυασμό του αντίστοιχου τμήματος της συμβάσεως, στη μετάφραση ή την αναθεώρηση νομικών κειμένων, η οποία να αντιστοιχεί στην παραγωγή τουλάχιστον 50 σελίδων κατά τα πέντε τελευταία έτη και να αποδεικνύεται δεόντως (π.χ. με την προσκόμιση καταλόγου μεταφραστικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί ενδεχομένως σε νομικά συγγράμματα ή περιοδικά, με την προσκόμιση καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, στον οποίον να αναγράφονται οι πελάτες, η φύση, ο όγκος, η αξία και η προθεσμία παροχής των υπηρεσιών, με την προσκόμιση σχετικών τιμολογίων, δηλώσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών κ.λπ.). Ο αριθμός των σελίδων υπολογίζεται βάσει του αριθμού των χαρακτήρων του πρωτοτύπου κειμένου (1 500 χαρακτήρες ανά σελίδα εξαιρουμένων των κενών διαστημάτων),

— Αποδεδειγμένη γνώση μίας ή περισσοτέρων άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο B2 τουλάχιστον),

— Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών (μεταπτυχιακός ή διδακτορικός) στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών στη γλώσσα-πηγή (ανά τμήμα της συμβάσεως) (αντίγραφο των σχετικών τίτλων ή διπλωμάτων).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η μέση τιμή που καταβλήθηκε το 2020 για το ίδιο τμήμα της προηγούμενης συμβάσεως ήταν 30,56 EUR (συνολική τιμή ανά σελίδα 1 500 χαρακτήρων στη γλώσσα-πηγή, εξαιρουμένων των κενών διαστημάτων, η οποία καλύπτει το σύνολο των εξόδων). Το Δικαστήριο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει τις προσφορές που θα κριθούν υπερβολικά υψηλές ή ασυνήθιστα χαμηλές.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

EN

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79530000 Υπηρεσίες μετάφρασης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σύναψη πολλαπλών συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από τα αγγλικά προς τα ελληνικά. Ο ανώτατος αριθμός συμβάσεων-πλαισίων γι' αυτό το τμήμα είναι 30. Η προκήρυξη είναι διαρκής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 30
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:

Κατά το άρθρο 164, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής. Εφόσον γίνει χρήση της ευχέρειας αυτής, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πρόσθετα αντικειμενικά κριτήρια, προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά:

— Πενταετής τουλάχιστον πείρα στο πλαίσιο της ασκήσεως νομικού επαγγέλματος στην ελληνική γλώσσα ή στη γλώσσα-πηγή (ανά τμήμα της συμβάσεως), η οποία να αποδεικνύεται δεόντως (π.χ. με την προσκόμιση καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, στον οποίον να αναγράφονται οι πελάτες, η φύση, ο όγκος, η αξία και η προθεσμία παροχής των υπηρεσιών, με την προσκόμιση σχετικών τιμολογίων, δηλώσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών κ.λπ.),

— Επαγγελματική πείρα, για τον γλωσσικό συνδυασμό του αντίστοιχου τμήματος της συμβάσεως, στη μετάφραση ή την αναθεώρηση νομικών κειμένων, η οποία να αντιστοιχεί στην παραγωγή τουλάχιστον 50 σελίδων κατά τα πέντε τελευταία έτη και να αποδεικνύεται δεόντως (π.χ. με την προσκόμιση καταλόγου μεταφραστικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί ενδεχομένως σε νομικά συγγράμματα ή περιοδικά, με την προσκόμιση καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, στον οποίον να αναγράφονται οι πελάτες, η φύση, ο όγκος, η αξία και η προθεσμία παροχής των υπηρεσιών, με την προσκόμιση σχετικών τιμολογίων, δηλώσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών κ.λπ.). Ο αριθμός των σελίδων υπολογίζεται βάσει του αριθμού των χαρακτήρων του πρωτοτύπου κειμένου (1 500 χαρακτήρες ανά σελίδα εξαιρουμένων των κενών διαστημάτων),

— Αποδεδειγμένη γνώση μίας ή περισσοτέρων άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο B2 τουλάχιστον),

— Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών (μεταπτυχιακός ή διδακτορικός) στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών στη γλώσσα-πηγή (ανά τμήμα της συμβάσεως) (αντίγραφο των σχετικών τίτλων ή διπλωμάτων).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η μέση τιμή που καταβλήθηκε το 2020 για το ίδιο τμήμα της προηγούμενης συμβάσεως ήταν 26,36 EUR (συνολική τιμή ανά σελίδα 1 500 χαρακτήρων στη γλώσσα-πηγή, εξαιρουμένων των κενών διαστημάτων, η οποία καλύπτει το σύνολο των εξόδων). Το Δικαστήριο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει τις προσφορές που θα κριθούν υπερβολικά υψηλές ή ασυνήθιστα χαμηλές.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ES

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79530000 Υπηρεσίες μετάφρασης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σύναψη πολλαπλών συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από τα ισπανικά προς τα ελληνικά. Ο ανώτατος αριθμός συμβάσεων-πλαισίων γι' αυτό το τμήμα είναι 20. Η προκήρυξη είναι διαρκής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 20
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:

Κατά το άρθρο 164, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής. Εφόσον γίνει χρήση της ευχέρειας αυτής, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πρόσθετα αντικειμενικά κριτήρια, προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά:

— Πενταετής τουλάχιστον πείρα στο πλαίσιο της ασκήσεως νομικού επαγγέλματος στην ελληνική γλώσσα ή στη γλώσσα-πηγή (ανά τμήμα της συμβάσεως), η οποία να αποδεικνύεται δεόντως (π.χ. με την προσκόμιση καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, στον οποίον να αναγράφονται οι πελάτες, η φύση, ο όγκος, η αξία και η προθεσμία παροχής των υπηρεσιών, με την προσκόμιση σχετικών τιμολογίων, δηλώσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών κ.λπ.),

— Επαγγελματική πείρα, για τον γλωσσικό συνδυασμό του αντίστοιχου τμήματος της συμβάσεως, στη μετάφραση ή την αναθεώρηση νομικών κειμένων, η οποία να αντιστοιχεί στην παραγωγή τουλάχιστον 50 σελίδων κατά τα πέντε τελευταία έτη και να αποδεικνύεται δεόντως (π.χ. με την προσκόμιση καταλόγου μεταφραστικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί ενδεχομένως σε νομικά συγγράμματα ή περιοδικά, με την προσκόμιση καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, στον οποίον να αναγράφονται οι πελάτες, η φύση, ο όγκος, η αξία και η προθεσμία παροχής των υπηρεσιών, με την προσκόμιση σχετικών τιμολογίων, δηλώσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών κ.λπ.). Ο αριθμός των σελίδων υπολογίζεται βάσει του αριθμού των χαρακτήρων του πρωτοτύπου κειμένου (1 500 χαρακτήρες ανά σελίδα εξαιρουμένων των κενών διαστημάτων),

— Αποδεδειγμένη γνώση μίας ή περισσοτέρων άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο B2 τουλάχιστον),

— Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών (μεταπτυχιακός ή διδακτορικός) στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών στη γλώσσα-πηγή (ανά τμήμα της συμβάσεως) (αντίγραφο των σχετικών τίτλων ή διπλωμάτων).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η μέση τιμή που καταβλήθηκε το 2020 για το ίδιο τμήμα της προηγούμενης συμβάσεως ήταν 24,28 EUR (συνολική τιμή ανά σελίδα 1 500 χαρακτήρων στη γλώσσα-πηγή, εξαιρουμένων των κενών διαστημάτων, η οποία καλύπτει το σύνολο των εξόδων). Το Δικαστήριο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει τις προσφορές που θα κριθούν υπερβολικά υψηλές ή ασυνήθιστα χαμηλές.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

IT

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79530000 Υπηρεσίες μετάφρασης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σύναψη πολλαπλών συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από τα ιταλικά προς τα ελληνικά. Ο ανώτατος αριθμός συμβάσεων-πλαισίων γι' αυτό το τμήμα είναι 20. Η προκήρυξη είναι διαρκής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 20
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:

Κατά το άρθρο 164, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής. Εφόσον γίνει χρήση της ευχέρειας αυτής, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πρόσθετα αντικειμενικά κριτήρια, προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά:

— Πενταετής τουλάχιστον πείρα στο πλαίσιο της ασκήσεως νομικού επαγγέλματος στην ελληνική γλώσσα ή στη γλώσσα-πηγή (ανά τμήμα της συμβάσεως), η οποία να αποδεικνύεται δεόντως (π.χ. με την προσκόμιση καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, στον οποίον να αναγράφονται οι πελάτες, η φύση, ο όγκος, η αξία και η προθεσμία παροχής των υπηρεσιών, με την προσκόμιση σχετικών τιμολογίων, δηλώσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών κ.λπ.),

