Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 269405-2017

13/07/2017    S132

Magyarország-Budapest: Árvízvédelmi töltés építése

2017/S 132-269405

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsenyuk Péter
E-mail: zsenyuk.peter@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961010
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Budapest, Andrássy út 17. II. emelet 9.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
Telefon: +36 17961010
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon” projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon” projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45247212 Gátmegerősítés
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45247230 Gát, töltés építési munkái
45246000 Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45246100 Partfal építése
45246200 Folyópartvédelmi munka
45246400 Árvízmegelőzés
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházás építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A beruházás célja:

A védelmi képesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon, a 2016. évi őszi felülvizsgálatokon tapasztaltak és az elmúlt években levonuló árvizek alakalmával regisztrált árvízi jelenségek alapján.

Ennek eszköze a lokális gyengeségek öblözeti szintű kiegyenlítése, az egyenszilárdság elérése érdekében. Ennek lényege abból fakad, hogy az egyes öblözetekben jelentkező kockázati érték jelentős részét a lokális gyengeségek okozzák, amelyek altalaj problémákra valamint szerkezeti problémákra vezethetőek vissza.

A beruházás oka:

A gáttest kedvezőtlen talajadottságok miatt az érintett árvízvédelmi szakaszokon a vízszint emelkedését követően rendkívül gyorsan a mentett oldalon is megjelenik a víz és emiatt a gáttest teljes átázása bekövetkezik. Emiatt a gát állékonyságát elveszti. A védművek az árvizek után többszöri magasítás és keresztmetszeti erősítés eredményeként ún. „hagyma-szelvénnyé” alakultak, amelyek kedveznek a különböző réteg- és kontúrszivárgásoknak.

A helyreállítási munkák főbb technológiái:

— agyagpaplan,

— leterhelő szőnyeg létesítése,

— nyomópadka építése,

— vasbeton máglyafal rekonstrukciója,

— agyagfog kiépítése,

— szádfalazás (épített acél szádfal),

— műanyag lemez betétes, helyben kevert önszilárduló résfal építés,

— töltéspaplanozás,

— és drénszivárgó építés.

Tervezés:

A nyertes ajánlattevő általánosságban köteles a dokumentációnak megfelelően minden olyan tervezési munka és ezzel összefüggő feladat elvégzésére, amely a kivitelezéshez, a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az alábbi tervezési munkák elvégzése és tervdokumentációk elkészítése – relevanciától függően – kiemelt követelmény:

Kiviteli dokumentáció:

— Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez, és a munkakezdési engedélyhez (minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, árvízvédelmi és vízminőség kárelhárítási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv)

Átadás-átvételhez szükséges dokumentációk

— Megvalósulási dokumentáció,

— Műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) dokumentációja.

A kivitelezési terv elkészítése során nyertes ajánlattevő feladata jogosultsággal rendelkező geotechnikai szakértő által készített – állékonysági számításokkal alátámasztva – szakvélemény összeállítása arról, hogy a beavatkozásokkal érintett árvízvédelmi szakasz állékonysági biztonsági tényezője milyen mértékben növekszik illetve teherbíró képessége milyen mértékben javul az építési munkák elvégzését követően.

Főbb munkamennyiségek [m hosszúságú szakaszon]:

Acél szádfal építése 21 340 m2.

Műanyag lemez betétes, helyben kevert önszilárduló résfal építése: 222 780,5 m2.

Mélyszivárgó építése: 1 050 m.

Töltéspaplanozás 2 100 m.

Máglyafal rekonstrukció: 278 m.

Agyagfog építése: 2 100 m.

Leterhelő szőnyeg: 5017 m.

Nyomópadka: 4510 m.

Műtárgy rekonstrukció: 2 db.

Az építési munkák során felmerülő további feladatok:

— munkaterület őrzésvédelmének biztosítása,

— keletkező hulladék elszállítása,

— kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában való közreműködés.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1.Az M/2. a) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2.Az M/2. b) alkalmassági követelményben bemutatott szakember speciális gyakorlata (m2) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 11
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.4.0/2015 konstrukció számú projekt.
II.2.14)További információk

Részajt. kizárás indoka:Tekintettel,hogy gazdasági,műszaki, valamint szerz. teljesítésével kapcs. egyéb szempontokat (beszerzési igény, ellátandó feladatok és komplex projektfelelősség) is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne,valamint beszerzés tárgyának jellege (természete) sem teszi lehetővé közbesz. egy részére történő ajánlattétel biztosítását, ajkérő részajánlattétel lehetőségét kizárja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: „Kr.”) 1.§ (1) alapján ajtevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajtevőnek) a „Kr.” 8.,10.,12-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A „Kr.” 15.§-a alapján az ajtevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen felhívás feladásának napjánál.

Az ajtevő alkalmasságára előírt feltételek:

A „Kr.” 1.§ (1) alapján az ajtevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek.

SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 8.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét – ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Alkalmatlan az ajtevő, ha a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben és/vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett ajtevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az ajtevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 69.§ (4)-(8) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:

M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap befejezett és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22.§ (3) alapján. A Kr. 21. § (2a) bekezdés alapján: Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza min. az építési beruházás mennyiségét a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja – év/hónap/nap) és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, és nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.

A Kr. 24. § (2) irányadó az igazolás tekintetében.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor.

M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.

Ha az M.2.a)-M.2.d) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. Az ajánlatban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

Ha a jogosultságot – ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a von. adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan ajánlattevő:

a) ha a felhívás feladását megelőző 60 hónapban nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább 50 000 m2 vízgazdálkodási létesítménybe és/vagy vízi létesítménybe épített műanyag lemez betétes, helyben kevert önszilárduló résfal építési referenciával;

b) ha a felhívás feladását megelőző 60 hónapban nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább 15 000 m2 vízgazdálkodási létesítménybe és/vagy vízi létesítménybe épített acél szádfal építési referenciával;

c) ha a felhívás feladását megelőző 60 hónapban nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább 700 m vízgazdálkodási létesítménybe és/vagy vízi létesítménybe épített mélyszivárgó építési referenciával;

d) ha a felhívás feladását megelőző 60 hónapban nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább 3 500 fm vízgazdálkodási létesítményben és/vagy vízi létesítményben végzett referenciával, ami összeadódhat töltéspaplanozási vagy agyagfog építési vagy leterhelő szőnyegezési vagy nyomópadka építési munkákból.

Külföldi kategorizálás esetén az egyenértékűséget a 30/2008 (XII.31) KvVM rendelet 26.§ (1) bekezdésében megadott számítási és méretezési követelmények figyelembevételével kell igazolni.

Az alkalmassági követelmények pontonként (referenciánként) legfeljebb 2 szerződéssel igazolhatók. A referenciák között az átfedés megengedett. Egy szerződéssel több referencia (követelmény) is teljesíthető.

A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapon belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.

M.2.

Alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2 a): 1 fő projektvezető, aki részt vett legalább 8 hónap időtartamban FIDIC Sárgakönyv szerződéses feltételek szerint megvalósított vízépítési projektben projektvezetőként. A 8 hónapos időtartam több projektből is összeadódhat;

M.2 b): 1 fő műszaki vezetővel, aki rendelkezik MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy érvényes MV-VZ, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal;

M.2 c): 1 fő műszaki szakértővel, aki felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik, és rendelkezik 120 nap szakmai tapasztalattal árvízvédekezéshez kapcsolódó vízkárelhárítási munkák területén szerzett szakmai tapasztalattal;

M.2 d): 1 fő tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti VZ-TER jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy érvényes VZ-TER, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal.

1 szakember több pozícióra is bemutatható.

Vízkárelhárítás fogalma: 1995. évi LVII. törvény 1. sz. melléklet 30. pont.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szállítói fin.,tám.int.:100 %

Ajánlattétel:HUF.

Ellenszolg.kiegyenlítése Ptk.6:130.§(1)-(2),Kbt.135.§(1)-(6), „Kr.” szerint teljesítésigazolását követően helyesen kiállított számla kifizetésre kötelezett általi kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Alvállalk esetén 322/2015.(X.30.)Kr.32/A.§.

6 részszámla benyújtására van lehetőség, ahol az egyes részszámlák értéke min a szerződéses ár 10 %-a. Első részszámla 25 %-ig. Előleg és részszámlák összértéke min. 70 %.

Részszámla összegét ajkérő által teljesítésig. elismert szerz.szerinti telj. mértékének megfelelően kell meghatározni, részszámla szerinti nettó ellenszolg. szerz megvalósult értékét nem haladhatja meg.

„Kr.»119.§(1):Ajkérő köteles biztosítani nyertes részére szerz tartkeret nélkül elszámolható összege 50%nak megfelelő szállítói előleg igénylést.

Von.főbb jogszab:

2015.évi CXLIII.tv.

272/2014.(XI.5.)«Kr.”.

2013.évi V.tv.

2003.évi XCII.tv 36/A§.

Fiz. feltételek részletesen közbesz.dok-ban.

Tartkeret:szerz ár (egyösszegű ajánlati ár) 10 %-a.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/08/2017
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 27/10/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/08/2017
Helyi idő: 15:00
Hely:

Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt., 1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet 9.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:

ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű AT esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

2.AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről).

3.Ajánlatnak tartalmaznia kell:

Kbt. 66.§ (6) a) és b) pont szerinti nyilatkozat.

Kbt. 66.§ (2) foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat.

Kbt. 66.§ (4) szerinti nyilatkozat.

Kbt. 66.§ (5) alapján felolvasólap.

4.Kbt. 71.§ (6) szerinti esetben hiánypótlást ajkérő nem biztosítja.

