Services - 277223-2017

18/07/2017    S135

Polska-Ruda Śląska: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

2017/S 135-277223

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Ruda Śląska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL22
Adres pocztowy: pl. Jana Pawła II nr 6
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-709
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Płachta
E-mail: zamowienia@ruda-sl.pl
Tel.: +48 322449094
Faks: +48 322487348
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rudaslaska.bip.info.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Rudy Śląskiej wraz z utworzeniem i eksploatacją instalacji do ...

Numer referencyjny: AP.271.68.2015
II.1.2)Główny kod CPV
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego będzie wspólna realizacja przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Ruda Śląska wraz z utworzeniem i eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”.

Podstawą realizacji Przedsięwzięcia będzie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej jako: Umowa o ppp) zawarta pomiędzy Zamawiającym tj. Miastem Ruda Śląska (dalej jako: Podmiot Publiczny) a Wykonawcą zwanym dalej Partnerem Prywatnym.

Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie na terenie miasta Ruda Śląska, sfinansowanie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) oraz kompostowni, a następnie eksploatację powstałej infrastruktury zgodnie z przeznaczeniem przez okres określony w Umowie o ppp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90530000 Eksploatacja składowisk odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Ruda Śląska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem partnerstwa publiczno prywatnego będzie wspólna realizacja przedsięwzięcia pn.„Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Ruda Śląska wraz z utworzeniem i eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów

komunalnych”.

Podstawą realizacji Przedsięwzięcia będzie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej jako: Umowa o ppp) zawarta pomiędzy Zamawiającym tj. Miastem Ruda Śląska (dalej jako: Podmiot Publiczny) a Wykonawcą zwanym dalej Partnerem Prywatnym.

Przedsięwzięcie obejmuje zespół wszelkich czynności prawnych i faktycznych (w tym finansowych) mających na celu utworzenie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) oraz kompostowni, a następnie

eksploatację powstałej infrastruktury zgodnie z przeznaczeniem przez okres określony w Umowie o ppp na terenie miasta Ruda Śląska.

Miasto Ruda Śląska posiada teren, który może zostać udostępniony (nie jest to warunek konieczny) celem realizacji przedmiotowej inwestycji.

Miasto planuje zagospodarować działkę nr 741/473 obr. Ruda, karta mapy 5 o powierzchni 2,5232 ha (GL 1S/00011057/2). Ponadto wskazuje, iż możliwe jest w razie potrzeby pozyskanie na ten cel przyległych działek należących do Skarbu Państwa o nr 1021/507 (pow.5,2968 ha) i nr 760/476 (pow. 5,8534ha). Sposób udostępnienia będzie przedmiotem negocjacji.

Przedsięwzięcie dzieli się na dwa etapy. Etap inwestycyjny i etap eksploatacji.

W etapie inwestycyjnym Przedsięwzięcie obejmuje co najmniej:

— zaprojektowanie i budowę lub przebudowę lub rozbudowę instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – MBP), spełniającej wymagania, standardy RIPOK,

— budowę kompostowni (instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych), spełniającej wymagania, standardy RIPOK.

— uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,

— uzyskanie statusu RIPOK dla utworzonych instalacji,

— utworzenie na terenie Miasta Ruda Śląska co najmniej 1 stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK (możliwość wykorzystania terenu wskazanego dla instalacji RIPOK).

Podmiot Publiczny zastrzega możliwość zwiększenia ilości PSZOK w trakcie dialogu z równoczesnym wskazaniem terenów dla utworzenia tych punktów (ilość zostanie doprecyzowana w trakcie dialogu).