— Επαγγελματική πείρα, για τον γλωσσικό συνδυασμό του αντίστοιχου τμήματος της συμβάσεως, στη μετάφραση ή την αναθεώρηση νομικών κειμένων, η οποία να αντιστοιχεί στην παραγωγή τουλάχιστον 50 σελίδων κατά τα πέντε τελευταία έτη και να αποδεικνύεται δεόντως (π.χ. με την προσκόμιση καταλόγου μεταφραστικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί ενδεχομένως σε νομικά συγγράμματα ή περιοδικά, με την προσκόμιση καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, στον οποίον να αναγράφονται οι πελάτες, η φύση, ο όγκος, η αξία και η προθεσμία παροχής των υπηρεσιών, με την προσκόμιση σχετικών τιμολογίων, δηλώσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών κ.λπ.). Ο αριθμός των σελίδων υπολογίζεται βάσει του αριθμού των χαρακτήρων του πρωτοτύπου κειμένου (1 500 χαρακτήρες ανά σελίδα εξαιρουμένων των κενών διαστημάτων),

— Αποδεδειγμένη γνώση μίας ή περισσοτέρων άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο B2 τουλάχιστον),

— Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών (μεταπτυχιακός ή διδακτορικός) στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών στη γλώσσα-πηγή (ανά τμήμα της συμβάσεως) (αντίγραφο των σχετικών τίτλων ή διπλωμάτων).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η μέση τιμή που καταβλήθηκε το 2020 για το ίδιο τμήμα της προηγούμενης συμβάσεως ήταν 22,09 EUR (συνολική τιμή ανά σελίδα 1 500 χαρακτήρων στη γλώσσα-πηγή, εξαιρουμένων των κενών διαστημάτων, η οποία καλύπτει το σύνολο των εξόδων). Το Δικαστήριο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει τις προσφορές που θα κριθούν υπερβολικά υψηλές ή ασυνήθιστα χαμηλές.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

NL

Αριθμός τμήματος: 6
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79530000 Υπηρεσίες μετάφρασης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σύναψη πολλαπλών συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από τα ολλανδικά προς τα ελληνικά. Ο ανώτατος αριθμός συμβάσεων-πλαισίων γι' αυτό το τμήμα είναι 10. Η προκήρυξη είναι διαρκής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 10
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η μέση τιμή που καταβλήθηκε το 2020 για όλα τα τμήματα της προηγούμενης συμβάσεως ήταν 27,05 EUR (συνολική τιμή ανά σελίδα 1 500 χαρακτήρων στη γλώσσα-πηγή, εξαιρουμένων των κενών διαστημάτων, η οποία καλύπτει το σύνολο των εξόδων). Το Δικαστήριο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει τις προσφορές που θα κριθούν υπερβολικά υψηλές ή ασυνήθιστα χαμηλές.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

PL

Αριθμός τμήματος: 7
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79530000 Υπηρεσίες μετάφρασης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σύναψη πολλαπλών συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από τα πολωνικά προς τα ελληνικά. Ο ανώτατος αριθμός συμβάσεων-πλαισίων γι' αυτό το τμήμα είναι 10. Η προκήρυξη είναι διαρκής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 10
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η μέση τιμή που καταβλήθηκε το 2020 για το ίδιο τμήμα της προηγούμενης συμβάσεως ήταν 28,28 EUR (συνολική τιμή ανά σελίδα 1 500 χαρακτήρων στη γλώσσα-πηγή, εξαιρουμένων των κενών διαστημάτων, η οποία καλύπτει το σύνολο των εξόδων). Το Δικαστήριο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει τις προσφορές που θα κριθούν υπερβολικά υψηλές ή ασυνήθιστα χαμηλές.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Δικαίωμα συμμετοχής επί ίσοις όροις στην παρούσα διαδικασία συνάψεως συμβάσεως έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ιδρυτικών συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα η οποία έχει συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδική συμφωνία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, υπό τους όρους που προβλέπει η συμφωνία αυτή. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και να υποβάλουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού.

