We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 265710-2022

18/05/2022    S96

Poland-Rawa Mazowiecka: Refuse and waste related services

2022/S 096-265710

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
National registration number: 8351567630
Postal address: ul. Katowicka 20
Town: Rawa Mazowiecka
NUTS code: PL715 Skierniewicki
Postal code: 96-200
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Mirowska, Łukasz Wasilewski
E-mail: przetargi@zgoaquarium.pl
Telephone: +48 468142424
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.zgoaquarium.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bip.zgoaquarium.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 z podziałem na III części

Reference number: ZP/09/2022
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w ilości łącznej do 6.500,00 Mg/rok z podziałem na III cz.

Cz. I – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 800,00 Mg/rok (odpad powstały z sortowania odpadów selektywnych);

Cz. II – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 5.200,00 Mg/rok (odpad powstały z odpadów komunalnych);

Cz. III - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości łącznej do 500,00 Mg/rok (odpad powstały w procesie rozdrabniania i sortowania odpadów, przeznaczony do produkcji paliwa alternatywnego), z podziałem na:

- frakcja drobna do 150,00 Mg/rok;

- frakcja gruba do 350,00 Mg/rok;

Szczegółowy opis zamówienia opisano w SWZ, rozdział IV - opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 z podziałem na III części (odpad powstały z sortowania odpadów selektywnych)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
90512000 Refuse transport services
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Odpady będą odbierane przez wykonawcę z Instalacji zlokalizowanej pod adresem: Pukinin 140, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, Polska. Odbiór następować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w ilości łącznej do 6.500,00 Mg/rok z podziałem na III części:

Część I – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 800,00 Mg/rok (odpad powstały z sortowania odpadów selektywnych).

Zamawiający zastrzega, że podana wyżej ilość jest ilościom orientacyjnymi, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i mogącą ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego, jednak minimalna ilość przekazanych odpadów będzie wynosić dla Części I – 500,00 Mg/rok. W przypadku odbioru odpadów w ilości mniejszej Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Odpad powstał w procesie mechanicznej segregacji odpadów komunalnych stanowiący frakcję nadsitową. Z odpadów tych wydzielono surowce wtórne tj. szkło, metale, pet, papier, tekturę itp. Odpad jest magazynowany na otwartym nie przykrytym terenie, w postaci niezbelowanej. Zamawiający informuje, że na podstawie zgromadzonych danych, średnio na pojazd transportujący odpady jest w stanie załadować dla Części I - ok. 15 Mg odpadu o kodzie 19 12 12. Jednakże wartość ta jest zmienna i w dużej mierze uzależniona od ładowności pojazdu odbierającego odpady. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Odpady objęte niniejszym zamówieniem winny być przetworzone przy użyciu instalacji do produkcji paliwa alternatywnego lub instalacji do termicznego przetwarzania odpadów. Rozliczenie ilości odpadów następować będzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajdującej się u Zamawiającego, wg wydruku wyniku ważenia. Odpady odbierane będą transportem wykonawcy na jego koszt oraz zagospodarowane przez wykonawcę poprzez odzysk. Zamawiający będzie informował wykonawcę o planowanej ilości odpadów do odbioru z wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega, iż ilości odebranych odpadów z Zakładu w Pukininie o kodzie 19 12 12 będą ustalane sukcesywnie w trakcie realizacji zamówienia. Odpady będą odbierane przez wykonawcę z Instalacji zlokalizowanej pod adresem: Pukinin 140, 96 – 200 Rawa Mazowiecka. Odbiór odpadów następować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00. Odbiór odpadów będzie potwierdzony kartami przekazania odpadów. Załadunek odpadów będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, a wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego do transportu tego typu odpadów. Wykonawca przedłoży oświadczenie Zamawiającemu o poddaniu procesowi odzysku całej masy odpadów przyjętych w danym miesiącu kalendarzowym w terminie do 15 dnia każdego następnego miesiąca emailem na adres: odpady@zgoaquarium.pl.

Wykonawca musi posiadać aktualne decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami: zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane obejmujące odzysk odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) obejmujące pełną ilość odpadów o kodzie 19 12 12, w ilości dla:

Część I – min. 800,00 Mg/rok

lub

musi posiadać umowę z instalacją w zakresie gospodarowania odpadami o kodzie 19 12 12. Należy dołączyć aktualną decyzje administracyjną w zakresie gospodarowania odpadami: zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane, obejmujące odzysk odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) obejmujące pełną ilość odpadów o kodzie 19 12 12, w ilości dla:

Część I – min. 800,00 Mg/rok

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w SWZ, rozdział IV - Opis przedmiotu zmówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2.7) Termin realizacji zamówienia:

