Építési beruházás - 273786-2017

15/07/2017    S134

Magyarország-Budapest: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

2017/S 134-273786

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK23566
Postai cím: Mechwart liget 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kabai Ferenc, ügyvezető helyettes
E-mail: kozbeszerzes@masodikkeruletsport.hu
Telefon: +36 13360013
Fax: +36 13250403
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.masodikkeruletsport.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:4190987356840372
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft.
Postai cím: Galambóc u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Polgár Adrienn (FAKSZ: 00421), Maros Zoltán (FAKSZ: 00304)
E-mail: titkarsag@tenderco.hu
Telefon: +36 12033510
Fax: +36 12033510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.masodikkeruletsport.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft.
Postai cím: Galambóc u. 22.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Polgár Adrienn (FAKSZ: 00421), Maros Zoltán (FAKSZ: 00304)
Telefon: +36 12033510
E-mail: titkarsag@tenderco.hu
Fax: +36 12033510
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.masodikkeruletsport.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével.

A szerződés (beszerzés) tárgya: Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése.

Feltételes közbeszerzés: AK a besz. tárgya szerinti beruházás megvalósításához további TAO támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Amennyiben az igényelt támogatási összeg nem, vagy nem az igényelt mértékben kerül az AK javára megítélésre, úgy AK ezt olyan, ellenőrzési körén kívül eső és az AK által előre nem látható körülménynek tekinti, amelyre hivatkozással az AK az eljárást – az ajt.h. lejártát követően – a Kbt. 53. § (4)-(5) bek-nek megfelelően a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontjára hivatkozva eredménytelennek nyilváníthatja.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével.

A szerződés (beszerzés) tárgya: Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése.

A nyertes ajánlattevőnek generálkivitelezőként vállalnia kell szerződés tárgya szerinti építési kivitelezési munkák teljes körű elvégzését a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott kiviteleli tervek alapján. Az építési kivitelezési munkák az alábbi szakágak kivitelezésére terjed ki: Építészet, Tartószerkezet, Épületgépészet, Épületvillamosság (erős- és gyengeáram), Táj- és kertépítészet, Külső út és közművek kivitelezése, Vízgépészet (uszodatechnológia), Belsőépítészet, Tűzvédelem, Sporttechnológia. A kivitelezés során megvalósuló beruházás főbb mennyiségi, irányadó adatai: A medencék tervezett adatai: 1. medence: televízió közvetítésre alkalmas, FINA szabályoknak megfelelő, fedett, 10 pályás, 50*25 m vízfelületű versenymedence, 220 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel); 2. medence: fedett, 20*10 m vízfelületű tanmedence, 80-120cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel); 3. medence: kültéri (időszakosan lefedhető), 21*33,3 m vízfelületű medence, 200 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel). A medencék összesített vízfelületének tervezett nagysága: 1250 + 200 + 699 = 2149 m2; Az uszoda tetőszerkezetének tervezett fesztávolsága: 47,6 m. A részletes adatok és műszaki követelmények, megrendelői elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5.) kiegészítése: A 4. részszemponthoz tartozó alszempontok: 4.1.) alszempont: Környezetvédelmi, Fenntarthatósági terv és Kockázatfelmérési-kockázatkezelési módszertani megoldások terv szakmai színvonala és minősége – Súlyszám: 5; 4.2.) alszempont: Építésszervezési projektterv, azon belül építéstechnológiai helyszínszervezési terv, építéshelyszíni gépszükségleti erőforrás-szervezési terv, munkamenet szervezési folyamat terv és mintavételi és mintavételi és minősítési (minőségbiztosítási és ellenőrzési) terv szakmai színvonala és minősége – Súlyszám: 5

VI.3. pont kiegészítése:

Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő az egyértelmű és megalapozott ajánlattétel érdekében 31.7.2017–én 10:00 órai kezdettel konzultáció nélküli helyszín bejárást tart a kivitelezés leendő helyszínén. A találkozó: a Budapest, II. kerület Máriaremetei út 228. szám, 51737. hrsz. alatti ingatlan (gázcseretelep) előtti parkoló. A helyszín bejárás során az érdeklődő gazdasági szereplőknek lehetőségük van a kivitelezés helyszínét megtekinteni. A felmerülő kérdéseket az érdeklődő gazdasági szerelők kizárólag írásban, a kiegészítő tájékoztatás kérés szabályai szerint tehetik fel.

