Supplies - 273314-2021

01/06/2021    S104

Poland-Warsaw: Protective and safety clothing

2021/S 104-273314

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Mazowieckie
Postal address: ul. Jagiellońska 26
Town: Warszawa
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postal code: 03-719
Country: Poland
Contact person: Anna Siennicka
E-mail: anna.siennicka@mazovia.pl
Telephone: +48 223141667
Fax: +48 223141670
Internet address(es):
Main address: www.mazovia.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: administracja samorządowa
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek OSP w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego

Reference number: OR-BP-I.ZP.D.272.19.2021.AS
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego: ubranie specjalne strażaka (kurtka i spodnie), buty strażackie gumowe, rękawice specjalne strażackie, hełm strażacki z latarką nahełmową.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ubranie specjalne strażaka (kurtka + spodnie)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Main site or place of performance:

województwo mazowieckie

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa ubrania specjalnego strażaka: kurtka + spodnie. Liczba zamawianych zestawów uzależniona będzie od ceny za zestaw zaoferowanej przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w ramach środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie części zamówienia. Ubranie musi spełniać wymagania określone w opisie przedmiocie zamówienia, stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamówienia, dostępnej na stronie platformy zakupowej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Współczynnik oporu parowania RET / Weighting: 55
Price - Weighting: 45
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający będzie wymagała złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez oferowane produkty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla I części zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub będą one niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Buty strażackie gumowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18812200 Rubber boots
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Main site or place of performance:

województwo mazowieckie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa butów strażackich gumowych. Liczba par butów zamawianych przez Zamawiającego uzależniona będzie od ceny za parę butów zaoferowanej przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w ramach środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie części zamówienia.

Buty strażackie muszą spełniać wymagania określone w opisie przedmiocie zamówienia, stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamówienia, dostępnej na stronie platformy zakupowej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający będzie wymagała złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez oferowane produkty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla II części zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub będą one niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Hełm strażacki

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18444111 Crash helmets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Main site or place of performance:

województwo mazowieckie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem dostawy jest hełm strażacki typu B z latarką nahełmową oraz osłoną karku. Liczba zamawianych sztuk uzależniona będzie od ceny 1 szt. hełmu zaoferowana przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w ramach środków przeznczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie części zamówienia.

Hełm musi spełniać wymagania określone w opisie przedmiocie zamówienia, stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamówienia, dostępnej na stronie platformy zakupowej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający będzie wymagała złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez oferowane produkty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla III części zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub będą one niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice specjalne strażackie

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18141000 Work gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Main site or place of performance:

województwo mazowieckie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic specjalnych strażackich. Liczba zamawianych sztuk uzależniona będzie od ceny zaoferowanej za parę rękawic przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w ramach środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Rękawice specjalne muszą spełniać wymagania określone w opisie przedmiocie zamówienia, stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamówienia, dostępnej na stronie platformy zakupowej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający będzie wymagała złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez oferowane produkty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla IV części zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub będą one niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia udostępniona na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 Pzp (szczegółowe informacje dot. przesłanek wykluczenia zawarte zostały w SWZ).

3. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w złożonym wraz z ofertą oświadczeniu JEDZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia ww. dokumentów zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu).

7. Dokumenty składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego – składa informację z odpowiedniego rejestru (rejestr sądowy, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania);

2) zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w paragrafie 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

(cd. poniżej)

Minimum level(s) of standards possibly required:

9. Ofertę przygotowaną w jęz. pol. Wykonawca składa wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zgodnie z sekcją I.3 ogłoszenia oraz z dostępną na platformie zakupowej instrukcją.

10. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert Wykonawca wraz z ofertą składa, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców.

12. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza w formularzu oferty informacje w jakiej części zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom oraz podaje nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

13. Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez oferowane przez Wykonawcę produkty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub będą one niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/07/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/07/2021
Local time: 10:10
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Okrzei 35, Warszawa

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

2. Maksymalny rozmiar 1 pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi: do złożenia, zmiany, wycofania oferty – 150 MB; przy komunikacji – 500 MB.

3. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej wraz z załącznikami:

1) wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – JEDZ;

2) przedmiotowe środki dowodowe;

3) gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo w formie elektronicznej, określające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych zał. do oferty dokumentów.

4. Zalecenie w odniesieniu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

1) do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne zaleca się przede wszystkim stosowanie formatu danych .pdf;

2) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się, w miarę możliwości, konwertować do formatu .pdf;

3) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formacie PAdES;

4) w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż .pdf (np. .doc, .docx), zaleca się stosować podpis w formacie XAdES o typie zewnętrznym. W takim wypadku należy przekazać Zamawiającemu plik z podpisywaną treścią oraz plik z rozszerzeniem XAdES o tej samej nazwie (2 pliki);

5) kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego; ePUAP (podpis zaufany) nie jest certyfikowanym podpisem kwalifikowanym i nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

5. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zamieszcza Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w osobnym pliku, oznaczonym jako tajemnica przedsiębiorstwa.

6. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektron. za pośrednictwem platformy zakupowej:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2) komputer klasy PC lub MAC: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

4) włączona obsługa JavaScript;

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;

6) platforma zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8;

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet address: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dział IX „Środki ochrony prawnej” ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zm.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/05/2021