Szolgáltatások - 269058-2019

10/06/2019    S110

Magyarország-Debrecen: Repülőgépekkel, rakétákkal és űrhajókkal kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat

2019/S 110-269058

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy-Stieber Elek
E-mail: nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu
Telefon: +36 5251270074490
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://unideb.hu/
A felhasználói oldal címe: https://kancellaria.unideb.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000361442019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000361442019/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DEK-778 légijármű-üzemeltető szakmérnök képzés DE

Hivatkozási szám: EKR000361442019
II.1.2)Fő CPV-kód
80650000 Repülőgépekkel, rakétákkal és űrhajókkal kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

DEK-778 Debreceni Egyetem Műszaki Karán megvalósuló elméleti és gyakorlati oktatási szolgáltatás beszerzése légijármű-üzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
80650000 Repülőgépekkel, rakétákkal és űrhajókkal kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Légijármű-üzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon elméleti és gyakorlati képzési szolgáltatás biztosítása évfolyamonként 3 képzési féléven keresztül.

A képzési szolgáltatást évfolyamonként max. 15 fő részére szükséges biztosítani megbízási keretszerződés keretében.

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Légijármű-üzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Légijármű-üzemeltető szakmérnök

A képzés célja legalább alapképzésben már mérnöki oklevéllel rendelkező mérnökök továbbképzése légijármű vezetőkké, akik rendelkeznek a légiközlekedés alapvető ismereteivel és teljesítik a Bizottság 1178/2011/EU rendeletében és annak módosításaiban szereplő PPL(A) és PPL(H) képzés kimeneti követelményeit. Tekintettel arra, hogy a képzés minden hatósági előírásnak megfelel, az EU rendeletben előírt tantárgyakra és gyakorlatra vonatkozóan azt meg is haladva tartalmaz 146 elméleti és 140 gyakorlati órát (45 órát merevszárnyú repülőgépen, 95 órát helikopteren), így további képzés nélkül a PPL(A) és PPL(H) képzés elméleti és gyakorlati hatósági vizsgáit a hallgatók sikeresen teljesíthetik a légiközlekedési hatóság kötelező vizsgáin

A képzési idő 3 félév, az oklevél megszerzéséhez 90 kredit szükséges.

A képzés egyedisége, hogy a teljes 140 órás repülési gyakorlaton belül 50 óra kötelező repülési gyakorlatot tartalmaz 2 vagy minimum 4 személyes kivitelű helikopteren is a PPL(H) szakszolgálati engedély megszerzése után (attól függően, hogy a PPL(H) képzést milyen típuson teljesítették). Ennek megfelelően a képzés célja elsősorban helikopter pilóták képzése, akik a megfelelő műszaki alapképzettséget kiegészítve a szakma specifikus ismeretekkel egy olyan tudás kapnak, mely jobban hozzájárul a biztonságos és hatékony (gazdasági, műszaki és egyéb tekintetben) légijármű üzemeltetéshez.

A hallgatók a képzés sikeres teljesítésével az egyetemi diplomán túl PPL(A) és PPL(H) szakszolgálati engedélyt szereznek.

A képzés nyelve magyar.

A képzés során a követelményeknek megfelelően biztosítani kell mind az összes hallgató egyidejű oktatását, mind a repülési gyakorlatok hatékonysága miatt kialakítandó kis csoportok oktatását is.

Nyertes Ajánlattevő feladata speciális élettani vizsgálatok elvégzése a képzésbe építve, a dokumentációban megadottak szerint.

A speciális élettani vizsgálatokat évfolyamonként minimum 27 alkalommal kell elvégzi a képzés során és minden mérést követően egyéni fejlesztési programot kell összeállítani.

