Supplies - 270550-2021

31/05/2021    S103

Poland-Tarnów: Surgical gloves

2021/S 103-270550

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Postal address: ul. Szpitalna 13
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-100
Country: Poland
Contact person: Joanna Ulanecka – Budynek Dyrekcji (Budynek A), ul. Szpitalna 13, pokój nr 11
E-mail: zamowienia@ssz.tar.pl
Telephone: +48 146310341
Fax: +48 146310337
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy rękawic medycznych – diagnostycznych i chirurgicznych.

Reference number: AE/ZP-27-11/21
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawy rękawic medycznych – diagnostycznych i chirurgicznych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 pakietów. Zakres rzeczowy ujęty w pakietach nr 1–5 określa formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ, wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 4 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 591 252.43 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 – Rękawice medyczne – diagnostyczne niesterylne nitrylowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Loco magazyn Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy rękawic medycznych – diagnostycznych niesterylnych nitrylowych w ilościach określonych w pozycji 1 formularza cenowego – Załącznik nr 1 do SWZ, o parametrach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji reklamacji / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 202 440.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 – Rękawice medyczne – diagnostyczne niesterylne nitrylowe, długie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Loco magazyn Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy rękawic medycznych – diagnostycznych niesterylnych nitrylowych, długich w ilościach określonych w pozycji 1 formularza cenowego – Załącznik nr 1 do SWZ, o parametrach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji reklamacji / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 – Rękawice medyczne – diagnostyczne niesterylne bezpudrowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Loco magazyn Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy rękawic medycznych – diagnostycznych niesterylnych bezpudrowych w ilościach określonych w pozycji 1 formularza cenowego – Załącznik nr 1 do SWZ, o parametrach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji reklamacji / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 333 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 – Rękawice chirurgiczne długie

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Loco magazyn Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy rękawic chirurgicznych długich w ilościach określonych w pozycji 1 formularza cenowego – Załącznik nr 1 do SWZ, o parametrach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji reklamacji / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 700.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5 – Rękawice chirurgiczne sterylne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Loco magazyn Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy rękawic chirurgicznych sterylnych w ilościach określonych w pozycjach 1–2 formularza cenowego – Załącznik nr 1 do SWZ, o parametrach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji reklamacji / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 36 112.43 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uwaga: Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w formularzu pkt III.1.1, pkt III.1.2 oraz w pkt III 1.3 Zamawiający ujął jako całość, którą należy czytać w ten sposób, że każdy kolejny punkt stanowi kontynuację punktu poprzedniego niezależnie od nagłówka figurującego w formularzu.

1. Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokonane przed wyborem najkorzystniejszej oferty następujących podmiotowych środków dowodowych:

3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika nr 5 do SWZ);

3.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3.6. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Kontynuacja z sekcji III.1.1.

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),

f) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy,

(według Załącznika nr 6 do SWZ).

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni.

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

6. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 12.1 SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 3.1;

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3.3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 3.4 lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3.5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

8. Dokument, o którym mowa w pkt 7.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Pkt 8 stosuje się.

10. Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

Minimum level(s) of standards possibly required:

10.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie złożone w formie jednolitego dokumentu o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 2 do SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.

Uwaga: ze względu na fakt, iż Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca nie ma obowiązku wypełnienia Części IV: „Kryteria kwalifikacji” jednolitego dokumentu.

10.2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej;

10.3. oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1 stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

10.4. Wypełniony Formularz Ofertowy złożony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

10.5. Wypełniony Formularz Cenowy – Załącznik nr 1 do SWZ złożony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

10.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:

10.6.1. Oświadczenia, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany w Pakietach Nr 1-5 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika nr 3 do SWZ).

10.6.2. Wypełnionego i podpisanego Załącznika Nr 4 do SWZ określającego wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia.

10.6.3. Zdjęcia oryginalnych opakowań (w dowolnym rozmiarze) rękawic ujętych w pakiecie nr 1–5 – opakowania na zdjęciach winny być oznaczone identycznie z oznaczeniami przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty. Na zdjęciach opakowań czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE, spełniane normy.

10.6.4. Materiałów informacyjnych (w języku polskim) dotyczących przedmiotu zamówienia zaoferowanego w pakietach nr 1–5.

10.7. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

10.8. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

10.9. Zamawiający nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt.10.6, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

10.10. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia:

10.10.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

10.11.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 10.10, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w pkt I.9 Formularza Ofertowego w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.3.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Kontynuacja z sekcji III.1.2.

10.12. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt.10.10, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim sporządza się i przekazuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) (dalej zwanym: Rozporządzeniem o podmiotowych środkach dowodowych oraz innych dokumentach lub oświadczeniach) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) (dalej zwanym: Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych oraz środkach komunikacji elektronicznej).

10.13. Oświadczenie, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi (złożone w pkt.VI.1 Formularza Ofertowego), a w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom należy (w pkt.VI.2 Formularza Ofertowego) wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podać nazwy ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

10.14.Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji, nie wnosi co do niej zastrzeżeń i akceptuje projektowane postanowienia umowy ujęte w niniejszej SWZ (złożone w pkt VI.3 i 4 Formularza Ofertowego).

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

12 .W przypadku, o którym mowa w pkt 11, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

14. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 11.1.1. SWZ składa każdy z Wykonawców.

15. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar.

16. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

17. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

18. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Minimum level(s) of standards possibly required:

19. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w „Regulaminie” oraz „Instrukcjach dla Wykonawców" zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią regulaminu i instrukcji, o których mowa wyżej, a treścią SWZ zastosowanie mają zapisy SWZ.

20. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty elektroniczne (nie dotyczy oferty) przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

21. Sposób sporządzenia oraz przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu o podmiotowych środkach dowodowych oraz innych dokumentach lub oświadczeniach oraz w rozporządzeniu o dokumentach elektronicznych oraz środkach komunikacji elektronicznej.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały ujęte w projektowanych postanowieniach umowy – pkt 23 SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/07/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/07/2021
Local time: 10:00
Place:

Tarnów, budynek dyrekcji (budynek A), ul. Szpitalna 13, pokój nr 11, POLSKA.

Zamawiający niezwłocznie, po otwarciu ofert, udostępni na platformie w zakładce „Komunikaty” informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,

2) cenach zawartych w ofertach.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar (dalej: platforma).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Za około 6 miesięcy

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa) przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie wniesienia odwołania oraz postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu IX ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/05/2021