Instalacje o których mowa powyżej mogą być instalacjami odrębnymi lub jednolitymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

W etapie eksploatacji Przedsięwzięcie obejmuje co najmniej:

— utrzymanie i eksploatację wybudowanych instalacji,

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego stanowić będzie opłata za dostępność instalacji rozliczana w oparciu o ilość dostarczonych przez Gminę odpadów. Wynagrodzenie będzie mogło zostać pomniejszone, gdy Partner Prywatny naruszy

zobiektywizowane wskaźniki przyjęte w Umowie PPP (np. nie będą utrzymane standardy środowiskowe, brak dostępności). Miasto Ruda Śląska w ramach współpracy z PPrywatnym zapewnia gwarancję strumienia odpadów z gospodarki odpadów

na terenie miasta Ruda Śląska dla której jest organizatorem przez okres trwania umowy ppp, a PPrywatny zapewnia dostępność instalacji dla całego strumienia dostarczonych odpadów.

Umowa o partnerstwie publiczno prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania PPubliczny i PPrywatny zawiążą spółkę celową, w takim wypadku zakłada się, iż forma wniesienia wkładu własnego przez PPubliczny i PPrywatnego będzie przedmiotem negocjacji.

Ostateczny zakres realizacji Przedsięwzięcia zostanie określony w SIWZ, opracowanej na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie dialogu konkurencyjnego oraz na podstawie poznanych w trakcie dialogu konkurencyjnego przez PPubliczny rozwiązań proponowanych przez PPrywatnych w zakresie realizacji Przedsięwzięcia. Planowany okres współpracy wynosi 15-25 lat.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzieciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Terminy i wysokości przewidzianych płatności lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego jeżeli będą planowane / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Podział dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przedsięwziecia / Waga: 5
Cena - Waga: 1
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy sekcji II.2.5) Przedstawione kryteria zostały zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu.

Postepowanie zostało unieważnione w dniu 13.06.2017r., na etapie prowadzonych negocjacji (dialogu), wobec powyższego nie doszło do ustalenia ostatecznych kryteriów oceny ofert.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2015/S 137-252963
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Stosownie do przepisu art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uchwałą nr V/37/7/2017 z 24 kwietnia 2017r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022. Zgodnie z treścią Planu Inwestycyjnego, stanowiącego załącznik nr I do Planu gospodarki odpadami na podstawie bilansu wytwarzanych odpadów i analizy mocy przerobowych istniejących instalacji MBP, nie przewiduje się budowy nowych zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Plan stanowi obowiązujący akt prawny.

Zamawiający już w toku postępowania stanął na stanowisku, iż celowe jest powstrzymanie się z jego kontynuowaniem do czasu rozstrzygnięcia zasadniczej dla powodzenia przedsięwzięcia okoliczności uwzględnienia instalacji w Planie gospodarki odpadami, o co zabiegał. Na skutek okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu oraz za które nie ponosi odpowiedzialności powstanie instalacji, której postępowanie dotyczy okazało się niedopuszczalne, niemożliwe do przeprowadzenia. Zgodnie z przepisem art. 38a ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach jeżeli instalacja, przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji. Instalacja zatem nie tylko nie mogłaby uzyskać statusu regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, ale nie może zostać legalnie wzniesiona. Zważywszy powyższe realizacja inwestycji utraciła sens gospodarczy, co powoduje, iż zarówno kontynuowanie postępowania jak i wykonanie zamówienia, które w istocie stanowiłoby umowę o świadczenie niemożliwe, obiektywnie niewykonalne, nie leży w interesie publicznym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Ozby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 –198 g ustawy).

2.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Podmiotowi Prywatnemu, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Podmiotu Publicznego przepisów ustawy.

3.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia(dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4.Terminy wnoszenia odwołań:

4.1.Odwołanie wnosi się:

w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny

sposób.

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na

stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na

podstawie ustawy.

5.1.Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, Podmiotu Publicznego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.3.Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Podmiotowi Publicznemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Podmiot Publiczny mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą

elektroniczną.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia17 listopada 1964 r. – Kodeks p. c. o apelacji, jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Podmiotu Publicznego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks p.c. o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego ...

6.5. W postęp. toczącym się na skutek wniesienia skargi ...

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2017