5.Szerződést megerősítő kötelezettségek szabályait szerződéstervezet tartalmazza:

Kötbér: szerz. olyan okból történő késedelmes v nem szerz.szerű teljesítése v meghiúsulása esetén, amelyért nyertes felelős.

Előleg-visszafizetési biztosíték: előleg igénylése és biztosíték nyújtása esetén. Mértéke: 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése szerint: a szerz. elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben.

Teljesítési biztosíték: szerz. szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.

Jólteljesítési biztosíték: szerz. szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.

Jótállás: 36 hónap.

6.Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont; 0 pont legrosszabb, 10 pont legjobb érték.

Módszerek: az 1. értékelési szempont 1. és 2. részszempontja esetében a KH 21.12 2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás:1.1: 36 hónap, 1.2: 25000m2. Ajánlatkérő (AK) rögzíti, hogy a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott érték kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. Az 1.1 ért. részszempont vonatkozásában 0 hónap, az 1.2 ért. részszempont vonatkozásában 0 m2 megajánlása esetén 0 pontot ad AK. 2. értékelési szempont: a KH 21.12 2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás.

7.III.1.3) M.1.-M.2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

8.Ajánlati biztosíték 10 000 000 HUF.

Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével (10032000-00319841-30005204), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén az garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya.

9.Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

10.AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

11.Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. Követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást v nyil.t eredetiben szükséges becsatolni dokumentáció 12.4. pontjának megfelelően. Ajkérő nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajtevő általi felelős fordítását elfogadja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

II.2.14)

A projekt területileg széttagolt ugyanakkor, a tervezett fejlesztések egységes előírások és műszaki követelmények alapján kiépített, karbantartott és üzemeltetett, rendszert alkotó nyomvonalas árvízvédelmi műveken valósulnak meg szintén egységes műszaki követelmények és elválaszthatatlan szakmai szempontok mentén. Így a tervezett beruházás nem széttagolható.

VI.3)

12. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és árazott költségvetést csatolni dokumentáció szerint.

13.Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.

14.A nyertesnek a dokumentáció szerinti 500 000 000 HUF/év és 100 000 000 HUF/káreseményenkénti mértékű építés-szerelési valamint 100 000 000 HUF/év és 25 000 000 HUF/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. A teljesítési biztosítékot szerz. hatályba lépésének az időpontjára kell biztosítani.

15. Előírt biztosíték Kbt. 134.§ (4) bek. szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek Kbt. 134. § (5) alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.

16 .Eljárás feltételes Kbt. 53.§ (6) alapján.

17. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal.

18. II.2.6) kitöltése EU-ba feladás miatt lett jelölve, az nem releváns.

19. Amennyiben a dokumentáció IV. kötetében az AT által a kiviteli tervek (talajmechanikai vizsgálatokkal) elkészítésének vonatkozásában meghatározott összeg meghaladja a nettó 163 400 000 HUF értéket, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5.

melléklete 3.12.1 pontja táblázati részének 2. sorában meghatározott maximális mérték figyelembe vételével az ajánlatot – a Kbt. 73. § (6) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében – érvénytelennek nyilvánítja.

20. AK szerződéses feltételként rögzíti, hogy a nyertes ATnek szerz.kötéskor rendelkeznie kell:

— 2 db 12 m mélységű önszilárduló résfal kivitelezésére alkalmas géppel,

— 2 db minimum 2 m3 kanáltérfogatú homlokrakodó géppel.

21. ATnek a beadott ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pontokra bemutatott szakemberei a szükséges jogosultságokkal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz. teljesítésének idejére.

22. AK, összhangban a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet fogalom meghatározásával, a

„vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények” fogalma alatt a következőket érti:

Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy

funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények:

a)duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal,

b)öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság,

c)víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz hálózatot, az egyesített és elválasztott rendszerű csatornahálózatot, a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózatot,

d)szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló, hévízhasznosítási építmény,

e)árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai,

f)belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep,

g)folyó- és tószabályozási mű, partvédmű,

h)vízrendezési és vízkormányzó földmű és műtárgyai,

i)árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai, és

j)közüzemi ivóvízellátást, továbbá ásvány- és gyógyvíz beszerzést szolgáló kút, hévízkút műtárgya és minden 100 m-nél mélyebb kútnak minősülő építmény.

23. AK felhívja a figyelmet, hogy az 1.1. értékelési részszempont tekintetében amennyiben az alk.i követelmény szerinti szakember alk.i követelményben megjelölt projekt(ek) hosszabb időt képez(nek), mint 8 hónap, abban az esetben az adott projektben szerzett többlethónapok felhasználhatóak az értékelésnél.

Az alk.i követelményen felüli időtartam több projektből is összeadódhat.

A projektek között időbeni átfedés nem lehetséges.

24. Egyéb szerződéskötési feltétel: ISO 9001:2009, 28001:2008, 14001:2004 tanúsítvány.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/07/2017