Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 275363-2020

Display compact view

12/06/2020    S113

Poland-Warsaw: Rifles

2020/S 113-275363

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Skarb Państwa – Jednostka Wojskowa nr 2305
Postal address: ul. Marsa 80
Town: Warszawa
Postal code: 04-520
Country: Poland
Contact person: Jednostka Wojskowa nr 2305
For the attention of: Monika KOLASA
E-mail: 2305.zamowienia@ron.mil.pl
Telephone: +48 261895027

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: http://grom.wp.mil.pl/pl/35.html

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Other: Wojskowa jednostka budżetowa
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawa 5,56 mm karabinek HK 416
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Warszawa

NUTS code PL POLSKA

II.1.3)Information on framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5,56 mm karabinek HK 416. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną określone w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia, które ze względu na poufny charakter informacji zostaną przekazane wyłącznie Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. Opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany za pośrednictwem operatora pocztowego lub przy użyciu wskazanego przez wykonawcę e-mail.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

35321200 Rifles

II.1.7)Information about subcontracting
The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed
The tenderer has to indicate any change occurring at the level of subcontractors during the execution of the contract
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5,56 mm karabinek HK 416. Całkowita wartość zamówienia
Przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 428.000 euro. Zamawiający nie przewiduje udzielenia
Zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 131h ust. 6 pkt 5) ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji.
II.2.2)Information about options
Options: yes
Description of these options: Przedmiotem zamówienia opcjonalnego jest dostawa 5,56 mm karabinek HK 416.
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.9.2020. Completion 30.11.2020

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
1. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zobowiązani będą do wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100).
2. Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej wartości umowy.

3. Szczegółowe informacje dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną określone w części I SIWZ – Instrukcji dla wykonawców, która zostanie udostępniona na stronie internetowej (http://grom.wp.mil.pl) w dniu przesłania Wykonawcom „Zaproszenia do składania ofert”.

III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Wszystkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.
Szczegółowe warunki finansowania zostaną określone w części II SIWZ – Wzorze umowy, który ze względu
Na poufny charakter informacji zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do
Składania ofert. Wzór umowy zostanie przekazany za pośrednictwem operatora pocztowego lub przy użyciu
Wskazanego przez wykonawcę e-mail.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP ustanawiają pełnomocnika i wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
3. Podmioty ubiegające się o wspólną realizację zamówienia muszą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.2.1) ust. 3 pkt 1 – osobno każdy z Wykonawców lub wspólnie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia;
2) dokument, o którym mowa w Sekcji III.2.1) ust. 3 pkt 2 – co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.2.1) ust. 4 pkt 1-3 – osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wniosek oraz wszystkie złożone z nią dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawców.
5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 została wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
III.1.4)Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
1. Zgodnie z treścią art. 131d ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2. Przedmiot zamówienia podlega ocenie zgodności w trybie I na podstawie ustawy z 17.11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1700 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa. Szczegółowe warunki oceny zgodności zostaną określone we Wzorze umowy wchodzącej w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która zostanie przekazana Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu i zostaną zaproszeni do składania ofert.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, zobowiązani będą do złożenia wraz z ofertą zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości potwierdzającego, że Wykonawca posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z co najmniej z natowskimi publikacjami standaryzacyjnymi lub równoważnymi normami jakościowymi.
4. Wykonawcy zamiast zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, mogą złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
III.1.5)Information about security clearance:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji, uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 131e ust. 1, art. 131e ust. 1b pkt 1ppkt a), art. 131e ust. 1b pkt 1 ppkt b), art. 131e ust. 1b pkt 1 ppkt c) w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 131e ust. 1b pkt 2-3 ustawy Pzp:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.270-309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463, 1600),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
3)wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2;
4)wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, jeżeli, odpowiednio, w stosunku do takiej osoby, wspólnika, partnera lub członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego, lub w związku z podejmowanym przez niego działaniem lub zaniechaniem podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935);
5)wykonawców, którzy naruszyli zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw, lub których uznano za nieposiadających wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
6)wykonawców, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innym państwie, niż państwa, o których mowa w części III.1.4) Ogłoszenia o zamówieniu;
7)będącego osobą fizyczną, która naruszyła zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia;
8)jeżeli urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent naruszył zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia;
9)wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu):
1) aktualnego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy PZP (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu).
2) złoży kopię aktualnej koncesji o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214) uprawniającymi do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu przedmiotem zamówienia określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów. wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji. CZĘŚĆ III - RODZAJE BRONI I AMUNICJI – BA pkt. 2 strzelecka broń palna (strzelby, karabiny, karabinki, rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe, karabiny i karabinki maszynowe).
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
1) aktualnego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w ust. 2 (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu);
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 i 3, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ust. 2 pkt 7).
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w ust. 4 w pkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 i 3 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) w ust. 4 w pkt 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 2, składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 i 3. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający zwróci się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Economic and financial ability

Criteria regarding the economic and financial standing of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający uzna, iż warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu).
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wykonawcy mogą złożyć wspólnie.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zawierające co najmniej informacje dotyczące:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Criteria regarding the economic and financial standing of subcontractors (that may lead to their rejection)

