Supplies - 276152-2022

Submission deadline has been amended by:  332907-2022
24/05/2022    S100

Romania-București: Medical breathing devices

2022/S 100-276152

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni
National registration number: 4943871
Postal address: Strada: Berceni, nr. 10-12
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 041914
Country: Romania
Contact person: Cristina Tutu
E-mail: achizitii@bagdasar-arseni.ro
Telephone: +40 0213347387
Fax: +40 0213347387
Internet address(es):
Main address: www.bagdasar-arseni.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144683
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ECHIPAMENTE MEDICALE - APARAT VENTILATIE MECANICA DE INALTA PERFORMANTA si INFUZOMATE

Reference number: 4943871.2022.31
II.1.2)Main CPV code
33157400 Medical breathing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Scopul contractului este achizitionarea de echipamente medicale pentru o buna functionare a SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ “BAGDASAR-ARSENI”, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

Valoarea estimate - 947,500.00 lei fara tva

Lot 1 - APARATE DE VENTILATIE MECANICA

1 APARAT VENTILATIE MECANICA DE INALTA PERFORMANTA - 4 BUC

Lot 2 - INFUZOMATE

1 INFUZOMATE - 25 BUC

Încheierea unui CONTRACT DE FURNIZARE pe o perioada de 12 luni cu clauza suspensiva.

Atentie: Operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu minim 20 zile inainte de termenul stabilitpentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98 / 2016, modificata prin OUG 107 / 2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile ( in a 11- a zi), inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor..

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 947 500.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.2)Description
II.2.1)Title:

INFUZOMATE

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194110 Infusion pumps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ “BAGDASAR - ARSENI” BUCUREŞTI, Şoseaua Berceni nr. 12, sector 4,

II.2.4)Description of the procurement:

conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 267 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

APARATE DE VENTILATIE MECANICA

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ “BAGDASAR - ARSENI” BUCUREŞTI

Şoseaua Berceni nr. 12, sector 4

II.2.4)Description of the procurement:

conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Terapie cu flux crescut de oxigen / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Functie speciala destinata modurilor de ventilatie noninvazive la care se utilizeaza masca, care ajuta la optimizare setarilor cele mai importante pentru ventilatie, cu ghidare vizuala si acustica / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Aparatul sa fie dotat cu un ecran tactil cu diagonala de peste 17 inch / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Acumulatorul intern sa aiba o autonomie de minim 2.5ore, cu posibilitate de extindere pana la minim 4 ore fara adaugarea unui acumulator suplimentar / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Aparatul poate functiona fara o sursa de aer comprimat - turbina incorporata care sa administreze un flux de pana la 260 I/min / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 680 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la Art. 59, 60, 164,165,167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

1.Declaratia privind neincadrarea in prevederile Art. 59, 60 se va atasa in SEAP odata cu DUAE.

Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

- se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar operatorului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii ofertelor. (art.196 (2) din Legea 98/2016).

Încadrarea în situatiile prevazute la Art. 59, 60, 164,165,167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

- Andi NODIȚ – Manager,

- Dr. Narcisa BUCUR - Director Medical Interimar,

- As. Med. Principal (S) Ana MARES – Director Ingrijiri,

- Ec. Marian ROŞOI - Director Financiar Contabil,

- Ing. Cristina ȚUȚU – Șef Serviciu Achiziții Publice Contractare,

- Dr. Mihail TRIFU - Șef secție A.T.I

- Dr. Bogdan PALTINEANU – Coordonator ATI,

- As. Ancuța IACOB - Asistent șef secție A.T.I.,

- Contabil Claudia Iozu - Serv. Financiar Contabil,

- Jur. Marius TOGAN – Sef Birou Aprovizionare

- Ref. Elena POPA - Serviciu Achiziții Publice Contractare

2. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta pentru sediul principal documente in termen de valabilitate din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din Legea 98/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

- se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar operatorului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii ofertelor. (art.196 (2) din Legea 98/2016). Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor, DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara.

3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

- se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii ofertelor.(art.196 (2) din Legea 98/2016).

Cerinta,obligatorie pentru persoanele juridice straine: În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la art. 168 alin. (1) din Legea 98/2016 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5. Alte documente edificatoare, dupa caz

1.Certificatul constatator emis de ONRC: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina Avizul de functionare emis de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale in conformitate cu Art. 926 al Titlul XX din Legea 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS 1008/2016, completand in acest sens DUAE.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de OFERTANTUL CLASAT PE LOCUL I in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii ofertelor. (art.196 (2) din Legea 98/2016).

- In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Nota :

Toate documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la momentul prezentarii.

Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire.

Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului.

Toate documentele se vor depune in SICAP semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/06/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/06/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisie de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. In cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate-preț” , două sau mai multe oferte cu același punctaj se situează pe primul loc în clasamentul intermediar după finalizarea etapei de evaluare, devin incidente prevederile art. Art. 139. alin. (3) din HG 395/2016.

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

3. DUAE va fi realizat de fiecare ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator PRIN INTERMEDIUL SEAP. PENTRU OFERTANT (CEL CARE DEPUNE OFERTA IN SEAP) - IN SECTIUNEA „OFERTA MEA > DUAE” PENTRU ASOCIAT/SUBCONTRACTANT/TERT SUSTINATOR, DUPA CONFIRMAREA PARTICIPARII ALATURI DE ALT OFERTANT, IN SECTIUNEA „INFORMATII PRIVIND DUAE” Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regasesc, după autentificarea în SEAP, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Dupa completarea DUAE se recomanda printarea, scanarea, semnarea cu semnatura electronica extinsa si incarcarea acestuia de catre ofertant/lider in sectiunea „OFERTA MEA > DOCUMENTE DE CALIFICARE”.

4. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise.

5. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa.

6. În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, dacă pentru produsele ce fac obiectul prezentei proceduri este încheiat un contract/acord-cadru ca urmare a unei achiziţii centralizate şi dacă preţurile rezultând din achiziţia centralizată sunt mai mici decât cele rezultând din procedura autorităţii contractante, aceasta din urmă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru, urmând a achiziţiona produsele de la operatorul economic desemnat câştigător de unitate de achiziţie centralizată. Denunţarea va opera în temeiul art. 1276 C.civ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Art 8 din legea 101/2016

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/05/2022