We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 266912-2019

07/06/2019    S109

Česko-Praha: Telefonní služby a přenos dat

2019/S 109-266912

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Letiště Praha, a.s.
Národní identifikační číslo: 28244532
Poštovní adresa: K letišti 1019/6
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 161 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ondřej Němeček
E-mail: ondrej.nemecek@prg.aero
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.prg.aero.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.prg.aero
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.cah.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.cah.cz/
I.6)Hlavní předmět činnosti
Činnosti související s letišti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výběr dodavatele mobilních telekomunikačních služeb 2020 - 2023

II.1.2)Hlavní kód CPV
64210000 Telefonní služby a přenos dat
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb (hlas, sms, data) po dobu 48 měsíců.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 40 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
64212000 Mobilní telefonní služby
64212100 Služby krátkých textových zpráv (SMS)
64212200 Služby rozšířených textových zpráv (EMS)
64212300 Služby multimediálních zpráv (MMS)
64212500 Služby GPRS
64215000 Telefonní služby prostřednictvím IP
64212700 Služby UMTS
64212600 Služby EDGE
72300000 Datové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Letiště Václava Havla (Letiště Praha, a.s.) a Česká republika.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb (hlas, sms, data) po dobu 48 měsíců.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 40 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

V.6. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

V.6.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ prokáže dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V.6.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. V.6.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle čl. V.6.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

V.6.3. Základní způsobilost může dodavatel ve své nabídce prokázat čestným prohlášením, pro které lze použít vzor, který je přílohou D této ZD. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele v souladu s platným zápisem dodavatele v obchodním rejstříku nebo osobou oprávněnou jednat na základě plné moci. Vybraný dodavatel pak bude muset předložit originály nebo ověřené kopie konkrétních dokumentů prokazujících splnění základní způsobilosti, pokud je již zadavatel nebude mít k dispozici.

V.7. Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

V.7.1. Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této Veřejné zakázky, tj. doklad prokazující příslušné živnostenské podnikání či licenci v následujícím nebo obdobném předmětu podnikání:

— Zajišťování veřejných komunikačních sítí dle § 7 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.,

— Poskytování služeb elektronických komunikací dle § 7 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.,

— Poskytování platebních služeb malého rozsahu.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

VI. Obchodní a platební podmínky, pojištění

VI.1.1. Pro účely Veřejné zakázky bude stanoven závazek minimálního finančního plnění. Závazek minimálního finančního plnění je stanoven ve výši maximálně 60 % z Nabídkové ceny (dále jen „Minimální závazek“). Minimální závazek bude rozdělen mezi jednotlivé členy Sdružení zadavatelů, a to následovně:

— Letiště Praha, a.s. 76 % z 60 % Nabídkové ceny,

— Czech Airlines Handling, a.s. 3 % z 60 % Nabídkové ceny,

— Czech Airlines Technics, a.s. 21 % z 60 % Nabídkové ceny.

Výše minimálního závazku bude v obchodních podmínkách zadavatele a návrhu smlouvy dodavatele stanovena v absolutní hodnotě dle přílohy G této ZD. Smlouva bude uzavřena s každým členem Sdružení zadavatelů samostatně.

VI.1.2. Informace o obchodních a platebních podmínkách plnění Veřejné zakázky jsou stanoveny v Příloze B této ZD - obchodní podmínky zadavatele.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
Bude použita elektronická aukce
Uveďte další informace o elektronické aukci:

Jako elektronický prostředek pro provedení elektronické aukce bude použita aplikace E-ZAK na adrese https://zakazky.prg.aero.

Pro účast dodavatele je vyžadována předchozí registrace v této aplikaci.

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 028-063622
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 21/06/2019
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 31/12/2019
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21/06/2019
Místní čas: 12:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/06/2019