Część I - 12 miesięcy od podpisania umowy, albo do wyczerpania limitu odpadów (w zależności co nastąpi wcześniej).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 z podziałem na III części (odpad powstały z odpadów komunalnych)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90512000 Refuse transport services
90510000 Refuse disposal and treatment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Odpady będą odbierane przez wykonawcę z Instalacji zlokalizowanej pod adresem: Pukinin 140, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, Polska. Odbiór następować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w ilości łącznej do 6.500,00 Mg/rok z podziałem na III części:

Część II – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 5.200,00 Mg/rok (odpad powstały z odpadów komunalnych);

Zamawiający zastrzega, że podana wyżej ilość jest ilościom orientacyjną, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i mogącą ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego, jednak minimalna ilość przekazanych odpadów będzie wynosić dla Części II – 4.500,00 Mg/rok. W przypadku odbioru odpadów w ilości mniejszej Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Odpad powstał w procesie mechanicznej segregacji odpadów komunalnych stanowiący frakcję nadsitową. Z odpadów tych wydzielono surowce wtórne tj. szkło, metale, pet, papier, tekturę itp. Odpad jest magazynowany na otwartym nie przykrytym terenie, w postaci niezbelowanej. Zamawiający informuje, że na podstawie zgromadzonych danych, średnio na pojazd transportujący odpady jest w stanie załadować dla Części II – ok. 22 Mg odpadu o kodzie 19 12 12. Jednakże wartość ta jest zmienna i w dużej mierze uzależniona od ładowności pojazdu odbierającego odpady. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Odpady objęte niniejszym zamówieniem winny być przetworzone przy użyciu instalacji do produkcji paliwa alternatywnego lub instalacji do termicznego przetwarzania odpadów. Rozliczenie ilości odpadów następować będzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajdującej się u Zamawiającego, wg wydruku wyniku ważenia. Odpady odbierane będą transportem wykonawcy na jego koszt oraz zagospodarowane przez wykonawcę poprzez odzysk. Zamawiający będzie informował wykonawcę o planowanej ilości odpadów do odbioru z wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega, iż ilości odebranych odpadów z Zakładu w Pukininie o kodzie 19 12 12 będą ustalane sukcesywnie w trakcie realizacji zamówienia. Odpady będą odbierane przez wykonawcę z Instalacji zlokalizowanej pod adresem: Pukinin 140, 96 – 200 Rawa Mazowiecka. Odbiór odpadów następować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00. Odbiór odpadów będzie potwierdzony kartami przekazania odpadów. Załadunek odpadów będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, a wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego do transportu tego typu odpadów. Wykonawca przedłoży oświadczenie Zamawiającemu o poddaniu procesowi odzysku całej masy odpadów przyjętych w danym miesiącu kalendarzowym w terminie do 15 dnia każdego następnego miesiąca emailem na adres: odpady@zgoaquarium.pl.

Wykonawca musi posiadać aktualne decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami: zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane obejmujące odzysk odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) obejmujące pełną ilość odpadów o kodzie 19 12 12, w ilości dla:

Część II – min. 5.200,00 Mg/rok

lub

musi posiadać umowę z instalacją w zakresie gospodarowania odpadami o kodzie 19 12 12. Należy dołączyć aktualną decyzje administracyjną w zakresie gospodarowania odpadami: zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane, obejmujące odzysk odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) obejmujące pełną ilość odpadów o kodzie 19 12 12, w ilości dla:

Część II – min. 5.200,00 Mg/rok

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w SWZ, rozdział IV - Opis przedmiotu zmówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2.7) Termin realizacji zamówienia:

Część II - 12 miesięcy od podpisania umowy, albo do wyczerpania limitu odpadów (w zależności co nastąpi wcześniej).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 z podziałem na III cz. (odpad powstał w procesie rozdrabniania i sortowania odpadów)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90512000 Refuse transport services
90510000 Refuse disposal and treatment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Odpady będą odbierane przez wykonawcę z Instalacji zlokalizowanej pod adresem: Pukinin 140, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, Polska. Odbiór następować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w ilości łącznej do 6.500,00 Mg/rok z podziałem na III części:

Cz. III - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości łącznej do 500,00 Mg/rok (odpad powstały w procesie rozdrabniania i sortowania odpadów, przeznaczony do produkcji paliwa alternatywnego), z podziałem na frakcje: frakcja drobna do 150,00 Mg/rok; frakcja gruba do 350,00 Mg/rok. Dla części III wykonawca musi złożyć ofertę na oba warianty.