Ajánlati biztosíték: Ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg ajánlati biztosítékot kell nyújtani, melynek összege 40 000 000 HUF. A biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek-ben előírt formák valamelyikén teljesíthető. Átutalás teljesítés esetén: a befizetés címzettje: II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft., számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11705008-29920134. Átutalás esetén feltüntetendő a befizetés jogcíme. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy bank-/biztosítói garancia/kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati pldát ajánlathoz csatolni kell. Okirati biztosíték kedvezményezettje: II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft., 1024 Bp., Keleti Károly utca 37. Az ajánlati biztosítéknak min. az ajánlattételi határidő lejártát követő 60. napig kell érvényben lennie.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont: Az építési munkákra vállalt jótállási idő mértéke (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő időponttól számítva, egész hónapokban megadva). A Kbt. 77. § (1) szerinti / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. részszempont: Teljesítési véghatáridő (az építési terület átvételétől számított naptári napokban megadva). A Kbt. 77. § (1) szerinti időtartamok: 365 és 546 naptári nap / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. részszempont: Szakmai ajánlat minősége (ezen belül alszempontok a II.2.4. pontban részletezettek szerint) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A részajánlat tétel kizárásának indoka: a beszerzés tárgya szerinti beruházás oszthatatlan jellege, a kapcsolódó garanciális kötelezettségek nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Jogi kizáró okok:

J.1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bek. a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

J.2.) Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő, akivel szemben a Kbt. 62. §(1) bek. a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bek. a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bek. előírásaira.

Jogi kizáró okokkal kapcsolatos igazolási mód:

J.Ig.1.) Az ajánlattevőnek, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján a Korm. rendelet 2-4. § és 6. § rendelkezéseinek megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá.

J.Ig.2.) Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az Ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján a Korm. rendelet 8-16. § rendelkezései szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

J.Ig.3.) A Kbt. 67. § (4) bek. előírására tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

J.Ig.4.) A kizáró okok előzetes, valamint végleges igazolására ajánlattevőknek a jelen ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.

J.Ig.5.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti követelmény:

E.1.) Ajánlattevő a szerződés teljesítésére a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján akkor minősül alkalmasnak, ha az ajánlattevő szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). Közös ajánlattétel esetén e feltételt a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezési tevékenységet végző ajánlattevő tagnak/tagoknak kell teljesíteni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén e feltétel alatt a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban történő bejegyzést kell érteni.

Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti követelmény:

E.1.) Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) bek-re is.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

— A III.1.2.) pontban előírt alkalmassági követelmények előzetes igazolásául az EEKD IV. részében a benyújtandó igazolásokkal kapcsolatban előírt részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

— G.1.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlatához be kell nyújtania saját vagy jogelődje, jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója részét képező mérlegét vagy eredmény-kimutatását egyszerű másolatban (attól függően, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét). Amennyiben a beszámoló előírt része a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, ebben az esetben az előírt dokumentumot nem szükséges csatolni, a beszámoló adatait ajánlatkérő a céginformációs szolgálat honlapján keresztül ellenőrzi. Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek. szerint kell eljárnia.

— G.2.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti (adott esetben: működése ideje szerinti üzleti év/évek) vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti munkák (építési munkák) végzéséből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlattevőknek nyilatkozatukban meg kell jelölniük az üzleti évük fordulónapját. Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az beszámoló benyújtása nem lehetséges a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek. szerint kell eljárnia.

— G.3.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlatához be kell nyújtania saját vagy jogelődje, jelen felhívás feladását megelőző lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója részét képező mérlegét vagy eredmény-kimutatását egyszerű másolatban (attól függően, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét). Amennyiben a beszámoló előírt része a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, ebben az esetben az előírt dokumentumot nem szükséges csatolni, a beszámoló adatait ajánlatkérő a céginformációs szolgálat honlapján keresztül ellenőrzi. Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek. szerint kell eljárnia.

