Services - 27775-2017

25/01/2017    S17    Services - Contract notice - Open procedure 

Czech Republic-Prague: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 017-027775

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Česká exportní banka, a.s.
National registration number: 63078333
Postal address: Vodičkova 34 č.p. 701
Town: Praha 1
NUTS code: CZ010
Postal code: 111 21
Country: Czechia
Contact person: Ing. Robert Kotlán
E-mail: robert.kotlan@ceb.cz

Internet address(es):

Main address: www.ceb.cz

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/CEB

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/profily/CEB
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderarena.cz/profily/CEB
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: exportní bankovnictví

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Poskytování nezávislých inspekčních služeb v úvěrových případech financovaných Českou exportní bankou, a.s.

II.1.2)Main CPV code
71000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování nezávislých inspekčních služeb v úvěrových případech financovaných zadavatelem pro účely posuzování a monitorování realizace financovaných obchodních případů a projektů zadavatele po dobu 36 měsíců, a to na základě uzavřené rámcové dohody.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 15 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010
Main site or place of performance:

Vodičkova 34 č.p. 701, 111 21 Praha 1.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Rámcový rozsah plnění veřejné zakázky:

a) Provádění nebo posuzování technické feasibility,

b) Posouzení technické připravenosti vývozců a jejich dodavatelů před zahájením financování,

c) Kontrola smluvního zajištění technické přípravy dodávek a smluvního zajištěná subdodávek (procurement),

d) Kontrola rozpracovanosti dodávek ve výrobě,

e) Kontrola rozpracovanosti díla v místě plnění (stavební a montážní postup),

f) Kontrola dodržování harmonogramů dodávek prací,

g) Kontrola dodržování rozpočtu,

h) Kontrola účelovosti čerpání úvěru,

i) Kontrola vkládání vlastních zdrojů investorů do projektu,

j) Kontrola podílu českých dodávek.

2. Rozdělení průmyslových segmentů, v rámci kterých bude plněna veřejná zakázka:

a) energetika;

a. jaderná;

b. uhlí;

c. pára/plyn;

d. voda;

e. fotovoltaická;

b) stavebnictví;

c) infrastruktura;

a. silnice;

b. železnice;

c. energovody/produktovody;

d) hutnictví a zpracování kovů;

e) papírenství/zpracování dřeva;

f) těžba surovin;

g) chemie a petrochemie;

h) letectví;

i) farmacie;

j) technologie stavebních materiálů;

k) automotive;

l) zemědělství, potravinářství a zemědělská technika;

m) obranná technika;

n) zdravotnická technika;

o) informační a komunikační technologie.

3. Dodavatelé jsou oprávněni podat svoji nabídku na libovolný, přesně definovaný počet segmentů z uvedených v písm. a) až o) bodu 2 tohoto článku, a to při dodržení rozsahu plnění veřejné zakázky dle bodu 1 tohoto článku Zadávací dokumentace.

4. Rámcová dohoda bude uzavřena s maximálně 10 dodavateli, kteří splní kvalifikační, obchodní, cenové a jiné podmínky uvedené v této Zadávací dokumentaci a uzavřou se zadavatelem přiloženou rámcovou dohodu. Zadavatel stanoví, že jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány postupem s obnovením soutěže dle ustanovení § 135 zákona.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Veřejné zakázky budou na základě rámcové dohody zadávány postupem s obnovením soutěže dle § 135 ZZVZ.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 10
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2017
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/02/2017
Local time: 14:01
Place:

Vodičkova 34 č.p. 701, 111 21 Praha 1.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona č. 134/2016 Sb.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/01/2017