Supplies - 265619-2021

27/05/2021    S101

Romania-Bucharest: Oxygen administration unit

2021/S 101-265619

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”
National registration number: 4364594
Postal address: Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, județ Bucureşti
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010825
Country: Romania
Contact person: Anca Împăratu
E-mail: serviciulachizitii@scumc.ro
Telephone: +40 213115840
Fax: +40 213115840
Internet address(es):
Main address: www.suumc.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100120653
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente pentru secțiile ATI și pneumologie

Reference number: 4364594202141
II.1.2)Main CPV code
33157800 Oxygen administration unit
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Echipamente pentru secțiile ATI și pneumologie:

1. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile;

2. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 11-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

Nota: autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct. 1, invocat mai sus.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 098 129.40 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sistem de administrare terapie intravenoasă

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
42122410 Pumps for medical use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SUUMC.

II.2.4)Description of the procurement:

Cant. acord-cadru minimum 1/maximum 60.

Cant. contract subsecvent minimum 1/maximum 7.

Valoare acord cadru: minima 82 135,49 RON fara TVA/maxima 4 928 129,40 RON fara TVA.

Valoare contract subsecvent: minima 82 135,49 RON fara TVA/maxima 574 948,43 RON fara TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 928 129.40 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoare maxima contract subsecvent 574 948,43 RON fara TVA.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat administrare oxigen cu debit crescut

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800 Oxygen administration unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SUUMC.

II.2.4)Description of the procurement:

Cant. acord-cadru minimum 1/maximum 60.

Cant. contract subsecvent minimum 1/maximum 30.

Valoare acord-cadru: minima 19 500,00 RON fara TVA/maxima 1 170 000,00 RON fara TVA.

Valoare contract subsecvent: minima 19 500,00 RON fara TVA/maxima 585 000,00 RON fara TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 170 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoare maxima contract subsecvent 585 000,00 RON fara TVA.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59- 60 din Legea nr 98/2016. Declaratia se va prezenta de catre toti operatorii economici odata cu depunerea DUAE.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, după caz.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe locurile I, II, III în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, intrucat autoritatea contractanta doreste sa incheie un acord-cadru cu trei operatori economici.

Aceste documente sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) sa fie valabile la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Reprezentantul AC este doamna Florentina Ionita Radu.

Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Ionita-Radu Florentina, Bazga Ionut, Jinga Mariana, Anca Imparatu, Dumitrescu Gheorghe, Cristina Oczelak, Carmen Mirea, Georgescu George, Tudor Gabriela, Ligia Amariei, Boboc Daniela, Marius Mitrea, Andrei Mititelu, Ioana Stefanescu, Dan Corneci, Ileana Mates, Ionela Tutunaru, Andreea Anghelescu.

Se va completa si prezenta DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.

Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului.

Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura, precum si subcontractantul au obligatia de a prezenta documentele enumerate mai sus.

Toate documentele se vor depune in SICAP, semnate cu semnatura electronica, conform art 60 alin. (4) din HG 395/2016.

La finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe locurile I, II, III dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Atenționări speciale:

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Conform art. 193 alin. (2), (3) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, documentele mentionate trebuie prezentate pana la termenul-limita de depunere a ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrul Comerţului sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locurile I, II, III in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Imposibilitatea demonstrării înregistrării ofertantului ca persoana juridică/fizice având in obiectul de activitate furnizarea produselor care sunt cerute prin prezenta documentaţie, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului

Toate documentele se vor depune in SICAP semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 60 alin. (4) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/07/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/07/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acord-cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I, II, III, dupa caz, modul de departajarea ofertelor se va face astfel:

— in cazul aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”: in cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SEAP, mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite in SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar op. economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor trei ofertanti care au pretul cel mai scazut.

1.1.1. In cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarea de clarificari referitoare la depunerea unor noi prop. finan. imbunatatite in SEAP, autoritatea contractanta va mai solicita max. doua clarificari in vederea imbunatatirii pretului ofertat. In cazul in care in urma celor trei solicitari de clarificari privind depunerea unei noi prop. finan., solicitarea de reofertare se face pana la departajarea ofertantilor de pe locul I;

1.1.2. Noua prop. finan. se va depune/introduce in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa. Termenele/datele de depunere ale propunerilor finan. se vor comunica in solicitarea transmisa in SEAP de catre autoritatea contractanta;

1.2. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse in SEAP mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi prop. finan. imbunatatite (cu doua zecimale), iar op. economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere finan. sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul 1;

1.2.1. In cazul in care noua propunere finan. imbunatatita depusa in SEAP, ca urmare a sol. autoritatii contractanteprimite prin intermediul SEAP, va influenta clas locurilor superioare, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SEAP, la procedura;

1.3. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri finan. imbunatatite (cu doua zecimale), iar op. economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantii clasati pe locurile I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere finan. sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul II;

1.3.1. In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SEAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SEAP, la procedura.

Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului pretul cel mai scazut.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Sediul autorității contractante – Biroul juridic – șef Birou juridic col. George Georgescu
Postal address: Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1
Town: Bucureşti
Postal code: 010825
Country: Romania
E-mail: serviciulachizitii@scumc.ro
Telephone: +40 213115840
Fax: +40 213115840
Internet address: www.suumc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/05/2021