M.1. alk.köv. folytatása: Teljesített referenciamunka alatt Ajánlatkérő olyan referenciamunkát ért, amely kapcsán a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárult. Az előírt időtartam vonatkozásában Ajánlatkérő azt fogadja el teljesített referenciamunkának, amely esetében a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának időpontja beleesik az előírt 96 hónapos időtartamba és az építési beruházás megkezdésének időpontja beleesik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 132 hónapos időtartamba. Kivitelezési érték alatt Ajánlatkérő az építési beruházás tényleges nettó kivitelezési értékét érti. Generál kivitelezés alatt Ajánlatkérő olyan építési munkák ellátását érti, amelynek keretében legalább az alábbi szakági kivitelezési munkák elvégzésére az adott referenciamunka keretében sor került: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, tartószerkezeti munkák.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

— G.1.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben az adózott eredménye egy évnél több évben nem volt negatív. Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor minősül alkalmasnak, ha a közbeszerzés tárgyából (építési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a nettó 2 500 000 000 HUF-ot.

— G.2.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építési munkák) rendelkezik összesen legalább 2 500 000 000 HUF – általános forgalmi adó nélkül számított – nettó árbevétellel.

— G.3.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző üzleti évéről szóló beszámolója mérlegében szereplő saját tőke értéke eléri a 1 000 000 000 HUF-ot (amennyiben a beszámoló nem HUF-ban kifejezve tartalmazza a saját tőke értékét, úgy Ajánlatkérő e feltételt az érintett üzleti év mérlegfordulónapján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyama szerint HUF-ra átszámított érték alapján vizsgálja). Ha az ajánlattevő az előző üzleti év beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor minősül alkalmasnak, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a nettó 2 500 000 000 HUF-ot.

Az alkalmasság megállapításához az ajánlattevőknek a fentiekben részletezett G.1., G.2. és G.3. pontokban foglalt összes minimum követelményeknek egyaránt meg kell felelni!

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

— A III.1.3.) pontban előírt alkalmassági követelmények előzetes igazolásául az EEKD IV. részében a benyújtandó igazolásokkal kapcsolatban előírt részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

— M.1.) Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 21. § (2) bek. a) pontja szerint az ajánlatában ismertetnie kell az alábbi adatokat, valamint a Kbt. 69. § (4) bek. alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 96-132 hónapban teljesített, az előírt alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges referenciáiról szóló, a 321/2015. Kr. 22. § (3) bek. szerint kiállított referenciaigazolást, melynek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

— a referenciamunka (RM) szerinti építési beruházás tárgya [megadva a RM szerinti kivitelezéssel érintett létesítmény megnevezését, amelyből annak jellege is megállapítható (pl.uszoda)], valamint mennyisége [megadva a létesítmény összesített vízfelületének mértékét (m2-ben) vagy a szerkezet fesztávolságát (m-ben)];

— a RM teljesítéséért járó ellenszolgáltatás nettó összege (HUF-ban megadva, amennyiben a szerződés kifizetésének pénzneme nem HUF, úgy a teljesítés befejező időpontján érvényes MNB középárfolyamon számított HUF érték);

— a RM teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap bontásban);

— a RM teljesítésének helye;

— a RM szerinti szerződést kötő másik fél neve és székhelye;

— a RM-ről információt szolgáltató személy neve és telefonszáma;

— arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

— M.2.) Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján meg kell neveznie azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe és az adott szakember kapcsán ismertetnie kell az alkalmassági követelmény teljesítéséhez szükséges adatokat. A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az ajánlathoz továbbá csatolni kell a szakemberek részletes szakmai önéletrajzát és a legmagasabb iskolai végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát. Azon szakemberek esetén, akikkel kapcsolatban valamely jogosultság megléte előírásra került, a szakmai önéletrajzban meg kell adni a kamarai regisztrációs számot. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember ismertetése/bemutatása az ajánlatban.

— M.3.) Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 21. § (2) bek. g) pontja alapján meg kell adnia a 2016. évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámát és a Kbt. 69. § (4) bek. szerint ajánlatához csatolnia kell a 2016. évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készített kimutatást.

M.2. alk.köv. folytatása: Amennyiben a fenti b)-f) pontokra nevezett adott szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben 1. melléklet/IV/1. vagy 2. vagy 3. pontja alapján meghatározott adott kategóriára érvényes felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni;

Ajánlattevő a fentiek alapján legalább 5 különböző személy (szakember) bevonására köteles, átfedés kizárólag az a) pont és a b)-f) pontok relációjában lehetséges, azaz a b)-f) pontok kapcsán megnevezett szakemberek között átfedés nem lehetséges!