Οι υποψήφιοι υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση (διαθέσιμη στον ιστότοπο που αναγράφεται στο σημείο I.3) σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής, δηλώνοντας ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των άρθρων 136 έως 140 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο (ή νομικό πρόσωπο που μετέχει σε σύμπραξη οικονομικών φορέων), τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού ισχύουν τόσο για τον υποψήφιο όσο και για κάθε ένα από τα πρόσωπα διά των οποίων ο υποψήφιος αυτός δηλώνει ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο της συμβάσεως.

Πρέπει να παρασχεθούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

* σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο (ή νομικό πρόσωπο που μετέχει σε σύμπραξη οικονομικών φορέων):

— δήλωση και απόδειξη του τόπου στον οποίον εδρεύει,

— δήλωση και απόδειξη του νομικού καθεστώτος του, π.χ. εγγραφή στο μητρώο εμπόρων, εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ, αντίγραφα της ιδρυτικής ή συστατικής πράξεως της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κράτους της έδρας του υποψηφίου,

— στοιχεία της ταυτότητας των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσωπήσεως του υποψηφίου, λήψεως αποφάσεων ή ελέγχου του·

* σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο (ή φυσικό πρόσωπο που μετέχει σε σύμπραξη οικονομικών φορέων):

— δήλωση ότι ενεργεί ως ανεξάρτητος επαγγελματίας στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών τις οποίες αφορά η σύμβαση,

— δήλωση σχετικά με την υπαγωγή του σε ΦΠΑ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν συνταχθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε η αξιολόγησή τους να είναι πλήρης, ακριβής και όσο το δυνατόν ταχύτερη, προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφιοι που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Οι υποψήφιοι πρέπει να παράσχουν επαρκή στοιχεία, συμπληρώνοντας το υποχρεωτικό έντυπο εγγραφής (διατίθεται στον ιστότοπο που προαναφέρθηκε στο σημείο I.3) και επισυνάπτοντας τα προβλεπόμενα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, διότι άλλως οι αιτήσεις τους είναι δυνατόν να απορριφθούν.

Ο αριθμός αντιτύπων της αιτήσεως πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό των τμημάτων της συμβάσεως τα οποία αφορά η αίτηση, οι δε πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψηφίου πρέπει να παρασχεθούν ανάλογα με το οικείο τμήμα της συμβάσεως.

Οι υποψήφιοι των οποίων η σύμβαση-πλαίσιο για το ίδιο τμήμα της συμβάσεως καταγγέλθηκε από το Δικαστήριο λόγω ανεπάρκειας ως προς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών είναι επίσης δυνατόν να αποκλειστούν από τη συμμετοχή στη σύμβαση για το περί ου πρόκειται τμήμα.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Κενό.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι υποψήφιος, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο διά του οποίου παρέχονται οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της συμβάσεως πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Για τα τμήματα της συμβάσεως που αφορούν τις γλώσσες ΕΝ, FR, DE και ES:

—πλήρης νομική κατάρτιση πανεπιστημιακού επιπέδου στο ελληνικό ή στο κυπριακό δίκαιο, σε ελληνόφωνο πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή της Κύπρου, η οποία να πιστοποιείται με πτυχίο νομικής το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε δικηγορικό σύλλογο στην Ελλάδα ή στην Κύπρο,

—άριστη γνώση της ελληνικής,

—πολύ καλή γνώση της γλώσσας-πηγής (ανά τμήμα της συμβάσεως) (επίπεδο C1 τουλάχιστον).

Για το τμήμα της συμβάσεως που αφορά τη γλώσσα IT:

—πλήρης νομική κατάρτιση πανεπιστημιακού επιπέδου στο ελληνικό ή στο κυπριακό δίκαιο, σε ελληνόφωνο πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή της Κύπρου, η οποία να πιστοποιείται με πτυχίο νομικής το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε δικηγορικό σύλλογο στην Ελλάδα ή στην Κύπρο ή, ελλείψει τέτοιου πτυχίου:

— νομική κατάρτιση, μεταπτυχιακού επιπέδου, διάρκειας ενός έτους, σε ελληνόφωνο πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή της Κύπρου, πιστοποιούμενη με τον αντίστοιχο τίτλο, και επιπροσθέτως επαγγελματική πείρα τριών ετών στο πλαίσιο της ασκήσεως νομικού επαγγέλματος στην ελληνική γλώσσα, ή

