Supplies - 275759-2021

02/06/2021    S105

Poland-Słupsk: Hospital beds

2021/S 105-275759

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Postal address: ul. Hubalczyków 1
Town: Słupsk
NUTS code: PL636 Słupski
Postal code: 76-200
Country: Poland
Contact person: Paweł Berbeka
E-mail: zp@szpital.slupsk.pl
Telephone: +48 598460620
Fax: +48 598460621
Internet address(es):
Main address: www.szpital.slupsk.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.szpital.slupsk.pl/przetargi
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa łóżek i materacy przeciwodleżynowych – 48/PN/2021

Reference number: 48/PN/2021
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem fabrycznie nowych łóżek oraz materacy przeciwodleżynowych w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW – Formularz asortymentowo- ilościowy.

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w formularzu asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów.

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Niniejsze zamówienie składa się z 4 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.

19. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33192120-9 Łóżka szpitalne

39143112-4 Materace.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 854 304.98 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – Filia Szpitala w Ustce przy ul. Adama Mickiewicza 12, 76-270 Ustka

II.2.4)Description of the procurement:

Dostarczenie do Zamawiającego – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.:

1) Filia Szpitala w Ustce przy ul. Adama Mickiewicza 12, 76-270 Ustka

fabrycznie nowych łóżek (rok produkcji 2021) o parametrach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, formularzem ofertowym, formularzem asortymentowo-ilościowym – stanowiących załącznik do niniejszej umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 499 372.39 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01-02-22-0009/16-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk – Oddział Hematologiczny / Transplantacji Szpiku

II.2.4)Description of the procurement:

Dostarczenie do Zamawiającego – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.:

2) ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk – Oddział Hematologiczny / Transplantacji Szpiku

fabrycznie nowych łóżek (rok produkcji 2021) o parametrach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, formularzem ofertowym, formularzem asortymentowo-ilościowym – stanowiących załącznik do niniejszej umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 55 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01-02-22-0009/16-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
39143112 Mattresses
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk – Magazyn Szpitala

II.2.4)Description of the procurement:

Dostarczenie do Zamawiającego – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.:

3) ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk – Magazyn Szpitala,

fabrycznie nowych materacy przeciwodleżynowych (rok produkcji 2021) o parametrach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, formularzem ofertowym, formularzem asortymentowo-ilościowym – stanowiących załącznik do niniejszej umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 92 592.59 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.07.01-02-22-0009/16-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – Filia Szpitala w Ustce przy ul. Adama Mickiewicza 12, 76-270 Ustka

II.2.4)Description of the procurement:

Dostarczenie do Zamawiającego – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.:

1) Filia Szpitala w Ustce przy ul. Adama Mickiewicza 12, 76-270 Ustka,

fabrycznie nowych łóżek (rok produkcji 2021) o parametrach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, formularzem ofertowym, formularzem asortymentowo-ilościowym – stanowiących załącznik do niniejszej umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 207 340.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowi część II SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/07/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/07/2021
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium zgodnie z pkt 14 IDW.

7. Podstawy wykluczenia.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:

1. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1 IDW:

— składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1.a IDW lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

nie dotyczy.

5. Informację o przedmiotowych środkach dowodowych.

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

15. Do oferty należy dołączyć:

4) następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a) karty katalogowe / foldery ze zdjęciem (rysunkiem) oferowanych produktów wraz z nazwą producenta i numerami katalogowymi z dokładnym opisem w języku polskim z zaznaczeniem, której pozycji i części zamówienia dotyczą;

b) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy opis przedmiotu zamówienia – część III SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ust. 1;

3) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

4) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;

6) szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/05/2021