III.2.3)Technical and/or professional capacity

Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
2. Zamawiający uzna, iż warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, zostanie spełniony jeśli Wykonawca:
1) złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wykonawcy mogą złożyć wspólnie, złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień (załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu), w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. co najmniej jednej dostawy broni lub amunicji w zakresie odpowiadającym wyrobom określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów. wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji. CZĘŚĆ III - RODZAJE BRONI I AMUNICJI – BA lub w zakresie o którym mowa w Załączniku nr 1– BA poprzedzającego ww. akt wykonawczy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.12.2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja, każda o wartości równej lub większej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych i 00/100) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zamówienia te zostały wykonane, oraz załączy dowody, określające czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zawierające co najmniej informacje dotyczące:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę otrzymanych oświadczeń oraz dokumentów, poprzez dokonanie kwalifikacji zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.
5. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość dostaw w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy podane kwoty danej waluty po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursu walut przez NBP w dniu wykonania dostawy, Zamawiający zastosuje ostatni kurs ogłoszony przez NBP przed tym dniem.

Criteria regarding the technical and/or professional ability of subcontractors (that may lead to their rejection)

III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Restricted
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
Envisaged minimum number 3 and maximum number 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates: 1. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty wszystkich wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełnią warunki udziału w postępowaniu, w liczbie nie większej niż 5. 2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. 3. W celu dokonania wyboru maksymalnie 5 (pięciu) wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, zamawiający będzie przyznawał punkty w oparciu o wykazane przez wykonawców ilości zamówień (załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu), w sposób określony poniżej: 1) w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu za wykonanie przez wykonawcę jednego zamówienia zgodnego w wymaganiami określonymi w sekcji III.2.3) Ogłoszenia o zamówieniu ust. 2 pkt 2 (Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe) – 1 punkt; 2) w celu spełnienia warunków selekcji za każde kolejne własne zamówienie (bez polegania na zasobach innych podmiotów) zgodne w wymaganiami określonymi w sekcji III.2.3) Ogłoszenia o zamówieniu ust. 2 pkt 2 (Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe) – 1 punkt. 4. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 (pięciu) wykonawców, którzy uzyskali największą liczbę punktów zgodnie z powyższą zasadą przyznawania punktów. Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby wykonawców, których zaprosi do składania ofert w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej wykonawców takiej samej ilości punktów. 5. Ocenie podlegać będą tylko te zamówienia, dla których wykonawca załączył dowody potwierdzające, że zostały one wykonane należycie.
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Termin gwarancji produktu. Weighting 40

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
ZP-08/DOiB/2020
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
20.7.2020 - 09:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:
1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu wraz z wszystkimi pozostałymi wymaganymi dokumentami wymienionymi w niniejszym ogłoszeniu.
2. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podczas oceny wniosków Zamawiający będzie opierał się na informacjach zawartych w dokumentach sporządzonych w języku polskim.
3. Zamawiający wymaga, aby wniosek oraz załączone do niego oświadczenia i dokumenty były podpisane przez umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, upoważnionego (upoważnionych) do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku podpisywania wniosku (dokumentów, oświadczeń itp.) przez ustanowionego pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo musi być dołączone do wniosku.
4. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli znak ten jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci) z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) w oryginale wniosek, oświadczenia (w tym wykazy);
2) w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwo/-a;
3) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę pozostałe dokumenty.
6. Strony wniosku winny być ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści wniosku (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
7. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania przed terminem otwarcia wniosków i złożyć w Kancelarii Tajnej w siedzibie Zamawiającego. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy. Wykonawca winien opakowanie zaadresować na adres zamawiającego oraz nanieść następujące oznaczenia: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowanie nr ZP-08/DOiB/2020. Nie otwierać przed dniem 20.7.2020 r. godz. 9:00”.
8. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
1) W rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2018poz.419 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
2) Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa dokumenty załączone w ofercie zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz oznaczyć je klauzulą: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.
3) Wykonawca wykazując tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie dotyczące każdego elementu zastrzeżonego podanego w informacji, w szczególności wskazania:
a) jaki charakter mają zastrzeżone informacje, w szczególności określenie, czy są to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą dla wykonawcy w rozumieniu ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.),
b) jakie działania wykonawca podjął celem zachowania w poufności informacji, które zostały zastrzeżone,
c) jaką wartość przedstawiają dla wykonawcy informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.
9. W prowadzonym postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje oraz zapytania Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w tym faks) lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Oświadczenia natomiast wyłącznie w formie pisemnej, w szczególności w przypadku wyjaśniania treści oferty.
10. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje w formie elektronicznej (w tym faksem), każda ze stron na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
11. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może zwrócić się o ponowne ich przesłanie drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną).
12. Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, zobowiązani będą do zachowania poufnego charakteru informacji otrzymanych od Zamawiającego zawartych w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
1) wystąpi odpowiednia przesłanka z art. 93 ust.1 ustawy Pzp;
2) na podstawie art. 131l ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności realizacji zamówienia, rozumianej jako zmiana założeń polityki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa lub jako zmiana związana z finansowaniem Sił Zbrojnych RP, powodującej ograniczenie środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej).
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
5. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10.6.2020