— νομική κατάρτιση, μεταπτυχιακού επιπέδου, διάρκειας δύο ετών, σε ελληνόφωνο πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή της Κύπρου, πιστοποιούμενη με τον αντίστοιχο τίτλο, και επιπροσθέτως επαγγελματική πείρα δύο ετών στο πλαίσιο της ασκήσεως νομικού επαγγέλματος στην ελληνική γλώσσα, ή

— νομική κατάρτιση, διδακτορικού επιπέδου, σε ελληνόφωνο πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή της Κύπρου, ή

— επαγγελματική πείρα τεσσάρων ετών μετά την εγγραφή σε δικηγορικό σύλλογο της Ελλάδας ή της Κύπρου, στο πλαίσιο της ασκήσεως νομικού επαγγέλματος στην ελληνική γλώσσα,

—άριστη γνώση της ελληνικής,

—πολύ καλή γνώση της γλώσσας-πηγής (ανά τμήμα της συμβάσεως) (επίπεδο C1 τουλάχιστον).

Για τα τμήματα της συμβάσεως που αφορούν τις γλώσσες ΝL και PL:

—κατάρτιση πανεπιστημιακού επιπέδου η οποία να πιστοποιείται με σχετικό τίτλο σπουδών,

—επαγγελματική πείρα ενός έτους στον τομέα της νομικής μετάφρασης στη γλώσσα-στόχο (την ελληνική),

—άριστη γνώση της ελληνικής,

—πολύ καλή γνώση της γλώσσας-πηγής (ανά τμήμα της συμβάσεως) (επίπεδο C1 τουλάχιστον).

Για τα τμήματα της συμβάσεως που αφορούν τις γλώσσες NL και PL, η νομική κατάρτιση πανεπιστημιακού επιπέδου θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Πληροφορίες και διατυπώσεις που απαιτούνται για να αξιολογηθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές:

Για όλα τα τμήματα της συμβάσεως:

—αντίγραφο των πτυχίων ή άλλων δικαιολογητικών που πιστοποιούν την πολύ καλή γνώση της γλώσσας-πηγής,

—πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης της άριστης γνώσης της ελληνικής,

—αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, καθώς και

α) για τα τμήματα της συμβάσεως που αφορούν τις γλώσσες ΕΝ, FR, DE, ES:

—αντίγραφο του πανεπιστημιακού τίτλου που πιστοποιεί τις απαιτούμενες νομικές σπουδές.

β) για το τμήμα της συμβάσεως που αφορά τη γλώσσα IT:

—αντίγραφο του πανεπιστημιακού τίτλου που πιστοποιεί τις απαιτούμενες νομικές σπουδές,

—αντίγραφα των εγγράφων ή άλλων δικαιολογητικών που πιστοποιούν την επαγγελματική πείρα ως βασικό κριτήριο επιλογής (π.χ. καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, στον οποίο να αναγράφονται οι πελάτες, η φύση, ο όγκος, η αξία και η προθεσμία παροχής των υπηρεσιών, σχετικών τιμολογίων, δηλώσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών κ.λπ.)

γ) για τα τμήματα της συμβάσεως που αφορούν τις γλώσσες NL, PL:

—αντίγραφο του πανεπιστημιακού τίτλου,

—αντίγραφο των εγγράφων που αφορούν την επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους στη νομική μετάφραση (π.χ. καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, στον οποίον να αναγράφονται οι πελάτες, η φύση, ο όγκος, η αξία και η προθεσμία παροχής των υπηρεσιών, σχετικών τιμολογίων, δηλώσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών κ.λπ.).

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Οι υπηρεσίες που παρέχονται κατ' εφαρμογή των συμβάσεων-πλαισίων πρέπει να έχουν τέτοια ποιότητα ώστε να είναι δυνατή η άμεση χρησιμοποίηση του κειμένου, με δημοσίευση ή άλλον τρόπο. Κατά συνέπεια, ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να διασφαλίζει:

— την τήρηση των συγκεκριμένων οδηγιών του Δικαστηρίου,

— την ορθή και ακριβή χρήση της γλώσσας-στόχου,

— την ακριβή χρήση της ορθής νομικής ορολογίας στη γλώσσα-στόχο,

— την ακριβή χρήση της νομικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στα έγγραφα αναφοράς (γλώσσα-πηγή και γλώσσα-στόχο),

