Works - 26658-2021

20/01/2021    S13

Ελλάδα-Χαλκίδα: Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια

2021/S 013-026658

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Χαϊνά 93 (διοικητήριο Π.Ε. Ευβοίας)
Πόλη: Χαλκίδα
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
Ταχ. κωδικός: 341 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παρασκευή Μερτίρη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mertiri.p@evia.pste.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2221353818
Φαξ: +30 2221353851
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pste.gov.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Χαϊνά 93 (διοικητήριο Π.Ε. Ευβοίας)
Πόλη: Χαλκίδα
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
Ταχ. κωδικός: 341 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σταυρούλα Παναγουλάκη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: panagoulaki.s@evia.pste.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2221353837
Φαξ: +30 2221353851
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.diafaniasterea.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μικρά λιμενικά έργα παραλίας Αγίας Άννας.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45241000 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το έργο αφορά στην κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου - λιμενίσκου και συγκεκριμένα:

— προσήνεμος μόλος συνολικού μήκους 135 μ. Η εξωτερική θωράκισή του θα κατασκευαστεί από τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα τύπου Acropode,

— παραλιακά κρηπιδώματα [τέσσερα (4)], συνολικού μήκους 17,00 μ., 4,50μ., 22,75μ. και 52,15μ., αντίστοιχα,

— ράμπα ανέλκυσης - καθέλκυσης σκαφών, πλάτους 7,55 μ., μεταξύ των κρηπιδωμάτων ΑΒ και ΕΖ,

— προβλήτας σχήματος Γ με τμήματα:

α) μήκους 76,65 μ. και πλάτους 4,50μ., και

β) μήκους 35,40 μ. και πλάτους 9,00 μ.,

— λιμενολεκάνη ορθογωνικής περίπου μορφής, η οποία θα καταλαμβάνει έκταση 5,5 στρεμ. περίπου και θα έχει μέσο βάθος 7 μ. περίπου,

— οδός προσπέλασης συνολικού μήκους 118 μ. και πλάτους 4,50 μ. από την παραλιακή οδό μέχρι το παραλιακό κρηπίδωμα του λιμενίσκου,

— εξοπλισμός των κρηπιδωμάτων.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 955 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου του Αγ. Βασιλείου, παραλία Αγ. Άννας του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας Π.Ε. Εύβοιας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το έργο αφορά στην κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου - λιμενίσκου στην παραλία Αγίας Άννας Ν. Εύβοιας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

— προσήνεμος μόλος συνολικού μήκους 135 μ. Η εξωτερική θωράκισή του θα κατασκευαστεί από τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα τύπου Acropode,

— παραλιακά κρηπιδώματα [τέσσερα (4)], συνολικού μήκους 17,00 μ., 4,50μ., 22,75μ. και 52,15μ., αντίστοιχα,

— ράμπα ανέλκυσης - καθέλκυσης σκαφών, πλάτους 7,55 μ., μεταξύ των κρηπιδωμάτων ΑΒ και ΕΖ,

— προβλήτας σχήματος Γ με τμήματα:

α) μήκους 76,65 μ. και πλάτους 4,50μ., και

β) μήκους 35,40 μ. και πλάτους 9,00 μ.,

— λιμενολεκάνη ορθογωνικής περίπου μορφής, η οποία θα καταλαμβάνει έκταση 5,5 στρεμ. περίπου και θα έχει μέσο βάθος 7 μ. περίπου,

— οδός προσπέλασης συνολικού μήκους 118 μ. και πλάτους 4,50 μ. από την παραλιακή οδό μέχρι το παραλιακό κρηπίδωμα του λιμενίσκου,

— εξοπλισμός των κρηπιδωμάτων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 955 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Δυνατότητα έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος έργου, σύμφωνα με ό,τι προβλέπει η κείμενη νομοθεσία (άρθ. 147 του Ν.4412/2016 κ.λπ.).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Υπ' αριθ. 1762/7.8.2020 απόφ. ένταξης της Πράξης «Μικρά λιμενικά έργα παραλίας (αλιευτικό καταφύγιο) Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας» στον Άξ. Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «Αλιεία και Θάλασσα 2014 - 2020», Μέτρο 3.1.23, κωδ. ΟΠΣ 5044919, ποσού 7 175 518,20 EUR (με 0 % ΦΠΑ). Η παρούσα αφορά στο 1ο υποέργο: «Μικρά λιμενικά έργα παραλίας Αγίας Άννας», Π/Υ 6 955 000,00 EUR (με 0 % ΦΠΑ).

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

2) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του έργου είναι μηδενικός, σύμφωνα με:

i) τη με αρ. πρωτ. 47159/ΕΥΘΥ1045/25.9.2014 (ΑΔΑ: ΩΛ0ΓΦ-0ΒΞ) εγκύκλιο οδηγιών Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα κ.λπ., και

ii) τη με αριθμό ΠΟΛ.1253/10.12.2014 (ΒΖΛΞΗ-ΟΤΑ) εγκ. Υπ. Οικονομικών - Γ.Γ.Δ.Ε..

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά:

α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στην κατηγορία έργων λιμενικών και θα υποβάλουν την αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής τους·

β) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Παραρτήματος ΧΙ («Μητρώα») του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 και βάσει αυτού θα προσκομίζουν τις αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά·

γ) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα τής παρούσας.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Γίνονται δεκτοί ημεδαποί και αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που πληρούν τις απαιτήσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις κατηγορίες έργων που αναφέρονται στο άρθρο 21 της διακήρυξης (4η τάξη και άνω στην κατηγορία των έργων «Λιμενικά»).