— M.3.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha a 2016. évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszáma elérte legalább az 50 főt.

Az alkalmasság megállapításához az ajánlattevőknek a fentiekben részletezett M.1., M.2. és M.3. pontokban foglalt összes minimum követelményeknek egyaránt meg kell felelni!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

— M.1.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 96-132 hónapban teljesített referenciamunkái között rendelkezik legalább 1 db olyan szerződésszerűen teljesített referenciamunkával, amelynek kivitelezési értéke legalább nettó 1 500 000 000 HUF volt és amely:

— legalább 600 m2 összesített vízfelülettel rendelkező létesítmény, vagy

— legalább 32 méter fesztávot lefedő szerkezetű létesítmény generál kivitelezésének teljesítését igazolja.

folyt.köv. a III.1.2. pontban

— M.2.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között rendelkezik legalább 5 fő, az alábbiakban meghatározott képzettséggel, szakmai tapasztalattal bíró szakemberekkel

a.) legalább 1 fő építésvezető pozícióra jelölt szakember, aki legalább felsőfokú végzettséggel rendelkezik és építési beruházások kivitelezésében építésvezetőként legalább 60 hónap gyakorlatot szerzett és építésvezetőként részt vett

aa.) legalább egy olyan létesítmény kivitelezésében, amely tartalmaz legalább 600 m2 összesített vízfelületet, vagy

ab.) legalább egy olyan létesítmény kivitelezésében, amely tartalmaz a legalább 32 m fesztávot lefedő tetőszerkezetet.

Ajánlatkérő a 60 hónap gyakorlat tekintetében kiköti, hogy a párhuzamos időszakban szerzett szakmai gyakorlatot egyszer veszi figyelembe.

b.) legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. mell. IV./1. részében előírt „MV-É” (vagy hatályos átsorolás előtti) vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői (FMV) jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek és műszaki vezetőként részt vett

ba.) legalább 1 olyan létesítmény kivitelezésében, amely tartalmaz legalább 600 m2 összesített vízfelületet, vagy

bb.) legalább 1 olyan létesítmény kivitelezésében, amely tartalmaz a legalább 32 m fesztávot lefedő tetőszerkezetet.

c.) legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. mell. IV./2. részében előírt „MV-M” (vagy hatályos átsorolás előtti) vagy ezzel egyenértékű FMV jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek és műszaki vezetőként részt vett

ca.) legalább 1 olyan létesítmény kivitelezésében, amely tartalmaz legalább 600 m2 összesített vízfelületet, vagy

cb.) legalább 1 olyan létesítmény kivitelezésében, amely tartalmaz a legalább 32 m fesztávot lefedő tetőszerkezetet.

d.) legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. mell. IV./1. részében előírt „MV-ÉG” (vagy hatályos átsorolás előtti) vagy ezzel egyenértékű FMV jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek és műszaki vezetőként részt vett

da.) legalább 1 olyan létesítmény kivitelezésében, amely tartalmaz legalább 600 m2 összesített vízfelületet, vagy

db.) legalább 1 olyan létesítmény kivitelezésében, amely tartalmaz a legalább 32 m fesztávot lefedő tetőszerkezetet.

e.) legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. mell. IV./2. részében előírt „MV-ÉV” (vagy hatályos átsorolás előtti) vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

f.) legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. mell. IV./3. részében előírt „MV-KÉ” (vagy hatályos átsorolás előtti) vagy ezzel egyenértékű FMV jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

folyt.köv.a III.1.3.) pont igazolás résznél.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A műszaki készültségnek megfelelően, a Megrendelő által elfogadott megvalósítási és pénzügyi ütemterv alapján 5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a műszakilag ellenőrizhető részfeladatok teljesítése és a Megrendelő műszaki ellenőrének és a Megrendelő képviseletében eljáró személynek az igazolása alapján a szerződés tervezetben részletezett ütemezésnek és készültségi mértéknek megfelelően.

