Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 268304-2021

Submission deadline has been amended by:  484564-2021
28/05/2021    S102

Lithuania-Visaginas: Engineering-related scientific and technical services

2021/S 102-268304

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
National registration number: 255450080
Postal address: Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Town: Visaginas
NUTS code: LT029 Utenos apskritis
Postal code: LT-31152
Country: Lithuania
Contact person: Artiom Valujev
E-mail: Artiom.Valujev@iae.lt
Telephone: +370 52595464
Internet address(es):
Main address: http://www.iae.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6770
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=578768
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=578768&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Ignalinos atominės elektrinės veiklos nutraukimas

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Inžinerinės paslaugos, susijusios su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šerdžių išmontavimu

II.1.2)Main CPV code
71350000 Engineering-related scientific and technical services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1.1) perkančioji organizacija perka pirkimo dokumentų E dalyje pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas, kurios preliminariai apima:

Poetapį 1A:

— 1 užduotį. Parengiamieji darbai ir duomenų rinkimas,

— 1.1 subužduotį. Metodinio (-ių) dokumento (-ų) parengimas,

— 1.2 subužduotį. Projektavimo pagrindų dokumentų parengimas,

— 2 užduotį. Projektavimo variantų vertinimo ataskaitos parengimą.

Poetapį 1B:

— 3 užduotį. Konceptualaus projekto parengimą,

— 4 užduotį. Trūkumų analizės ataskaitos parengimą.

Perkančioji organizacija planuoja sudaryti pagrindines sutartis dėl kiekvieno poetapio (1A ir 1B) atskirai. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų paslaugų. Taip pat perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visas paslaugas iš kiekvieno tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta preliminarioji sutartis.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 11 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71350000 Engineering-related scientific and technical services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT029 Utenos apskritis
II.2.4)Description of the procurement:

1.1) perkančioji organizacija perka pirkimo dokumentų E dalyje pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas, kurios preliminariai apima:

Poetapį 1A:

— 1 užduotį. Parengiamieji darbai ir duomenų rinkimas,

— 1.1 subužduotį. Metodinio (-ių) dokumento (-ų) parengimas,

— 1.2 subužduotį. Projektavimo pagrindų dokumentų parengimas,

— 2 užduotį. Projektavimo variantų vertinimo ataskaitos parengimą.

Poetapį 1B:

— 3 užduotį. Konceptualaus projekto parengimą,

— 4 užduotį. Trūkumų analizės ataskaitos parengimą.

Perkančioji organizacija planuoja sudaryti pagrindines sutartis dėl kiekvieno poetapio (1A ir 1B) atskirai. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų paslaugų. Taip pat perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visas paslaugas iš kiekvieno tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta preliminarioji sutartis.

Metodinio (-ių) dokumento (-ų) pagal 1.1 subužduotį; projektavimo variantų vertinimo ataskaitos pagal 2 užduotį, išskyrus veiklą, susijusią su statybos ir (arba) rekonstrukcijos darbų kaštų apskaičiavimu; konceptualaus projekto pagal 3 užduotį parengimo užduotys laikomos esminėmis užduotimis, kurios turi būti atliktos paties pasiūlymą pateikusio tiekėjo (tiekėjų grupės narių), kuris pats atitinka PD A dalies 15.2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir negali būti perduotos vykdyti subtiekėjams.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 1095
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Preliminarioji sutartis šalių susitarimu gali būti pratęsta, jei bendras visų tokių pratęsimų terminas yra ne ilgesnis kaip 365 dienos ir jei preliminariosios sutarties suma nėra išnaudota bei pirkėjas išreiškia norą pratęsti preliminariąją sutartį.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Pirkimas finansuojamas Ignalinos programos R3D projekto lėšomis.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Tuo atveju, jeigu teikėjas atsisako sudaryti pagrindinę sutartį per nustatytą terminą, arba jei pagrindinė sutartis nėra sudaryta arba ji neįsigalioja dėl priežasčių, už kurias atsako teikėjas arba kurios yra priskirtinos teikėjui, tai laikoma esminiu preliminariosios sutarties pažeidimu ir pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti preliminariąją sutartį bei reikalauti teikėjo sumokėti baudą, kurios vertė yra 5 proc. nuo nesudarytos ar atsisakomos sudaryti pagrindinės sutarties kainos.

Už pagrindinių sutarčių įsipareigojimų nesilaikymą numatytos sankcijos pirkimo dokumentų B dalies pagrindinės sutarties 6 skyriuje.

Už paslaugas tiekėjui sumokama pirkimo dokumentų B dalies preliminariosios sutarties 6.4 punkte ir pagrindinės sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/10/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/10/2021
Local time: 09:45
Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Stebėtojai į komisijos posėdžius nekviečiami.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis (CVP IS);

2) pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik prekių tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu: http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

3) kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą elektronine forma. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui turi būti pateikiama pirmo pareikalavimo, besąlyginė, neatšaukiama banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas ne mažesnei kaip 300.000,00 EUR sumai.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Panevėžio apygardos teismas
Town: Panevėžys
Country: Lithuania
E-mail: panevezio.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 4546583
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/05/2021