Zamawiający zastrzega, że podane wyżej ilości są ilościami orientacyjnymi, obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i mogącymi ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego, jednak minimalna ilość przekazanych odpadów będzie wynosić dla Cz. III – łącznie 200,00 Mg W przypadku odbioru odpadów w ilości mniejszej Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Odpad powstał w procesie rozdrabniania i sortowania odpadów. Z odpadów tych wydzielono surowce wtórne tj. szkło, metale, gruzy itp. Odpad jest magazynowany na otwartym nie przykrytym terenie, w postaci niezbelowanej. Zamawiający informuje, że na podstawie zgromadzonych danych, średnio na pojazd transportujący odpady jest w stanie załadować dla Części III – ok. 15-20 Mg odpadu o kodzie 19 12 12. Jednakże wartość ta jest zmienna i w dużej mierze uzależniona od ładowności pojazdu odbierającego odpady. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Odpady objęte niniejszym zamówieniem winny być przetworzone przy użyciu instalacji do produkcji paliwa alternatywnego lub instalacji do termicznego przetwarzania odpadów. Rozliczenie ilości odpadów następować będzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajdującej się u Zamawiającego, wg wydruku wyniku ważenia. Odpady odbierane będą transportem wykonawcy na jego koszt oraz zagospodarowane przez wykonawcę poprzez odzysk. Zamawiający będzie informował wykonawcę o planowanej ilości odpadów do odbioru z wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega, iż ilości odebranych odpadów z Zakładu w Pukininie o kodzie 19 12 12 będą ustalane sukcesywnie w trakcie realizacji zamówienia. Odbiór odpadów będzie potwierdzony kartami przekazania odpadów. Załadunek odpadów będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, a wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego do transportu tego typu odpadów. Wykonawca przedłoży oświadczenie Zamawiającemu o poddaniu procesowi odzysku całej masy odpadów przyjętych w danym miesiącu kalendarzowym w terminie do 15 dnia każdego następnego miesiąca emailem na adres: odpady@zgoaquarium.pl.

Wykonawca musi posiadać aktualne decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami: zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane obejmujące odzysk odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) obejmujące pełną ilość odpadów o kodzie 19 12 12, w ilości dla:

Część III – łącznie min. 500,00 Mg/rok

lub

musi posiadać umowę z instalacją w zakresie gospodarowania odpadami o kodzie 19 12 12. Należy dołączyć aktualną decyzje administracyjną w zakresie gospodarowania odpadami: zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane, obejmujące odzysk odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) obejmujące pełną ilość odpadów o kodzie 19 12 12, w ilości dla:

Część III – łącznie min. 500,00 Mg/rok

dla instalacji, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w SWZ, rozdział IV.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2.7) Termin realizacji zamówienia:

Część III - 12 miesięcy od podpisania umowy, albo do wyczerpania limitu odpadów (w zależności co nastąpi wcześniej).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) wykonał lub wykonuje przynajmniej 1 umowę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu dla:

Część I - min. 300,00 Mg odpadów,

Cześć II – min. 3.000,00 Mg odpadów,

Cześć III – łącznie min. 200,00 Mg odpadów, bądź

b) nadzoruje lub nadzorował odbiór, transport i zagospodarowanie w/w Mg odpadów,

- przy czym w przypadku umowy nadal wykonywanej, wykonawca musi wykazać na dzień złożenia oferty, że odpowiednio odebrał lub nadzorował odbiór dla:

Część I - min. 300,00 Mg odpadów,

Cześć II – min. 3.000,00 Mg odpadów,

Cześć III – łącznie min. 200,00 Mg odpadów

Wykonawca może wykazać wykonane usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia z uwzględnieniem odpadów o kodzie 19 12 12 lub 19 12 10.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Określono w załączniku nr 7 do SWZ - wzór umowy (odpowiednio dla wybranej części zamówienia).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/06/2022
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu się Zamawiającego w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Zgodnie z p.z.p. Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia on-line.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 p.z.p.; w art. 109 ust. 1 pkt. 4 p.z.p., w art. 109 ust. 1 pkt 5 p.z.p., w art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p., tj., w art. 109 ust. 1 pkt 8 p.z.p., w art. 109 ust. 1 pkt 10 p.z.p.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835) dalej zwanej „ustawą o przeciwdziałaniu agresji” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1)wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu agresji;

2)którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu agresji;

3)którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu agresji.

Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest:

1)obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

2)osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

3)osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:

a)obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub

b)osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz, który ubiega się o udzielenie zamówienia z podwykonawcami, dostawcami lub podmiotami, na których zdolnościach Wykonawca polega należącymi do powyższych kategorii podmiotów, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

- cz. I – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);

- cz. II – 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

- cz. III – 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100);

Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

1)formularz ofertowy – zgodnie z zał. nr 1 do SWZ

2)oświadczenie w formie JEDZ

3)zobowiązanie innego podmiotu o których mowa w Rozdziale XIII ust. 8 pkt 1 i 2 SWZ stanowiące zał. nr 4 do SWZ;

4)dowód wniesienia wadium;

5)pełnomocnictwo – w przypadku reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika lub wykonawców składających ofertę wspólnie;

6)Oświadczenie o którym mowa w Rozdział XIV ust. 7 SWZ w przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie stanowiący załącznik nr 10 do SWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli postanowienia niniejszego działu nie stanowią inaczej.

10.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/05/2022