— την ακριβή παράθεση των σχετικών νομοθετικών και/ή δικαστικών κειμένων,

— τη χρήση των αναγκαίων (ενωσιακών και εθνικών) νομικών βάσεων δεδομένων,

— την τήρηση (εφόσον απαιτείται) του Vade Mecum του Δικαστηρίου,

— την παράδοση εντός της προθεσμίας που έχει συμφωνηθεί και αναγράφεται στο δελτίο παραγγελίας.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 150
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 03/09/2021
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

Η προκήρυξη είναι διαρκής. Νέα προκήρυξη προβλέπεται να δημοσιευθεί το αργότερο 42 μήνες μετά από την έναρξη ισχύος των πρώτων συμβάσεων - πλαίσιο.

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι ενυπόγραφες αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται με ηλεκτρονική επιστολή (με συνημμένο το υπογεγραμμένο και σαρωμένο έντυπο συμμετοχής στη γλώσσα-στόχο) ή με ταχυδρομική επιστολή (υπογεγραμμένο έντυπο συμμετοχής στη γλώσσα-στόχο). Οι σύνδεσμοι προς διαδικτυακούς χώρους αποθήκευσης αρχείων δεν θα γίνονται δεκτοί.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν με βάση την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους θα κληθούν να υποβάλουν μία προσφορά (τουλάχιστον 5 υποψήφιοι ανά τμήμα της συμβάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής).

Δεδομένου ότι η προκήρυξη είναι διαρκής όσον αφορά το σύνολο των τμημάτων της συμβάσεως, κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως της συμβάσεως θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολόγηση των νέων αιτήσεων που παραλαμβάνονται μετά την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει καλυφθεί ο ανώτατος αριθμός αντισυμβαλλομένων για το οικείο τμήμα της συμβάσεως. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία είναι δωρεάν και, κατά συνέπεια, δεν παρέχει στον υποψήφιο/υποβαλόντα προσφορά κανένα δικαίωμα να απαιτήσει οποιοδήποτε οικονομικό αντιστάθμισμα για τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν με ηλεκτρονική επιστολή να υποβάλουν προσφορά, η δε επιστολή αυτή θα είναι συνταγμένη, αναλόγως της περιπτώσεως, στα αγγλικά ή στα γαλλικά, και τούτο για διοικητικούς λόγους.

Τα προς μετάφραση κείμενα καλύπτουν διαφόρους νομικούς τομείς στους οποίους εμπίπτουν οι υποθέσεις των οποίων επιλαμβάνεται το Δικαστήριο. Ποικίλλει τόσο η έκταση των κειμένων όσο και ο βαθμός του επείγοντος των ζητουμένων μεταφράσεων. Παραδείγματα του είδους των προς μετάφραση κειμένων μπορεί κανείς να αναζητήσει στον ιστότοπο του Δικαστηρίου: http://www.curia.europa.eu.

Οι αντισυμβαλλόμενοι θα κληθούν να εργαστούν πάνω σε κείμενα που έχουν αποτελέσει το αντικείμενο μιας πρώτης επεξεργασίας με τη βοήθεια συστήματος υποβοήθησης της μετάφρασης. Οι υποβαλόντες προσφορά που θα επιλεγούν θα κληθούν να δηλώσουν ότι είναι διατεθειμένοι να εξοικειωθούν με το σύστημα αυτό, αν αποδειχθεί αναγκαίο για οποιαδήποτε συγκεκριμένη εργασία. Αν δεν είναι διατεθειμένοι να το πράξουν, παραιτούνται του δικαιώματός τους, όποια και αν είναι η κατάταξη τους στον πίνακα των αντισυμβαλλομένων, να λάβουν οποιαδήποτε εργασία για την οποία απαιτείται η εξοικείωση αυτή.

Τα χωρία των κειμένων που έχουν ήδη εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μεταφραστεί και έχουν δοθεί στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το προς μετάφραση αρχείο ή χωριστά δεν θα υπολογίζονται στον αριθμό των προς μετάφραση σελίδων κατά τα οριζόμενα στη σύμβαση-πλαίσιο.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Προθεσμία 2 μηνών από τη δημοσίευση της πράξεως ή την κοινοποίησή της στον προσφεύγοντα ή ελλείψει δημοσιεύσεως ή κοινοποιήσεως, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της πράξεως, σύμφωνα με το άρθρο 263 ΣΛΕΕ.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/05/2021