We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 270440-2022

20/05/2022    S98

Lithuania-Trakai: Street-lighting maintenance services

2022/S 098-270440

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Trakų rajono savivaldybės administracija
National registration number: 181626536
Postal address: Vytauto g. 33
Town: Trakai
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 21106
Country: Lithuania
Contact person: Aušra Večerinskienė
E-mail: ausra.vecerinskiene@trakai.lt
Telephone: +370 52858320
Fax: +370 52853140
Internet address(es):
Main address: http://www.trakai.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7038
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=637623
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=637623&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

LENTVARIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO SISTEMOS ATNAUJINIMO IR EKSPLOATAVIMO PASLAUGOS VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU

Reference number: 601927
II.1.2)Main CPV code
50232100 Street-lighting maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Privataus subjekto atranka atviro konkurso būdu. Projektu siekiama padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos Lentvario mieste kokybę ir energijos vartojimo efektyvumą. Šiuo tikslu yra numatoma atnaujinti Lentvario miesto gatvių apšvietimo taškų tinklą: pakeisti neefektyviai elektros energiją naudojančius šviestuvus ir / ar atramas, įdiegti apšvietimo valdymo sistemą, užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimą pagal standarto LST EN 13201-2:2016 „Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“ reikalavimus, bei vykdyti atnaujintos gatvių apšvietimo sistemos eksploataciją. Projektas vykdomas energetikos bei miesto infrastruktūros srityse pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 152 str. 3 d.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 908 687.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31520000 Lamps and light fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lentvario miestas, Trakų rajonas

II.2.4)Description of the procurement:

Privataus subjekto atranka atviro konkurso būdu. Projektu siekiama padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos Lentvario mieste kokybę ir energijos vartojimo efektyvumą. Šiuo tikslu yra numatoma atnaujinti Lentvario miesto gatvių apšvietimo taškų tinklą: pakeisti neefektyviai elektros energiją naudojančius šviestuvus ir / ar atramas, įdiegti apšvietimo valdymo sistemą, užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimą pagal standarto LST EN 13201-2:2016 „Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“ reikalavimus, bei vykdyti atnaujintos gatvių apšvietimo sistemos eksploataciją. Projektas vykdomas energetikos bei miesto infrastruktūros srityse pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 152 str. 3 d.

Projektą numatoma įgyvendinti valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu, todėl Sutarties įgyvendinimą finansuos Privatus subjektas savo ir (ar) skolintomis lėšomis, o Valdžios subjektas Privačiam subjektui mokės nustatyto dydžio atlyginimą, kuris bus apskaičiuojamas pirkimo sąlygų priedo „Sutarties projektas“ nustatyta tvarka.

Valdžios subjektui UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ 2018 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. 2018 I-26-373 suteikė sąlyginį įsipareigojimą dėl garantijos išdavimo, kuriuo remiantis Projektui gali būti suteikiama garantija iki 1 634 354,40 Eur ir 80 procentų nuo skolinto kapitalo tinkamų išlaidų Projektui sumos.

Pirkimo vertė (maksimalios Valdžios subjekto mokėjimų Privačiam subjektui sumos grynoji dabartinė vertė) yra lygi 2 309 511 Eur su PVM (1 908 687 Eur be PVM).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: techninis: suminė Veiklos laikotarpio pradžioje veiksiančių šviestuvų nominali (įrengtoji) galia (W) (B) / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 908 687.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projektas „Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“, Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0020

II.2.14)Additional information

Pasiūlymas turi būti užtikrintas garantija arba laidavimu. Suteikti garantiją (laidavimą) gali kredito įstaiga, draudimo bendrovė arba kitas turintis teisę verstis šia veikla juridinis asmuo. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas 12 000 Eur sumai ir galioti ne trumpiau nei pasiūlymas.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pasiūlymai pateikiami 2-juose vokuose.

1. Kartu su Techniniu pasiūlymu (VOKAS 1) (Sąlygų 10 priedas) Tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

jungtinės veiklos sutartis (jeigu taikomas Sąlygų 34 p.),

EBVPD ir kiti dokumentai, kurie pagrindžia neatitikimą pašalinimo pagrindams,

dokumentai, kurie pagrindžia atitikimą kvalifikacijos reikalavimams,

informacija apie Tiekėjo sutartis ir specialistus (Sąlygų 7 priedas),

konfidencialumo įsipareigojimas (Sąlygų 8 priedas),

susijusių ūkio subjektų sąrašas (Sąlygų 9 priedas),

pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (Sąlygų 11 priedas),

techninio sprendinio atitikties lentelė pagal kiekvieną Sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3 priedo reikalavimą,

dvi fotometrinių modeliavimų ataskaitos kiekvienai gatvės klasei,

informacija apie numatomus atnaujinti infrastruktūros kiekius ir numatomą nominalią (įrengtąją) galią (W) atskirai kiekvienai gatvei (arba jos atkarpai) pagal finansinio veiklos modelio formos darbalapio „P.0.1“ lentelę,

įgaliojimas (jeigu pasiūlymą teikia įgaliotas asmuo).

2. Kartu su Finansiniu pasiūlymu (VOKAS 2) (Sąlygų 11 priedas) Tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

finansinis veiklos modelis (pagal Sąlygų 14 priedo reikalavimus),

investicijų vykdymo planas (Sąlygų 15 priedo „Sutarties projektas“ 2 priedas).

CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 1“ eilutėje „Pateikti dokumentai“ turi būti pateikti Sąlygų 31 punkte nurodyti dokumentai, o CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 2“ eilutėje „Pateikti dokumentai“ turi būti pateikti Sąlygų 32 punkte nurodyti dokumentai.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Tiekėjas ir / ar Privatus subjektas turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio dydis turi sudaryti ne mažiau kaip 5 proc. nuo Finansiniame pasiūlyme ir pasirašytoje sutartyje nurodomo atlyginimo per visą Sutarties galiojimo terminą, realia verte, Eur be PVM. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas garantija arba laidavimu. Kartu su garantija (laidavimu) Tiekėjas ir / ar Privatus subjektas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kuri patvirtina įmokos už garantiją (laidavimą) sumokėjimą.

Sutarties galiojimo terminas – 15 (penkiolika) metų nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos. Sutarties įgyvendinimą sudarys šie eta-pai:

a) Investicijų laikotarpis – iki 1 (vienerių) metų, ir

b) Veiklos laikotarpis – mažiausiai 14 (keturio-lika) metų.

Jeigu Investicijos atliekamos greičiau, Veiklos laikotarpis pailgėja, tačiau bendras Sutarties įgyvendinimo terminas nesikeičia.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/06/2022
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/06/2022
Local time: 08:45
Place:

104 kab., Trakų r. sav. administracija, Vytauto g. 33, Trakai

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai procedūrose nedalyvauja, pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40
Town: Vilnius
Postal code: 01501
Country: Lithuania
Telephone: +370 52688037
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ginčai nagrinėjami Įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/05/2022