A képzés során a Debrecenben töltött oktatási napokon alvásanalizáló vizsgálatokat kell végezni

A vizsgálatok ideje alatt a hallgatóknak ellátást kell biztosítani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.)M2.) pont szerinti szakemberek közül az első értékelésre bemutatott szakember helikopteres repülésoktatási többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 200 órát meghaladóan (min 0óra max 500óra) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.)M2.) pont szerinti szakemberek közül a második értékelésre bemutatott szakember helikopteres repülésoktatási többlet tapaszt-a a kötelezően előírt min. 200 órát meghaladóan (min 0óra max 500óra) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.)M2.) pont szerinti szakemberek közül a harmadik értékelésre bemutatott szakember helikopteres repülésoktatási többlet tapaszt-a a kötelezően előírt min. 200 órát meghaladóan (min 0óra max 500óra) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4)M3.) pont szerinti szakember repülésoktatási tevékenységből származó többlet tapaszt-a a kötelezően előírt min. 200 órát meghaladóan (min. 0 óra max 500 óra) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10.Módszerek:ár fordított arányosítás; a 1-4 minőségi

Krit. egyenes arányosítás.Az árat brutóban egy félévre és egy főre vetítve kell megadni.Ajánlati ár megadásához szükséges referencia érték:bruttó 11 300 000,-Ft.Ajánlati ár=referencia érték x ajánlattevő által megajánlott %-os érték/100.Részletek a vonatkozó nyilatkozatmintában.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.)

Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm.Rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési

Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók

Tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot

Kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert

Alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett

Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 12. §,14. §,16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra

Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozatot is csatolni szükséges.. Ajánlattevőknek az Ajánlatkérő

Által kiadott nyilatkozatminta szerinti tartalommal szükséges a nyilatkozatot benyújtani. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem

Bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/ 2015. (X.30.)kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő

Tekintetében nincs változásbejegyzési eljárásfolyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.

NY.1.) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő előírja, hogy gazdasági szereplők szerepeljenek a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal. Előzetesigazolás: ATnak azEEKD-t kell benyújtania, amelyben AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az AT egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa" szakaszában. Utólagos Igazolásimód:AT a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban a 1178/2011/EU bizottsági rendelet alapján előírt bizonyítvány másolatát kell benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik:

Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, a 1178/2011 EU bizottsági rendelet alapján kiadott Jóváhagyott Képző Szervezeti (ATO - Approved Training Organization) Bizonyítvánnyal PPL(A) tanfolyam, PPL(H) tanfolyam, illetve két- és minimum négyszemélyes kivitelű helikopterre vonatkozó típus jogosító képzés jogosultággal.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT-nek az M.1.)-M.6.) alkalmassági feltételek esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja, valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M.1)Az ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia kell 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (3) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző háromév alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti (PPL(A) képzés és PPL(H) képzés) szolgáltatásokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a Kormány rendelet 22. § (1)-(2) bek.szerint (min. tartalom: a

Teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal, a szerződést kötőmásik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá

Nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).

M.2)-M.3) A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot (eredeti vagy egyszerű másolati formában úgy, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, és amely tartalmazza az ajánlattétel időpontjában annak a személynek, szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll), valamint a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Csatolandó még a szakszolgálati engedély másolatban. Ajánlattevő köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli.

M.4.-M.6.)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, illetve műszaki felszereltségről azok leírásával az alábbiak szerint:

M.4.) a teljesítéshez rendelkezésre álló oktatás céljára szolgáló ingatlan bemutatása, a pontos elhelyezkedésének megjelölésével és az alkalmassági követelményekben meghatározott minimum követelményeknek megfelelő műszaki leírás csatolásával, továbbá rendelkezésre állást igazoló nyilatkozatot. A nyilatkozatban kérjük feltüntetni az oktatóközpont tulajdonosát is.Folytatás az alkalmasság minimumkövetelményeinél:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Saját tulajdonú ingatlan esetén helyrajzi számot is tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat, bérelt ingatlan(ok) esetén mindkét fél által aláírt (elő)szerződés másolati példányának csatolása is szükséges, mely tartalmazza, hogy az oktatótermek rendelkezésre fognak állni a teljesítés ideje alatt.

