Supplies - 270595-2021

31/05/2021    S103

Romania-Oradea: Diagnostic agents

2021/S 103-270595

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
National registration number: 4208463
Postal address: Str. Corneliu Coposu nr. 12
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410469
Country: Romania
Contact person: Ileana Adina Marge
E-mail: achizitii@scmo.ro
Telephone: +40 259267903
Fax: +40 259267903
Internet address(es):
Main address: www.scmo.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100121080
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru licitație deschisă D-Dimerii

Reference number: 42084632021/120
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

D-Dimerii – pret unitar estimat 25 RON fara TVA.

Cantitatea minima contract subsecvent pe trei luni = 5 000 analize.

Cantitatea maxima contract subsecvent pe sase luni = 10 000 analize.

Cantitate minima AC pe 12 luni = 10 000 analize.

Cantitate maxima AC pe 12 luni = 30 000 analize.

Valoare minima contract subsecvent/trei luni = 125 000 RON fara TVA

Valoare maxima contract subsecvent/sase luni = 250 000 RON fara TVA

Valoare minima acord-cadru/12 luni = 250 000 RON fara TVA.

Valoare maxima acord-cadru/12 luni= 750 000 RON fara TVA.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 750 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Str. Corneliu Coposu nr. 12, Oradea, judetul Bihor.

II.2.4)Description of the procurement:

D-Dimerii – pret unitar estimat 25 RON fara TVA.

Cantitatea minima contract subsecvent pe trei luni = 5 000 analize.

Cantitatea maxima contract subsecvent pe sase luni = 10 000 analize.

Cantitate minima AC pe 12 luni = 10 000 analize.

Cantitate maxima AC pe 12 luni = 30 000 analize.

Valoare minima contract subsecvent/trei luni = 125 000 RON fara TVA

Valoare maxima contract subsecvent/sase luni = 250 000 RON fara TVA

Valoare minima acord-cadru/12 luni = 250 000 RON fara TVA.

Valoare maxima acord-cadru/12 luni= 750 000 RON fara TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Analizorul de prima utilitate sa ofere o viteza mare de lucru, respectiv un minimum de viteza de lucru de 290 teste/ora. Pentru echipamentul care prezinta cea mai mare viteza de lucru, peste viteza de 290 teste/ora. / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016; se acceptă Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr.

240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi, cu informatiile aferente situaţiei lor; se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire prin „Indicatie Globala”; documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor; aceste documente sunt:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la

momentul prezentării;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

(d) alte documente edificatoare, după caz; certificate de atestare fiscal privind plata obligaţiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetele locale şi la bugetul general consolidat (eliberat de DGFP) pentru toate sediile specificate în certificatul constatator emis de ONRC la care există obligaţii de plată; se acceptă Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor; informaţiile cuprinse în acest document să rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentării.

Documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor; declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante:

— biolog Chiană Laurenţiu Alin – manager;

— ec. Dance Nicolae Sebastian – director financiar-contabil;

— dr. Burta Ovidiu Pavel – director medical;

— as. Barabas Iulian Calin – director de îngrijiri;

— ing. Marge Ileana Adina – sef Serviciu achizitii publice, contractare;

— Chirila Nadia – economist Serv. achizitii publice si contractare;

— Pop Diana – economist Serv. achizitii publice si contractare;

— Balint Ioan – economist Serv. achizitii publice si contractare;

— dr. Nicoriciu Florin – sef LAM;

— Negrut Livia Florentina – economist Serv. achizitii publice;

— dr. Borsa Iuliana – medic specialist medicina de laborator – include inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de

achiziţie publică;

— certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului sau acordului-cadru trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; se acceptă Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor; se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire prin „Indicatie globala”; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise in ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Dovada ca la data limita de depunere a ofertei a furnizat in ultimii trei ani, produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent 250 000 RON fara TVA. Pentru demonstrarea experientei similare se va prezenta documente justificative a caror valoare cumulata sa fie de minimum valoarea specificata. Experienta similara se raporteaza la ultimii trei ani cumulati pana la data-limita de depunere a ofertelor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/07/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/07/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) litera a) din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/05/2021