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Συγκεκριμένα, κάθε μεμονωμένος προσφέρων οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον στην κατηγορία των έργων «Λιμενικά»:

i) ιδία κεφάλαια ελάχιστου ύψους 375 000,00 EUR. Από τα ιδία κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησής τους από τις εποπτικές αρχές, και

ii) αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους 50 000,00 EUR. Στα ακίνητα συμπεριλαμβάνονται τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και τα επενδυτικά ακίνητα, και ως ακίνητα λογίζονται τα γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία και αγροί, και

iii) αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους 50 000,00 EUR. Ως «μηχανολογικός εξοπλισμός» λογίζονται τα μηχανήματα και τα μεταφορικά μέσα που σχετίζονται με την κατασκευή τεχνικών έργων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το hardware, αλλά όχι ο λοιπός εξοπλισμός γραφείων, και

iv) αξία παγίων ελάχιστου ύψους 150 000,00 EUR. Ως «πάγια» ορίζεται το άθροισμα των ακινήτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω (περ. ii και iii)·

v) δείκτες βιωσιμότητας: ιδία κεφάλαια προς το σύνολο υποχρεώσεων (Ι.Κ. / Σ.Υ.) > 0,40 και κυκλοφορούν ενεργητικό προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Κ.Ε. / Β.Υ.) > 0,60.

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της κοινοπραξίας· ελέγχονται, όμως, για τους συμμετέχοντες σε κοινοπραξία αθροιστικά ανά κατηγορία έργου· επιτρέπεται δηλαδή η μερική κάλυψη των απαιτήσεων οικονομικής επάρκειας από τα μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες, ανά κατηγορία έργου.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει.

Διευκρινίζεται ότι οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις δηλώνουν τη μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων στο πεδίο «Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις» της Ενότητας Β: «Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια» του Μέρους IV «Κριτήρια επιλογής» του Ε.Ε.Ε.Σ..

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Γίνονται δεκτοί ημεδαποί και αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που πληρούν τις απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις κατηγορίες έργων που αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσης (4η και άνω στην κατηγορία των έργων «Λιμενικά»).

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Συγκεκριμένα:

i) κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στην κατηγορία «Λιμενικά» κατ’ ελάχιστον, δύο (2) μηχανικούς με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία (Μ.Ε.Κ. Δ) και δύο (2) μηχανικούς με 8ετή τουλάχιστον εμπειρία (Μ.Ε.Κ. Γ). Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ένας μηχανικός 12ετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Δ) με 2 μηχανικούς 8ετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Γ) και ένας 8ετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Γ) με 2 5ετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Β).

Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα (1) τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης ανά κατηγορία έργου·

ii) επίσης, κάθε μεμονωμένος προσφέρων οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει αθροιστικά εμπειρία κατά την τελευταία τριετία κατ’ ελάχιστον ίση με 1 031 250,00 EUR για την κατηγορία «Λιμενικά».

Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα (1) τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης ανά κατηγορία έργου.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5, άρθ. 105 και άρθ. 135 του Ν.4412 (εφαρμοστέα νομοθεσία στο άρθ. 7 της διακήρυξης).

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού, ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 22/02/2021
Τοπική ώρα: 13:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 25/02/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

— από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016,

— η δε διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών είναι ηλεκτρονική και περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 4 της διακήρυξης του έργου. Γενικά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ.117384/26.10.2017 (ΦΕΚ Β΄3821/2017).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

1) το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 2020 και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 086/1, βάσει της υπ’ αριθ. 84976/7.8.2020 απόφασης αν. υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΡΙΞ846ΜΤΛΡ-ΓΕΔ, περί έγκρισης ένταξης στο Π.Δ.Ε. 2020 και τη ΣΑΕΠ 086/1 του έργου του θέματος, με ενάριθμο: 2020ΣΕ08610014), σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1762/7.8.2020 απόφασης ένταξης της Πράξης «Μικρά λιμενικά έργα παραλίας (αλιευτικό καταφύγιο) Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» του Ε.Π. «Αλιεία και Θάλασσα 2014 - 2020» στο Μέτρο 3.1.23, με κωδικό ΟΠΣ 5044919 και με ποσό 7 175 518,20 EUR. Η παρούσα αφορά στο 1ο υποέργο του παραπάνω έργου, με τίτλο: «Μικρά λιμενικά έργα παραλίας Αγίας Άννας» και με προϋπολογισμό 6 955 000,00 EUR. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.·

2) περιεχόμενο φακέλου προσφοράς:

Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:

α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής»·

β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», σύμφωνα με τα κατωτέρω:

2.1) ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής» πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να περιέχει τα ακόλουθα:

— το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),

— την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας

2.2) ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες·

3) για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 139 000,00 EUR. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 27.5.2021, άλλως, η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016·

4) για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν από ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει·

5) η αναθέτουσα αρχή μπορεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος, να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αριθ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.

Οι προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ηλεκτρονικά, βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την αναθέτουσα αρχή, εντός των χρονικών προθεσμιών και των λοιπών όρων, που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4.3) της διακήρυξης του έργου, ήτοι:

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση τής Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν.4412/2016.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Χαϊνά 93
Πόλη: Χαλκίδα
Ταχ. κωδικός: 341 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mertiri.p@evia.pste.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2221353818
Φαξ: +30 2221353851
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.pste.gov.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/01/2021