Services - 272234-2017

14/07/2017    S133    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2017/S 133-272234

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Česká republika – Ministerstvo obrany
60162694
Tychonova 1
Praha 6
160 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Miroslav Nožka
Tel.: +420 973216972
E-mail: oni.sva@army.cz
Fax: +420 973216177
Kód NUTS: CZ01

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.army.cz/

Adresa profilu zadavatele: http://www.tenderarena.cz/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: http://www.tenderarena.cz/
Další informace lze získat na jiné adrese:
Sekce ekonomická a majetková MO
60162694
náměstí Svobody 471/4
Praha 6
160 01
Česká republika
Kontaktní osoba: Miroslav Nožka
Tel.: +420 973214652
E-mail: oni.sva@army.cz
Fax: +420 973216177
Kód NUTS: CZ01

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.army.cz/

Adresa profilu zadavatele: http://www.tenderarena.cz/

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Sekce ekonomická a majetková MO
60162694
náměstí Svobody 471/4
Praha 6
160 01
Česká republika
Kontaktní osoba: Miroslav Nožka
Tel.: +420 973214652
E-mail: oni.sva@army.cz
Fax: +420 973216177
Kód NUTS: CZ01

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.army.cz/

Adresa profilu zadavatele: http://www.tenderarena.cz/

I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Obrana

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Brno, kasárna Černá Pole – logistické centrum – výstavba – PD.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem je zpracování: studie stavby, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora BOZP.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 11 500 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brno – Černá Pole, Univerzita obrany Brno.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem je zpracování: studie stavby, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora BOZP.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 480
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

1. Podle § 74 odst. 1 zákona způsobem dle § 75 zákona.

2. Podle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel splnění této způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

3. Podle § 77 odst. 2 písm. a), c), d) a j) zákona. Podrobné informace jsou uvedeny v bodě 5. Zadávacích podmínek.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Dle § 78 odst. 6 zákona zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 08/08/2017
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 30/11/2017
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 08/08/2017
Místní čas: 15:01
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Více v čl. 15. Zadávacích podmínek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Veřejná zakázka podléhá ochraně utajovaných informací – více čl. 5 odst. 5.4 zadávacích podmínek. Případné vysvětlení zadávacích podmínek bude dodavatelům poskytnuto dle § 98 zákona a současně budou zveřejněny na profilu zadavatele http://www.tenderarena.cz/ (viz. oddíl I..).

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši 240 000 CZK, a to v souladu s ustanovením § 41 zákona. Podrobně v bodě 16. Zadávacích podmínek.

Zadávací podmínky jsou zveřejněny na profilu zadavatele http://tenderarena.cz/ pod ID VZ0027262

Přesný postup k zobrazení:

1. Načíst stránky http://www.tenderarena.cz/

2. Vyplnit IČO zadavatele – 60162694 a načíst.

3. Rozkliknout ID zadavatele.

4. Vyplnit ID zakázky VZ 0027262 a načíst.

Po těchto krocích se Vám zobrazí předmětná veřejná zakázka a v archivu dokumentů naleznete přílohy.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/07/2017