Árubeszerzések - 273743-2020

Submission deadline has been amended by:  346844-2020
12/06/2020    S113

Magyarország-Budapest: Irodabútor

2020/S 113-273743

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs utca 37–43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyergyai László
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17955228
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000437792020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000437792020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt 5. § (1) bek. szeirnti közp. beszerző szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Irodabútorok-2020

Hivatkozási szám: EKR000437792020
II.1.2)Fő CPV-kód
39130000 Irodabútor
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények részére irodabútorok beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése termékkörben.

Részletes feltételek a Közbeszerzési Dokumentumok Műszaki leírásában

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 20 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39130000 Irodabútor
50850000 Bútorjavítási és -karbantartási szolgáltatások
79934000 Bútortervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe. A 168/2004.(V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és önként csatlakozó intézmények által keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Általános és magas igényességi fokozatú irodabútor csomagok (10 csomag), kiegészítők és kapcsolódó szolgáltatások megajánlása, szállítása, helyszíni szerelése, csomagolóanyagok elszállítása a KD-ban található Műszaki leírásnak megfelelően.

Mennyiség: A Kbt. 18. § (1) alapján a keretmegállapodás beszült értéke a keretmegállpodás alapján annak időtartalma alatt kötendő szerződések becsült legmagasabb összértéke: 20 000 000 000 HUF.

Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány. Értékelési szempontok a II.2.5) pont alapján. Az értékelés további részletei a KD-ban találhatók.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Műszaki tartalom / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 20 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Beszerzőnek lehetősége van 1 alkalommal a KM aktív időszakának időbeli hatályának lejáratát megelőzően 30 nappal Eladóhoz intézett írásbeli egyoldalú nyilatkozatával a KM-t - további legfeljebb 12 hónapos aktív időtartamra - meghosszabbítani, amennyiben a KM aktív időtartamának lejártakor nincs érvényes keretmegállapodás a tárgy vonatkozásában. Ekkor a passzív időszak is kitolódik 12 hónappal.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján: Ajánlatkérő Ajánlattevőtől (továbbiakban: AT) és a közös AT-ktől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.

2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

3. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.

Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó):

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni.

Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR-ben) az erre szolgáló űrlap kitöltésével) köteles előzetesen igazolni, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok nem állnak fenn.

A Kr. 3.§ (3) és (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös AT-k képviseletében az EEKD-t az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújtja be.

A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az AT-nek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével).

Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):

AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett AT esetén a Kr. 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett AT esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kr. 12-13 §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

AK kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján AT nyilatkozhat AK egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) A Kr. 19.§ (1) bekezdés c) alapján a felhívás feladását megelőzően az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt - nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Előzetes igazolási mód: AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (1) bekezdésére. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 5.§ (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” szakaszát kitölteni. Az EEKD kitöltésével kapcsolatos tov. információkat a Kr. 2-7. § tartalmazzák. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (9)-(12) bekezdés, 67.§, 69.§ -ban foglaltak is irányadók. AK felhívja továbbá a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR Kr.) 12. § (1) és a Kbt. 69. § (11a), illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdéseiben foglaltakra.

Igazolási mód:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD).

AK a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasságnak feltételeit és igazolásait a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimum követelményeknek történő megfelelésnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1)

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában (vagy működésének ideje alatt) legalább 4 milliárd Ft - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya (irodabútorok szállítása és kapcsolódó szolgáltatások) szerinti árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) A Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pont, ill. 22.§ alapján ajánlattevőnek ismertetni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb irodabútorokra vonatkozó szállításait és kapcsolódó szolgáltatásait, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

a) teljesítés ideje (év, hónap, nap-tól év, hónap, nap-ig)

b) szerződést kötő másik fél neve, címe

c) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, telefon száma, email címe

d) szállítás tárgya

e) szállítás mennyisége

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) A Kr. 21.§ (1) bekezdés b) pont alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakmai gyakorlat ismertetése - (az évek számának megjelölésével) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.

Előzetes igazolási mód:

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (1) bekezdésére. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 5.§ (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” szakaszát kitölteni. Az EEKD kitöltésével kapcsolatos tov. információkat a Kr. 2-7. § tartalmazzák. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (9)-(12) bekezdés, 67.§, 69.§ -ban foglaltak is irányadók. AK felhívja továbbá a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR Kr.) 12. § (1) és a Kbt. 69. § (11a), illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdéseiben foglaltakra.

Igazolási mód:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

AK a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimum követelményeknek történő megfelelésnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1:

Alkalmas AT, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 3 évben, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 7 db, összesen nettó 371 000 000 HUF összértékű irodabútorok szállítására és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó referenciával, melyből:

— 1 db. legalább nettó 150 000 000 HUF értékű irodabútorok szállítására és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó referencia kell legyen,

— legalább egy darab referencia teljesítése legalább 10 db különböző helyszínen (eltérő címen) valósult meg.

Az alkalmasság igazolásaként bemutatott és megkövetelt referenciáknak tartalmazniuk kell, hogy a:

— az adott teljesítés mindegyike tartalmazta az irodabútorok helyszínre történő szállítását, helyszíni szerelését, a csomagoló anyagok elszállítását.

A Kr. 21.§ (1) bekezdés (1a) a) pontjára tekintettel a referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés befejezés időpontja naptári nap pontossággal megadva erre az időszakra esik.

M2) Alkalmas ajánlattevő, amennyiben rendelkezik

1) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 3 éves bútoripari értékesítési szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Ajánlatkérő a felsőfokú végzettség alatt bármely államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, oklevelet ért.

2) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező faipari mérnök végzettségű szakemberrel. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő, a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

A fenti alkalmassági követelmények igazolására egy szakember több alkalmassági feltétel vonatkozásában is bemutatható.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

Közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fő finanszírozási és fizetési feltételek: A megkötendő KM hatálya alatti intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmény költségvetésében áll rendelkezésre. Vonatkozó jogszabályok: 2015. CXLIII. törvény, 2007. CXXVII. törvény, 2013. V. törvény, 2011. CXCV. törvény, 2017. CL. törvény, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet. Az ellenszolgáltatás teljesítésének további részletes leírását a KD tartalmazza.

A nyertes AT késedelmi, hibás teljesítési kötbér, és meghiúsulási kötbér fizetését kötelesek vállalni a KD-ban megtalálható KM tervezetben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő a keretmegállapodás szerződésszerű teljesítéséért a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 5 000 000,- Ft, azaz ötmillió forint adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő a KM X. fejezetben foglaltak szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 6
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/07/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/07/2020
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben, illetve az EKR Kr.-ben foglaltak szerint történik. Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az EKR Kr. 15-16. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Kbt. 2.§ (6) bekezdés alapján az eljárás nyelve magyar. AT általi fordítás és a további dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.

2. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § és a 36. § (1), 44. § és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.

3. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségének vonatkozásában az AK-nek figyelembe kell vennie a Kbt. 35. § (2a), a 41/A § (4) és (5) bekezdéseit.

4. AK a közbeszerzési eljárást az EKR-ben folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.

5. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § (1) és (3), 55. § (7), valamint az EKR Kr 6. § (1), és (7)-(10), a 16. § - 17.§-ban foglaltakra.

6. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a KD tartalmazza.

7. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást (HP), figyelembe véve az EKR Kr. 11. § (2) és (3) bek-eit. A Kbt.71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű HP lehetőséget biztosít.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§ foglaltakra.

9. AK a Kbt. 104.§ (3) bekezdés szerint megjelöli, hogy a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti KM megkötésére irányuló eljárást folytat le. Ennek eredményeképpen a KM-ban meghatározott feltételek szerint az intézmény általi közvetlen megrendelés vagy verseny újranyitását követő egyedi szerződéskötés útján kerülhet sor az adott közbeszerzés megvalósítására.

10. A Kbt. 104.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Beszerző a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 1. §, valamint a 3. § c) pontja szerint azonosítja a keretmegállapodásban részes AT-kkel szerződéskötésre jogosult AK-k körét.

11. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

12. Az ajánlatba csatolni kell:

— irodabútorokra vonatkozó elismert (az EA MLA megállapodás alapján akkreditált vizsgáló és tanúsító laboratóriumok által kiállított) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a vizsgált bútor megfelel az állami normatívában nevesített hatályos magyar vagy az Európai Uniós szabványoknak. Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az akkreditált tanúsító/vizsgálati laboratórium által kiállított ún. forgalomba hozatali engedélyt,

— a megajánlott bútorok gyártójának/gyártóinak érvényes MSz EN ISO 9001:2015 tanúsítványát,

— a biztonsági (pl. GS) jellel rendelkező termék (megajánlott terméktől függően), vagy szerkezeti egység meglétét igazoló, tanúsító okiratot,

— a műszaki leírást, amely egyértelműen alátámasztja, hogy az adott termék megfelel az állami normatíva általános, vagy magas igényességi fokozatának,

— olyan bútorok szállítása esetén, melyet nem AT gyárt, az ajánlathoz csatolni kell AT nyilatkozatát, hogy rendelkezik az adott bútor előállítójának/magyarországi képviseletének írásos felhatalmazásával a bútorok forgalmazására. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a felhatalmazó adatait, kapcsolattartójának nevét, elérhetőségét.

13. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT, közös AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről szóló, a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is kell csatolni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama folytatása:

A keretmegállapodás 36 hónapig terjedő határozott időtartamából az első időszak (24 hónap) az ún. „aktív időtartam”, amikor a keretmegállapodásra hivatkozással egyedi szerződés köthető, a második időszak (12 hónap) az ún. „passzív időtartam”, mely során kizárólag az „aktív időtartam” alatt megkötött szerződések teljesítésére van lehetőség.

VI.3) További információk folytatása:

14. A jelen eljárásban aláíró cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell az AT, közös AT és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) figyelemmel. Amennyiben AT elektronikus aláírást alkalmaz, a cégkivonatnak, vagy az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) elektronikus aláírói tanúsítvány sorozatszámát vagy széria számát. Meghatalmazás esetén, kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.

15. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: Gyergyai László: 00593, dr. Gáspár Emőke: 00565, Urbán Márta: 00594, Mile Márk: 00578, Pethő-Kerék Hajnalka: 01054

16. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat.

17. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül-e.

18. Irányadó Jog: AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rend. előírásai.

19. AK az állami normatívában szereplő szabványhivatkozásokat aktualizálta a műszaki leírásban.

20. A részajánlat tétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának jellege (irodabútorok beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése), műszaki és gazdasági funkciójának egysége és egyéb sajátosságai (termékekre vonatkozó szabványok előírásai) nem teszik lehetővé a beszerzés tárgyának részekre bontását (Kbt. 61. § (4)), a beszerzés több részre bontása a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését vonná maga után tekintve, hogy az Ajánlattevői kör azonos. Ez alapján nem valószínűsíthető fokozottabb árverseny kialakulása, hiszen valamennyi résznél azonos Ajánlattevők versenyeznének egymással.

21. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10 pont. Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében (Az összehasonlítás alapjául szolgáló képzett érték és a szolgáltatások értéke összesen): fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében (Műszaki tartalom): egyenes arányosítás. A pontkiosztás módszere, valamint az értékelés további részletei a KD-ban találhatók.

22. A közbeszerzési eljárás külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/06/2020