M.5) a képzés teljesítéséhez rendelkezésre álló légi járművek bemutatása, az alkalmassági követelményekben meghatározott minimum követelményeknek megfelelő leírás és ATO kézikönyv megfelelő részének csatolásával, továbbá rendelkezésre állást igazoló nyilatkozatot. Saját tulajdonú eszköz esetén nyilvántartási számot is tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat, bérelt eszköz(ök) esetén mindkét fél által aláírt (elő)szerződés másolati példányának csatolása szükséges, mely tartalmazza, hogy a légi járművek rendelkezésre fognak állni a teljesítés ideje alatt.

M.6) a képzés teljesítéséhez rendelkezésre álló repülőtér bemutatása, az alkalmassági követelményekben meghatározott minimum követelményeknek megfelelő leírás és ATO kézikönyv megfelelő részének csatolásával, továbbá rendelkezésre állást igazoló nyilatkozatot.

Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M.1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)az alábbi képzésre vonatkozó referenciával:

— legalább 3 fő PPL(A) képzése és legalább 3 fő PPL(H) képzése.

A fenti előírásoknak ajánlattevő maximum 5 referenciával felelhet meg.

M2. - M3. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

— M2. 3 fő helikopteres oktató szakemberrel, akik jóváhagyott oktatói az ATO szervezetnek és helikopteres repülésoktatási tevékenységből származó repült óra tapasztalata min. 200 óra

— M3. 1 fő repülőgépes oktató szakemberrel, aki jóváhagyott oktatója az ATO szervezetnek és repülőgépes repülésoktatási tevékenységből származó repült óra tapasztalata min. 200 óra

Ugyanazzal a szakemberrel több alkalmassági feltételeknek is meg lehet felelni, azzal, hogy az M.2) pontra 3 különböző szakembert kell bemutatni.

Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M.4) a szerződés teljesítéséhez szükséges, Debreceni Egyetem Műszaki Karának épületétől max. 25 km-es közúton számított távolságon belül elérhető, az alábbi oktatótermekkel rendelkező oktatóközponttal:

— 3 db oktatóterem, melynek befogadóképessége minimum 15 fő, mérete: minimum 25 m2 és az alábbi felszereltséggel rendelkezik: wi-fi-s projektor vagy whiteboard írható tábla vagy interaktív tábla projektoros kivetítés lehetőségével, Wi-fi internet hozzáférés és légkondicionálás.

M.5) a szerződés teljesítéséhez szükséges, az alábbi légi járművekkel:

— 3 db helikopter (melyből 1 db 2 személyes és 1 db minimum 4 személyes) és 3 db repülőgép, amelyek jóváhagyott légi járművei az ATO szervezetnek.

M6.) a szerződés teljesítéséhez szükséges, az alábbi paraméterekkel rendelkező repülőtérrel, amely jóváhagyott repülőterei az ATO szervezetnek és közülük legalább egy a Debreceni Egyetem Műszaki Karának épületétől max. 25 km-es közúton számított távolságon belül elérhető:

— füves és betonos leszállópályával, éjszakai fénnyel kivilágítható leszállópályával rendelkező, betonos ILS, VOR/LOC és RNAV megközelítésű (egy repülőtér több paraméterrel is rendelkezhet egyszerre)

A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.Az előírt alkal-i követ-nek AT bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7) bekezdése szerint kell eljárni.Folyt.VI.4.3)

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Meghiúsulási kötbér mértéke: az egyedi megrendelésben a félévre meghatározott nettó megbízási díj 30 %-a.

