Services - 268216-2020

09/06/2020    S110

Hungary-Budapest: Aviation ground support software development services

2020/S 110-268216

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_79157614
Postal address: Igló utca 33–35.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1185
Country: Hungary
Contact person: Kárpáti Zoltán
E-mail: zoltan.karpati@hungarocontrol.hu
Telephone: +36 12934224
Fax: +36 12934036
Internet address(es):
Main address: http://www.hungarocontrol.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000515702020/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000515702020/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Airport-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

MyDroneSpace mobilalkalmazás fejlesztése

Reference number: EKR000515702020
II.1.2)Main CPV code
72212131 Aviation ground support software development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A MyDroneSpace mobil alkalmazások és a NetBriefing rendszerfejlesztés célja, hogy megfeleljen a pilóta nélküli repülőgépek üzemeltetésének szabályairól és eljárásairól szóló (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendeletnek (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) és a vonatkozó magyar nemzeti törvény rendelkezéseinek.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72212131 Aviation ground support software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő székhelye

II.2.4)Description of the procurement:

MyDroneSpace mobilalkalmazás EU 2019/947 végrehajtási rendeletnek és a hazai jogszabálynak való megfeleltetése

A MyDroneSpace mobil alkalmazások és a NetBriefing rendszerfejlesztés célja, hogy megfeleljen a pilóta nélküli repülőgépek üzemeltetésének szabályairól és eljárásairól szóló (EU) 2019/947. bizottsági végrehajtási rendeletnek (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) és a vonatkozó magyar nemzeti törvény rendelkezéseinek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Teljesítési határidő / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.7) pontban megjelölt teljesítési határidő véghatáridő, a teljesítési határidő értékelési szempont.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

— Ajánlattevő(k), az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4. § (1) bek. szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát,

— Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén –hozzájáruló nyilatkozatot,

— Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 – 14. § és 16. § szerint kell igazolnia,

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is),

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 74. § (1) bek.-re, a Kr. 1–8., 10., 12-16. §-okra.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) szakasz kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M.1.

A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (Légiközlekedés földi támogatását szolgáló szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások) szolgáltatásainak ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (1) bek. alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:

— a szolgáltatás tárgya – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,

— a szolgáltatás mennyisége (amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó termék szállítására került sor, a nyilatkozatban meg kell adni az ellenszolgáltatás összegéből az alkalmasság igazolására vonatkozó szolgáltatás értékét)

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésszerű teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (3a) a) bek.).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) és (11) bekezdései és a Kr. 21. § (3a) bek. a) pontja, és 24. § (1) bekezdése is irányadóak.

M.2. A Kr. 21. § (3) bek. c) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírása.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

M.1.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben együttesen és összesen

— legalább 1 db, légiközlekedés irányítását támogató szoftver fejlesztésére vonatkozó szoftver fejlesztésére és szállítására vonatkozó, valamint

— legalább 2 db, az ajánlattétel időpontjában is aktív használatban lévő, légiközlekedés pilot briefing rendszer fejlesztésére és szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített szolgáltatással. A két referencia feltétel összesen két darab szerződéssel is igazolható.

A referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének. A fenti alkalmassági követelményeknek (M.1.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

M.2.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik légiközlekedés irányítása tárgyú szoftverfejlesztésre vonatkozó ISO 9001 és ISO 14001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

A fenti alkalmassági követelményeknek (M.2.) a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy megfelel.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Késedelmi kötbér: 500 EUR/késedelmes nap, maximum a Díj 10 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: 250 EUR/nap, maximum a Díj 5 %-a.

Meghiúsulási kötbér: Díj 10 %-a.

Az összes kötbér nem haladhatja meg a Díj 25 %-át.

Jótállás: 60 hónap.

Jóteljesítési biztosíték: a Díj 5 %-a a végszámlából való visszatartás útján.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, teljesítésigazolás birtokában kerül sor.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme EUR.

Részletek a szerződéstervezetben.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/07/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/07/2020
Local time: 12:00
Place:

EKR

Information about authorised persons and opening procedure:

424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3. pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. rendelkezéseivel.

2. AK az eljárásban való részvétel feltételét nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást).

4. AK helyszíni bejárást nem biztosít.

5. Ajánlatkérő lehetővé teszi a magyar és angol nyelven történő ajánlattételt. Amennyiben nem magyar vagy angol nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar vagy angol nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.

6. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot EUR-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd KD.

7. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)].

8. Az AT ajánlatához csatolnia kell egy szakmai ajánlatot, amely szakmai anyag tartalmazza a feladat elvégzésének bemutatását és valamennyi releváns információt.

9. AK az AT alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített AT hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

10. A meghatározott órák EKR idő szerint értendők.

11. AK a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

12. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

13. AK – különösen a IV.2.6) pont esetében – 1 hónap alatt 30 napot ért.

14. FAKSZ: dr. Torma Judit, lajstromszám: 00479.

15. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különösen 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

16. Jelen VI.3. ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

17. A részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Ak az ajánlatokat az 1. részszempont esetében a fordított, a 2. részszempont esetén az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli. Részletek: KD

18. Ajánlatkérő a Kbt. 19. §-ára tekintettel kívánja a Kbt. második része szerinti eljárást lefolytatni.

19. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerinti fordított értékelést.

20. AK nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti gazdálkodó szervezet alapítását.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A kérelem benyújtására 15 nap áll rendelkezésre, mely határidő a jogsértés tudomásra jutásától számítódik. Amennyiben a kérelmező az ajánlatkérő döntését találja jogsértőnek, tíz nap határidőt ad a törvény. Azonban figyelni kell a végső határidőre is, ugyanis a jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl már nem lehet kérelmet előterjeszteni. A fentiektől szűkebb határidőt állapít meg a törvény azokra az esetekre, amikor a felhívás, dokumentáció vagy ezek módosítása miatt kíván valaki eljárást kezdeményezni, mivel ekkor az ajánlati, illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik nap a végső határidő.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/06/2020