Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Supplies - 27770-2020

21/01/2020    S14    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Slovakia-Bratislava: Parts of sound and video equipment

2020/S 014-027770

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Rozhlas a televízia Slovenska
National registration number: 47232480
Postal address: Mlynská dolina
Town: Bratislava
NUTS code: SK
Postal code: 845 45
Country: Slovakia
Contact person: JUDr. Michaela Šimunová
E-mail: michaela.simunova@rtvs.sk
Telephone: +421 260611030
Fax: +421 260611030

Internet address(es):

Main address: http://www.rtvs.sk

Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1144
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1144
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Činnosť rozhlasu a televízie

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rekonštrukcia televíznej technológie štúdia MD-A Bratislava

Reference number: 000001/250000/2020
II.1.2)Main CPV code
32350000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky sú realizačné projekty, dodávka zariadení a inštalačné montážne činnosti v rámci rekonštrukcie štúdia MD-A. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti D. Opis predmetu zákazky.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 790 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
51310000
60000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK
Main site or place of performance:

Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Description of the procurement:

Rekonštrukcia štúdia MD-A Bratislava bude obsahovať nasledujúce dodávky a činnosti:

(1) vypracovanie detailnej technologickej projektovej dokumentácie pre realizáciu rekonštrukcie,

(2) dodávka technologických zariadení, montážnych prvkov a technologického nábytku,

(3) montážne a inštalačné práce vrátane položenia a zakončenia kabeláže, pripojenia technologických stojanov a technologického nábytku na rekonštruované rozvádzače 230 V alebo pripravené prívody, vrátane revízií (ak budú potrebné), slaboprúdového prepojenia, montáž dodaných zariadení a zariadení dodaných z majetku RTVS,

(4) oživenie dodaných zariadení, vrátane funkčných testov a nastavenia (oživenie zariadení dodaných z majetku RTVS zabezpečí RTVS), konfiguráciu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, uvedenie technologického celku do prevádzky, zaškolenie obsluhy v rozsahu technickej špecifikácie, asistencia pri skúšobnej prevádzke a meraní,

(5) vykonanie funkčných skúšok so spolupracujúcimi zariadeniami a s technologickými celkami v RTVS a prispôsobenie parametrov novo inštalovaných zariadení, za účasti zástupcu verejného obstarávateľa,

(6) vypracovanie dokumentácie skutkového stavu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 790 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 75
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Systém elektronického obchodovania (ďalej len "EO") použitý na zadávanie tejto nadlimitnej zákazky je súčasťou elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS").

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch v časti F. "Podmienky účasti".

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Preukázanie ekonomického a finančného postavenia sa v tomto verejnom obstarávaní nepožaduje.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť vedúceho člena skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov sú povinní udeliť plnomocenstvo 1 z členov skupiny dodávateľov (vedúci člen skupiny) konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Elektronická aukcia sa bude realizovať certifikovaným aukčným systémom Aukčný modul Elektronického kontraktačného systému (aktuálna verzia). Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v časti I. "Elektronická aukcia" súťažných podkladov.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/02/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/09/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/02/2020
Local time: 13:00
Place:

Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SLOVENSKO, nová administratívna budova RTVS.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk je vzhľadom na použitie elektronickej aukcie podľa § 54 zákona neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Verejná súťaž sa v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obchodovania - Elektronickým kontraktačným systémom (ďalej len "systém EKS"), ktorý je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle www.eks.sk. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Odkaz na webovú stránku: https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10

3. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk, verejný obstarávateľ akceptuje aj český jazyk. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona.

4. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) Komunikácia tohto oznámenia o vyhlásení VO. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela a nevedie evidenciu záujemcov. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/zakazky/11786 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky uverejnené na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) Komunikácia tohto oznámenia o vyhlásení VO.

5. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EKS dostatočne vopred.

6. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.

7. Verejný obstarávateľ nepožaduje zabezpečiť viazanosť ponúk zábezpekou.

8. Verejný obstarávateľ umožňuje všetkým záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali všetky potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala všetky požiadavky verejného obstarávateľa. Podrobné informácie o obhliadke miesta dodania predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti C. Podmienky súťaže.

9. Odôvodnenie nerozdelenia tejto zákazky na časti: Zákazka nie je rozdelená na časti vzhľadom na to, že predmet zákazky je homogénny z funkčného, časového, miestneho hľadiska a taktiež z hľadiska typu uzavretej zmluvy.

10. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

11. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/01/2020