A Megbízott a megbízási keretmegállapodás alapján az adott képzési félévre vonatkozó egyedi megrendelésben meghatározott megbízási díjra jogosult. A leigazolt számlák kiegyenlítése a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történik a Kbt. 135. § (1), (5),(6) és (10) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlatkérő félévenként biztosítja az adott félévre vonatkozó bruttó vállalási ár 75 %-nak megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét.Az adott tanév félévében egy számla nyújtható be.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A Debreceni Egyetem a légijármű-üzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot 2018/2019. tanév

Második félévében keresztféléves képzés keretében indítja. A képzés megvalósításához nélkülözhetetlen külső

Szolgáltató bevonása, már az I. félévben. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést olyan

Időpontban szükséges megkötni, hogy lehetőség legyen az I. féléves tantárgyak tömbösített oktatására.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/06/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 21/08/2019
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/06/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

A bontás elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás elektronikusan a Kbt. 68. § (1a)-(1c) és (4)-(6) bekezdései, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. §-ban foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

III.1.3) pont folytatása:

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak agazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg azelőírt feltételnek.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdése valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése. Az előírt követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezetkapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásbanszereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Az ajánlathoz csatolandó kötelezettség vállalásnak ezt kell alátámasztania.

Repülésoktatási tevékenységből származó repült óra: az az idő, amelyet a pilóta repülésoktató tevékenységként könyvelt az előírt nyilvántartásban.

További információk:

1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat elektronikus az EKR

Rendszeren keresztül kell benyújtani. 2. Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül

Kiállításra,úgy aztaz AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége. 3. AT-nek,és

Adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell azAT és kapacitást biztosító szervezet

Nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye

Különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni. 4.

AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2. §(5) bek-re figyelemmel AK

Rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 5. Az

Ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában. 6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat-ha

Releváns-csatolandó 7. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint. 8. Közös Ajánlattétel

Esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §) 9. A dokok a Kbt. 47. § (2) bek-ben foglaltaknak

Megfelelően egyszerű másolatban is benyújthatók,azonban aKbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak eredeti példányban

Kell tartalmaznia. 10. A Kbt. 66. § (5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a Kbt. 68. § (4)bek-e

Szerinti összes adatot. 11. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról(nemleges tartalommal is). 12. Ajánlattevőnek

Ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből a minőség értékelésére alkalmas részszempontokra tett megajánlása

Egyértelműen megállapítható. E körben Ajánlattevőnek be kell nyújtania: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai tapasztalatát bemutató önéletrajzot.

13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény

Feladásának napján hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni 14. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5)bek-t.Folytatás a VI.4.3) pon

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.3) További információk folytatása

15.AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.16. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy

Jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)pontjában meghatározott eredménytelenségi okot. 17. FAKSZ: dr. Nagy-Stieber

Elek (lajstromszám: OO892); dr. Csepregi Judit (lajstromszám: 01020). 18.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a NY.1.), M.1.)-M.6.) pontok szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.19. Felelősségbiztosítás: Nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a képzési tevékenységének végzésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.Felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: - legalább 50 000 000,- forint/káresemény és 100 000 000,- forint/év.21.AK a keretmegállapodás megkötését követően a Kbt.105.§(1)bek.a) pontja szerinti közvetlen megrendeléseket bocsát ki. A megrendelések nem EKR-en keresztül kerülnek kibocsátásra.

22. Az ajánlatban csatolni szükséges a felolvasólap mellékletét, amelyből megállapítható, hogy az ajánlati ár hány százaléka a referencia értéknek.

23.A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A beszerzés olyan komplex egységes képzési és a képzés részét képező egyéb szolgáltatás szolgáltatás megrendelésére irányul, melynek részfeladatai egymásra épülnek, párhuzamos feladat ellátást is igényelve.24.Ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 60 napon belül az élettani és alvásanalizáló vizsgálatok végzését is tartalmazó, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti működési engedéllyel kell rendelkeznie.

III.1.3. folytatása:

Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felszólítására benyújtandó dokumentumok között ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkal-i köv-t, melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezeterőforrására vagy arra is támaszkodik.A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/06/2019