Az aktuális számla ellenértékét Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A. § rendelkezéseinek megfelelően fizetni meg a Vállalkozó részére, banki átutalással, HUF-ban.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

— teljesítési-késedelmi kötbér: 0,4 %/nap;

— hibás teljesítési kötbér: 0,4 %/nap, a műszaki átadás-átvétel során érvényesíthető hibás teljesítési kötbér: 2 %/nap (az ajánlattevő vállalása szerint);

— meghiúsulási kötbér: 15 %;

— teljesítési biztosíték: 5 %;

— jótállási (hibás teljesítési) biztosíték: 5 %.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/08/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/08/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft. székhelye (1117 Budapest, Galambóc u. 22.) Tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bek. megjelölt személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontás során alkalmazza a Kbt.68. § (1), (4) és (6) bek-eit.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása: 1.1.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 57. § (2) bek. szerinti kötelezettségre, miszerint a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig (a közbeszerzési dokumentumok előbbiek szerinti elérése [letöltése] az eljárásban való részvétel feltétele). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közbeszerzési dokumentumokat a közös ajánlattevők egyik tagja eléri.

1.2.) A jelen ajánlati felhívást kiegészítő Kbt. 57. § (1) bek. a) és b) pontja szerinti közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek a Közbeszerzési Hatóság által vezetett Közbeszerzési Adatbázisban, az ajánlatkérőhöz rendelt jelen „uszoda_projekt_kivitelezés_2017” megnevezésű (KBE eljárás azonosító: 06342/2017) közbeszerzési eljárás adatlapján.

1.3.) A közbeszerzési dokumentumok elérését (letöltését) az ajánlatkérő részére haladéktalanul igazolni kell a közbeszerzési dokumentumokban megadott és teljes körűen kitöltött igazoló lap titkarsag@tenderco.hu e-mail címre történő megküldésével. Az ajánlatkérő az így megküldött igazoló lap átvételének időpontját tekinti a közbeszerzési dokumentumok elérésének időpontjának és az igazoló lapban megadott gazdasági szereplőt tekinti az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek, akit a Kbt. 57. § (2) bek. szerinti kötelezettség teljesítése, az esetleges kiegészítő tájékoztatás, illetve az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása vonatkozásában figyelembe vesz.

2.) Ajánlattevőnek nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat csatolását. Az ajánlat további tartalmi és formai előírásait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

3.) Ajánlattevőnek az értékelési szempontok között feltüntetett 4.) részszempont alátámasztásául a közbeszerzési dokumentumokban részletezett Szakmai ajánlatot kell csatolnia.

4.) Ajánlatkérő a következő alkalmassági feltételek tekintetében a minősített ajánlattevőknél szigorúbb követelményeket állapított meg: III.1.2) és III.1.3) valamennyi rendelkezése.

5.) A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség tényleges időtartama a Kbt. 81. § (11) bek. előírása szerint annak kezdetétől számított 60 nap.

6.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bek-re tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.

7.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. lásd: AF II.2.4.) pont és KD-ok.

8.) Ajánlatkérő a jelen eljárás vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek-ben foglaltakat, figyelemmel a Kbt. 81. § (6) bek-ben foglaltakra.

9.) A II.1.5.) és a II.2.6.) pontokban megadott érték technikai jellegű adat, az adat szerepeltetése kizárólag azt célozza, hogy a hirdetmény feladható legyen a TED-be.

10.) Az értékelési pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

11.) A pontozás módszere: a legjobb ajánlat megkapja a max. 10 pontot, a tőle kedvezőtlenebb ajánlat pontszáma a legjobbhoz viszonyított relatív arányosítással kerül meghatározásra. Az 1. és 3. részszempontnál Ajánlatkérő a fordított arányosítás, a 2. részszempontnál Ajánlatkérő az egyenes arányosítás szabályai szerint jár el. A 4. részszempont alszempontjainál Ajánlatkérő a pontkiosztás módszerét alkalmazza. A pontozás módszerének részletes ismertetését Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban adja meg.

12.) Ajánlatkérő az eljárása során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

13.) Felelősségbiztosítás mértékére vonatkozó Ajánlatkérői előírás: legalább 2 000 000 000 HUF/év és 500 000 000 HUF/káresemény limithatárral bíró építési szerelési biztosítás.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bek. szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/07/2017