Szolgáltatások - 268471-2021

28/05/2021    S102

Magyarország-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés

2021/S 102-268471

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megval. Tan. „V0” teherforg. vasútvonal előkész.

Hivatkozási szám: EKR000269492021
II.1.2)Fő CPV-kód
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„V0” Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítése – Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése

Részajánlattétel nem megengedett: A részekre bontás mellőzésének alapvető indoka, hogy a tervezési folyamat első lépéseként az országos vasúti áruforgalmi felmérés és fejlesztési koncepció kidolgozása és az előzetes nyomvonalsávok kijelölése szükséges, aminek az elfogadása esetén kezdhető csak meg, párhuzamosan az élővilág előzetes felmérése és a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése az elfogadott nyomvonalsávra vonatkozóan. Az élővilág előzetes felmérését követően véglegesíthető a környezeti hatástanulmány, melynek eredménye beépül a Megvalósíthatósági Tanulmányba. A Megvalósíthatósági Tanulmány véglegesítése egy iterációs folyamat eredményeként valósul meg, ami visszahathat a fejlesztési koncepció tartalmára.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71311000 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71311230 Vasútmérnöki szolgáltatások
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Pest megye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A „V0” Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítéséről (továbbiakban: Projekt) szóló Projekt célja, hogy Magyarország (és Európa) északnyugat - délkeleti vasúti szűk keresztmetszetét jelentő budapesti Déli vasúti összekötő híd tehermentesítésére egy fővárost elkerülő új, a Dunát keresztező országos közforgalmú, egybefüggő és villamosított vasúti kapcsolat (továbbiakban: V0) létesüljön, tervezetten 120-160 km/h tervezési sebességre. Ennek megfelelően a Projekt előkészítése az alábbi feltételekkel és tartalommal szükséges:

a) ki kell dolgozni az országos vasúti áruforgalmi (teherforgalmi) fejlesztési koncepciót, közlekedési stratégiát (továbbiakban együttesen: koncepció), valamint a Döntéselőkészítő tanulmányt,

b) az elfogadott koncepció és nyomvonal alapján el kell végezni az élővilág előzetes felmérését, el kell készíteni a környezeti hatástanulmányt és le kell folytatni a környezetvédelmi engedélyezési eljárást a Bodajk - Ceglédbercel (Cegléd) szakaszra,

c) az elfogadott koncepció és nyomvonal alapján el kell végezni a 2012-ben, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége megbízásából elkészült „V0 Budapestet délről elkerülő vasútvonal kialakítása” című Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) felülvizsgálatát és költség-haszon elemzés (CBA) elkészítését a Bodajk - Ceglédbercel (Cegléd) szakaszra (kb. 120 km), kitekintéssel a Győr - Bodajk szakasz (kb. 60 km) megvalósítási lehetőségeire. A felülvizsgált és ezáltal az újonnan elkészített MT és CBA-nak tartalmaznia kell többek között az érintett műtárgyak (különösen vasúti hidak és alagutak), intermodális konténerterminál infrastruktúra kialakítására vagy fejlesztésére, vasúti iparvágány kapcsolattal rendelkező áruforgalmi központ megvalósíthatóságnak vizsgálatát.

Az elvégzendő feladat részletes leírását a Tervezési feladat tartalmazza.

Ajánlatkérő nyilvántartásában az eljárás PST kódja: V000.28

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3) M2)A) pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2)B) pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2)C) pontjában meghatározott követelménynek megfelelő személyi állomány többlet (főben megadva, min. 0 fő, max. 6 fő) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M2)D) pontjának b) alpontjában meghatározott 60 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás,1-4. részszempont: egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 070-178474
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 53. § alapján a közbeszerzési eljárást visszavonja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/05/2021