Szolgáltatások - 274515-2015

Normál nézet megjelenítése

05/08/2015    S149

Luxemburg-Luxembourg: Gépjármű-biztosítás az Európai Parlament számára

2015/S 149-274515

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: plateau du Kirchberg, Konrad Adenauer épület, 03G018-as iroda
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2929
Ország: Luxemburg
Címzett: Szerződéskötő és Közbeszerzési Egység
E-mail: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://europarl.europa.eu

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=885

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Gépjármű-biztosítás az Európai Parlament számára.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 6: Pénzügyi szolgáltatások a) Biztosítási szolgáltatások b) Banki és befektetési szolgáltatások

NUTS-kód LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Az időtartam hónapban: 48

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke

Becsült érték áfa nélkül:
200 000 és 340 000 között EUR
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Gépjármű-biztosítás (kötelező felelősségbiztosítás, teljes körű biztosítás, mobilitásbiztosítás) az Európai Parlament számára. A biztosítandó járművek többsége (kb. 60 db) Luxemburgban, néhány (kb. 5 db) pedig Brüsszelben regisztrált.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

66510000 Biztosítási szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Kb. 70 biztosítandó gépjármű.
Becsült érték áfa nélkül:
200 000 és 340 000 között EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Nincsenek.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az Európai Parlamentnek 30 nap áll a rendelkezésére a megadott összegek kifizetésére. A kifizetés az Európai Parlament számlájának terhelése napján tekintendő teljesítettnek (lásd a keretszerződés-tervezetet az ajánlattételi felhívásban).
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Gazdasági szereplők alkotta csoportosulások abban az esetben pályázhatnak, ha bemutatják annak a biztosítónak/azoknak biztosítóknak az engedélyét, amely alapján nevükben kötelezettségeket vállalhatnak, amely/amelyek nevében eljárnak. Ezek körébe tartozik a jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli entitás is: konzorcium, magánmegállapodáson alapuló vagy egyéb megfelelő együttműködési forma. Az Európai Parlament fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződést elnyerő csoportosulásokat a szerződés aláírása előtt a szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges jogi forma kialakítására kötelezze (lásd a pályázati dokumentáció adminisztratív záradékait).
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: lásd a pályázati dokumentáció adminisztratív záradékait.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: az utóbbi 3 lezárt pénzügyi év során elért pozitív árrés (bruttó működési eredmény) – lásd a pályázati dokumentáció adminisztratív záradékait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): — valamennyi biztosítási ügynök esetében a gépjármű-biztosítási szolgáltatások terén nyújtott biztosításközvetítési szolgáltatások területén minimum 60 000 EUR összegű éves forgalom (az utóbbi 3 lezárt pénzügyi év mindegyike tekintetében),
— biztosítók esetében a gépjármű-biztosítási szolgáltatások területén minimum 250 000 EUR összegű éves forgalom (az utóbbi 3 lezárt pénzügyi év mindegyike tekintetében).
(Lásd a pályázati dokumentáció adminisztratív záradékait).
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
— a biztosítóknak tapasztalattal kell rendelkezniük a gépjármű-biztosítási szolgáltatások területén legalább az utóbbi 3 évben (2012, 2013 és 2014),
— biztosításközvetítő pályázása esetében annak tapasztalattal kell rendelkeznie a gépjármű-biztosítási szolgáltatások terén legalább az utóbbi 3 évből (2012, 2013 és 2014) nyújtott biztosításközvetítési szolgáltatások területén,
— a pályázónak igazolnia kell, hogy megfelel a biztosítási tevékenység ellátásához előírt valamennyi jogi feltételnek. Ez a követelmény adott esetben a csoportosulás valamennyi tagjára, a szerződésből legalább 20 %-ban részesedő alvállalkozókra és a biztosításközvetítőre is alkalmazandó (lásd a pályázati dokumentáció adminisztratív záradékait).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a tapasztalatnak legalább 1, a jelen szerződéshez hasonló méretű (azaz egy legalább 60 gépjárműből álló flottára kiterjedő) referenciát magában kell foglalnia (lásd a pályázati dokumentáció adminisztratív záradékait).
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
06B10/2015/M024.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
14.9.2015
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 180 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21.9.2015 - 10:00

Hely:

Európai Parlament, plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer épület, 2929 Luxembourg, LUXEMBURG.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A tenderbontáson ajánlattevőnként legfeljebb 1 képviselő lehet jelen. Csak azok a pályázók vehetnek részt a tenderbontáson, akik pályázatot nyújtottak be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
— A pályázati dokumentáció letölthető a kapcsolattartási pontoknál (a felhívás I.1. pontja) megadott internetcímről 24 órán belül azt követően, hogy e hirdetmény a Hivatalos Lapban közzétételre kerül,
— a IV.3.4 pontban feltüntetett dátum a pályázatok benyújtásának végső határideje,
— az Európai Parlament fenntartja magának a jogot arra, hogy a költségvetési rendelet alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében tárgyalásos eljárás alkalmazásának lehetőségével éljen annak érdekében, hogy a nyertes ajánlattevőt hasonló szolgáltatások és munkák ismételt teljesítéséből álló új szolgáltatásokkal és munkálatokkal bízza meg. Ennek feltétele az, hogy az előbbi építési beruházások és szolgáltatások a szóban forgó pályázat szerinti alapprojekttel összhangban legyenek.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetcím: http://curia.europa.eu

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman, postafiók 403
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
23.7.2015