Supplies - 273484-2021

01/06/2021    S104

Poland-Zamość: Medical equipments

2021/S 104-273484

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Postal address: ul. Pereca 2
Town: Zamość
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-400
Country: Poland
Contact person: Mariola Franczak
E-mail: mariola.franczak@upz.edu.pl
Telephone: +48 846383444
Internet address(es):
Main address: https://upz.edu.pl/
Address of the buyer profile: http://bip.upz.edu.pl/page/610/zamowienia-publiczne.html
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UPZ w Zamościu

Reference number: AI.0920.01.2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Kierunku Pielęgniarstwo UPZ w Zamościu, z podziałem na nw. części:

Część 1 zamówienia: Dostawa symulatorów, fantomów i trenażerów wraz z systemem do sterowania sesjami

Symulacyjnymi, rejestracji audio-video i debriefingu;

Część 2 zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego – pakiet A;

Część 3 zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego – pakiet B;

Część 4 zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego – pakiet C;

Część 5 zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego – pakiet D.

Przedmiot zamówienia został opisany w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

(dotyczy wszystkich części), oraz

Załącznik nr 1.1 do SWZ – dot. części 1 zamówienia;

Załącznik nr 1.2 do SWZ– dot. części 2 zamówienia;

Załącznik nr 1.3 do SWZ– dot. części 3 zamówienia;

Załącznik nr 1.4 do SWZ– dot. części 4 zamówienia;

Załącznik nr 1.5 do SWZ– dot. części 5 zamówienia.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa symulatorów, fantomów i trenażerów wraz z systemem do sterowania sesjami symulacyjnymi, rejestracja audio-video i debriefingu

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33124000 Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies
34152000 Training simulators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance:

Instytut Humanistyczno-Medyczny

ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa symulatorów, fantomów i trenażerów wraz z systemem do sterowania sesjami symulacyjnymi, rejestracji audio-video i debriefingu:

— Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego wraz z oprogramowaniem do sterowania umieszczonym na komputerze/laptopie/tablecie oraz monitorem wirtualnym pacjenta

— Wysokiej klasy symulator dziecka wraz z oprogramowaniem do sterowania umieszczonym na komputerze/laptopie/tablecie oraz monitorem wirtualnym pacjenta

— Wysokiej klasy symulator niemowlęcia wraz z oprogramowaniem do sterowania umieszczonym na komputerze/laptopie/tablecie oraz monitorem wirtualnym pacjenta

— Zaawansowany Fantom ALS osoby dorosłej

— Zaawansowany Fantom PALS dziecka

— Zaawansowany Fantom PALS niemowlę

— Fantom BLS dorosłego

— Fantom BLS dziecka

— Fantom BLS niemowlęcia

— Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego

— Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego

— Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły

— Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko

— Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę

— Trenażer - dostępy do naczyniowe obwodowe

— Trenażer - dostęp doszpikowy

— Trenażer - iniekcje domięśniowe

— Trenażer - iniekcje śródskórne

— Trenażer - cewnikowanie pęcherza/wymienny

— Trenażer - badanie gruczołu piersiowego

— Trenażer - konikotomia

— Model pielęgnacji stomii

— Model pielęgnacji ran

— Model pielęgnacji ran odleżynowych

— Model do zakładania zgłębnika

— Fantom noworodka pielęgnacyjny

— Fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego

— Fantom wcześniaka

— Systemem do sterowania sesjami symulacyjnymi, rejestracji audio-video i debriefingu

Przedmiot zamówienia został opisany w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (dotyczy wszystkich części), oraz w załącznik nr 1.1 do SWZ – dot. części 1 zamówienia. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:

1) Oferowana cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia – waga – 60 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

2) Okres gwarancji

W zakresie tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty za przedłużenie minimalnego wymaganego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania).

Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: 24 miesiące

Ocenie zostanie poddany okres gwarancji liczony w miesiącach, od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez Strony umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu „Oferta” okresu gwarancji Zamawiający przyzna 0 punktów w tym kryterium, tj uzna, że Wykonawca nie przedłużył minimalnego 24-miesięcznego okresu

Gwarancji na wykonany przedmiotu zamówienia.

3) Termin wykonania zamówienia

W zakresie tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty za skrócenie maksymalnego wymaganego terminu wykonania zamówienia – waga - 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania).

Maksymalny wymagany termin wykonania zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy.

Ocenie zostanie poddany termin wykonania zamówienia liczony w dniach kalendarzowych, od dnia podpisania przez strony umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu „Oferta” terminu wykonania zamówienia Zamawiający przyzna 0 punktów w tym kryterium, tj uzna, że Wykonawca nie skrócił maksymalnego 40-dniowego terminu wykonania zamówienia.

Sposób obliczania wartości punktowej: został opisany w rozdziale VIII SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu rozwojowego i uruchomienie działalności Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Uczelni Państwowej w Zamościu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0023/19

II.2.14)Additional information

W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający unieważnił cześć 1 zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Art. 256 Ustawy Pzp w związku z art. 90 ust.3 ustawy Pzp oraz art. 137 ust. 7 ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne zostało umieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 080-205303
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa symulatorów, fantomów i trenażerów wraz z systemem do sterowania sesjami symulacyjnymi, rejestracja audio-video i debriefingu

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający unieważnił cześć 1 zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Art. 256 Ustawy Pzp w związku z art. 90 ust.3 ustawy Pzp oraz art. 137 ust. 7 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne zostało umieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@upz.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3.3 zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się:

4.1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

4.2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 4.1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określa rozdział IX – środki ochrony prawnej, ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@upz.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/05/2021